[ಶುಕ್ರ ಕವಚಂ] ᐈ Shukra Kavacham Lyrics In Kannada Pdf

Shukra Kavacham Lyrics In Kannada

ಧ್ಯಾನಂ
ಮೃಣಾಲಕುಂದೇಂದುಪಯೋಜಸುಪ್ರಭಂ
ಪೀತಾಂಬರಂ ಪ್ರಸೃತಮಕ್ಷಮಾಲಿನಂ ।
ಸಮಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಿಧಿಂ ಮಹಾಂತಂ
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಕವಿಂ ವಾಂಛಿತಮರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 1 ॥

ಅಥ ಶುಕ್ರಕವಚಂ
ಶಿರೋ ಮೇ ಭಾರ್ಗವಃ ಪಾತು ಭಾಲಂ ಪಾತು ಗ್ರಹಾಧಿಪಃ ।
ನೇತ್ರೇ ದೈತ್ಯಗುರುಃ ಪಾತು ಶ್ರೋತ್ರೇ ಮೇ ಚಂದನದ್ಯುತಿಃ ॥ 2 ॥

ಪಾತು ಮೇ ನಾಸಿಕಾಂ ಕಾವ್ಯೋ ವದನಂ ದೈತ್ಯವಂದಿತಃ ।
ವಚನಂ ಚೋಶನಾಃ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಶ್ರೀಕಂಠಭಕ್ತಿಮಾನ್ ॥ 3 ॥

ಭುಜೌ ತೇಜೋನಿಧಿಃ ಪಾತು ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾತು ಮನೋವ್ರಜಃ ।
ನಾಭಿಂ ಭೃಗುಸುತಃ ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಮಹೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 4 ॥

ಕಟಿಂ ಮೇ ಪಾತು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಉರೂ ಮೇ ಸುರಪೂಜಿತಃ ।
ಜಾನುಂ ಜಾಡ್ಯಹರಃ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಜ್ಞಾನವತಾಂ ವರಃ ॥ 5 ॥

ಗುಲ್ಫೌ ಗುಣನಿಧಿಃ ಪಾತು ಪಾತು ಪಾದೌ ವರಾಂಬರಃ ।
ಸರ್ವಾಣ್ಯಂಗಾನಿ ಮೇ ಪಾತು ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾಪರಿಷ್ಕೃತಃ ॥ 6 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಪಠತಿ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ ।
ನ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ಪೀಡಾ ಭಾರ್ಗವಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 7 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಶುಕ್ರಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

********

Leave a Comment