[દત્તાત્રેય વજ્ર કવચમ્] ᐈ Sri Dattatreya Vajra Kavacham Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Dattatreya Vajra Kavacham Lyrics in Gujarati

ઋષય ઊચુઃ ।
કથં સંકલ્પસિદ્ધિઃ સ્યાદ્વેદવ્યાસ કલૌયુગે ।
ધર્માર્થકામમોક્ષાણાં સાધનં કિમુદાહૃતમ્ ॥ 1 ॥

વ્યાસ ઉવાચ ।
શૃણ્વંતુ ઋષયસ્સર્વે શીઘ્રં સંકલ્પસાધનમ્ ।
સકૃદુચ્ચારમાત્રેણ ભોગમોક્ષપ્રદાયકમ્ ॥ 2 ॥

ગૌરીશૃંગે હિમવતઃ કલ્પવૃક્ષોપશોભિતમ્ ।
દીપ્તે દિવ્યમહારત્ન હેમમંડપમધ્યગમ્ ॥ 3 ॥

રત્નસિંહાસનાસીનં પ્રસન્નં પરમેશ્વરમ્ ।
મંદસ્મિતમુખાંભોજં શંકરં પ્રાહ પાર્વતી ॥ 4 ॥

શ્રીદેવી ઉવાચ ।
દેવદેવ મહાદેવ લોકશંકર શંકર ।
મંત્રજાલાનિ સર્વાણિ યંત્રજાલાનિ કૃત્સ્નશઃ ॥ 5 ॥

તંત્રજાલાન્યનેકાનિ મયા ત્વત્તઃ શ્રુતાનિ વૈ ।
ઇદાનીં દ્રષ્ટુમિચ્છામિ વિશેષેણ મહીતલમ્ ॥ 6 ॥

ઇત્યુદીરિતમાકર્ણ્ય પાર્વત્યા પરમેશ્વરઃ ।
કરેણામૃજ્ય સંતોષાત્ પાર્વતીં પ્રત્યભાષત ॥ 7 ॥

મયેદાનીં ત્વયા સાર્ધં વૃષમારુહ્ય ગમ્યતે ।
ઇત્યુક્ત્વા વૃષમારુહ્ય પાર્વત્યા સહ શંકરઃ ॥ 8 ॥

યયૌ ભૂમંડલં દ્રષ્ટું ગૌર્યાશ્ચિત્રાણિ દર્શયન્ ।
ક્વચિત્ વિંધ્યાચલપ્રાંતે મહારણ્યે સુદુર્ગમે ॥ 9 ॥

તત્ર વ્યાહર્તુમાયાંતં ભિલ્લં પરશુધારિણમ્ ।
વધ્યમાનં મહાવ્યાઘ્રં નખદંષ્ટ્રાભિરાવૃતમ્ ॥ 10 ॥

અતીવ ચિત્રચારિત્ર્યં વજ્રકાયસમાયુતમ્ ।
અપ્રયત્નમનાયાસમખિન્નં સુખમાસ્થિતમ્ ॥ 11 ॥

પલાયંતં મૃગં પશ્ચાદ્વ્યાઘ્રો ભીત્યા પલાયતઃ ।
એતદાશ્ચર્યમાલોક્ય પાર્વતી પ્રાહ શંકરમ્ ॥ 12 ॥

શ્રી પાર્વત્યુવાચ ।
કિમાશ્ચર્યં કિમાશ્ચર્યમગ્રે શંભો નિરીક્ષ્યતામ્ ।
ઇત્યુક્તઃ સ તતઃ શંભુર્દૃષ્ટ્વા પ્રાહ પુરાણવિત્ ॥ 13 ॥

શ્રી શંકર ઉવાચ ।
ગૌરિ વક્ષ્યામિ તે ચિત્રમવાઙ્માનસગોચરમ્ ।
અદૃષ્ટપૂર્વમસ્માભિર્નાસ્તિ કિંચિન્ન કુત્રચિત્ ॥ 14 ॥

મયા સમ્યક્ સમાસેન વક્ષ્યતે શૃણુ પાર્વતિ ।
અયં દૂરશ્રવા નામ ભિલ્લઃ પરમધાર્મિકઃ ॥ 15 ॥

સમિત્કુશપ્રસૂનાનિ કંદમૂલફલાદિકમ્ ।
પ્રત્યહં વિપિનં ગત્વા સમાદાય પ્રયાસતઃ ॥ 16 ॥

પ્રિયે પૂર્વં મુનીંદ્રેભ્યઃ પ્રયચ્છતિ ન વાંછતિ ।
તેઽપિ તસ્મિન્નપિ દયાં કુર્વતે સર્વમૌનિનઃ ॥ 17 ॥

દલાદનો મહાયોગી વસન્નેવ નિજાશ્રમે ।
કદાચિદસ્મરત્ સિદ્ધં દત્તાત્રેયં દિગંબરમ્ ॥ 18 ॥

દત્તાત્રેયઃ સ્મર્તૃગામી ચેતિહાસં પરીક્ષિતુમ્ ।
તત્‍ક્ષણાત્ સોઽપિ યોગીંદ્રો દત્તાત્રેયઃ સમુત્થિતઃ ॥ 19 ॥

તં દૃષ્ટ્વાશ્ચર્યતોષાભ્યાં દલાદનમહામુનિઃ ।
સંપૂજ્યાગ્રે વિષીદંતં દત્તાત્રેયમુવાચ તમ્ ॥ 20 ॥

મયોપહૂતઃ સંપ્રાપ્તો દત્તાત્રેય મહામુને ।
સ્મર્તૃગામી ત્વમિત્યેતત્ કિં વદંતી પરીક્ષિતુમ્ ॥ 21 ॥

મયાદ્ય સંસ્મૃતોઽસિ ત્વમપરાધં ક્ષમસ્વ મે ।
દત્તાત્રેયો મુનિં પ્રાહ મમ પ્રકૃતિરીદૃશી ॥ 22 ॥

અભક્ત્યા વા સુભક્ત્યા વા યઃ સ્મરેન્નામનન્યધીઃ ।
તદાનીં તમુપાગમ્ય દદામિ તદભીપ્સિતમ્ ॥ 23 ॥

દત્તાત્રેયો મુનિં પ્રાહ દલાદનમુનીશ્વરમ્ ।
યદિષ્ટં તદ્વૃણીષ્વ ત્વં યત્ પ્રાપ્તોઽહં ત્વયા સ્મૃતઃ ॥ 24 ॥

દત્તાત્રેયં મુનિં પ્રાહ મયા કિમપિ નોચ્યતે ।
ત્વચ્ચિત્તે યત્ સ્થિતં તન્મે પ્રયચ્છ મુનિપુંગવ ॥ 25 ॥

શ્રી દત્તાત્રેય ઉવાચ ।
મમાસ્તિ વજ્રકવચં ગૃહાણેત્યવદન્મુનિમ્ ।
તથેત્યંગીકૃતવતે દલાદમુનયે મુનિઃ ॥ 26 ॥

સ્વવજ્રકવચં પ્રાહ ઋષિચ્છંદઃ પુરસ્સરમ્ ।
ન્યાસં ધ્યાનં ફલં તત્ર પ્રયોજનમશેષતઃ ॥ 27 ॥

અસ્ય શ્રીદત્તાત્રેય વજ્રકવચ સ્તોત્રમંત્રસ્ય, કિરાતરૂપી મહારુદ્રૃષિઃ, અનુષ્ટુપ્ છંદઃ, શ્રીદત્તાત્રેયો દેવતા, દ્રાં બીજમ્, આં શક્તિઃ, ક્રૌં કીલકમ્.
ઓં આત્મને નમઃ
ઓં દ્રીં મનસે નમઃ
ઓં આં દ્રીં શ્રીં સૌઃ
ઓં ક્લાં ક્લીં ક્લૂં ક્લૈં ક્લૌં ક્લઃ
શ્રી દત્તાત્રેય પ્રસાદ સિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ

કરન્યાસઃ ।
ઓં દ્રાં અંગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ઓં દ્રીં તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ઓં દ્રૂં મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ઓં દ્રૈં અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ઓં દ્રૌં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ઓં દ્રઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।

હૃદયાદિન્યાસઃ ।
ઓં દ્રાં હૃદયાય નમઃ ।
ઓં દ્રીં શિરસે સ્વાહા ।
ઓં દ્રૂં શિખાયૈ વષટ્ ।
ઓં દ્રૈં કવચાય હું ।
ઓં દ્રૌં નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ઓં દ્રઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ઓં ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બંધઃ ।

ધ્યાનં ।
જગદંકુરકંદાય સચ્ચિદાનંદમૂર્તયે ।
દત્તાત્રેયાય યોગીંદ્રચંદ્રાય પરમાત્મને ॥ 1 ॥

કદા યોગી કદા ભોગી કદા નગ્નઃ પિશાચવત્ ।
દત્તાત્રેયો હરિઃ સાક્ષાત્ ભુક્તિમુક્તિપ્રદાયકઃ ॥ 2 ॥

વારાણસીપુરસ્નાયી કોલ્હાપુરજપાદરઃ ।
માહુરીપુરભીક્ષાશી સહ્યશાયી દિગંબરઃ ॥ 3 ॥

ઇંદ્રનીલ સમાકારઃ ચંદ્રકાંતિસમદ્યુતિઃ ।
વૈઢૂર્ય સદૃશસ્ફૂર્તિઃ ચલત્કિંચિજ્જટાધરઃ ॥ 4 ॥

સ્નિગ્ધધાવલ્ય યુક્તાક્ષોઽત્યંતનીલ કનીનિકઃ ।
ભ્રૂવક્ષઃશ્મશ્રુનીલાંકઃ શશાંકસદૃશાનનઃ ॥ 5 ॥

હાસનિર્જિત નિહારઃ કંઠનિર્જિત કંબુકઃ ।
માંસલાંસો દીર્ઘબાહુઃ પાણિનિર્જિતપલ્લવઃ ॥ 6 ॥

વિશાલપીનવક્ષાશ્ચ તામ્રપાણિર્દલોદરઃ ।
પૃથુલશ્રોણિલલિતો વિશાલજઘનસ્થલઃ ॥ 7 ॥

રંભાસ્તંભોપમાનોરુઃ જાનુપૂર્વૈકજંઘકઃ ।
ગૂઢગુલ્ફઃ કૂર્મપૃષ્ઠો લસત્વાદોપરિસ્થલઃ ॥ 8 ॥

રક્તારવિંદસદૃશ રમણીય પદાધરઃ ।
ચર્માંબરધરો યોગી સ્મર્તૃગામી ક્ષણેક્ષણે ॥ 9 ॥

જ્ઞાનોપદેશનિરતો વિપદ્ધરણદીક્ષિતઃ ।
સિદ્ધાસનસમાસીન ઋજુકાયો હસન્મુખઃ ॥ 10 ॥

વામહસ્તેન વરદો દક્ષિણેનાભયંકરઃ ।
બાલોન્મત્ત પિશાચીભિઃ ક્વચિદ્ યુક્તઃ પરીક્ષિતઃ ॥ 11 ॥

ત્યાગી ભોગી મહાયોગી નિત્યાનંદો નિરંજનઃ ।
સર્વરૂપી સર્વદાતા સર્વગઃ સર્વકામદઃ ॥ 12 ॥

ભસ્મોદ્ધૂળિત સર્વાંગો મહાપાતકનાશનઃ ।
ભુક્તિપ્રદો મુક્તિદાતા જીવન્મુક્તો ન સંશયઃ ॥ 13 ॥

એવં ધ્યાત્વાઽનન્યચિત્તો મદ્વજ્રકવચં પઠેત્ ।
મામેવ પશ્યન્સર્વત્ર સ મયા સહ સંચરેત્ ॥ 14 ॥

દિગંબરં ભસ્મસુગંધ લેપનં
ચક્રં ત્રિશૂલં ઢમરું ગદાયુધમ્ ।
પદ્માસનં યોગિમુનીંદ્રવંદિતં
દત્તેતિનામસ્મરણેન નિત્યમ્ ॥ 15 ॥

પંચોપચારપૂજા ।

ઓં લં પૃથિવીતત્ત્વાત્મને શ્રીદત્તાત્રેયાય નમઃ ।
ગંધં પરિકલ્પયામિ।

ઓં હં આકાશતત્ત્વાત્મને શ્રીદત્તાત્રેયાય નમઃ ।
પુષ્પં પરિકલ્પયામિ ।

ઓં યં વાયુતત્ત્વાત્મને શ્રીદત્તાત્રેયાય નમઃ ।
ધૂપં પરિકલ્પયામિ ।

ઓં રં વહ્નિતત્ત્વાત્મને શ્રીદત્તાત્રેયાય નમઃ ।
દીપં પરિકલ્પયામિ ।

ઓં વં અમૃત તત્ત્વાત્મને શ્રીદત્તાત્રેયાય નમઃ ।
અમૃતનૈવેદ્યં પરિકલ્પયામિ ।

ઓં સં સર્વતત્ત્વાત્મને શ્રીદત્તાત્રેયાય નમઃ ।
તાંબૂલાદિસર્વોપચારાન્ પરિકલ્પયામિ ।

(અનંતરં ‘ઓં દ્રાં…’ ઇતિ મૂલમંત્રં અષ્ટોત્તરશતવારં (108) જપેત્)

અથ વજ્રકવચં ।

ઓં દત્તાત્રેયાય શિરઃપાતુ સહસ્રાબ્જેષુ સંસ્થિતઃ ।
ભાલં પાત્વાનસૂયેયઃ ચંદ્રમંડલમધ્યગઃ ॥ 1 ॥

કૂર્ચં મનોમયઃ પાતુ હં ક્ષં દ્વિદલપદ્મભૂઃ ।
જ્યોતિરૂપોઽક્ષિણીપાતુ પાતુ શબ્દાત્મકઃ શ્રુતી ॥ 2 ॥

નાસિકાં પાતુ ગંધાત્મા મુખં પાતુ રસાત્મકઃ ।
જિહ્વાં વેદાત્મકઃ પાતુ દંતોષ્ઠૌ પાતુ ધાર્મિકઃ ॥ 3 ॥

કપોલાવત્રિભૂઃ પાતુ પાત્વશેષં મમાત્મવિત્ ।
સર્વાત્મા ષોડશારાબ્જસ્થિતઃ સ્વાત્માઽવતાદ્ ગલમ્ ॥ 4 ॥

સ્કંધૌ ચંદ્રાનુજઃ પાતુ ભુજૌ પાતુ કૃતાદિભૂઃ ।
જત્રુણી શત્રુજિત્ પાતુ પાતુ વક્ષસ્થલં હરિઃ ॥ 5 ॥

કાદિઠાંતદ્વાદશારપદ્મગો મરુદાત્મકઃ ।
યોગીશ્વરેશ્વરઃ પાતુ હૃદયં હૃદયસ્થિતઃ ॥ 6 ॥

પાર્શ્વે હરિઃ પાર્શ્વવર્તી પાતુ પાર્શ્વસ્થિતઃ સ્મૃતઃ ।
હઠયોગાદિયોગજ્ઞઃ કુક્ષિં પાતુ કૃપાનિધિઃ ॥ 7 ॥

ડકારાદિ ફકારાંત દશારસરસીરુહે ।
નાભિસ્થલે વર્તમાનો નાભિં વહ્ન્યાત્મકોઽવતુ ॥ 8 ॥

વહ્નિતત્ત્વમયો યોગી રક્ષતાન્મણિપૂરકમ્ ।
કટિં કટિસ્થબ્રહ્માંડવાસુદેવાત્મકોઽવતુ ॥ 9 ॥

વકારાદિ લકારાંત ષટ્પત્રાંબુજબોધકઃ ।
જલતત્ત્વમયો યોગી સ્વાધિષ્ઠાનં મમાવતુ ॥ 10 ॥

સિદ્ધાસન સમાસીન ઊરૂ સિદ્ધેશ્વરોઽવતુ ।
વાદિસાંત ચતુષ્પત્રસરોરુહ નિબોધકઃ ॥ 11 ॥

મૂલાધારં મહીરૂપો રક્ષતાદ્ વીર્યનિગ્રહી ।
પૃષ્ઠં ચ સર્વતઃ પાતુ જાનુન્યસ્તકરાંબુજઃ ॥ 12 ॥

જંઘે પાત્વવધૂતેંદ્રઃ પાત્વંઘ્રી તીર્થપાવનઃ ।
સર્વાંગં પાતુ સર્વાત્મા રોમાણ્યવતુ કેશવઃ ॥ 13 ॥

ચર્મ ચર્માંબરઃ પાતુ રક્તં ભક્તિપ્રિયોઽવતુ ।
માંસં માંસકરઃ પાતુ મજ્જાં મજ્જાત્મકોઽવતુ ॥ 14 ॥

અસ્થીનિ સ્થિરધીઃ પાયાન્મેધાં વેધાઃ પ્રપાલયેત્ ।
શુક્રં સુખકરઃ પાતુ ચિત્તં પાતુ દૃઢાકૃતિઃ ॥ 15 ॥

મનોબુદ્ધિમહંકારં હૃષીકેશાત્મકોઽવતુ ।
કર્મેંદ્રિયાણિ પાત્વીશઃ પાતુ જ્ઞાનેંદ્રિયાણ્યજઃ ॥ 16 ॥

બંધૂન્ બંધૂત્તમઃ પાયાચ્છત્રુભ્યઃ પાતુ શત્રુજિત્ ।
ગૃહારામધનક્ષેત્રપુત્રાદીન્ શંકરોઽવતુ ॥ 17 ॥

ભાર્યાં પ્રકૃતિવિત્ પાતુ પશ્વાદીન્ પાતુ શાર્‍ંગભૃત્ ।
પ્રાણાન્ પાતુ પ્રધાનજ્ઞો ભક્ષ્યાદીન્ પાતુ ભાસ્કરઃ ॥ 18 ॥

સુખં ચંદ્રાત્મકઃ પાતુ દુઃખાત્ પાતુ પુરાંતકઃ ।
પશૂન્ પશુપતિઃ પાતુ ભૂતિં ભૂતેશ્વરો મમ ॥ 19 ॥

પ્રાચ્યાં વિષહરઃ પાતુ પાત્વાગ્નેય્યાં મખાત્મકઃ ।
યામ્યાં ધર્માત્મકઃ પાતુ નૈરૃત્યાં સર્વવૈરિહૃત્ ॥ 20 ॥

વરાહઃ પાતુ વારુણ્યાં વાયવ્યાં પ્રાણદોઽવતુ ।
કૌબેર્યાં ધનદઃ પાતુ પાત્વૈશાન્યાં મહાગુરુઃ ॥ 21 ॥

ઊર્ધ્વં પાતુ મહાસિદ્ધઃ પાત્વધસ્તાજ્જટાધરઃ ।
રક્ષાહીનં તુ યત્ સ્થાનં રક્ષત્વાદિમુનીશ્વરઃ ॥ 22 ॥

કરન્યાસઃ ।
ઓં દ્રાં અંગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ઓં દ્રીં તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ઓં દ્રૂં મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ઓં દ્રૈં અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ઓં દ્રૌં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ઓં દ્રઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।

હૃદયાદિન્યાસઃ ।
ઓં દ્રાં હૃદયાય નમઃ ।
ઓં દ્રીં શિરસે સ્વાહા ।
ઓં દ્રૂં શિખાયૈ વષટ્ ।
ઓં દ્રૈં કવચાય હું ।
ઓં દ્રૌં નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ઓં દ્રઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ઓં ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્વિમોકઃ ।

ફલશૃતિ ॥

એતન્મે વજ્રકવચં યઃ પઠેત્ શૃણુયાદપિ ।
વજ્રકાયશ્ચિરંજીવી દત્તાત્રેયોઽહમબ્રુવમ્ ॥ 23 ॥

ત્યાગી ભોગી મહાયોગી સુખદુઃખવિવર્જિતઃ ।
સર્વત્ર સિદ્ધસંકલ્પો જીવન્મુક્તોઽદ્યવર્તતે ॥ 24 ॥

ઇત્યુક્ત્વાંતર્દધે યોગી દત્તાત્રેયો દિગંબરઃ ।
દલાદનોઽપિ તજ્જપ્ત્વા જીવન્મુક્તઃ સ વર્તતે ॥ 25 ॥

ભિલ્લો દૂરશ્રવા નામ તદાનીં શ્રુતવાનિદમ્ ।
સકૃચ્છ્રવણમાત્રેણ વજ્રાંગોઽભવદપ્યસૌ ॥ 26 ॥

ઇત્યેતદ્ વજ્રકવચં દત્તાત્રેયસ્ય યોગિનઃ ।
શ્રુત્વા શેષં શંભુમુખાત્ પુનરપ્યાહ પાર્વતી ॥ 27 ॥

શ્રી પાર્વત્યુવાચ ।

એતત્ કવચ માહાત્મ્યં વદ વિસ્તરતો મમ ।
કુત્ર કેન કદા જાપ્યં કિયજ્જાપ્યં કથં કથમ્ ॥ 28 ॥

ઉવાચ શંભુસ્તત્ સર્વં પાર્વત્યા વિનયોદિતમ્ ।

શ્રીપરમેશ્વર ઉવાચ ।

શૃણુ પાર્વતિ વક્ષ્યામિ સમાહિતમનાવિલમ્ ॥ 29 ॥

ધર્માર્થકામમોક્ષાણામિદમેવ પરાયણમ્ ।
હસ્ત્યશ્વરથપાદાતિ સર્વૈશ્વર્ય પ્રદાયકમ્ ॥ 30 ॥

પુત્રમિત્રકળત્રાદિ સર્વસંતોષસાધનમ્ ।
વેદશાસ્ત્રાદિવિદ્યાનાં વિધાનં પરમં હિ તત્ ॥ 31 ॥

સંગીત શાસ્ત્ર સાહિત્ય સત્કવિત્વ વિધાયકમ્ ।
બુદ્ધિ વિદ્યા સ્મૃતિ પ્રજ્ઞા મતિ પ્રૌઢિપ્રદાયકમ્ ॥ 32 ॥

સર્વસંતોષકરણં સર્વદુઃખનિવારણમ્ ।
શત્રુસંહારકં શીઘ્રં યશઃકીર્તિવિવર્ધનમ્ ॥ 33 ॥

અષ્ટસંખ્યા મહારોગાઃ સન્નિપાતાસ્ત્રયોદશ ।
ષણ્ણવત્યક્ષિરોગાશ્ચ વિંશતિર્મેહરોગકાઃ ॥ 34 ॥

અષ્ટાદશતુ કુષ્ઠાનિ ગુલ્માન્યષ્ટવિધાન્યપિ ।
અશીતિર્વાતરોગાશ્ચ ચત્વારિંશત્તુ પૈત્તિકાઃ ॥ 35 ॥

વિંશતિઃ શ્લેષ્મરોગાશ્ચ ક્ષયચાતુર્થિકાદયઃ ।
મંત્રયંત્રકુયોગાદ્યાઃ કલ્પતંત્રાદિનિર્મિતાઃ ॥ 36 ॥

બ્રહ્મરાક્ષસ વેતાલકૂષ્માંડાદિ ગ્રહોદ્ભવાઃ ।
સંગજા દેશકાલસ્થાસ્તાપત્રયસમુત્થિતાઃ ॥ 37 ॥

નવગ્રહસમુદ્ભૂતા મહાપાતક સંભવાઃ ।
સર્વે રોગાઃ પ્રણશ્યંતિ સહસ્રાવર્તનાદ્ ધ્રુવમ્ ॥ 38 ॥

અયુતાવૃત્તિમાત્રેણ વંધ્યા પુત્રવતી ભવેત્ ।
અયુતદ્વિતયાવૃત્ત્યા હ્યપમૃત્યુજયો ભવેત્ ॥ 39 ॥

અયુતત્રિતયાચ્ચૈવ ખેચરત્વં પ્રજાયતે ।
સહસ્રાયુતદર્વાક્ સર્વકાર્યાણિ સાધયેત્ ॥ 40 ॥

લક્ષાવૃત્ત્યા સર્વસિદ્ધિર્ભવત્યેવ ન સંશયઃ ॥ 41 ॥

વિષવૃક્ષસ્ય મૂલેષુ તિષ્ઠન્ વૈ દક્ષિણામુખઃ ।
કુરુતે માસમાત્રેણ વૈરિણં વિકલેંદ્રિયમ્ ॥ 42 ॥

ઔદુંબરતરોર્મૂલે વૃદ્ધિકામેન જાપ્યતે ।
શ્રીવૃક્ષમૂલે શ્રીકામી તિંત્રિણી શાંતિકર્મણિ ॥ 43 ॥

ઓજસ્કામોઽશ્વત્થમૂલે સ્ત્રીકામૈઃ સહકારકે ।
જ્ઞાનાર્થી તુલસીમૂલે ગર્ભગેહે સુતાર્થિભિઃ ॥ 44 ॥

ધનાર્થિભિસ્તુ સુક્ષેત્રે પશુકામૈસ્તુ ગોષ્ઠકે ।
દેવાલયે સર્વકામૈસ્તત્કાલે સર્વદર્શિતમ્ ॥ 45 ॥

નાભિમાત્રજલે સ્થિત્વા ભાનુમાલોક્ય યો જપેત્ ।
યુદ્ધે વા શાસ્ત્રવાદે વા સહસ્રેણ જયો ભવેત્ ॥ 46 ॥

કંઠમાત્રે જલે સ્થિત્વા યો રાત્રૌ કવચં પઠેત્ ।
જ્વરાપસ્મારકુષ્ઠાદિ તાપજ્વરનિવારણમ્ ॥ 47 ॥

યત્ર યત્ સ્યાત્ સ્થિરં યદ્યત્ પ્રસક્તં તન્નિવર્તતે ।
તેન તત્ર હિ જપ્તવ્યં તતઃ સિદ્ધિર્ભવેદ્ધ્રુવમ્ ॥ 48 ॥

ઇત્યુક્તવાન્ શિવો ગૌર્વૈ રહસ્યં પરમં શુભમ્ ।
યઃ પઠેત્ વજ્રકવચં દત્તાત્રેય સમો ભવેત્ ॥ 49 ॥

એવં શિવેન કથિતં હિમવત્સુતાયૈ
પ્રોક્તં દલાદમુનયેઽત્રિસુતેન પૂર્વમ્ ।
યઃ કોઽપિ વજ્રકવચં પઠતીહ લોકે
દત્તોપમશ્ચરતિ યોગિવરશ્ચિરાયુઃ ॥ 50 ॥

ઇતિ શ્રી રુદ્રયામળે હિમવત્ખંડે મંત્રશાસ્ત્રે ઉમામહેશ્વરસંવાદે શ્રી દત્તાત્રેય વજ્રકવચસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ॥

********

Leave a Comment