[Sri Gayatri Sahasranama] ᐈ Stotram Lyrics In Gujarati Pdf | શ્રી ગાયત્રિ સહસ્ર નામ

Sri Gayatri Sahasranama Stotram Lyrics In Gujarati

નારદ ઉવાચ –
ભગવન્સર્વધર્મજ્ઞ સર્વશાસ્ત્રવિશારદ ।
શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણાનાં રહસ્યં ત્વન્મુખાચ્છ્રુતમ્ ॥ 1 ॥

સર્વપાપહરં દેવ યેન વિદ્યા પ્રવર્તતે ।
કેન વા બ્રહ્મવિજ્ઞાનં કિં નુ વા મોક્ષસાધનમ્ ॥ 2 ॥

બ્રાહ્મણાનાં ગતિઃ કેન કેન વા મૃત્યુ નાશનમ્ ।
ઐહિકામુષ્મિકફલં કેન વા પદ્મલોચન ॥ 3 ॥

વક્તુમર્હસ્યશેષેણ સર્વે નિખિલમાદિતઃ ।
શ્રીનારાયણ ઉવાચ –
સાધુ સાધુ મહાપ્રાજ્ઞ સમ્યક્ પૃષ્ટં ત્વયાઽનઘ ॥ 4 ॥

શૃણુ વક્ષ્યામિ યત્નેન ગાયત્ર્યષ્ટસહસ્રકમ્ ।
નામ્નાં શુભાનાં દિવ્યાનાં સર્વપાપવિનાશનમ્ ॥ 5 ॥

સૃષ્ટ્યાદૌ યદ્ભગવતા પૂર્વે પ્રોક્તં બ્રવીમિ તે ।
અષ્ટોત્તરસહસ્રસ્ય ઋષિર્બ્રહ્મા પ્રકીર્તિતઃ ॥ 6 ॥

છંદોઽનુષ્ટુપ્તથા દેવી ગાયત્રીં દેવતા સ્મૃતા ।
હલોબીજાનિ તસ્યૈવ સ્વરાઃ શક્તય ઈરિતાઃ ॥ 7 ॥

અંગન્યાસકરન્યાસાવુચ્યેતે માતૃકાક્ષરૈઃ ।
અથ ધ્યાનં પ્રવક્ષ્યામિ સાધકાનાં હિતાય વૈ ॥ 8 ॥

ધ્યાનમ્
રક્તશ્વેતહિરણ્યનીલધવલૈર્યુક્તાં ત્રિનીત્રોજ્જ્વલાં
રક્તાં રક્તનવસ્રજં મણિગણૈર્યુક્તાં કુમારીમિમામ્ ।
ગાયત્રીં કમલાસનાં કરતલવ્યાનદ્ધકુંડાંબુજાં
પદ્માક્ષીં ચ વરસ્રજં ચ દધતીં હંસાધિરૂઢાં ભજે ॥ 9 ॥

અચિંત્યલક્ષણાવ્યક્તાપ્યર્થમાતૃમહેશ્વરી ।
અમૃતાર્ણવમધ્યસ્થાપ્યજિતા ચાપરાજિતા ॥ 10 ॥

અણિમાદિગુણાધારાપ્યર્કમંડલસંસ્થિતા ।
અજરાજાપરાધર્મા અક્ષસૂત્રધરાધરા ॥ 11 ॥

અકારાદિક્ષકારાંતાપ્યરિષડ્વર્ગભેદિની ।
અંજનાદ્રિપ્રતીકાશાપ્યંજનાદ્રિનિવાસિની ॥ 12 ॥

અદિતિશ્ચાજપાવિદ્યાપ્યરવિંદનિભેક્ષણા ।
અંતર્બહિઃસ્થિતાવિદ્યાધ્વંસિની ચાંતરાત્મિકા ॥ 13 ॥

અજા ચાજમુખાવાસાપ્યરવિંદનિભાનના ।
અર્ધમાત્રાર્થદાનજ્ઞાપ્યરિમંડલમર્દિની ॥ 14 ॥

અસુરઘ્ની હ્યમાવાસ્યાપ્યલક્ષ્મીઘ્ન્યંત્યજાર્ચિતા ।
આદિલક્ષ્મીશ્ચાદિશક્તિરાકૃતિશ્ચાયતાનના ॥ 15 ॥

આદિત્યપદવીચારાપ્યાદિત્યપરિસેવિતા ।
આચાર્યાવર્તનાચારાપ્યાદિમૂર્તિનિવાસિની ॥ 16 ॥

આગ્નેયી ચામરી ચાદ્યા ચારાધ્યા ચાસનસ્થિતા ।
આધારનિલયાધારા ચાકાશાંતનિવાસિની ॥ 17 ॥

આદ્યાક્ષરસમાયુક્તા ચાંતરાકાશરૂપિણી ।
આદિત્યમંડલગતા ચાંતરધ્વાંતનાશિની ॥ 18 ॥

ઇંદિરા ચેષ્ટદા ચેષ્ટા ચેંદીવરનિભેક્ષણા ।
ઇરાવતી ચેંદ્રપદા ચેંદ્રાણી ચેંદુરૂપિણી ॥ 19 ॥

ઇક્ષુકોદંડસંયુક્તા ચેષુસંધાનકારિણી ।
ઇંદ્રનીલસમાકારા ચેડાપિંગલરૂપિણી ॥ 20 ॥

ઇંદ્રાક્ષીચેશ્વરી દેવી ચેહાત્રયવિવર્જિતા ।
ઉમા ચોષા હ્યુડુનિભા ઉર્વારુકફલાનના ॥ 21 ॥

ઉડુપ્રભા ચોડુમતી હ્યુડુપા હ્યુડુમધ્યગા ।
ઊર્ધ્વા ચાપ્યૂર્ધ્વકેશી ચાપ્યૂર્ધ્વાધોગતિભેદિની ॥ 22 ॥

ઊર્ધ્વબાહુપ્રિયા ચોર્મિમાલાવાગ્ગ્રંથદાયિની ।
ઋતં ચર્ષિરૃતુમતી ઋષિદેવનમસ્કૃતા ॥ 23 ॥

ઋગ્વેદા ઋણહર્ત્રી ચ ઋષિમંડલચારિણી ।
ઋદ્ધિદા ઋજુમાર્ગસ્થા ઋજુધર્મા ઋજુપ્રદા ॥ 24 ॥

ઋગ્વેદનિલયા ઋજ્વી લુપ્તધર્મપ્રવર્તિની ।
લૂતારિવરસંભૂતા લૂતાદિવિષહારિણી ॥ 25 ॥

એકાક્ષરા ચૈકમાત્રા ચૈકા ચૈકૈકનિષ્ઠિતા ।
ઐંદ્રી હ્યૈરાવતારૂઢા ચૈહિકામુષ્મિકપ્રદા ॥ 26 ॥

ઓંકારા હ્યોષધી ચોતા ચોતપ્રોતનિવાસિની ।
ઔર્વા હ્યૌષધસંપન્ના ઔપાસનફલપ્રદા ॥ 27 ॥

અંડમધ્યસ્થિતા દેવી ચાઃકારમનુરૂપિણી ।
કાત્યાયની કાલરાત્રિઃ કામાક્ષી કામસુંદરી ॥ 28 ॥

કમલા કામિની કાંતા કામદા કાલકંઠિની ।
કરિકુંભસ્તનભરા કરવીરસુવાસિની ॥ 29 ॥

કલ્યાણી કુંડલવતી કુરુક્ષેત્રનિવાસિની ।
કુરુવિંદદલાકારા કુંડલી કુમુદાલયા ॥ 30 ॥

કાલજિહ્વા કરાલાસ્યા કાલિકા કાલરૂપિણી ।
કમનીયગુણા કાંતિઃ કલાધારા કુમુદ્વતી ॥ 31 ॥

કૌશિકી કમલાકારા કામચારપ્રભંજિની ।
કૌમારી કરુણાપાંગી કકુવંતા કરિપ્રિયા ॥ 32 ॥

કેસરી કેશવનુતા કદંબકુસુમપ્રિયા ।
કાલિંદી કાલિકા કાંચી કલશોદ્ભવસંસ્તુતા ॥ 33 ॥

કામમાતા ક્રતુમતી કામરૂપા કૃપાવતી ।
કુમારી કુંડનિલયા કિરાતી કીરવાહના ॥ 34 ॥

કૈકેયી કોકિલાલાપા કેતકી કુસુમપ્રિયા ।
કમંડલુધરા કાલી કર્મનિર્મૂલકારિણી ॥ 35 ॥

કલહંસગતિઃ કક્ષા કૃતકૌતુકમંગલા ।
કસ્તૂરીતિલકા કંપ્રા કરીંદ્રગમના કુહૂઃ ॥ 36 ॥

કર્પૂરલેપના કૃષ્ણા કપિલા કુહરાશ્રયા ।
કૂટસ્થા કુધરા કમ્રા કુક્ષિસ્થાખિલવિષ્ટપા ॥ 37 ॥

ખડ્ગખેટધરા ખર્વા ખેચરી ખગવાહના ।
ખટ્વાંગધારિણી ખ્યાતા ખગરાજોપરિસ્થિતા ॥ 38 ॥

ખલઘ્ની ખંડિતજરા ખંડાખ્યાનપ્રદાયિની ।
ખંડેંદુતિલકા ગંગા ગણેશગુહપૂજિતા ॥ 39 ॥

ગાયત્રી ગોમતી ગીતા ગાંધારી ગાનલોલુપા ।
ગૌતમી ગામિની ગાધા ગંધર્વાપ્સરસેવિતા ॥ 40 ॥

ગોવિંદચરણાક્રાંતા ગુણત્રયવિભાવિતા ।
ગંધર્વી ગહ્વરી ગોત્રા ગિરીશા ગહના ગમી ॥ 41 ॥

ગુહાવાસા ગુણવતી ગુરુપાપપ્રણાશિની ।
ગુર્વી ગુણવતી ગુહ્યા ગોપ્તવ્યા ગુણદાયિની ॥ 42 ॥

ગિરિજા ગુહ્યમાતંગી ગરુડધ્વજવલ્લભા ।
ગર્વાપહારિણી ગોદા ગોકુલસ્થા ગદાધરા ॥ 43 ॥

ગોકર્ણનિલયાસક્તા ગુહ્યમંડલવર્તિની ।
ઘર્મદા ઘનદા ઘંટા ઘોરદાનવમર્દિની ॥ 44 ॥

ઘૃણિમંત્રમયી ઘોષા ઘનસંપાતદાયિની ।
ઘંટારવપ્રિયા ઘ્રાણા ઘૃણિસંતુષ્ટકારિણી ॥ 45 ॥

ઘનારિમંડલા ઘૂર્ણા ઘૃતાચી ઘનવેગિની ।
જ્ઞાનધાતુમયી ચર્ચા ચર્ચિતા ચારુહાસિની ॥ 46 ॥

ચટુલા ચંડિકા ચિત્રા ચિત્રમાલ્યવિભૂષિતા ।
ચતુર્ભુજા ચારુદંતા ચાતુરી ચરિતપ્રદા ॥ 47 ॥

ચૂલિકા ચિત્રવસ્ત્રાંતા ચંદ્રમઃકર્ણકુંડલા ।
ચંદ્રહાસા ચારુદાત્રી ચકોરી ચંદ્રહાસિની ॥ 48 ॥

ચંદ્રિકા ચંદ્રધાત્રી ચ ચૌરી ચૌરા ચ ચંડિકા ।
ચંચદ્વાગ્વાદિની ચંદ્રચૂડા ચોરવિનાશિની ॥ 49 ॥

ચારુચંદનલિપ્તાંગી ચંચચ્ચામરવીજિતા ।
ચારુમધ્યા ચારુગતિશ્ચંદિલા ચંદ્રરૂપિણી ॥ 50 ॥

ચારુહોમપ્રિયા ચાર્વાચરિતા ચક્રબાહુકા ।
ચંદ્રમંડલમધ્યસ્થા ચંદ્રમંડલદર્પણા ॥ 51 ॥

ચક્રવાકસ્તની ચેષ્ટા ચિત્રા ચારુવિલાસિની ।
ચિત્સ્વરૂપા ચંદ્રવતી ચંદ્રમાશ્ચંદનપ્રિયા ॥ 52 ॥

ચોદયિત્રી ચિરપ્રજ્ઞા ચાતકા ચારુહેતુકી ।
છત્રયાતા છત્રધરા છાયા છંદઃપરિચ્છદા ॥ 53 ॥

છાયાદેવી છિદ્રનખા છન્નેંદ્રિયવિસર્પિણી ।
છંદોઽનુષ્ટુપ્પ્રતિષ્ઠાંતા છિદ્રોપદ્રવભેદિની ॥ 54 ॥

છેદા છત્રેશ્વરી છિન્ના છુરિકા છેદનપ્રિયા ।
જનની જન્મરહિતા જાતવેદા જગન્મયી ॥ 55 ॥

જાહ્નવી જટિલા જેત્રી જરામરણવર્જિતા ।
જંબૂદ્વીપવતી જ્વાલા જયંતી જલશાલિની ॥ 56 ॥

જિતેંદ્રિયા જિતક્રોધા જિતામિત્રા જગત્પ્રિયા ।
જાતરૂપમયી જિહ્વા જાનકી જગતી જરા ॥ 57 ॥

જનિત્રી જહ્નુતનયા જગત્ત્રયહિતૈષિણી ।
જ્વાલામુખી જપવતી જ્વરઘ્ની જિતવિષ્ટપા ॥ 58 ॥

જિતાક્રાંતમયી જ્વાલા જાગ્રતી જ્વરદેવતા ।
જ્વલંતી જલદા જ્યેષ્ઠા જ્યાઘોષાસ્ફોટદિઙ્મુખી ॥ 59 ॥

જંભિની જૃંભણા જૃંભા જ્વલન્માણિક્યકુંડલા ।
ઝિંઝિકા ઝણનિર્ઘોષા ઝંઝામારુતવેગિની ॥ 60 ॥

ઝલ્લરીવાદ્યકુશલા ઞરૂપા ઞભુજા સ્મૃતા ।
ટંકબાણસમાયુક્તા ટંકિની ટંકભેદિની ॥ 61 ॥

ટંકીગણકૃતાઘોષા ટંકનીયમહોરસા ।
ટંકારકારિણી દેવી ઠઠશબ્દનિનાદિની ॥ 62 ॥

ડામરી ડાકિની ડિંભા ડુંડુમારૈકનિર્જિતા ।
ડામરીતંત્રમાર્ગસ્થા ડમડ્ડમરુનાદિની ॥ 63 ॥

ડિંડીરવસહા ડિંભલસત્ક્રીડાપરાયણા ।
ઢુંઢિવિઘ્નેશજનની ઢક્કાહસ્તા ઢિલિવ્રજા ॥ 64 ॥

નિત્યજ્ઞાના નિરુપમા નિર્ગુણા નર્મદા નદી ।
ત્રિગુણા ત્રિપદા તંત્રી તુલસી તરુણા તરુઃ ॥ 65 ॥

ત્રિવિક્રમપદાક્રાંતા તુરીયપદગામિની ।
તરુણાદિત્યસંકાશા તામસી તુહિના તુરા ॥ 66 ॥

ત્રિકાલજ્ઞાનસંપન્ના ત્રિવેણી ચ ત્રિલોચના ।
ત્રિશક્તિસ્ત્રિપુરા તુંગા તુરંગવદના તથા ॥ 67 ॥

તિમિંગિલગિલા તીવ્રા ત્રિસ્રોતા તામસાદિની ।
તંત્રમંત્રવિશેષજ્ઞા તનુમધ્યા ત્રિવિષ્ટપા ॥ 68 ॥

ત્રિસંધ્યા ત્રિસ્તની તોષાસંસ્થા તાલપ્રતાપિની ।
તાટંકિની તુષારાભા તુહિનાચલવાસિની ॥ 69 ॥

તંતુજાલસમાયુક્તા તારહારાવલિપ્રિયા ।
તિલહોમપ્રિયા તીર્થા તમાલકુસુમાકૃતિઃ ॥ 70 ॥

તારકા ત્રિયુતા તન્વી ત્રિશંકુપરિવારિતા ।
તલોદરી તિલાભૂષા તાટંકપ્રિયવાદિની ॥ 71 ॥

ત્રિજટા તિત્તિરી તૃષ્ણા ત્રિવિધા તરુણાકૃતિઃ ।
તપ્તકાંચનસંકાશા તપ્તકાંચનભૂષણા ॥ 72 ॥

ત્રૈયંબકા ત્રિવર્ગા ચ ત્રિકાલજ્ઞાનદાયિની ।
તર્પણા તૃપ્તિદા તૃપ્તા તામસી તુંબુરુસ્તુતા ॥ 73 ॥

તાર્ક્ષ્યસ્થા ત્રિગુણાકારા ત્રિભંગી તનુવલ્લરિઃ ।
થાત્કારી થારવા થાંતા દોહિની દીનવત્સલા ॥ 74 ॥

દાનવાંતકરી દુર્ગા દુર્ગાસુરનિબર્હિણી ।
દેવરીતિર્દિવારાત્રિર્દ્રૌપદી દુંદુભિસ્વના ॥ 75 ॥

દેવયાની દુરાવાસા દારિદ્ર્યોદ્ભેદિની દિવા ।
દામોદરપ્રિયા દીપ્તા દિગ્વાસા દિગ્વિમોહિની ॥ 76 ॥

દંડકારણ્યનિલયા દંડિની દેવપૂજિતા ।
દેવવંદ્યા દિવિષદા દ્વેષિણી દાનવાકૃતિઃ ॥ 77 ॥

દીનાનાથસ્તુતા દીક્ષા દૈવતાદિસ્વરૂપિણી ।
ધાત્રી ધનુર્ધરા ધેનુર્ધારિણી ધર્મચારિણી ॥ 78 ॥

ધુરંધરા ધરાધારા ધનદા ધાન્યદોહિની ।
ધર્મશીલા ધનાધ્યક્ષા ધનુર્વેદવિશારદા ॥ 79 ॥

ધૃતિર્ધન્યા ધૃતપદા ધર્મરાજપ્રિયા ધ્રુવા ।
ધૂમાવતી ધૂમકેશી ધર્મશાસ્ત્રપ્રકાશિની ॥ 80 ॥

નંદા નંદપ્રિયા નિદ્રા નૃનુતા નંદનાત્મિકા ।
નર્મદા નલિની નીલા નીલકંઠસમાશ્રયા ॥ 81 ॥

નારાયણપ્રિયા નિત્યા નિર્મલા નિર્ગુણા નિધિઃ ।
નિરાધારા નિરુપમા નિત્યશુદ્ધા નિરંજના ॥ 82 ॥

નાદબિંદુકલાતીતા નાદબિંદુકલાત્મિકા ।
નૃસિંહિની નગધરા નૃપનાગવિભૂષિતા ॥ 83 ॥

નરકક્લેશશમની નારાયણપદોદ્ભવા ।
નિરવદ્યા નિરાકારા નારદપ્રિયકારિણી ॥ 84 ॥

નાનાજ્યોતિઃ સમાખ્યાતા નિધિદા નિર્મલાત્મિકા ।
નવસૂત્રધરા નીતિર્નિરુપદ્રવકારિણી ॥ 85 ॥

નંદજા નવરત્નાઢ્યા નૈમિષારણ્યવાસિની ।
નવનીતપ્રિયા નારી નીલજીમૂતનિસ્વના ॥ 86 ॥

નિમેષિણી નદીરૂપા નીલગ્રીવા નિશીશ્વરી ।
નામાવલિર્નિશુંભઘ્ની નાગલોકનિવાસિની ॥ 87 ॥

નવજાંબૂનદપ્રખ્યા નાગલોકાધિદેવતા ।
નૂપુરાક્રાંતચરણા નરચિત્તપ્રમોદિની ॥ 88 ॥

નિમગ્નારક્તનયના નિર્ઘાતસમનિસ્વના ।
નંદનોદ્યાનનિલયા નિર્વ્યૂહોપરિચારિણી ॥ 89 ॥

પાર્વતી પરમોદારા પરબ્રહ્માત્મિકા પરા ।
પંચકોશવિનિર્મુક્તા પંચપાતકનાશિની ॥ 90 ॥

પરચિત્તવિધાનજ્ઞા પંચિકા પંચરૂપિણી ।
પૂર્ણિમા પરમા પ્રીતિઃ પરતેજઃ પ્રકાશિની ॥ 91 ॥

પુરાણી પૌરુષી પુણ્યા પુંડરીકનિભેક્ષણા ।
પાતાલતલનિર્મગ્ના પ્રીતા પ્રીતિવિવર્ધિની ॥ 92 ॥

પાવની પાદસહિતા પેશલા પવનાશિની ।
પ્રજાપતિઃ પરિશ્રાંતા પર્વતસ્તનમંડલા ॥ 93 ॥

પદ્મપ્રિયા પદ્મસંસ્થા પદ્માક્ષી પદ્મસંભવા ।
પદ્મપત્રા પદ્મપદા પદ્મિની પ્રિયભાષિણી ॥ 94 ॥

પશુપાશવિનિર્મુક્તા પુરંધ્રી પુરવાસિની ।
પુષ્કલા પુરુષા પર્વા પારિજાતસુમપ્રિયા ॥ 95 ॥

પતિવ્રતા પવિત્રાંગી પુષ્પહાસપરાયણા ।
પ્રજ્ઞાવતીસુતા પૌત્રી પુત્રપૂજ્યા પયસ્વિની ॥ 96 ॥

પટ્ટિપાશધરા પંક્તિઃ પિતૃલોકપ્રદાયિની ।
પુરાણી પુણ્યશીલા ચ પ્રણતાર્તિવિનાશિની ॥ 97 ॥

પ્રદ્યુમ્નજનની પુષ્ટા પિતામહપરિગ્રહા ।
પુંડરીકપુરાવાસા પુંડરીકસમાનના ॥ 98 ॥

પૃથુજંઘા પૃથુભુજા પૃથુપાદા પૃથૂદરી ।
પ્રવાલશોભા પિંગાક્ષી પીતવાસાઃ પ્રચાપલા ॥ 99 ॥

પ્રસવા પુષ્ટિદા પુણ્યા પ્રતિષ્ઠા પ્રણવાગતિઃ ।
પંચવર્ણા પંચવાણી પંચિકા પંજરસ્થિતા ॥ 100 ॥

પરમાયા પરજ્યોતિઃ પરપ્રીતિઃ પરાગતિઃ ।
પરાકાષ્ઠા પરેશાની પાવની પાવકદ્યુતિઃ ॥ 101 ॥

પુણ્યભદ્રા પરિચ્છેદ્યા પુષ્પહાસા પૃથૂદરી ।
પીતાંગી પીતવસના પીતશય્યા પિશાચિની ॥ 102 ॥

પીતક્રિયા પિશાચઘ્ની પાટલાક્ષી પટુક્રિયા ।
પંચભક્ષપ્રિયાચારા પૂતનાપ્રાણઘાતિની ॥ 103 ॥

પુન્નાગવનમધ્યસ્થા પુણ્યતીર્થનિષેવિતા ।
પંચાંગી ચ પરાશક્તિઃ પરમાહ્લાદકારિણી ॥ 104 ॥

પુષ્પકાંડસ્થિતા પૂષા પોષિતાખિલવિષ્ટપા ।
પ્રાણપ્રિયા પંચશિખા પન્નગોપરિશાયિની ॥ 105 ॥

પંચમાત્રાત્મિકા પૃથ્વી પથિકા પૃથુદોહિની ।
પુરાણન્યાયમીમાંસા પાટલી પુષ્પગંધિની ॥ 106 ॥

પુણ્યપ્રજા પારદાત્રી પરમાર્ગૈકગોચરા ।
પ્રવાલશોભા પૂર્ણાશા પ્રણવા પલ્લવોદરી ॥ 107 ॥

ફલિની ફલદા ફલ્ગુઃ ફૂત્કારી ફલકાકૃતિઃ ।
ફણીંદ્રભોગશયના ફણિમંડલમંડિતા ॥ 108 ॥

બાલબાલા બહુમતા બાલાતપનિભાંશુકા ।
બલભદ્રપ્રિયા વંદ્યા બડવા બુદ્ધિસંસ્તુતા ॥ 109 ॥

બંદીદેવી બિલવતી બડિશઘ્ની બલિપ્રિયા ।
બાંધવી બોધિતા બુદ્ધિર્બંધૂકકુસુમપ્રિયા ॥ 110 ॥

બાલભાનુપ્રભાકારા બ્રાહ્મી બ્રાહ્મણદેવતા ।
બૃહસ્પતિસ્તુતા બૃંદા બૃંદાવનવિહારિણી ॥ 111 ॥

બાલાકિની બિલાહારા બિલવાસા બહૂદકા ।
બહુનેત્રા બહુપદા બહુકર્ણાવતંસિકા ॥ 112 ॥

બહુબાહુયુતા બીજરૂપિણી બહુરૂપિણી ।
બિંદુનાદકલાતીતા બિંદુનાદસ્વરૂપિણી ॥ 113 ॥

બદ્ધગોધાંગુલિત્રાણા બદર્યાશ્રમવાસિની ।
બૃંદારકા બૃહત્સ્કંધા બૃહતી બાણપાતિની ॥ 114 ॥

બૃંદાધ્યક્ષા બહુનુતા વનિતા બહુવિક્રમા ।
બદ્ધપદ્માસનાસીના બિલ્વપત્રતલસ્થિતા ॥ 115 ॥

બોધિદ્રુમનિજાવાસા બડિસ્થા બિંદુદર્પણા ।
બાલા બાણાસનવતી બડબાનલવેગિની ॥ 116 ॥

બ્રહ્માંડબહિરંતઃસ્થા બ્રહ્મકંકણસૂત્રિણી ।
ભવાની ભીષણવતી ભાવિની ભયહારિણી ॥ 117 ॥

ભદ્રકાલી ભુજંગાક્ષી ભારતી ભારતાશયા ।
ભૈરવી ભીષણાકારા ભૂતિદા ભૂતિમાલિની ॥ 118 ॥

ભામિની ભોગનિરતા ભદ્રદા ભૂરિવિક્રમા ।
ભૂતવાસા ભૃગુલતા ભાર્ગવી ભૂસુરાર્ચિતા ॥ 119 ॥

ભાગીરથી ભોગવતી ભવનસ્થા ભિષગ્વરા ।
ભામિની ભોગિની ભાષા ભવાની ભૂરિદક્ષિણા ॥ 120 ॥

ભર્ગાત્મિકા ભીમવતી ભવબંધવિમોચિની ।
ભજનીયા ભૂતધાત્રીરંજિતા ભુવનેશ્વરી ॥ 121 ॥

ભુજંગવલયા ભીમા ભેરુંડા ભાગધેયિની ।
માતા માયા મધુમતી મધુજિહ્વા મધુપ્રિયા ॥ 122 ॥

મહાદેવી મહાભાગા માલિની મીનલોચના ।
માયાતીતા મધુમતી મધુમાંસા મધુદ્રવા ॥ 123 ॥

માનવી મધુસંભૂતા મિથિલાપુરવાસિની ।
મધુકૈટભસંહર્ત્રી મેદિની મેઘમાલિની ॥ 124 ॥

મંદોદરી મહામાયા મૈથિલી મસૃણપ્રિયા ।
મહાલક્ષ્મીર્મહાકાલી મહાકન્યા મહેશ્વરી ॥ 125 ॥

માહેંદ્રી મેરુતનયા મંદારકુસુમાર્ચિતા ।
મંજુમંજીરચરણા મોક્ષદા મંજુભાષિણી ॥ 126 ॥

મધુરદ્રાવિણી મુદ્રા મલયા મલયાન્વિતા ।
મેધા મરકતશ્યામા માગધી મેનકાત્મજા ॥ 127 ॥

મહામારી મહાવીરા મહાશ્યામા મનુસ્તુતા ।
માતૃકા મિહિરાભાસા મુકુંદપદવિક્રમા ॥ 128 ॥

મૂલાધારસ્થિતા મુગ્ધા મણિપૂરકવાસિની ।
મૃગાક્ષી મહિષારૂઢા મહિષાસુરમર્દિની ॥ 129 ॥

યોગાસના યોગગમ્યા યોગા યૌવનકાશ્રયા ।
યૌવની યુદ્ધમધ્યસ્થા યમુના યુગધારિણી ॥ 130 ॥

યક્ષિણી યોગયુક્તા ચ યક્ષરાજપ્રસૂતિની ।
યાત્રા યાનવિધાનજ્ઞા યદુવંશસમુદ્ભવા ॥ 131 ॥

યકારાદિહકારાંતા યાજુષી યજ્ઞરૂપિણી ।
યામિની યોગનિરતા યાતુધાનભયંકરી ॥ 132 ॥

રુક્મિણી રમણી રામા રેવતી રેણુકા રતિઃ ।
રૌદ્રી રૌદ્રપ્રિયાકારા રામમાતા રતિપ્રિયા ॥ 133 ॥

રોહિણી રાજ્યદા રેવા રમા રાજીવલોચના ।
રાકેશી રૂપસંપન્ના રત્નસિંહાસનસ્થિતા ॥ 134 ॥

રક્તમાલ્યાંબરધરા રક્તગંધાનુલેપના ।
રાજહંસસમારૂઢા રંભા રક્તબલિપ્રિયા ॥ 135 ॥

રમણીયયુગાધારા રાજિતાખિલભૂતલા ।
રુરુચર્મપરીધાના રથિની રત્નમાલિકા ॥ 136 ॥

રોગેશી રોગશમની રાવિણી રોમહર્ષિણી ।
રામચંદ્રપદાક્રાંતા રાવણચ્છેદકારિણી ॥ 137 ॥

રત્નવસ્ત્રપરિચ્છન્ના રથસ્થા રુક્મભૂષણા ।
લજ્જાધિદેવતા લોલા લલિતા લિંગધારિણી ॥ 138 ॥

લક્ષ્મીર્લોલા લુપ્તવિષા લોકિની લોકવિશ્રુતા ।
લજ્જા લંબોદરી દેવી લલના લોકધારિણી ॥ 139 ॥

વરદા વંદિતા વિદ્યા વૈષ્ણવી વિમલાકૃતિઃ ।
વારાહી વિરજા વર્ષા વરલક્ષ્મીર્વિલાસિની ॥ 140 ॥

વિનતા વ્યોમમધ્યસ્થા વારિજાસનસંસ્થિતા ।
વારુણી વેણુસંભૂતા વીતિહોત્રા વિરૂપિણી ॥ 141 ॥

વાયુમંડલમધ્યસ્થા વિષ્ણુરૂપા વિધિપ્રિયા ।
વિષ્ણુપત્ની વિષ્ણુમતી વિશાલાક્ષી વસુંધરા ॥ 142 ॥

વામદેવપ્રિયા વેલા વજ્રિણી વસુદોહિની ।
વેદાક્ષરપરીતાંગી વાજપેયફલપ્રદા ॥ 143 ॥

વાસવી વામજનની વૈકુંઠનિલયા વરા ।
વ્યાસપ્રિયા વર્મધરા વાલ્મીકિપરિસેવિતા ॥ 144 ॥

શાકંભરી શિવા શાંતા શારદા શરણાગતિઃ ।
શાતોદરી શુભાચારા શુંભાસુરવિમર્દિની ॥ 145 ॥

શોભાવતી શિવાકારા શંકરાર્ધશરીરિણી ।
શોણા શુભાશયા શુભ્રા શિરઃસંધાનકારિણી ॥ 146 ॥

શરાવતી શરાનંદા શરજ્જ્યોત્સ્ના શુભાનના ।
શરભા શૂલિની શુદ્ધા શબરી શુકવાહના ॥ 147 ॥

શ્રીમતી શ્રીધરાનંદા શ્રવણાનંદદાયિની ।
શર્વાણી શર્વરીવંદ્યા ષડ્ભાષા ષડૃતુપ્રિયા ॥ 148 ॥

ષડાધારસ્થિતા દેવી ષણ્મુખપ્રિયકારિણી ।
ષડંગરૂપસુમતી સુરાસુરનમસ્કૃતા ॥ 149 ॥

સરસ્વતી સદાધારા સર્વમંગલકારિણી ।
સામગાનપ્રિયા સૂક્ષ્મા સાવિત્રી સામસંભવા ॥ 150 ॥

સર્વાવાસા સદાનંદા સુસ્તની સાગરાંબરા ।
સર્વૈશ્વર્યપ્રિયા સિદ્ધિઃ સાધુબંધુપરાક્રમા ॥ 151 ॥

સપ્તર્ષિમંડલગતા સોમમંડલવાસિની ।
સર્વજ્ઞા સાંદ્રકરુણા સમાનાધિકવર્જિતા ॥ 152 ॥

સર્વોત્તુંગા સંગહીના સદ્ગુણા સકલેષ્ટદા ।
સરધા સૂર્યતનયા સુકેશી સોમસંહતિઃ ॥ 153 ॥

હિરણ્યવર્ણા હરિણી હ્રીંકારી હંસવાહિની ।
ક્ષૌમવસ્ત્રપરીતાંગી ક્ષીરાબ્ધિતનયા ક્ષમા ॥ 154 ॥

ગાયત્રી ચૈવ સાવિત્રી પાર્વતી ચ સરસ્વતી ।
વેદગર્ભા વરારોહા શ્રીગાયત્રી પરાંબિકા ॥ 155 ॥

ઇતિ સાહસ્રકં નામ્નાં ગાયત્ર્યાશ્ચૈવ નારદ ।
પુણ્યદં સર્વપાપઘ્નં મહાસંપત્તિદાયકમ્ ॥ 156 ॥

એવં નામાનિ ગાયત્ર્યાસ્તોષોત્પત્તિકરાણિ હિ ।
અષ્ટમ્યાં ચ વિશેષેણ પઠિતવ્યં દ્વિજૈઃ સહ ॥ 157 ॥

જપં કૃત્વા હોમ પૂજા ધ્યાનં કૃત્વા વિશેષતઃ ।
યસ્મૈ કસ્મૈ ન દાતવ્યં ગાયત્ર્યાસ્તુ વિશેષતઃ ॥ 158 ॥

સુભક્તાય સુશિષ્યાય વક્તવ્યં ભૂસુરાય વૈ ।
ભ્રષ્ટેભ્યઃ સાધકેભ્યશ્ચ બાંધવેભ્યો ન દર્શયેત્ ॥ 159 ॥

યદ્ગૃહે લિખિતં શાસ્ત્રં ભયં તસ્ય ન કસ્યચિત્ ।
ચંચલાપિસ્થિરા ભૂત્વા કમલા તત્ર તિષ્ઠતિ ॥ 160 ॥

ઇદં રહસ્યં પરમં ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરં મહત્ ।
પુણ્યપ્રદં મનુષ્યાણાં દરિદ્રાણાં નિધિપ્રદમ્ ॥ 161 ॥

મોક્ષપ્રદં મુમુક્ષૂણાં કામિનાં સર્વકામદમ્ ।
રોગાદ્વૈ મુચ્યતે રોગી બદ્ધો મુચ્યેત બંધનાત્ ॥ 162 ॥

બ્રહ્મહત્યા સુરાપાનં સુવર્ણસ્તેયિનો નરાઃ ।
ગુરુતલ્પગતો વાપિ પાતકાન્મુચ્યતે સકૃત્ ॥ 163 ॥

અસત્પ્રતિગ્રહાચ્ચૈવાઽભક્ષ્યભક્ષાદ્વિશેષતઃ ।
પાખંડાનૃતમુખ્યેભ્યઃ પઠનાદેવ મુચ્યતે ॥ 164 ॥

ઇદં રહસ્યમમલં મયોક્તં પદ્મજોદ્ભવ ।
બ્રહ્મસાયુજ્યદં નૄણાં સત્યં સત્યં ન સંશયઃ ॥ 165 ॥

ઇતિ શ્રીદેવીભાગવતે મહાપુરાણે દ્વાદશસ્કંધે ગાયત્રીસહસ્રનામ સ્તોત્ર કથનં નામ ષષ્ઠોઽધ્યાયઃ ॥

********

Leave a Comment