[ஶுக்ர கவசம்] ᐈ Shukra Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Shukra Kavacham Lyrics In Tamil

த்4யானம்
ம்ருணாலகுன்தே3ன்து3பயோஜஸுப்ரப4ம்
பீதாம்ப3ரம் ப்ரஸ்ருதமக்ஷமாலினம் ।
ஸமஸ்தஶாஸ்த்ரார்த2விதி4ம் மஹான்தம்
த்4யாயேத்கவிம் வாஞ்சி2தமர்த2ஸித்34யே ॥ 1 ॥

அத2 ஶுக்ரகவசம்
ஶிரோ மே பா4ர்க3வ: பாது பா4லம் பாது க்3ரஹாதி4ப: ।
நேத்ரே தை3த்யகு3ரு: பாது ஶ்ரோத்ரே மே சன்த3னத்3யுதி: ॥ 2 ॥

பாது மே நாஸிகாம் காவ்யோ வத3னம் தை3த்யவன்தி3த: ।
வசனம் சோஶனா: பாது கண்ட2ம் ஶ்ரீகண்ட24க்திமான் ॥ 3 ॥

பு4ஜௌ தேஜோனிதி4: பாது குக்ஷிம் பாது மனோவ்ரஜ: ।
நாபி4ம் ப்4ருகு3ஸுத: பாது மத்4யம் பாது மஹீப்ரிய: ॥ 4 ॥

கடிம் மே பாது விஶ்வாத்மா உரூ மே ஸுரபூஜித: ।
ஜானும் ஜாட்3யஹர: பாது ஜங்கே4 ஜ்ஞானவதாம் வர: ॥ 5 ॥

கு3ல்பௌ2 கு3ணனிதி4: பாது பாது பாதௌ3 வராம்ப3ர: ।
ஸர்வாண்யங்கா3னி மே பாது ஸ்வர்ணமாலாபரிஷ்க்ருத: ॥ 6 ॥

2லஶ்ருதி:
ய இத3ம் கவசம் தி3வ்யம் பட2தி ஶ்ரத்34யான்வித: ।
ந தஸ்ய ஜாயதே பீடா3 பா4ர்க3வஸ்ய ப்ரஸாத3த: ॥ 7 ॥

॥ இதி ஶ்ரீப்3ரஹ்மாண்ட3புராணே ஶுக்ரகவசம் ஸம்பூர்ணம் ॥

********

Leave a Comment