[ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಷೀರ್ಷಂ] ᐈ Ganapati Atharvashirsha Lyrics In Kannada With PDF

Ganapati Atharvashirsha Kannada Lyrics

॥ ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್ (ಶ್ರೀ ಗಣೇಷಾಥರ್ವಷೀರ್ಷಂ) ॥

ಓಂ ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ । ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ । ಸ್ಥಿ॒ರೈರಂಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಠು॒ವಾಗ್ಂ ಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿಃ॑ । ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯುಃ॑ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇಂದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನಃ॑ ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ನಮ॑ಸ್ತೇ ಗ॒ಣಪ॑ತಯೇ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ತತ್ತ್ವ॑ಮಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಕೇ॒ವಲಂ॒ ಕರ್ತಾ॑ಽಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಕೇ॒ವಲಂ॒ ಧರ್ತಾ॑ಽಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಕೇ॒ವಲಂ॒ ಹರ್ತಾ॑ಽಸಿ । ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ॑ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಸಿ । ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಾ॑ಽಸಿ ನಿ॒ತ್ಯಂ ॥ 1 ॥
ಋ॑ತಂ ವ॒ಚ್ಮಿ । ಸ॑ತ್ಯಂ ವ॒ಚ್ಮಿ ॥ 2 ॥

ಅ॒ವ ತ್ವಂ॒ ಮಾಂ । ಅವ॑ ವ॒ಕ್ತಾರಂ᳚ । ಅವ॑ ಶ್ರೋ॒ತಾರಂ᳚ । ಅವ॑ ದಾ॒ತಾರಂ᳚ । ಅವ॑ ಧಾ॒ತಾರಂ᳚ । ಅವಾನೂಚಾನಮ॑ವ ಶಿ॒ಷ್ಯಂ । ಅವ॑ ಪ॒ಶ್ಚಾತ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವ॑ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವೋತ್ತ॒ರಾತ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವ॑ ದ॒ಕ್ಷಿಣಾತ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವ॑ ಚೋ॒ರ್ಧ್ವಾತ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವಾಧ॒ರಾತ್ತಾ᳚ತ್ । ಸರ್ವತೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ॑ ಸಮಂ॒ತಾತ್ ॥ 3 ॥

ತ್ವಂ ವಾಙ್ಮಯ॑ಸ್ತ್ವಂ ಚಿನ್ಮ॒ಯಃ । ತ್ವಮಾನಂದಮಯ॑ಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ॒ಮಯಃ । ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಽದ್ವಿ॑ತೀಯೋ॒ಽಸಿ । ತ್ವಂ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಸಿ । ತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಮಯೋ ವಿಜ್ಞಾನ॑ಮಯೋ॒ಽಸಿ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವ॑ತ್ತೋ ಜಾ॒ಯತೇ । ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವ॑ತ್ತಸ್ತಿ॒ಷ್ಠತಿ । ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಲಯ॑ಮೇಷ್ಯ॒ತಿ । ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ॑ ಪ್ರತ್ಯೇ॒ತಿ । ತ್ವಂ ಭೂಮಿರಾಪೋಽನಲೋಽನಿ॑ಲೋ ನ॒ಭಃ । ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿ ವಾ᳚ಕ್ಪದಾ॒ನಿ ॥ 5 ॥

ತ್ವಂ ಗು॒ಣತ್ರ॑ಯಾತೀ॒ತಃ । ತ್ವಂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರ॑ಯಾತೀ॒ತಃ । ತ್ವಂ ದೇ॒ಹತ್ರ॑ಯಾತೀ॒ತಃ । ತ್ವಂ ಕಾ॒ಲತ್ರ॑ಯಾತೀ॒ತಃ । ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತೋ॑ಽಸಿ ನಿ॒ತ್ಯಂ । ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿತ್ರ॑ಯಾತ್ಮ॒ಕಃ । ತ್ವಾಂ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯ॑ಂತಿ ನಿ॒ತ್ಯಂ । ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಮಿಂದ್ರಸ್ತ್ವಮಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಮಾಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭುವಃ॒ ಸ್ವರೋಂ ॥ 6 ॥

ಗ॒ಣಾದಿಂ᳚ ಪೂರ್ವ॑ಮುಚ್ಚಾ॒ರ್ಯ॒ ವ॒ರ್ಣಾದೀಂ᳚ ಸ್ತದನಂ॒ತರಂ । ಅನುಸ್ವಾರಃ ಪ॑ರತ॒ರಃ । ಅರ್ಧೇಂ᳚ದುಲ॒ಸಿತಂ । ತಾರೇ॑ಣ ಋ॒ದ್ಧಂ । ಎತತ್ತವ ಮನು॑ಸ್ವರೂ॒ಪಂ । ಗಕಾರಃ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಂ । ಅಕಾರೋ ಮಧ್ಯ॑ಮರೂ॒ಪಂ । ಅನುಸ್ವಾರಶ್ಚಾಂ᳚ತ್ಯರೂ॒ಪಂ । ಬಿಂದುರುತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಂ । ನಾದಃ॑ ಸಂಧಾ॒ನಂ । ಸಗ್ಂಹಿ॑ತಾ ಸಂ॒ಧಿಃ । ಸೈಷಾ ಗಣೇ॑ಶವಿ॒ದ್ಯಾ । ಗಣ॑ಕ ಋ॒ಷಿಃ । ನಿಚೃದ್ಗಾಯ॑ತ್ರೀಚ್ಛಂ॒ದಃ । ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ॑ರ್ದೇವತಾ । ಓಂ ಗಂ ಗ॒ಣಪ॑ತಯೇ ನಮಃ ॥ 7 ॥

ಏಕದಂ॒ತಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಕ್ರತುಂ॒ಡಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ದಂತಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 8 ॥

ಏಕದಂ॒ತಂ ಚ॑ತುರ್ಹ॒ಸ್ತಂ॒ ಪಾ॒ಶಮಂ॑ಕುಶ॒ಧಾರಿ॑ಣಂ । ರದಂ॑ ಚ॒ ವರ॑ದಂ ಹ॒ಸ್ತೈ॒ರ್ಬಿ॒ಭ್ರಾಣಂ॑ ಮೂಷ॒ಕಧ್ವ॑ಜಂ । ರಕ್ತಂ॑ ಲಂ॒ಬೋದ॑ರಂ ಶೂ॒ರ್ಪ॒ಕರ್ಣಕಂ॑ ರಕ್ತ॒ವಾಸ॑ಸಂ । ರಕ್ತ॑ಗಂ॒ಧಾನು॑ಲಿಪ್ತಾಂ॒ಗಂ॒ ರ॒ಕ್ತಪು॑ಷ್ಪೈಃ ಸು॒ಪೂಜಿ॑ತಂ । ಭಕ್ತಾ॑ನು॒ಕಂಪಿ॑ನಂ ದೇ॒ವಂ॒ ಜ॒ಗತ್ಕಾ॑ರಣ॒ಮಚ್ಯು॑ತಂ । ಆವಿ॑ರ್ಭೂ॒ತಂ ಚ॑ ಸೃ॒ಷ್ಟ್ಯಾ॒ದೌ॒ ಪ್ರ॒ಕೃತೇಃ᳚ ಪುರು॒ಷಾತ್ಪ॑ರಂ । ಏವಂ॑ ಧ್ಯಾ॒ಯತಿ॑ ಯೋ ನಿ॒ತ್ಯಂ॒ ಸ॒ ಯೋಗೀ॑ ಯೋಗಿ॒ನಾಂ ವ॑ರಃ ॥ 9 ॥

ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯೈಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಯೇ॒
ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಏತದಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಯೋಽಧೀ॒ತೇ । ಸ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾ॑ಯ ಕ॒ಲ್ಪತೇ । ಸ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈ᳚ರ್ನ ಬಾ॒ಧ್ಯತೇ । ಸ ಸರ್ವತಃ ಸುಖ॑ಮೇಧ॒ತೇ । ಸ ಪಂಚಮಹಾಪಾಪಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ । ಸಾ॒ಯಮ॑ಧೀಯಾ॒ನೋ॒ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ॑ ನಾಶ॒ಯತಿ । ಪ್ರಾ॒ತರ॑ಧೀಯಾ॒ನೋ॒ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ॑ ನಾಶ॒ಯತಿ । ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರ॑ಯುಂಜಾ॒ನೋ॒ ಪಾಪೋಽಪಾ॑ಪೋ ಭ॒ವತಿ । ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಂ॑ ಚ ವಿಂ॒ದತಿ । ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಶಿಷ್ಯಾಯ॑ ನ ದೇ॒ಯಂ । ಯೋ ಯದಿ ಮೋ॑ಹಾದ್ ದಾ॒ಸ್ಯತಿ ಸ ಪಾಪೀ॑ಯಾನ್ ಭ॒ವತಿ । ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾದ್ಯಂ ಯಂ ಕಾಮ॑ಮಧೀ॒ತೇ । ತಂ ತಮನೇ॑ನ ಸಾ॒ಧಯೇತ್ ॥ 11 ॥

ಅನೇನ ಗಣಪತಿಮ॑ಭಿಷಿಂ॒ಚತಿ । ಸ ವಾ॑ಗ್ಮೀ ಭ॒ವತಿ । ಚತುರ್ಥ್ಯಾಮನ॑ಶ್ನನ್ ಜ॒ಪತಿ ಸ ವಿದ್ಯಾ॑ವಾನ್ ಭ॒ವತಿ । ಇತ್ಯಥರ್ವ॑ಣವಾ॒ಕ್ಯಂ । ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ॒ಚರ॑ಣಂ ವಿ॒ದ್ಯಾನ್ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾ॑ಚನೇ॒ತಿ ॥ 12 ॥

ಯೋ ದೂರ್ವಾಂಕು॑ರೈರ್ಯ॒ಜತಿ ಸ ವೈಶ್ರವಣೋಪ॑ಮೋ ಭ॒ವತಿ । ಯೋ ಲಾ॑ಜೈರ್ಯ॒ಜತಿ ಸ ಯಶೋ॑ವಾನ್ ಭ॒ವತಿ । ಸ ಮೇಧಾ॑ವಾನ್ ಭ॒ವತಿ । ಯೋ ಮೋದಕಸಹಸ್ರೇ॑ಣ ಯ॒ಜತಿ ಸ ವಾಂಛಿತಫಲಮ॑ವಾಪ್ನೋ॒ತಿ । ಯಃ ಸಾಜ್ಯ ಸಮಿ॑ದ್ಭಿರ್ಯ॒ಜತಿ ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಸ ಸ॑ರ್ವಂ ಲ॒ಭತೇ ॥ 13 ॥

ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಸಮ್ಯಗ್ ಗ್ರಾ॑ಹಯಿ॒ತ್ವಾ ಸೂರ್ಯವರ್ಚ॑ಸ್ವೀ ಭ॒ವತಿ । ಸೂರ್ಯಗ್ರಹೇ ಮ॑ಹಾನ॒ದ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಸನ್ನಿಧೌ ವಾ ಜ॒ಪ್ತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಮಂ॑ತ್ರೋ ಭ॒ವತಿ । ಮಹಾವಿಘ್ನಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ । ಮಹಾದೋಷಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ । ಮಹಾಪಾಪಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ । ಮಹಾಪ್ರತ್ಯವಾಯಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ । ಸ ಸರ್ವ॑ವಿದ್ಭವತಿ ಸ ಸರ್ವ॑ವಿದ್ಭ॒ವತಿ । ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ । ಇತ್ಯು॑ಪ॒ನಿಷ॑ತ್ ॥ 14 ॥

ಓಂ ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ । ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ । ಸ್ಥಿ॒ರೈರಂಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಠು॒ವಾಗ್ಂ ಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿಃ॑ । ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯುಃ॑ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇಂದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನಃ॑ ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment