[ശ്രി ദത്ത സ്തവമ്] ᐈ Sri Datta Stavam Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Datta Stavam Lyrics in Malayalam

ദത്താത്രേയം മഹാത്മാനം വരദം ഭക്തവത്സലം ।
പ്രപന്നാര്തിഹരം വംദേ സ്മര്തൃഗാമി സനോവതു ॥ 1 ॥

ദീനബംധും കൃപാസിംധും സര്വകാരണകാരണം ।
സര്വരക്ഷാകരം വംദേ സ്മര്തൃഗാമി സനോവതു ॥ 2 ॥

ശരണാഗതദീനാര്ത പരിത്രാണപരായണം ।
നാരായണം വിഭും വംദേ സ്മര്തൃഗാമി സനോവതു ॥ 3 ॥

സര്വാനര്ഥഹരം ദേവം സര്വമംഗള മംഗളം ।
സര്വക്ലേശഹരം വംദേ സ്മര്തൃഗാമി സനോവതു ॥ 4 ॥

ബ്രഹ്മണ്യം ധര്മതത്ത്വജ്ഞം ഭക്തകീര്തിവിവര്ധനം ।
ഭക്താഽഭീഷ്ടപ്രദം വംദേ സ്മര്തൃഗാമി സനോവതു ॥ 5 ॥

ശോഷണം പാപപംകസ്യ ദീപനം ജ്ഞാനതേജസഃ ।
താപപ്രശമനം വംദേ സ്മര്തൃഗാമി സനോവതു ॥ 6 ॥

സര്വരോഗപ്രശമനം സര്വപീഡാനിവാരണം ।
വിപദുദ്ധരണം വംദേ സ്മര്തൃഗാമി സനോവതു ॥ 7 ॥

ജന്മസംസാരബംധഘ്നം സ്വരൂപാനംദദായകം ।
നിശ്ശ്രേയസപദം വംദേ സ്മര്തൃഗാമി സനോവതു ॥ 8 ॥

ജയ ലാഭ യശഃ കാമ ദാതുര്ദത്തസ്യ യഃ സ്തവം ।
ഭോഗമോക്ഷപ്രദസ്യേമം പ്രപഠേത് സുകൃതീ ഭവേത് ॥9 ॥

ഇതി ശ്രീ ദത്തസ്തവമ് ।

********

Leave a Comment