[ஶ்ரி த3த்த ஸ்தவம்] ᐈ Sri Datta Stavam Lyrics In Tamil Pdf

Sri Datta Stavam Lyrics in Tamil

3த்தாத்ரேயம் மஹாத்மானம் வரத3ம் ப4க்தவத்ஸலம் ।
ப்ரபன்னார்திஹரம் வன்தே3 ஸ்மர்த்ருகா3மி ஸனோவது ॥ 1 ॥

தீ3னப3ன்து4ம் க்ருபாஸின்து4ம் ஸர்வகாரணகாரணம் ।
ஸர்வரக்ஷாகரம் வன்தே3 ஸ்மர்த்ருகா3மி ஸனோவது ॥ 2 ॥

ஶரணாக3ததீ3னார்த பரித்ராணபராயணம் ।
நாராயணம் விபு4ம் வன்தே3 ஸ்மர்த்ருகா3மி ஸனோவது ॥ 3 ॥

ஸர்வானர்த2ஹரம் தே3வம் ஸர்வமங்க3ல்த3 மங்க3ல்த3ம் ।
ஸர்வக்லேஶஹரம் வன்தே3 ஸ்மர்த்ருகா3மி ஸனோவது ॥ 4 ॥

ப்3ரஹ்மண்யம் த4ர்மதத்த்வஜ்ஞம் ப4க்தகீர்திவிவர்த4னம் ।
4க்தாபீ4ஷ்டப்ரத3ம் வன்தே3 ஸ்மர்த்ருகா3மி ஸனோவது ॥ 5 ॥

ஶோஷணம் பாபபங்கஸ்ய தீ3பனம் ஜ்ஞானதேஜஸ: ।
தாபப்ரஶமனம் வன்தே3 ஸ்மர்த்ருகா3மி ஸனோவது ॥ 6 ॥

ஸர்வரோக3ப்ரஶமனம் ஸர்வபீடா3னிவாரணம் ।
விபது3த்34ரணம் வன்தே3 ஸ்மர்த்ருகா3மி ஸனோவது ॥ 7 ॥

ஜன்மஸம்ஸாரப3ன்த4க்4னம் ஸ்வரூபானந்த3தா3யகம் ।
நிஶ்ஶ்ரேயஸபத3ம் வன்தே3 ஸ்மர்த்ருகா3மி ஸனோவது ॥ 8 ॥

ஜய லாப4 யஶ: காம தா3துர்த3த்தஸ்ய ய: ஸ்தவம் ।
போ43மோக்ஷப்ரத3ஸ்யேமம் ப்ரபடே2த் ஸுக்ருதீ ப4வேத் ॥9 ॥

இதி ஶ்ரீ த3த்தஸ்தவம் ।

********

Leave a Comment