[శ్రి దత్తాత్రేయ స్తోత్రం] ᐈ Sri Dattatreya Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Sri Dattatreya Stotram Lyrics in Telugu

జటాధరం పాండురాంగం శూలహస్తం కృపానిధిం ।
సర్వరోగహరం దేవం దత్తాత్రేయమహం భజే ॥ 1 ॥

అస్య శ్రీదత్తాత్రేయస్తోత్రమంత్రస్య భగవాన్నారదృషిః । అనుష్టుప్ ఛందః । శ్రీదత్తః పరమాత్మా దేవతా । శ్రీదత్తాత్రేయ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥

నారద ఉవాచ ।
జగదుత్పత్తికర్త్రే చ స్థితిసంహారహేతవే ।
భవపాశవిముక్తాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 1 ॥

జరాజన్మవినాశాయ దేహశుద్ధికరాయ చ ।
దిగంబర దయామూర్తే దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 2 ॥

కర్పూరకాంతిదేహాయ బ్రహ్మమూర్తిధరాయ చ ।
వేదశాస్త్రపరిజ్ఞాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 3 ॥

హ్రస్వదీర్ఘకృశస్థూలనామగోత్రవివర్జిత ।
పంచభూతైకదీప్తాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 4 ॥

యజ్ఞభోక్తే చ యజ్ఞాయ యజ్ఞరూపధరాయ చ ।
యజ్ఞప్రియాయ సిద్ధాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 5 ॥

ఆదౌ బ్రహ్మా హరిర్మధ్యే హ్యంతే దేవస్సదాశివః ।
మూర్తిత్రయస్వరూపాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 6 ॥

భోగాలయాయ భోగాయ యోగయోగ్యాయ ధారిణే ।
జితేంద్రియ జితజ్ఞాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 7 ॥

దిగంబరాయ దివ్యాయ దివ్యరూపధరాయ చ ।
సదోదితపరబ్రహ్మ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 8 ॥

జంబూద్వీపే మహాక్షేత్రే మాతాపురనివాసినే ।
జయమాన సతాం దేవ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 9 ॥

భిక్షాటనం గృహే గ్రామే పాత్రం హేమమయం కరే ।
నానాస్వాదమయీ భిక్షా దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 10 ॥

బ్రహ్మజ్ఞానమయీ ముద్రా వస్త్రే చాకాశభూతలే ।
ప్రజ్ఞానఘనబోధాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 11 ॥

అవధూత సదానంద పరబ్రహ్మస్వరూపిణే ।
విదేహదేహరూపాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 12 ॥

సత్యరూప సదాచార సత్యధర్మపరాయణ ।
సత్యాశ్రయపరోక్షాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 13 ॥

శూలహస్తగదాపాణే వనమాలాసుకంధర ।
యజ్ఞసూత్రధర బ్రహ్మన్ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 14 ॥

క్షరాక్షరస్వరూపాయ పరాత్పరతరాయ చ ।
దత్తముక్తిపరస్తోత్ర దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 15 ॥

దత్త విద్యాఢ్య లక్ష్మీశ దత్త స్వాత్మస్వరూపిణే ।
గుణనిర్గుణరూపాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 16 ॥

శత్రునాశకరం స్తోత్రం జ్ఞానవిజ్ఞానదాయకం ।
సర్వపాపం శమం యాతి దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 17 ॥

ఇదం స్తోత్రం మహద్దివ్యం దత్తప్రత్యక్షకారకం ।
దత్తాత్రేయప్రసాదాచ్చ నారదేన ప్రకీర్తితం ॥ 18 ॥

ఇతి శ్రీనారదపురాణే నారదవిరచితం శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం ।

********

Leave a Comment