[ശുക്ര കവചമ്] ᐈ Shukra Kavacham Lyrics In Malayalam Pdf

Shukra Kavacham Lyrics In Malayalam

ധ്യാനമ്
മൃണാലകുംദേംദുപയോജസുപ്രഭം
പീതാംബരം പ്രസൃതമക്ഷമാലിനമ് ।
സമസ്തശാസ്ത്രാര്ഥവിധിം മഹാംതം
ധ്യായേത്കവിം വാംഛിതമര്ഥസിദ്ധയേ ॥ 1 ॥

അഥ ശുക്രകവചമ്
ശിരോ മേ ഭാര്ഗവഃ പാതു ഭാലം പാതു ഗ്രഹാധിപഃ ।
നേത്രേ ദൈത്യഗുരുഃ പാതു ശ്രോത്രേ മേ ചംദനദ്യുതിഃ ॥ 2 ॥

പാതു മേ നാസികാം കാവ്യോ വദനം ദൈത്യവംദിതഃ ।
വചനം ചോശനാഃ പാതു കംഠം ശ്രീകംഠഭക്തിമാന് ॥ 3 ॥

ഭുജൌ തേജോനിധിഃ പാതു കുക്ഷിം പാതു മനോവ്രജഃ ।
നാഭിം ഭൃഗുസുതഃ പാതു മധ്യം പാതു മഹീപ്രിയഃ ॥ 4 ॥

കടിം മേ പാതു വിശ്വാത്മാ ഉരൂ മേ സുരപൂജിതഃ ।
ജാനും ജാഡ്യഹരഃ പാതു ജംഘേ ജ്ഞാനവതാം വരഃ ॥ 5 ॥

ഗുല്ഫൌ ഗുണനിധിഃ പാതു പാതു പാദൌ വരാംബരഃ ।
സര്വാണ്യംഗാനി മേ പാതു സ്വര്ണമാലാപരിഷ്കൃതഃ ॥ 6 ॥

ഫലശ്രുതിഃ
യ ഇദം കവചം ദിവ്യം പഠതി ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ।
ന തസ്യ ജായതേ പീഡാ ഭാര്ഗവസ്യ പ്രസാദതഃ ॥ 7 ॥

॥ ഇതി ശ്രീബ്രഹ്മാംഡപുരാണേ ശുക്രകവചം സംപൂര്ണമ് ॥

********

Leave a Comment