[ஶ்ரி த3த்தாத்ரேய ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Sri Dattatreya Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Sri Dattatreya Stotram Lyrics in Tamil

ஜடாத4ரம் பாண்டு3ராங்க3ம் ஶூலஹஸ்தம் க்ருபானிதி4ம் ।
ஸர்வரோக3ஹரம் தே3வம் த3த்தாத்ரேயமஹம் பஜ4ே ॥ 1 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீத3த்தாத்ரேயஸ்தோத்ரமன்த்ரஸ்ய ப43வான்னாரத்3ருஷி: । அனுஷ்டுப் ச2ன்த:3 । ஶ்ரீத3த்த: பரமாத்மா தே3வதா । ஶ்ரீத3த்தாத்ரேய ப்ரீத்யர்தே2 ஜபே வினியோக:3 ॥

நாரத3 உவாச ।
ஜக3து3த்பத்திகர்த்ரே ச ஸ்தி2திஸம்ஹாரஹேதவே ।
4வபாஶவிமுக்தாய த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 1 ॥

ஜராஜன்மவினாஶாய தே3ஹஶுத்3தி4கராய ச ।
தி33ம்ப3ர த3யாமூர்தே த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 2 ॥

கர்பூரகான்திதே3ஹாய ப்3ரஹ்மமூர்தித4ராய ச ।
வேத3ஶாஸ்த்ரபரிஜ்ஞாய த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 3 ॥

ஹ்ரஸ்வதீ3ர்க4க்ருஶஸ்தூ2லனாமகோ3த்ரவிவர்ஜித ।
பஞ்சபூ4தைகதீ3ப்தாய த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 4 ॥

யஜ்ஞபோ4க்தே ச யஜ்ஞாய யஜ்ஞரூபத4ராய ச ।
யஜ்ஞப்ரியாய ஸித்3தா4ய த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 5 ॥

ஆதௌ3 ப்3ரஹ்மா ஹரிர்மத்4யே ஹ்யன்தே தே3வஸ்ஸதா3ஶிவ: ।
மூர்தித்ரயஸ்வரூபாய த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 6 ॥

போ4கா3லயாய போ4கா3ய யோக3யோக்3யாய தா4ரிணே ।
ஜிதேன்த்3ரிய ஜிதஜ்ஞாய த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 7 ॥

தி33ம்ப3ராய தி3வ்யாய தி3வ்யரூபத4ராய ச ।
ஸதோ3தி3தபரப்3ரஹ்ம த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 8 ॥

ஜம்பூ3த்3வீபே மஹாக்ஷேத்ரே மாதாபுரனிவாஸினே ।
ஜயமான ஸதாம் தே3வ த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 9 ॥

பி4க்ஷாடனம் க்3ருஹே க்3ராமே பாத்ரம் ஹேமமயம் கரே ।
நானாஸ்வாத3மயீ பி4க்ஷா த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 1௦ ॥

ப்3ரஹ்மஜ்ஞானமயீ முத்3ரா வஸ்த்ரே சாகாஶபூ4தலே ।
ப்ரஜ்ஞானக4னபோ3தா4ய த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 11 ॥

அவதூ4த ஸதா3னந்த3 பரப்3ரஹ்மஸ்வரூபிணே ।
விதே3ஹதே3ஹரூபாய த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 12 ॥

ஸத்யரூப ஸதா3சார ஸத்யத4ர்மபராயண ।
ஸத்யாஶ்ரயபரோக்ஷாய த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 13 ॥

ஶூலஹஸ்தக3தா3பாணே வனமாலாஸுகன்த4ர ।
யஜ்ஞஸூத்ரத4ர ப்3ரஹ்மன் த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 14 ॥

க்ஷராக்ஷரஸ்வரூபாய பராத்பரதராய ச ।
3த்தமுக்திபரஸ்தோத்ர த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 15 ॥

3த்த வித்3யாட்4ய லக்ஷ்மீஶ த3த்த ஸ்வாத்மஸ்வரூபிணே ।
கு3ணனிர்கு3ணரூபாய த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 16 ॥

ஶத்ருனாஶகரம் ஸ்தோத்ரம் ஜ்ஞானவிஜ்ஞானதா3யகம் ।
ஸர்வபாபம் ஶமம் யாதி த3த்தாத்ரேய நமோஸ்து தே ॥ 17 ॥

இத3ம் ஸ்தோத்ரம் மஹத்3தி3வ்யம் த3த்தப்ரத்யக்ஷகாரகம் ।
3த்தாத்ரேயப்ரஸாதா3ச்ச நாரதே3ன ப்ரகீர்திதம் ॥ 18 ॥

இதி ஶ்ரீனாரத3புராணே நாரத3விரசிதம் ஶ்ரீ த3த்தாத்ரேய ஸ்தோத்ரம் ।

********

Leave a Comment