[ಗಣೇಶ್ ಚಾಲಿಸಾ] ᐈ Shri Ganesh Chalisa Lyrics In Kannada With Pdf

Jai Shri Ganesh (ಜೈ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್) everyone and if you are looking for (ಗಣೇಶ್ ಚಾಲಿಸಾ) Ganesh Chalisa lyrics in Kannada than you are the right place. We have prepared this improvised version of Ganesh Chalisa in Kannada and also added some new features like now you will be able to download Ganesh Chalisa lyrics in PDF and mp3 audio.

Shri Ganesh Chalisa Kannada Lyrics

||ದೋಹಾ||

ಜಯ ಗಣಪತಿ ಸದ್ಗುಣಸದನ ವಿವರ ಬದನ ಕೃಪಾಲ |

ವಿಘ್ನ ಹರಣ ಮಂಗಳ ಕಾರಣ ಜಯ ಜಯ ಗಿರಿಜಾ ಲಾಲ ||

||ಹಾಸಿಗೆ||

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಗಣಪತಿ ರಾಜು | ಮಂಗಲ ಆಭರಣ ಕಾರಣ ಶುಭ ಕಾಜು ||

ಜಯ ಗಜವದನ ಸದನ ಸುಖದಾ | ವಿಶ್ವ ವಿನಾಯಕ ಬುದ್ಧಿ ವಿಧಾತಾ ||

వేత్ర మెణ్ణ మిజీ మెణ్గ పెవన 8ిలకే క్రివు్ణిభాల మనభావేన ||

ರಂಜಿತ ಮಣಿ ಮುಕ್ತಿ ಉರ ಮಾಲಾ ಸ್ವರ್ಣ ಮುಕುಟ ಶ್ರೀ ನಯನ ವಿಶಾಲಾ ||

ಪುಸ್ತಕ ಪಾಣಿ ಕುಠಾರ ತ್ರಿಶೂಲಂ | ಮೋದಕ ಭೋಗ ಸುಸ್ಥಿತ ಫಿಲಂ ||

ಸುವ್ವರ ಪೀತಾಮೃರ ತನ ಸುಜಾತ ಚರಣ ಪಾದುಕಾ ಮುನಿ ಮನ ರಾಜಿತ ||

ಧನಿ ಶಿವಸುವನ ಷಡಾನನ ಭ್ರಾತಾ ಗೌರೀ ಲಲನ ವಿಶ್ವ-ವಿಧಾತಾ ||

ಋದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ತವ ಚವರ ಸುಧಾರೇ 1 ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸೋಹತ ದ್ವಾರ ||

ಕಹೌಂಜನ್ಮ ಶುಭ ಕಥಾ ತುಮ್ಹಾರೀ 1 ಅತಿ ಶುಚಿ ಪಾವನ ಮಂಗಲ ಕಾರೀ ||

ಏಕ ಸಮಯ ಗಿರಿರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರ ಕೇತು ತಪ ಕೀನ್ಯಾ ಭಾರೀ ||

Ganesh Chalisa lyrics In English, hindi, bengali, tamil, telugu, kannada, bengali, gujarati

భయం యజ్ఞ జబ వుంణ అనెంచా తెబ వేయంటి్ాఁ తుమ ధరి ద్విజ ರೂಪ ||

ಅತಿಥಿ ಜಾನಿಕೈಗೌರೀ ಸುಖಾರೀ ಬಹು ವಿಧಿ ಸೇವಾ ಕರಿ ತುಮ್ಹಾರೀ ||

ಅತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೈ ತುಮಾರ ದೀನ್ಹ | ಮಾತು ಪುತ್ರ ಹಿತ ಜೋ ತಪಕೀನ್ಹಾ ||

ಮಿಲ್ ಹಿ ಪುತ್ರ ತುಹಿ ಬುದ್ಧಿ ವಿ ಶಾಲಾ 1ಬಿ ಗರ್ಭಧಾರಣ ಹಿ ಕಾಲಾ ||

ಗಣನಾಯಕ ಗುಣ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಾನ ಪೂಜಿತ ಪ್ರಥಮ ರೂಪ ಭಗವಾನ್ ||

అనే రేడి ఆస్తధ్యానేయంజే త జెలనా జేరే బాలం స్వెరించే ప్పే వెల వెల ||

ಬನಿ ಶಿಶು ರುದರ ಬಹಿ ತುಮ ಠಾಣೆ | ಲಕಿ ಮುಖ ಸುಖ ನಹಿಂ ಗೌರಿ ಸಮಾನಾ ||

ಸಕಲ ಮಗನ ಸುಖ ಮಂಗಲಾ ಗಾವಹಿ ನಭ ತೇ ಸುರ ಸುಮನ ವರ್ಷಾವಹಿ ||

ಶಮ್ಮು ಉಮಾ ಬಹುದಾನ ಲುತಾವ್ ಹಿಂ ಸುರ ಮುನಿಜನ ಸುತ ದೇಖನೆ ಆವಹಂ ||

లఖి ఆతి ఆనెస్గే మెంగెల నాజా దెలనే భిఁ ఆయెఁ లేని రాజా ||

ನಿಜ ಅವಗುಣ ಗುನ ಶನಿ ಮನ ಮಹೀಂ ಬಾಲಕ ದೇಖನ ಚಹತೆ ನಹೀಂ ||

ಗಿರಜಾ ಕಚು ಮನ್ ಭೇದ ಗಾಯೋ | ಉತ್ಸವ ಮೋರ್ ಶನಿ ತು ಹಿ ಭಾಯೋ ||

ಕಹನ ಲಗೇ ಶನಿ ಮನ ಸುಚಾ ಈ | ಕಾ ಕರಿ ಹೌ ಶಿಶು ಮೋಹಿ ದಿಖಾಈ ||

ನಹಿಂ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಮಾ ಕಿ ಭಯ ಶನಿ ಸೋಂ ಬಾಲಕ ದೇಖನ ಕಹಾ ||

ಪತಿ ಶನಿ ದೃಗ ಕೋಣನ ಪ್ರಕಾಶಾ ಬಾಲಕ ಶಿರಳ ಗಯಾ ಆಕಾಶಾ ||

ಗಿರಿಜಾ ಗಿರೀಂ ವಿಕಲ ಹೈ ಧರಣಿ 1 ಸೋ ದುಃಖ ದಶಾ ಗೋ ನಹಿಂ ವರಣೀ ||

ಹಾಹಾಕಾರ ಮಳೆ ಕೈಲಾಶಾ | ಶನಿ ಕೀನ್ಹೋಂ ಲಖಿ ಸುತ ಕೋ ನಾಶಾ ||

ತುರತ ಗರು ಚಿ ವಿಷ್ಣು ಸಿದ್ಧಯೇ | ಕಾಟಿ ಚಕ್ರ ಸೋ ಗಜ ಶಿರ ಲಾಯೇ ||

ಬಾಲಕ ಕೇದ ಉಪರ ಧಾರಯ | ಪ್ರಾಣ ಮಂತ್ರ ಪ ಶಂಕರ ಡಾರಯೋ ||

నామే గణిలో లేమ్బు తెబ 8సన్టేఁ 1 బ్రేథమే వెంజ్య బుద్ధి నిధి వెరే దిల్జి ||

బుద్ధి వెరిత్మా జబ తివే 8న్డా ! జ్ేద్దిఁ 3ఁ బ్రేదేశ్నిణా లిఁన్డా ||

ಚಲೇ ಷಡಾನನ ಭರಮಿ ಭುಲಾರೂ 1 ರ ಬೈಟ ತುಮ ಬುದ್ದಿ ಅಈ ||

ಚರಣ ಮಾತು-ಪಿತ ಕೇಧರ ಲೀಸ್ ಟೇಂ 1 ತಿನಕೇ ಸಾತ ಪ್ರದಕ್ಕಿಣ ಕೀನ್ಹಂ ||

ಧನಿ ಗಣೇಶ ಕಹಿ ಶಿವ ಹಿ ಹರತೇ 1 ನಭ ತೇ ಸುರ ಸುಮನ ಬಹು ಬರಸೇ ||

ತುಮರ ಮಹಿಮಾ ಬುದ್ಧಿ ಬಾ ಈ ಶೇಷ ಸಹಸ ಮುಖ ಸೆಕ್ಸ್ ನ ಗಾಈ ||

ಮೈಂ ಮತಿ ಹೀನ ಮಲೀನ ದುಖಾರೀ | ಕರಹುಸಿ ಕೌನ ಬಿಧಿ ವಿನಯ ತುಮ್ಹಾರೀ ||

ಭಜತ ರಾಮಸುಂದರಂ ಪ್ರಭುದಾಸ ಲಖ ಪ್ರಯಾಗ ಕರಾ ದುರ್ವಾಸಾ ||

ಅಬ ಪ್ರಭು ದಯಾ ದೀನ ಪರ ಕೀ ಜೈ | ಅಪನೀ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಕು ಛ ದೀಜೈ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯಹ ಚಾಲೀಸಾ ಪಾಠ ಕೇಂದ್ರ ಧ್ಯಾನ | ನಿತ ನವ ಮಂಗಳ ಗೃಹ ಬಸ್ಯಾ ಲಹೇ ಜಗತ ಸನ್ಮಾನ ||

ಸೌತ್ ಅವರ ಸಹಸ್ರ ದಶ ಋಷಿ ಪಂಚಮೀ ದಿನೇಶ | ಪೂರಣ ಚಾಲೀಸಾ ಭಯಾ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ ||

Ganesh Chalisa lyrics In English, hindi, bengali, tamil, telugu, kannada, bengali, gujarati in pdf

Also Read: 

Language:

Now as you completed reading and reciting Ganesh Chalisa you must be feeling blessed by Lord Ganesha. And if you read Ganesh Chalisa on a daily basis then you will see miracles happening in your life. And you must thank Ganesha for worshipping him. This time posted Ganesh Chalisa lyrics in Kannada and if you want Chalisa lyrics in some different languages we have already posted them here.

Blessings: As you are a devotee of Ganesha also known by many different names. So you must share the blessing of Lord Ganesh by sharing it with your friends and family.

**ಜೈ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್**

Leave a Comment