[Sri Gayatri Sahasranama] ᐈ Stotram Lyrics In Malayalam Pdf | ശ്രീ ഗായത്രി സഹസ്ര നാമ

Sri Gayatri Sahasranama Stotram Lyrics In Malayalam

നാരദ ഉവാച –
ഭഗവന്സര്വധര്മജ്ഞ സര്വശാസ്ത്രവിശാരദ ।
ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണാനാം രഹസ്യം ത്വന്മുഖാച്ഛ്രുതമ് ॥ 1 ॥

സര്വപാപഹരം ദേവ യേന വിദ്യാ പ്രവര്തതേ ।
കേന വാ ബ്രഹ്മവിജ്ഞാനം കിം നു വാ മോക്ഷസാധനമ് ॥ 2 ॥

ബ്രാഹ്മണാനാം ഗതിഃ കേന കേന വാ മൃത്യു നാശനമ് ।
ഐഹികാമുഷ്മികഫലം കേന വാ പദ്മലോചന ॥ 3 ॥

വക്തുമര്ഹസ്യശേഷേണ സര്വേ നിഖിലമാദിതഃ ।
ശ്രീനാരായണ ഉവാച –
സാധു സാധു മഹാപ്രാജ്ഞ സമ്യക് പൃഷ്ടം ത്വയാഽനഘ ॥ 4 ॥

ശൃണു വക്ഷ്യാമി യത്നേന ഗായത്ര്യഷ്ടസഹസ്രകമ് ।
നാമ്നാം ശുഭാനാം ദിവ്യാനാം സര്വപാപവിനാശനമ് ॥ 5 ॥

സൃഷ്ട്യാദൌ യദ്ഭഗവതാ പൂര്വേ പ്രോക്തം ബ്രവീമി തേ ।
അഷ്ടോത്തരസഹസ്രസ്യ ഋഷിര്ബ്രഹ്മാ പ്രകീര്തിതഃ ॥ 6 ॥

ഛംദോഽനുഷ്ടുപ്തഥാ ദേവീ ഗായത്രീം ദേവതാ സ്മൃതാ ।
ഹലോബീജാനി തസ്യൈവ സ്വരാഃ ശക്തയ ഈരിതാഃ ॥ 7 ॥

അംഗന്യാസകരന്യാസാവുച്യേതേ മാതൃകാക്ഷരൈഃ ।
അഥ ധ്യാനം പ്രവക്ഷ്യാമി സാധകാനാം ഹിതായ വൈ ॥ 8 ॥

ധ്യാനമ്
രക്തശ്വേതഹിരണ്യനീലധവലൈര്യുക്താം ത്രിനീത്രോജ്ജ്വലാം
രക്താം രക്തനവസ്രജം മണിഗണൈര്യുക്താം കുമാരീമിമാമ് ।
ഗായത്രീം കമലാസനാം കരതലവ്യാനദ്ധകുംഡാംബുജാം
പദ്മാക്ഷീം ച വരസ്രജം ച ദധതീം ഹംസാധിരൂഢാം ഭജേ ॥ 9 ॥

അചിംത്യലക്ഷണാവ്യക്താപ്യര്ഥമാതൃമഹേശ്വരീ ।
അമൃതാര്ണവമധ്യസ്ഥാപ്യജിതാ ചാപരാജിതാ ॥ 10 ॥

അണിമാദിഗുണാധാരാപ്യര്കമംഡലസംസ്ഥിതാ ।
അജരാജാപരാധര്മാ അക്ഷസൂത്രധരാധരാ ॥ 11 ॥

അകാരാദിക്ഷകാരാംതാപ്യരിഷഡ്വര്ഗഭേദിനീ ।
അംജനാദ്രിപ്രതീകാശാപ്യംജനാദ്രിനിവാസിനീ ॥ 12 ॥

അദിതിശ്ചാജപാവിദ്യാപ്യരവിംദനിഭേക്ഷണാ ।
അംതര്ബഹിഃസ്ഥിതാവിദ്യാധ്വംസിനീ ചാംതരാത്മികാ ॥ 13 ॥

അജാ ചാജമുഖാവാസാപ്യരവിംദനിഭാനനാ ।
അര്ധമാത്രാര്ഥദാനജ്ഞാപ്യരിമംഡലമര്ദിനീ ॥ 14 ॥

അസുരഘ്നീ ഹ്യമാവാസ്യാപ്യലക്ഷ്മീഘ്ന്യംത്യജാര്ചിതാ ।
ആദിലക്ഷ്മീശ്ചാദിശക്തിരാകൃതിശ്ചായതാനനാ ॥ 15 ॥

ആദിത്യപദവീചാരാപ്യാദിത്യപരിസേവിതാ ।
ആചാര്യാവര്തനാചാരാപ്യാദിമൂര്തിനിവാസിനീ ॥ 16 ॥

ആഗ്നേയീ ചാമരീ ചാദ്യാ ചാരാധ്യാ ചാസനസ്ഥിതാ ।
ആധാരനിലയാധാരാ ചാകാശാംതനിവാസിനീ ॥ 17 ॥

ആദ്യാക്ഷരസമായുക്താ ചാംതരാകാശരൂപിണീ ।
ആദിത്യമംഡലഗതാ ചാംതരധ്വാംതനാശിനീ ॥ 18 ॥

ഇംദിരാ ചേഷ്ടദാ ചേഷ്ടാ ചേംദീവരനിഭേക്ഷണാ ।
ഇരാവതീ ചേംദ്രപദാ ചേംദ്രാണീ ചേംദുരൂപിണീ ॥ 19 ॥

ഇക്ഷുകോദംഡസംയുക്താ ചേഷുസംധാനകാരിണീ ।
ഇംദ്രനീലസമാകാരാ ചേഡാപിംഗലരൂപിണീ ॥ 20 ॥

ഇംദ്രാക്ഷീചേശ്വരീ ദേവീ ചേഹാത്രയവിവര്ജിതാ ।
ഉമാ ചോഷാ ഹ്യുഡുനിഭാ ഉര്വാരുകഫലാനനാ ॥ 21 ॥

ഉഡുപ്രഭാ ചോഡുമതീ ഹ്യുഡുപാ ഹ്യുഡുമധ്യഗാ ।
ഊര്ധ്വാ ചാപ്യൂര്ധ്വകേശീ ചാപ്യൂര്ധ്വാധോഗതിഭേദിനീ ॥ 22 ॥

ഊര്ധ്വബാഹുപ്രിയാ ചോര്മിമാലാവാഗ്ഗ്രംഥദായിനീ ।
ഋതം ചര്ഷിരൃതുമതീ ഋഷിദേവനമസ്കൃതാ ॥ 23 ॥

ഋഗ്വേദാ ഋണഹര്ത്രീ ച ഋഷിമംഡലചാരിണീ ।
ഋദ്ധിദാ ഋജുമാര്ഗസ്ഥാ ഋജുധര്മാ ഋജുപ്രദാ ॥ 24 ॥

ഋഗ്വേദനിലയാ ഋജ്വീ ലുപ്തധര്മപ്രവര്തിനീ ।
ലൂതാരിവരസംഭൂതാ ലൂതാദിവിഷഹാരിണീ ॥ 25 ॥

ഏകാക്ഷരാ ചൈകമാത്രാ ചൈകാ ചൈകൈകനിഷ്ഠിതാ ।
ഐംദ്രീ ഹ്യൈരാവതാരൂഢാ ചൈഹികാമുഷ്മികപ്രദാ ॥ 26 ॥

ഓംകാരാ ഹ്യോഷധീ ചോതാ ചോതപ്രോതനിവാസിനീ ।
ഔര്വാ ഹ്യൌഷധസംപന്നാ ഔപാസനഫലപ്രദാ ॥ 27 ॥

അംഡമധ്യസ്ഥിതാ ദേവീ ചാഃകാരമനുരൂപിണീ ।
കാത്യായനീ കാലരാത്രിഃ കാമാക്ഷീ കാമസുംദരീ ॥ 28 ॥

കമലാ കാമിനീ കാംതാ കാമദാ കാലകംഠിനീ ।
കരികുംഭസ്തനഭരാ കരവീരസുവാസിനീ ॥ 29 ॥

കല്യാണീ കുംഡലവതീ കുരുക്ഷേത്രനിവാസിനീ ।
കുരുവിംദദലാകാരാ കുംഡലീ കുമുദാലയാ ॥ 30 ॥

കാലജിഹ്വാ കരാലാസ്യാ കാലികാ കാലരൂപിണീ ।
കമനീയഗുണാ കാംതിഃ കലാധാരാ കുമുദ്വതീ ॥ 31 ॥

കൌശികീ കമലാകാരാ കാമചാരപ്രഭംജിനീ ।
കൌമാരീ കരുണാപാംഗീ കകുവംതാ കരിപ്രിയാ ॥ 32 ॥

കേസരീ കേശവനുതാ കദംബകുസുമപ്രിയാ ।
കാലിംദീ കാലികാ കാംചീ കലശോദ്ഭവസംസ്തുതാ ॥ 33 ॥

കാമമാതാ ക്രതുമതീ കാമരൂപാ കൃപാവതീ ।
കുമാരീ കുംഡനിലയാ കിരാതീ കീരവാഹനാ ॥ 34 ॥

കൈകേയീ കോകിലാലാപാ കേതകീ കുസുമപ്രിയാ ।
കമംഡലുധരാ കാലീ കര്മനിര്മൂലകാരിണീ ॥ 35 ॥

കലഹംസഗതിഃ കക്ഷാ കൃതകൌതുകമംഗലാ ।
കസ്തൂരീതിലകാ കംപ്രാ കരീംദ്രഗമനാ കുഹൂഃ ॥ 36 ॥

കര്പൂരലേപനാ കൃഷ്ണാ കപിലാ കുഹരാശ്രയാ ।
കൂടസ്ഥാ കുധരാ കമ്രാ കുക്ഷിസ്ഥാഖിലവിഷ്ടപാ ॥ 37 ॥

ഖഡ്ഗഖേടധരാ ഖര്വാ ഖേചരീ ഖഗവാഹനാ ।
ഖട്വാംഗധാരിണീ ഖ്യാതാ ഖഗരാജോപരിസ്ഥിതാ ॥ 38 ॥

ഖലഘ്നീ ഖംഡിതജരാ ഖംഡാഖ്യാനപ്രദായിനീ ।
ഖംഡേംദുതിലകാ ഗംഗാ ഗണേശഗുഹപൂജിതാ ॥ 39 ॥

ഗായത്രീ ഗോമതീ ഗീതാ ഗാംധാരീ ഗാനലോലുപാ ।
ഗൌതമീ ഗാമിനീ ഗാധാ ഗംധര്വാപ്സരസേവിതാ ॥ 40 ॥

ഗോവിംദചരണാക്രാംതാ ഗുണത്രയവിഭാവിതാ ।
ഗംധര്വീ ഗഹ്വരീ ഗോത്രാ ഗിരീശാ ഗഹനാ ഗമീ ॥ 41 ॥

ഗുഹാവാസാ ഗുണവതീ ഗുരുപാപപ്രണാശിനീ ।
ഗുര്വീ ഗുണവതീ ഗുഹ്യാ ഗോപ്തവ്യാ ഗുണദായിനീ ॥ 42 ॥

ഗിരിജാ ഗുഹ്യമാതംഗീ ഗരുഡധ്വജവല്ലഭാ ।
ഗര്വാപഹാരിണീ ഗോദാ ഗോകുലസ്ഥാ ഗദാധരാ ॥ 43 ॥

ഗോകര്ണനിലയാസക്താ ഗുഹ്യമംഡലവര്തിനീ ।
ഘര്മദാ ഘനദാ ഘംടാ ഘോരദാനവമര്ദിനീ ॥ 44 ॥

ഘൃണിമംത്രമയീ ഘോഷാ ഘനസംപാതദായിനീ ।
ഘംടാരവപ്രിയാ ഘ്രാണാ ഘൃണിസംതുഷ്ടകാരിണീ ॥ 45 ॥

ഘനാരിമംഡലാ ഘൂര്ണാ ഘൃതാചീ ഘനവേഗിനീ ।
ജ്ഞാനധാതുമയീ ചര്ചാ ചര്ചിതാ ചാരുഹാസിനീ ॥ 46 ॥

ചടുലാ ചംഡികാ ചിത്രാ ചിത്രമാല്യവിഭൂഷിതാ ।
ചതുര്ഭുജാ ചാരുദംതാ ചാതുരീ ചരിതപ്രദാ ॥ 47 ॥

ചൂലികാ ചിത്രവസ്ത്രാംതാ ചംദ്രമഃകര്ണകുംഡലാ ।
ചംദ്രഹാസാ ചാരുദാത്രീ ചകോരീ ചംദ്രഹാസിനീ ॥ 48 ॥

ചംദ്രികാ ചംദ്രധാത്രീ ച ചൌരീ ചൌരാ ച ചംഡികാ ।
ചംചദ്വാഗ്വാദിനീ ചംദ്രചൂഡാ ചോരവിനാശിനീ ॥ 49 ॥

ചാരുചംദനലിപ്താംഗീ ചംചച്ചാമരവീജിതാ ।
ചാരുമധ്യാ ചാരുഗതിശ്ചംദിലാ ചംദ്രരൂപിണീ ॥ 50 ॥

ചാരുഹോമപ്രിയാ ചാര്വാചരിതാ ചക്രബാഹുകാ ।
ചംദ്രമംഡലമധ്യസ്ഥാ ചംദ്രമംഡലദര്പണാ ॥ 51 ॥

ചക്രവാകസ്തനീ ചേഷ്ടാ ചിത്രാ ചാരുവിലാസിനീ ।
ചിത്സ്വരൂപാ ചംദ്രവതീ ചംദ്രമാശ്ചംദനപ്രിയാ ॥ 52 ॥

ചോദയിത്രീ ചിരപ്രജ്ഞാ ചാതകാ ചാരുഹേതുകീ ।
ഛത്രയാതാ ഛത്രധരാ ഛായാ ഛംദഃപരിച്ഛദാ ॥ 53 ॥

ഛായാദേവീ ഛിദ്രനഖാ ഛന്നേംദ്രിയവിസര്പിണീ ।
ഛംദോഽനുഷ്ടുപ്പ്രതിഷ്ഠാംതാ ഛിദ്രോപദ്രവഭേദിനീ ॥ 54 ॥

ഛേദാ ഛത്രേശ്വരീ ഛിന്നാ ഛുരികാ ഛേദനപ്രിയാ ।
ജനനീ ജന്മരഹിതാ ജാതവേദാ ജഗന്മയീ ॥ 55 ॥

ജാഹ്നവീ ജടിലാ ജേത്രീ ജരാമരണവര്ജിതാ ।
ജംബൂദ്വീപവതീ ജ്വാലാ ജയംതീ ജലശാലിനീ ॥ 56 ॥

ജിതേംദ്രിയാ ജിതക്രോധാ ജിതാമിത്രാ ജഗത്പ്രിയാ ।
ജാതരൂപമയീ ജിഹ്വാ ജാനകീ ജഗതീ ജരാ ॥ 57 ॥

ജനിത്രീ ജഹ്നുതനയാ ജഗത്ത്രയഹിതൈഷിണീ ।
ജ്വാലാമുഖീ ജപവതീ ജ്വരഘ്നീ ജിതവിഷ്ടപാ ॥ 58 ॥

ജിതാക്രാംതമയീ ജ്വാലാ ജാഗ്രതീ ജ്വരദേവതാ ।
ജ്വലംതീ ജലദാ ജ്യേഷ്ഠാ ജ്യാഘോഷാസ്ഫോടദിങ്മുഖീ ॥ 59 ॥

ജംഭിനീ ജൃംഭണാ ജൃംഭാ ജ്വലന്മാണിക്യകുംഡലാ ।
ഝിംഝികാ ഝണനിര്ഘോഷാ ഝംഝാമാരുതവേഗിനീ ॥ 60 ॥

ഝല്ലരീവാദ്യകുശലാ ഞരൂപാ ഞഭുജാ സ്മൃതാ ।
ടംകബാണസമായുക്താ ടംകിനീ ടംകഭേദിനീ ॥ 61 ॥

ടംകീഗണകൃതാഘോഷാ ടംകനീയമഹോരസാ ।
ടംകാരകാരിണീ ദേവീ ഠഠശബ്ദനിനാദിനീ ॥ 62 ॥

ഡാമരീ ഡാകിനീ ഡിംഭാ ഡുംഡുമാരൈകനിര്ജിതാ ।
ഡാമരീതംത്രമാര്ഗസ്ഥാ ഡമഡ്ഡമരുനാദിനീ ॥ 63 ॥

ഡിംഡീരവസഹാ ഡിംഭലസത്ക്രീഡാപരായണാ ।
ഢുംഢിവിഘ്നേശജനനീ ഢക്കാഹസ്താ ഢിലിവ്രജാ ॥ 64 ॥

നിത്യജ്ഞാനാ നിരുപമാ നിര്ഗുണാ നര്മദാ നദീ ।
ത്രിഗുണാ ത്രിപദാ തംത്രീ തുലസീ തരുണാ തരുഃ ॥ 65 ॥

ത്രിവിക്രമപദാക്രാംതാ തുരീയപദഗാമിനീ ।
തരുണാദിത്യസംകാശാ താമസീ തുഹിനാ തുരാ ॥ 66 ॥

ത്രികാലജ്ഞാനസംപന്നാ ത്രിവേണീ ച ത്രിലോചനാ ।
ത്രിശക്തിസ്ത്രിപുരാ തുംഗാ തുരംഗവദനാ തഥാ ॥ 67 ॥

തിമിംഗിലഗിലാ തീവ്രാ ത്രിസ്രോതാ താമസാദിനീ ।
തംത്രമംത്രവിശേഷജ്ഞാ തനുമധ്യാ ത്രിവിഷ്ടപാ ॥ 68 ॥

ത്രിസംധ്യാ ത്രിസ്തനീ തോഷാസംസ്ഥാ താലപ്രതാപിനീ ।
താടംകിനീ തുഷാരാഭാ തുഹിനാചലവാസിനീ ॥ 69 ॥

തംതുജാലസമായുക്താ താരഹാരാവലിപ്രിയാ ।
തിലഹോമപ്രിയാ തീര്ഥാ തമാലകുസുമാകൃതിഃ ॥ 70 ॥

താരകാ ത്രിയുതാ തന്വീ ത്രിശംകുപരിവാരിതാ ।
തലോദരീ തിലാഭൂഷാ താടംകപ്രിയവാദിനീ ॥ 71 ॥

ത്രിജടാ തിത്തിരീ തൃഷ്ണാ ത്രിവിധാ തരുണാകൃതിഃ ।
തപ്തകാംചനസംകാശാ തപ്തകാംചനഭൂഷണാ ॥ 72 ॥

ത്രൈയംബകാ ത്രിവര്ഗാ ച ത്രികാലജ്ഞാനദായിനീ ।
തര്പണാ തൃപ്തിദാ തൃപ്താ താമസീ തുംബുരുസ്തുതാ ॥ 73 ॥

താര്ക്ഷ്യസ്ഥാ ത്രിഗുണാകാരാ ത്രിഭംഗീ തനുവല്ലരിഃ ।
ഥാത്കാരീ ഥാരവാ ഥാംതാ ദോഹിനീ ദീനവത്സലാ ॥ 74 ॥

ദാനവാംതകരീ ദുര്ഗാ ദുര്ഗാസുരനിബര്ഹിണീ ।
ദേവരീതിര്ദിവാരാത്രിര്ദ്രൌപദീ ദുംദുഭിസ്വനാ ॥ 75 ॥

ദേവയാനീ ദുരാവാസാ ദാരിദ്ര്യോദ്ഭേദിനീ ദിവാ ।
ദാമോദരപ്രിയാ ദീപ്താ ദിഗ്വാസാ ദിഗ്വിമോഹിനീ ॥ 76 ॥

ദംഡകാരണ്യനിലയാ ദംഡിനീ ദേവപൂജിതാ ।
ദേവവംദ്യാ ദിവിഷദാ ദ്വേഷിണീ ദാനവാകൃതിഃ ॥ 77 ॥

ദീനാനാഥസ്തുതാ ദീക്ഷാ ദൈവതാദിസ്വരൂപിണീ ।
ധാത്രീ ധനുര്ധരാ ധേനുര്ധാരിണീ ധര്മചാരിണീ ॥ 78 ॥

ധുരംധരാ ധരാധാരാ ധനദാ ധാന്യദോഹിനീ ।
ധര്മശീലാ ധനാധ്യക്ഷാ ധനുര്വേദവിശാരദാ ॥ 79 ॥

ധൃതിര്ധന്യാ ധൃതപദാ ധര്മരാജപ്രിയാ ധ്രുവാ ।
ധൂമാവതീ ധൂമകേശീ ധര്മശാസ്ത്രപ്രകാശിനീ ॥ 80 ॥

നംദാ നംദപ്രിയാ നിദ്രാ നൃനുതാ നംദനാത്മികാ ।
നര്മദാ നലിനീ നീലാ നീലകംഠസമാശ്രയാ ॥ 81 ॥

നാരായണപ്രിയാ നിത്യാ നിര്മലാ നിര്ഗുണാ നിധിഃ ।
നിരാധാരാ നിരുപമാ നിത്യശുദ്ധാ നിരംജനാ ॥ 82 ॥

നാദബിംദുകലാതീതാ നാദബിംദുകലാത്മികാ ।
നൃസിംഹിനീ നഗധരാ നൃപനാഗവിഭൂഷിതാ ॥ 83 ॥

നരകക്ലേശശമനീ നാരായണപദോദ്ഭവാ ।
നിരവദ്യാ നിരാകാരാ നാരദപ്രിയകാരിണീ ॥ 84 ॥

നാനാജ്യോതിഃ സമാഖ്യാതാ നിധിദാ നിര്മലാത്മികാ ।
നവസൂത്രധരാ നീതിര്നിരുപദ്രവകാരിണീ ॥ 85 ॥

നംദജാ നവരത്നാഢ്യാ നൈമിഷാരണ്യവാസിനീ ।
നവനീതപ്രിയാ നാരീ നീലജീമൂതനിസ്വനാ ॥ 86 ॥

നിമേഷിണീ നദീരൂപാ നീലഗ്രീവാ നിശീശ്വരീ ।
നാമാവലിര്നിശുംഭഘ്നീ നാഗലോകനിവാസിനീ ॥ 87 ॥

നവജാംബൂനദപ്രഖ്യാ നാഗലോകാധിദേവതാ ।
നൂപുരാക്രാംതചരണാ നരചിത്തപ്രമോദിനീ ॥ 88 ॥

നിമഗ്നാരക്തനയനാ നിര്ഘാതസമനിസ്വനാ ।
നംദനോദ്യാനനിലയാ നിര്വ്യൂഹോപരിചാരിണീ ॥ 89 ॥

പാര്വതീ പരമോദാരാ പരബ്രഹ്മാത്മികാ പരാ ।
പംചകോശവിനിര്മുക്താ പംചപാതകനാശിനീ ॥ 90 ॥

പരചിത്തവിധാനജ്ഞാ പംചികാ പംചരൂപിണീ ।
പൂര്ണിമാ പരമാ പ്രീതിഃ പരതേജഃ പ്രകാശിനീ ॥ 91 ॥

പുരാണീ പൌരുഷീ പുണ്യാ പുംഡരീകനിഭേക്ഷണാ ।
പാതാലതലനിര്മഗ്നാ പ്രീതാ പ്രീതിവിവര്ധിനീ ॥ 92 ॥

പാവനീ പാദസഹിതാ പേശലാ പവനാശിനീ ।
പ്രജാപതിഃ പരിശ്രാംതാ പര്വതസ്തനമംഡലാ ॥ 93 ॥

പദ്മപ്രിയാ പദ്മസംസ്ഥാ പദ്മാക്ഷീ പദ്മസംഭവാ ।
പദ്മപത്രാ പദ്മപദാ പദ്മിനീ പ്രിയഭാഷിണീ ॥ 94 ॥

പശുപാശവിനിര്മുക്താ പുരംധ്രീ പുരവാസിനീ ।
പുഷ്കലാ പുരുഷാ പര്വാ പാരിജാതസുമപ്രിയാ ॥ 95 ॥

പതിവ്രതാ പവിത്രാംഗീ പുഷ്പഹാസപരായണാ ।
പ്രജ്ഞാവതീസുതാ പൌത്രീ പുത്രപൂജ്യാ പയസ്വിനീ ॥ 96 ॥

പട്ടിപാശധരാ പംക്തിഃ പിതൃലോകപ്രദായിനീ ।
പുരാണീ പുണ്യശീലാ ച പ്രണതാര്തിവിനാശിനീ ॥ 97 ॥

പ്രദ്യുമ്നജനനീ പുഷ്ടാ പിതാമഹപരിഗ്രഹാ ।
പുംഡരീകപുരാവാസാ പുംഡരീകസമാനനാ ॥ 98 ॥

പൃഥുജംഘാ പൃഥുഭുജാ പൃഥുപാദാ പൃഥൂദരീ ।
പ്രവാലശോഭാ പിംഗാക്ഷീ പീതവാസാഃ പ്രചാപലാ ॥ 99 ॥

പ്രസവാ പുഷ്ടിദാ പുണ്യാ പ്രതിഷ്ഠാ പ്രണവാഗതിഃ ।
പംചവര്ണാ പംചവാണീ പംചികാ പംജരസ്ഥിതാ ॥ 100 ॥

പരമായാ പരജ്യോതിഃ പരപ്രീതിഃ പരാഗതിഃ ।
പരാകാഷ്ഠാ പരേശാനീ പാവനീ പാവകദ്യുതിഃ ॥ 101 ॥

പുണ്യഭദ്രാ പരിച്ഛേദ്യാ പുഷ്പഹാസാ പൃഥൂദരീ ।
പീതാംഗീ പീതവസനാ പീതശയ്യാ പിശാചിനീ ॥ 102 ॥

പീതക്രിയാ പിശാചഘ്നീ പാടലാക്ഷീ പടുക്രിയാ ।
പംചഭക്ഷപ്രിയാചാരാ പൂതനാപ്രാണഘാതിനീ ॥ 103 ॥

പുന്നാഗവനമധ്യസ്ഥാ പുണ്യതീര്ഥനിഷേവിതാ ।
പംചാംഗീ ച പരാശക്തിഃ പരമാഹ്ലാദകാരിണീ ॥ 104 ॥

പുഷ്പകാംഡസ്ഥിതാ പൂഷാ പോഷിതാഖിലവിഷ്ടപാ ।
പ്രാണപ്രിയാ പംചശിഖാ പന്നഗോപരിശായിനീ ॥ 105 ॥

പംചമാത്രാത്മികാ പൃഥ്വീ പഥികാ പൃഥുദോഹിനീ ।
പുരാണന്യായമീമാംസാ പാടലീ പുഷ്പഗംധിനീ ॥ 106 ॥

പുണ്യപ്രജാ പാരദാത്രീ പരമാര്ഗൈകഗോചരാ ।
പ്രവാലശോഭാ പൂര്ണാശാ പ്രണവാ പല്ലവോദരീ ॥ 107 ॥

ഫലിനീ ഫലദാ ഫല്ഗുഃ ഫൂത്കാരീ ഫലകാകൃതിഃ ।
ഫണീംദ്രഭോഗശയനാ ഫണിമംഡലമംഡിതാ ॥ 108 ॥

ബാലബാലാ ബഹുമതാ ബാലാതപനിഭാംശുകാ ।
ബലഭദ്രപ്രിയാ വംദ്യാ ബഡവാ ബുദ്ധിസംസ്തുതാ ॥ 109 ॥

ബംദീദേവീ ബിലവതീ ബഡിശഘ്നീ ബലിപ്രിയാ ।
ബാംധവീ ബോധിതാ ബുദ്ധിര്ബംധൂകകുസുമപ്രിയാ ॥ 110 ॥

ബാലഭാനുപ്രഭാകാരാ ബ്രാഹ്മീ ബ്രാഹ്മണദേവതാ ।
ബൃഹസ്പതിസ്തുതാ ബൃംദാ ബൃംദാവനവിഹാരിണീ ॥ 111 ॥

ബാലാകിനീ ബിലാഹാരാ ബിലവാസാ ബഹൂദകാ ।
ബഹുനേത്രാ ബഹുപദാ ബഹുകര്ണാവതംസികാ ॥ 112 ॥

ബഹുബാഹുയുതാ ബീജരൂപിണീ ബഹുരൂപിണീ ।
ബിംദുനാദകലാതീതാ ബിംദുനാദസ്വരൂപിണീ ॥ 113 ॥

ബദ്ധഗോധാംഗുലിത്രാണാ ബദര്യാശ്രമവാസിനീ ।
ബൃംദാരകാ ബൃഹത്സ്കംധാ ബൃഹതീ ബാണപാതിനീ ॥ 114 ॥

ബൃംദാധ്യക്ഷാ ബഹുനുതാ വനിതാ ബഹുവിക്രമാ ।
ബദ്ധപദ്മാസനാസീനാ ബില്വപത്രതലസ്ഥിതാ ॥ 115 ॥

ബോധിദ്രുമനിജാവാസാ ബഡിസ്ഥാ ബിംദുദര്പണാ ।
ബാലാ ബാണാസനവതീ ബഡബാനലവേഗിനീ ॥ 116 ॥

ബ്രഹ്മാംഡബഹിരംതഃസ്ഥാ ബ്രഹ്മകംകണസൂത്രിണീ ।
ഭവാനീ ഭീഷണവതീ ഭാവിനീ ഭയഹാരിണീ ॥ 117 ॥

ഭദ്രകാലീ ഭുജംഗാക്ഷീ ഭാരതീ ഭാരതാശയാ ।
ഭൈരവീ ഭീഷണാകാരാ ഭൂതിദാ ഭൂതിമാലിനീ ॥ 118 ॥

ഭാമിനീ ഭോഗനിരതാ ഭദ്രദാ ഭൂരിവിക്രമാ ।
ഭൂതവാസാ ഭൃഗുലതാ ഭാര്ഗവീ ഭൂസുരാര്ചിതാ ॥ 119 ॥

ഭാഗീരഥീ ഭോഗവതീ ഭവനസ്ഥാ ഭിഷഗ്വരാ ।
ഭാമിനീ ഭോഗിനീ ഭാഷാ ഭവാനീ ഭൂരിദക്ഷിണാ ॥ 120 ॥

ഭര്ഗാത്മികാ ഭീമവതീ ഭവബംധവിമോചിനീ ।
ഭജനീയാ ഭൂതധാത്രീരംജിതാ ഭുവനേശ്വരീ ॥ 121 ॥

ഭുജംഗവലയാ ഭീമാ ഭേരുംഡാ ഭാഗധേയിനീ ।
മാതാ മായാ മധുമതീ മധുജിഹ്വാ മധുപ്രിയാ ॥ 122 ॥

മഹാദേവീ മഹാഭാഗാ മാലിനീ മീനലോചനാ ।
മായാതീതാ മധുമതീ മധുമാംസാ മധുദ്രവാ ॥ 123 ॥

മാനവീ മധുസംഭൂതാ മിഥിലാപുരവാസിനീ ।
മധുകൈടഭസംഹര്ത്രീ മേദിനീ മേഘമാലിനീ ॥ 124 ॥

മംദോദരീ മഹാമായാ മൈഥിലീ മസൃണപ്രിയാ ।
മഹാലക്ഷ്മീര്മഹാകാലീ മഹാകന്യാ മഹേശ്വരീ ॥ 125 ॥

മാഹേംദ്രീ മേരുതനയാ മംദാരകുസുമാര്ചിതാ ।
മംജുമംജീരചരണാ മോക്ഷദാ മംജുഭാഷിണീ ॥ 126 ॥

മധുരദ്രാവിണീ മുദ്രാ മലയാ മലയാന്വിതാ ।
മേധാ മരകതശ്യാമാ മാഗധീ മേനകാത്മജാ ॥ 127 ॥

മഹാമാരീ മഹാവീരാ മഹാശ്യാമാ മനുസ്തുതാ ।
മാതൃകാ മിഹിരാഭാസാ മുകുംദപദവിക്രമാ ॥ 128 ॥

മൂലാധാരസ്ഥിതാ മുഗ്ധാ മണിപൂരകവാസിനീ ।
മൃഗാക്ഷീ മഹിഷാരൂഢാ മഹിഷാസുരമര്ദിനീ ॥ 129 ॥

യോഗാസനാ യോഗഗമ്യാ യോഗാ യൌവനകാശ്രയാ ।
യൌവനീ യുദ്ധമധ്യസ്ഥാ യമുനാ യുഗധാരിണീ ॥ 130 ॥

യക്ഷിണീ യോഗയുക്താ ച യക്ഷരാജപ്രസൂതിനീ ।
യാത്രാ യാനവിധാനജ്ഞാ യദുവംശസമുദ്ഭവാ ॥ 131 ॥

യകാരാദിഹകാരാംതാ യാജുഷീ യജ്ഞരൂപിണീ ।
യാമിനീ യോഗനിരതാ യാതുധാനഭയംകരീ ॥ 132 ॥

രുക്മിണീ രമണീ രാമാ രേവതീ രേണുകാ രതിഃ ।
രൌദ്രീ രൌദ്രപ്രിയാകാരാ രാമമാതാ രതിപ്രിയാ ॥ 133 ॥

രോഹിണീ രാജ്യദാ രേവാ രമാ രാജീവലോചനാ ।
രാകേശീ രൂപസംപന്നാ രത്നസിംഹാസനസ്ഥിതാ ॥ 134 ॥

രക്തമാല്യാംബരധരാ രക്തഗംധാനുലേപനാ ।
രാജഹംസസമാരൂഢാ രംഭാ രക്തബലിപ്രിയാ ॥ 135 ॥

രമണീയയുഗാധാരാ രാജിതാഖിലഭൂതലാ ।
രുരുചര്മപരീധാനാ രഥിനീ രത്നമാലികാ ॥ 136 ॥

രോഗേശീ രോഗശമനീ രാവിണീ രോമഹര്ഷിണീ ।
രാമചംദ്രപദാക്രാംതാ രാവണച്ഛേദകാരിണീ ॥ 137 ॥

രത്നവസ്ത്രപരിച്ഛന്നാ രഥസ്ഥാ രുക്മഭൂഷണാ ।
ലജ്ജാധിദേവതാ ലോലാ ലലിതാ ലിംഗധാരിണീ ॥ 138 ॥

ലക്ഷ്മീര്ലോലാ ലുപ്തവിഷാ ലോകിനീ ലോകവിശ്രുതാ ।
ലജ്ജാ ലംബോദരീ ദേവീ ലലനാ ലോകധാരിണീ ॥ 139 ॥

വരദാ വംദിതാ വിദ്യാ വൈഷ്ണവീ വിമലാകൃതിഃ ।
വാരാഹീ വിരജാ വര്ഷാ വരലക്ഷ്മീര്വിലാസിനീ ॥ 140 ॥

വിനതാ വ്യോമമധ്യസ്ഥാ വാരിജാസനസംസ്ഥിതാ ।
വാരുണീ വേണുസംഭൂതാ വീതിഹോത്രാ വിരൂപിണീ ॥ 141 ॥

വായുമംഡലമധ്യസ്ഥാ വിഷ്ണുരൂപാ വിധിപ്രിയാ ।
വിഷ്ണുപത്നീ വിഷ്ണുമതീ വിശാലാക്ഷീ വസുംധരാ ॥ 142 ॥

വാമദേവപ്രിയാ വേലാ വജ്രിണീ വസുദോഹിനീ ।
വേദാക്ഷരപരീതാംഗീ വാജപേയഫലപ്രദാ ॥ 143 ॥

വാസവീ വാമജനനീ വൈകുംഠനിലയാ വരാ ।
വ്യാസപ്രിയാ വര്മധരാ വാല്മീകിപരിസേവിതാ ॥ 144 ॥

ശാകംഭരീ ശിവാ ശാംതാ ശാരദാ ശരണാഗതിഃ ।
ശാതോദരീ ശുഭാചാരാ ശുംഭാസുരവിമര്ദിനീ ॥ 145 ॥

ശോഭാവതീ ശിവാകാരാ ശംകരാര്ധശരീരിണീ ।
ശോണാ ശുഭാശയാ ശുഭ്രാ ശിരഃസംധാനകാരിണീ ॥ 146 ॥

ശരാവതീ ശരാനംദാ ശരജ്ജ്യോത്സ്നാ ശുഭാനനാ ।
ശരഭാ ശൂലിനീ ശുദ്ധാ ശബരീ ശുകവാഹനാ ॥ 147 ॥

ശ്രീമതീ ശ്രീധരാനംദാ ശ്രവണാനംദദായിനീ ।
ശര്വാണീ ശര്വരീവംദ്യാ ഷഡ്ഭാഷാ ഷഡൃതുപ്രിയാ ॥ 148 ॥

ഷഡാധാരസ്ഥിതാ ദേവീ ഷണ്മുഖപ്രിയകാരിണീ ।
ഷഡംഗരൂപസുമതീ സുരാസുരനമസ്കൃതാ ॥ 149 ॥

സരസ്വതീ സദാധാരാ സര്വമംഗലകാരിണീ ।
സാമഗാനപ്രിയാ സൂക്ഷ്മാ സാവിത്രീ സാമസംഭവാ ॥ 150 ॥

സര്വാവാസാ സദാനംദാ സുസ്തനീ സാഗരാംബരാ ।
സര്വൈശ്വര്യപ്രിയാ സിദ്ധിഃ സാധുബംധുപരാക്രമാ ॥ 151 ॥

സപ്തര്ഷിമംഡലഗതാ സോമമംഡലവാസിനീ ।
സര്വജ്ഞാ സാംദ്രകരുണാ സമാനാധികവര്ജിതാ ॥ 152 ॥

സര്വോത്തുംഗാ സംഗഹീനാ സദ്ഗുണാ സകലേഷ്ടദാ ।
സരധാ സൂര്യതനയാ സുകേശീ സോമസംഹതിഃ ॥ 153 ॥

ഹിരണ്യവര്ണാ ഹരിണീ ഹ്രീംകാരീ ഹംസവാഹിനീ ।
ക്ഷൌമവസ്ത്രപരീതാംഗീ ക്ഷീരാബ്ധിതനയാ ക്ഷമാ ॥ 154 ॥

ഗായത്രീ ചൈവ സാവിത്രീ പാര്വതീ ച സരസ്വതീ ।
വേദഗര്ഭാ വരാരോഹാ ശ്രീഗായത്രീ പരാംബികാ ॥ 155 ॥

ഇതി സാഹസ്രകം നാമ്നാം ഗായത്ര്യാശ്ചൈവ നാരദ ।
പുണ്യദം സര്വപാപഘ്നം മഹാസംപത്തിദായകമ് ॥ 156 ॥

ഏവം നാമാനി ഗായത്ര്യാസ്തോഷോത്പത്തികരാണി ഹി ।
അഷ്ടമ്യാം ച വിശേഷേണ പഠിതവ്യം ദ്വിജൈഃ സഹ ॥ 157 ॥

ജപം കൃത്വാ ഹോമ പൂജാ ധ്യാനം കൃത്വാ വിശേഷതഃ ।
യസ്മൈ കസ്മൈ ന ദാതവ്യം ഗായത്ര്യാസ്തു വിശേഷതഃ ॥ 158 ॥

സുഭക്തായ സുശിഷ്യായ വക്തവ്യം ഭൂസുരായ വൈ ।
ഭ്രഷ്ടേഭ്യഃ സാധകേഭ്യശ്ച ബാംധവേഭ്യോ ന ദര്ശയേത് ॥ 159 ॥

യദ്ഗൃഹേ ലിഖിതം ശാസ്ത്രം ഭയം തസ്യ ന കസ്യചിത് ।
ചംചലാപിസ്ഥിരാ ഭൂത്വാ കമലാ തത്ര തിഷ്ഠതി ॥ 160 ॥

ഇദം രഹസ്യം പരമം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മഹത് ।
പുണ്യപ്രദം മനുഷ്യാണാം ദരിദ്രാണാം നിധിപ്രദമ് ॥ 161 ॥

മോക്ഷപ്രദം മുമുക്ഷൂണാം കാമിനാം സര്വകാമദമ് ।
രോഗാദ്വൈ മുച്യതേ രോഗീ ബദ്ധോ മുച്യേത ബംധനാത് ॥ 162 ॥

ബ്രഹ്മഹത്യാ സുരാപാനം സുവര്ണസ്തേയിനോ നരാഃ ।
ഗുരുതല്പഗതോ വാപി പാതകാന്മുച്യതേ സകൃത് ॥ 163 ॥

അസത്പ്രതിഗ്രഹാച്ചൈവാഽഭക്ഷ്യഭക്ഷാദ്വിശേഷതഃ ।
പാഖംഡാനൃതമുഖ്യേഭ്യഃ പഠനാദേവ മുച്യതേ ॥ 164 ॥

ഇദം രഹസ്യമമലം മയോക്തം പദ്മജോദ്ഭവ ।
ബ്രഹ്മസായുജ്യദം നൄണാം സത്യം സത്യം ന സംശയഃ ॥ 165 ॥

ഇതി ശ്രീദേവീഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ ദ്വാദശസ്കംധേ ഗായത്രീസഹസ്രനാമ സ്തോത്ര കഥനം നാമ ഷഷ്ഠോഽധ്യായഃ ॥

********

Leave a Comment