[ಶ್ರಿ ದತ್ತ ಸ್ತವಂ] ᐈ Sri Datta Stavam Lyrics In Kannada Pdf

Sri Datta Stavam Lyrics in Kannada

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ವರದಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ।
ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು ॥ 1 ॥

ದೀನಬಂಧುಂ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಂ ।
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು ॥ 2 ॥

ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಂ ।
ನಾರಾಯಣಂ ವಿಭುಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು ॥ 3 ॥

ಸರ್ವಾನರ್ಥಹರಂ ದೇವಂ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಂಗಳಂ ।
ಸರ್ವಕ್ಲೇಶಹರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು ॥ 4 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಧರ್ಮತತ್ತ್ವಜ್ಞಂ ಭಕ್ತಕೀರ್ತಿವಿವರ್ಧನಂ ।
ಭಕ್ತಾಽಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು ॥ 5 ॥

ಶೋಷಣಂ ಪಾಪಪಂಕಸ್ಯ ದೀಪನಂ ಜ್ಞಾನತೇಜಸಃ ।
ತಾಪಪ್ರಶಮನಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು ॥ 6 ॥

ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಪೀಡಾನಿವಾರಣಂ ।
ವಿಪದುದ್ಧರಣಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು ॥ 7 ॥

ಜನ್ಮಸಂಸಾರಬಂಧಘ್ನಂ ಸ್ವರೂಪಾನಂದದಾಯಕಂ ।
ನಿಶ್ಶ್ರೇಯಸಪದಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು ॥ 8 ॥

ಜಯ ಲಾಭ ಯಶಃ ಕಾಮ ದಾತುರ್ದತ್ತಸ್ಯ ಯಃ ಸ್ತವಂ ।
ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಸ್ಯೇಮಂ ಪ್ರಪಠೇತ್ ಸುಕೃತೀ ಭವೇತ್ ॥9 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತಸ್ತವಂ ।

********

Leave a Comment