[Sri Gayatri Sahasranama] ᐈ Stotram Lyrics In Telugu Pdf | శ్రీ గాయత్రి సహస్ర నామ

Sri Gayatri Sahasranama Stotram Lyrics In Telugu

నారద ఉవాచ –
భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద ।
శ్రుతిస్మృతిపురాణానాం రహస్యం త్వన్ముఖాచ్ఛ్రుతం ॥ 1 ॥

సర్వపాపహరం దేవ యేన విద్యా ప్రవర్తతే ।
కేన వా బ్రహ్మవిజ్ఞానం కిం ను వా మోక్షసాధనం ॥ 2 ॥

బ్రాహ్మణానాం గతిః కేన కేన వా మృత్యు నాశనం ।
ఐహికాముష్మికఫలం కేన వా పద్మలోచన ॥ 3 ॥

వక్తుమర్హస్యశేషేణ సర్వే నిఖిలమాదితః ।
శ్రీనారాయణ ఉవాచ –
సాధు సాధు మహాప్రాజ్ఞ సమ్యక్ పృష్టం త్వయాఽనఘ ॥ 4 ॥

శృణు వక్ష్యామి యత్నేన గాయత్ర్యష్టసహస్రకం ।
నామ్నాం శుభానాం దివ్యానాం సర్వపాపవినాశనం ॥ 5 ॥

సృష్ట్యాదౌ యద్భగవతా పూర్వే ప్రోక్తం బ్రవీమి తే ।
అష్టోత్తరసహస్రస్య ఋషిర్బ్రహ్మా ప్రకీర్తితః ॥ 6 ॥

ఛందోఽనుష్టుప్తథా దేవీ గాయత్రీం దేవతా స్మృతా ।
హలోబీజాని తస్యైవ స్వరాః శక్తయ ఈరితాః ॥ 7 ॥

అంగన్యాసకరన్యాసావుచ్యేతే మాతృకాక్షరైః ।
అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సాధకానాం హితాయ వై ॥ 8 ॥

ధ్యానం
రక్తశ్వేతహిరణ్యనీలధవలైర్యుక్తాం త్రినీత్రోజ్జ్వలాం
రక్తాం రక్తనవస్రజం మణిగణైర్యుక్తాం కుమారీమిమాం ।
గాయత్రీం కమలాసనాం కరతలవ్యానద్ధకుండాంబుజాం
పద్మాక్షీం చ వరస్రజం చ దధతీం హంసాధిరూఢాం భజే ॥ 9 ॥

అచింత్యలక్షణావ్యక్తాప్యర్థమాతృమహేశ్వరీ ।
అమృతార్ణవమధ్యస్థాప్యజితా చాపరాజితా ॥ 10 ॥

అణిమాదిగుణాధారాప్యర్కమండలసంస్థితా ।
అజరాజాపరాధర్మా అక్షసూత్రధరాధరా ॥ 11 ॥

అకారాదిక్షకారాంతాప్యరిషడ్వర్గభేదినీ ।
అంజనాద్రిప్రతీకాశాప్యంజనాద్రినివాసినీ ॥ 12 ॥

అదితిశ్చాజపావిద్యాప్యరవిందనిభేక్షణా ।
అంతర్బహిఃస్థితావిద్యాధ్వంసినీ చాంతరాత్మికా ॥ 13 ॥

అజా చాజముఖావాసాప్యరవిందనిభాననా ।
అర్ధమాత్రార్థదానజ్ఞాప్యరిమండలమర్దినీ ॥ 14 ॥

అసురఘ్నీ హ్యమావాస్యాప్యలక్ష్మీఘ్న్యంత్యజార్చితా ।
ఆదిలక్ష్మీశ్చాదిశక్తిరాకృతిశ్చాయతాననా ॥ 15 ॥

ఆదిత్యపదవీచారాప్యాదిత్యపరిసేవితా ।
ఆచార్యావర్తనాచారాప్యాదిమూర్తినివాసినీ ॥ 16 ॥

ఆగ్నేయీ చామరీ చాద్యా చారాధ్యా చాసనస్థితా ।
ఆధారనిలయాధారా చాకాశాంతనివాసినీ ॥ 17 ॥

ఆద్యాక్షరసమాయుక్తా చాంతరాకాశరూపిణీ ।
ఆదిత్యమండలగతా చాంతరధ్వాంతనాశినీ ॥ 18 ॥

ఇందిరా చేష్టదా చేష్టా చేందీవరనిభేక్షణా ।
ఇరావతీ చేంద్రపదా చేంద్రాణీ చేందురూపిణీ ॥ 19 ॥

ఇక్షుకోదండసంయుక్తా చేషుసంధానకారిణీ ।
ఇంద్రనీలసమాకారా చేడాపింగలరూపిణీ ॥ 20 ॥

ఇంద్రాక్షీచేశ్వరీ దేవీ చేహాత్రయవివర్జితా ।
ఉమా చోషా హ్యుడునిభా ఉర్వారుకఫలాననా ॥ 21 ॥

ఉడుప్రభా చోడుమతీ హ్యుడుపా హ్యుడుమధ్యగా ।
ఊర్ధ్వా చాప్యూర్ధ్వకేశీ చాప్యూర్ధ్వాధోగతిభేదినీ ॥ 22 ॥

ఊర్ధ్వబాహుప్రియా చోర్మిమాలావాగ్గ్రంథదాయినీ ।
ఋతం చర్షిరృతుమతీ ఋషిదేవనమస్కృతా ॥ 23 ॥

ఋగ్వేదా ఋణహర్త్రీ చ ఋషిమండలచారిణీ ।
ఋద్ధిదా ఋజుమార్గస్థా ఋజుధర్మా ఋజుప్రదా ॥ 24 ॥

ఋగ్వేదనిలయా ఋజ్వీ లుప్తధర్మప్రవర్తినీ ।
లూతారివరసంభూతా లూతాదివిషహారిణీ ॥ 25 ॥

ఏకాక్షరా చైకమాత్రా చైకా చైకైకనిష్ఠితా ।
ఐంద్రీ హ్యైరావతారూఢా చైహికాముష్మికప్రదా ॥ 26 ॥

ఓంకారా హ్యోషధీ చోతా చోతప్రోతనివాసినీ ।
ఔర్వా హ్యౌషధసంపన్నా ఔపాసనఫలప్రదా ॥ 27 ॥

అండమధ్యస్థితా దేవీ చాఃకారమనురూపిణీ ।
కాత్యాయనీ కాలరాత్రిః కామాక్షీ కామసుందరీ ॥ 28 ॥

కమలా కామినీ కాంతా కామదా కాలకంఠినీ ।
కరికుంభస్తనభరా కరవీరసువాసినీ ॥ 29 ॥

కల్యాణీ కుండలవతీ కురుక్షేత్రనివాసినీ ।
కురువిందదలాకారా కుండలీ కుముదాలయా ॥ 30 ॥

కాలజిహ్వా కరాలాస్యా కాలికా కాలరూపిణీ ।
కమనీయగుణా కాంతిః కలాధారా కుముద్వతీ ॥ 31 ॥

కౌశికీ కమలాకారా కామచారప్రభంజినీ ।
కౌమారీ కరుణాపాంగీ కకువంతా కరిప్రియా ॥ 32 ॥

కేసరీ కేశవనుతా కదంబకుసుమప్రియా ।
కాలిందీ కాలికా కాంచీ కలశోద్భవసంస్తుతా ॥ 33 ॥

కామమాతా క్రతుమతీ కామరూపా కృపావతీ ।
కుమారీ కుండనిలయా కిరాతీ కీరవాహనా ॥ 34 ॥

కైకేయీ కోకిలాలాపా కేతకీ కుసుమప్రియా ।
కమండలుధరా కాలీ కర్మనిర్మూలకారిణీ ॥ 35 ॥

కలహంసగతిః కక్షా కృతకౌతుకమంగలా ।
కస్తూరీతిలకా కంప్రా కరీంద్రగమనా కుహూః ॥ 36 ॥

కర్పూరలేపనా కృష్ణా కపిలా కుహరాశ్రయా ।
కూటస్థా కుధరా కమ్రా కుక్షిస్థాఖిలవిష్టపా ॥ 37 ॥

ఖడ్గఖేటధరా ఖర్వా ఖేచరీ ఖగవాహనా ।
ఖట్వాంగధారిణీ ఖ్యాతా ఖగరాజోపరిస్థితా ॥ 38 ॥

ఖలఘ్నీ ఖండితజరా ఖండాఖ్యానప్రదాయినీ ।
ఖండేందుతిలకా గంగా గణేశగుహపూజితా ॥ 39 ॥

గాయత్రీ గోమతీ గీతా గాంధారీ గానలోలుపా ।
గౌతమీ గామినీ గాధా గంధర్వాప్సరసేవితా ॥ 40 ॥

గోవిందచరణాక్రాంతా గుణత్రయవిభావితా ।
గంధర్వీ గహ్వరీ గోత్రా గిరీశా గహనా గమీ ॥ 41 ॥

గుహావాసా గుణవతీ గురుపాపప్రణాశినీ ।
గుర్వీ గుణవతీ గుహ్యా గోప్తవ్యా గుణదాయినీ ॥ 42 ॥

గిరిజా గుహ్యమాతంగీ గరుడధ్వజవల్లభా ।
గర్వాపహారిణీ గోదా గోకులస్థా గదాధరా ॥ 43 ॥

గోకర్ణనిలయాసక్తా గుహ్యమండలవర్తినీ ।
ఘర్మదా ఘనదా ఘంటా ఘోరదానవమర్దినీ ॥ 44 ॥

ఘృణిమంత్రమయీ ఘోషా ఘనసంపాతదాయినీ ।
ఘంటారవప్రియా ఘ్రాణా ఘృణిసంతుష్టకారిణీ ॥ 45 ॥

ఘనారిమండలా ఘూర్ణా ఘృతాచీ ఘనవేగినీ ।
జ్ఞానధాతుమయీ చర్చా చర్చితా చారుహాసినీ ॥ 46 ॥

చటులా చండికా చిత్రా చిత్రమాల్యవిభూషితా ।
చతుర్భుజా చారుదంతా చాతురీ చరితప్రదా ॥ 47 ॥

చూలికా చిత్రవస్త్రాంతా చంద్రమఃకర్ణకుండలా ।
చంద్రహాసా చారుదాత్రీ చకోరీ చంద్రహాసినీ ॥ 48 ॥

చంద్రికా చంద్రధాత్రీ చ చౌరీ చౌరా చ చండికా ।
చంచద్వాగ్వాదినీ చంద్రచూడా చోరవినాశినీ ॥ 49 ॥

చారుచందనలిప్తాంగీ చంచచ్చామరవీజితా ।
చారుమధ్యా చారుగతిశ్చందిలా చంద్రరూపిణీ ॥ 50 ॥

చారుహోమప్రియా చార్వాచరితా చక్రబాహుకా ।
చంద్రమండలమధ్యస్థా చంద్రమండలదర్పణా ॥ 51 ॥

చక్రవాకస్తనీ చేష్టా చిత్రా చారువిలాసినీ ।
చిత్స్వరూపా చంద్రవతీ చంద్రమాశ్చందనప్రియా ॥ 52 ॥

చోదయిత్రీ చిరప్రజ్ఞా చాతకా చారుహేతుకీ ।
ఛత్రయాతా ఛత్రధరా ఛాయా ఛందఃపరిచ్ఛదా ॥ 53 ॥

ఛాయాదేవీ ఛిద్రనఖా ఛన్నేంద్రియవిసర్పిణీ ।
ఛందోఽనుష్టుప్ప్రతిష్ఠాంతా ఛిద్రోపద్రవభేదినీ ॥ 54 ॥

ఛేదా ఛత్రేశ్వరీ ఛిన్నా ఛురికా ఛేదనప్రియా ।
జననీ జన్మరహితా జాతవేదా జగన్మయీ ॥ 55 ॥

జాహ్నవీ జటిలా జేత్రీ జరామరణవర్జితా ।
జంబూద్వీపవతీ జ్వాలా జయంతీ జలశాలినీ ॥ 56 ॥

జితేంద్రియా జితక్రోధా జితామిత్రా జగత్ప్రియా ।
జాతరూపమయీ జిహ్వా జానకీ జగతీ జరా ॥ 57 ॥

జనిత్రీ జహ్నుతనయా జగత్త్రయహితైషిణీ ।
జ్వాలాముఖీ జపవతీ జ్వరఘ్నీ జితవిష్టపా ॥ 58 ॥

జితాక్రాంతమయీ జ్వాలా జాగ్రతీ జ్వరదేవతా ।
జ్వలంతీ జలదా జ్యేష్ఠా జ్యాఘోషాస్ఫోటదిఙ్ముఖీ ॥ 59 ॥

జంభినీ జృంభణా జృంభా జ్వలన్మాణిక్యకుండలా ।
ఝింఝికా ఝణనిర్ఘోషా ఝంఝామారుతవేగినీ ॥ 60 ॥

ఝల్లరీవాద్యకుశలా ఞరూపా ఞభుజా స్మృతా ।
టంకబాణసమాయుక్తా టంకినీ టంకభేదినీ ॥ 61 ॥

టంకీగణకృతాఘోషా టంకనీయమహోరసా ।
టంకారకారిణీ దేవీ ఠఠశబ్దనినాదినీ ॥ 62 ॥

డామరీ డాకినీ డింభా డుండుమారైకనిర్జితా ।
డామరీతంత్రమార్గస్థా డమడ్డమరునాదినీ ॥ 63 ॥

డిండీరవసహా డింభలసత్క్రీడాపరాయణా ।
ఢుంఢివిఘ్నేశజననీ ఢక్కాహస్తా ఢిలివ్రజా ॥ 64 ॥

నిత్యజ్ఞానా నిరుపమా నిర్గుణా నర్మదా నదీ ।
త్రిగుణా త్రిపదా తంత్రీ తులసీ తరుణా తరుః ॥ 65 ॥

త్రివిక్రమపదాక్రాంతా తురీయపదగామినీ ।
తరుణాదిత్యసంకాశా తామసీ తుహినా తురా ॥ 66 ॥

త్రికాలజ్ఞానసంపన్నా త్రివేణీ చ త్రిలోచనా ।
త్రిశక్తిస్త్రిపురా తుంగా తురంగవదనా తథా ॥ 67 ॥

తిమింగిలగిలా తీవ్రా త్రిస్రోతా తామసాదినీ ।
తంత్రమంత్రవిశేషజ్ఞా తనుమధ్యా త్రివిష్టపా ॥ 68 ॥

త్రిసంధ్యా త్రిస్తనీ తోషాసంస్థా తాలప్రతాపినీ ।
తాటంకినీ తుషారాభా తుహినాచలవాసినీ ॥ 69 ॥

తంతుజాలసమాయుక్తా తారహారావలిప్రియా ।
తిలహోమప్రియా తీర్థా తమాలకుసుమాకృతిః ॥ 70 ॥

తారకా త్రియుతా తన్వీ త్రిశంకుపరివారితా ।
తలోదరీ తిలాభూషా తాటంకప్రియవాదినీ ॥ 71 ॥

త్రిజటా తిత్తిరీ తృష్ణా త్రివిధా తరుణాకృతిః ।
తప్తకాంచనసంకాశా తప్తకాంచనభూషణా ॥ 72 ॥

త్రైయంబకా త్రివర్గా చ త్రికాలజ్ఞానదాయినీ ।
తర్పణా తృప్తిదా తృప్తా తామసీ తుంబురుస్తుతా ॥ 73 ॥

తార్క్ష్యస్థా త్రిగుణాకారా త్రిభంగీ తనువల్లరిః ।
థాత్కారీ థారవా థాంతా దోహినీ దీనవత్సలా ॥ 74 ॥

దానవాంతకరీ దుర్గా దుర్గాసురనిబర్హిణీ ।
దేవరీతిర్దివారాత్రిర్ద్రౌపదీ దుందుభిస్వనా ॥ 75 ॥

దేవయానీ దురావాసా దారిద్ర్యోద్భేదినీ దివా ।
దామోదరప్రియా దీప్తా దిగ్వాసా దిగ్విమోహినీ ॥ 76 ॥

దండకారణ్యనిలయా దండినీ దేవపూజితా ।
దేవవంద్యా దివిషదా ద్వేషిణీ దానవాకృతిః ॥ 77 ॥

దీనానాథస్తుతా దీక్షా దైవతాదిస్వరూపిణీ ।
ధాత్రీ ధనుర్ధరా ధేనుర్ధారిణీ ధర్మచారిణీ ॥ 78 ॥

ధురంధరా ధరాధారా ధనదా ధాన్యదోహినీ ।
ధర్మశీలా ధనాధ్యక్షా ధనుర్వేదవిశారదా ॥ 79 ॥

ధృతిర్ధన్యా ధృతపదా ధర్మరాజప్రియా ధ్రువా ।
ధూమావతీ ధూమకేశీ ధర్మశాస్త్రప్రకాశినీ ॥ 80 ॥

నందా నందప్రియా నిద్రా నృనుతా నందనాత్మికా ।
నర్మదా నలినీ నీలా నీలకంఠసమాశ్రయా ॥ 81 ॥

నారాయణప్రియా నిత్యా నిర్మలా నిర్గుణా నిధిః ।
నిరాధారా నిరుపమా నిత్యశుద్ధా నిరంజనా ॥ 82 ॥

నాదబిందుకలాతీతా నాదబిందుకలాత్మికా ।
నృసింహినీ నగధరా నృపనాగవిభూషితా ॥ 83 ॥

నరకక్లేశశమనీ నారాయణపదోద్భవా ।
నిరవద్యా నిరాకారా నారదప్రియకారిణీ ॥ 84 ॥

నానాజ్యోతిః సమాఖ్యాతా నిధిదా నిర్మలాత్మికా ।
నవసూత్రధరా నీతిర్నిరుపద్రవకారిణీ ॥ 85 ॥

నందజా నవరత్నాఢ్యా నైమిషారణ్యవాసినీ ।
నవనీతప్రియా నారీ నీలజీమూతనిస్వనా ॥ 86 ॥

నిమేషిణీ నదీరూపా నీలగ్రీవా నిశీశ్వరీ ।
నామావలిర్నిశుంభఘ్నీ నాగలోకనివాసినీ ॥ 87 ॥

నవజాంబూనదప్రఖ్యా నాగలోకాధిదేవతా ।
నూపురాక్రాంతచరణా నరచిత్తప్రమోదినీ ॥ 88 ॥

నిమగ్నారక్తనయనా నిర్ఘాతసమనిస్వనా ।
నందనోద్యాననిలయా నిర్వ్యూహోపరిచారిణీ ॥ 89 ॥

పార్వతీ పరమోదారా పరబ్రహ్మాత్మికా పరా ।
పంచకోశవినిర్ముక్తా పంచపాతకనాశినీ ॥ 90 ॥

పరచిత్తవిధానజ్ఞా పంచికా పంచరూపిణీ ।
పూర్ణిమా పరమా ప్రీతిః పరతేజః ప్రకాశినీ ॥ 91 ॥

పురాణీ పౌరుషీ పుణ్యా పుండరీకనిభేక్షణా ।
పాతాలతలనిర్మగ్నా ప్రీతా ప్రీతివివర్ధినీ ॥ 92 ॥

పావనీ పాదసహితా పేశలా పవనాశినీ ।
ప్రజాపతిః పరిశ్రాంతా పర్వతస్తనమండలా ॥ 93 ॥

పద్మప్రియా పద్మసంస్థా పద్మాక్షీ పద్మసంభవా ।
పద్మపత్రా పద్మపదా పద్మినీ ప్రియభాషిణీ ॥ 94 ॥

పశుపాశవినిర్ముక్తా పురంధ్రీ పురవాసినీ ।
పుష్కలా పురుషా పర్వా పారిజాతసుమప్రియా ॥ 95 ॥

పతివ్రతా పవిత్రాంగీ పుష్పహాసపరాయణా ।
ప్రజ్ఞావతీసుతా పౌత్రీ పుత్రపూజ్యా పయస్వినీ ॥ 96 ॥

పట్టిపాశధరా పంక్తిః పితృలోకప్రదాయినీ ।
పురాణీ పుణ్యశీలా చ ప్రణతార్తివినాశినీ ॥ 97 ॥

ప్రద్యుమ్నజననీ పుష్టా పితామహపరిగ్రహా ।
పుండరీకపురావాసా పుండరీకసమాననా ॥ 98 ॥

పృథుజంఘా పృథుభుజా పృథుపాదా పృథూదరీ ।
ప్రవాలశోభా పింగాక్షీ పీతవాసాః ప్రచాపలా ॥ 99 ॥

ప్రసవా పుష్టిదా పుణ్యా ప్రతిష్ఠా ప్రణవాగతిః ।
పంచవర్ణా పంచవాణీ పంచికా పంజరస్థితా ॥ 100 ॥

పరమాయా పరజ్యోతిః పరప్రీతిః పరాగతిః ।
పరాకాష్ఠా పరేశానీ పావనీ పావకద్యుతిః ॥ 101 ॥

పుణ్యభద్రా పరిచ్ఛేద్యా పుష్పహాసా పృథూదరీ ।
పీతాంగీ పీతవసనా పీతశయ్యా పిశాచినీ ॥ 102 ॥

పీతక్రియా పిశాచఘ్నీ పాటలాక్షీ పటుక్రియా ।
పంచభక్షప్రియాచారా పూతనాప్రాణఘాతినీ ॥ 103 ॥

పున్నాగవనమధ్యస్థా పుణ్యతీర్థనిషేవితా ।
పంచాంగీ చ పరాశక్తిః పరమాహ్లాదకారిణీ ॥ 104 ॥

పుష్పకాండస్థితా పూషా పోషితాఖిలవిష్టపా ।
ప్రాణప్రియా పంచశిఖా పన్నగోపరిశాయినీ ॥ 105 ॥

పంచమాత్రాత్మికా పృథ్వీ పథికా పృథుదోహినీ ।
పురాణన్యాయమీమాంసా పాటలీ పుష్పగంధినీ ॥ 106 ॥

పుణ్యప్రజా పారదాత్రీ పరమార్గైకగోచరా ।
ప్రవాలశోభా పూర్ణాశా ప్రణవా పల్లవోదరీ ॥ 107 ॥

ఫలినీ ఫలదా ఫల్గుః ఫూత్కారీ ఫలకాకృతిః ।
ఫణీంద్రభోగశయనా ఫణిమండలమండితా ॥ 108 ॥

బాలబాలా బహుమతా బాలాతపనిభాంశుకా ।
బలభద్రప్రియా వంద్యా బడవా బుద్ధిసంస్తుతా ॥ 109 ॥

బందీదేవీ బిలవతీ బడిశఘ్నీ బలిప్రియా ।
బాంధవీ బోధితా బుద్ధిర్బంధూకకుసుమప్రియా ॥ 110 ॥

బాలభానుప్రభాకారా బ్రాహ్మీ బ్రాహ్మణదేవతా ।
బృహస్పతిస్తుతా బృందా బృందావనవిహారిణీ ॥ 111 ॥

బాలాకినీ బిలాహారా బిలవాసా బహూదకా ।
బహునేత్రా బహుపదా బహుకర్ణావతంసికా ॥ 112 ॥

బహుబాహుయుతా బీజరూపిణీ బహురూపిణీ ।
బిందునాదకలాతీతా బిందునాదస్వరూపిణీ ॥ 113 ॥

బద్ధగోధాంగులిత్రాణా బదర్యాశ్రమవాసినీ ।
బృందారకా బృహత్స్కంధా బృహతీ బాణపాతినీ ॥ 114 ॥

బృందాధ్యక్షా బహునుతా వనితా బహువిక్రమా ।
బద్ధపద్మాసనాసీనా బిల్వపత్రతలస్థితా ॥ 115 ॥

బోధిద్రుమనిజావాసా బడిస్థా బిందుదర్పణా ।
బాలా బాణాసనవతీ బడబానలవేగినీ ॥ 116 ॥

బ్రహ్మాండబహిరంతఃస్థా బ్రహ్మకంకణసూత్రిణీ ।
భవానీ భీషణవతీ భావినీ భయహారిణీ ॥ 117 ॥

భద్రకాలీ భుజంగాక్షీ భారతీ భారతాశయా ।
భైరవీ భీషణాకారా భూతిదా భూతిమాలినీ ॥ 118 ॥

భామినీ భోగనిరతా భద్రదా భూరివిక్రమా ।
భూతవాసా భృగులతా భార్గవీ భూసురార్చితా ॥ 119 ॥

భాగీరథీ భోగవతీ భవనస్థా భిషగ్వరా ।
భామినీ భోగినీ భాషా భవానీ భూరిదక్షిణా ॥ 120 ॥

భర్గాత్మికా భీమవతీ భవబంధవిమోచినీ ।
భజనీయా భూతధాత్రీరంజితా భువనేశ్వరీ ॥ 121 ॥

భుజంగవలయా భీమా భేరుండా భాగధేయినీ ।
మాతా మాయా మధుమతీ మధుజిహ్వా మధుప్రియా ॥ 122 ॥

మహాదేవీ మహాభాగా మాలినీ మీనలోచనా ।
మాయాతీతా మధుమతీ మధుమాంసా మధుద్రవా ॥ 123 ॥

మానవీ మధుసంభూతా మిథిలాపురవాసినీ ।
మధుకైటభసంహర్త్రీ మేదినీ మేఘమాలినీ ॥ 124 ॥

మందోదరీ మహామాయా మైథిలీ మసృణప్రియా ।
మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీ మహాకన్యా మహేశ్వరీ ॥ 125 ॥

మాహేంద్రీ మేరుతనయా మందారకుసుమార్చితా ।
మంజుమంజీరచరణా మోక్షదా మంజుభాషిణీ ॥ 126 ॥

మధురద్రావిణీ ముద్రా మలయా మలయాన్వితా ।
మేధా మరకతశ్యామా మాగధీ మేనకాత్మజా ॥ 127 ॥

మహామారీ మహావీరా మహాశ్యామా మనుస్తుతా ।
మాతృకా మిహిరాభాసా ముకుందపదవిక్రమా ॥ 128 ॥

మూలాధారస్థితా ముగ్ధా మణిపూరకవాసినీ ।
మృగాక్షీ మహిషారూఢా మహిషాసురమర్దినీ ॥ 129 ॥

యోగాసనా యోగగమ్యా యోగా యౌవనకాశ్రయా ।
యౌవనీ యుద్ధమధ్యస్థా యమునా యుగధారిణీ ॥ 130 ॥

యక్షిణీ యోగయుక్తా చ యక్షరాజప్రసూతినీ ।
యాత్రా యానవిధానజ్ఞా యదువంశసముద్భవా ॥ 131 ॥

యకారాదిహకారాంతా యాజుషీ యజ్ఞరూపిణీ ।
యామినీ యోగనిరతా యాతుధానభయంకరీ ॥ 132 ॥

రుక్మిణీ రమణీ రామా రేవతీ రేణుకా రతిః ।
రౌద్రీ రౌద్రప్రియాకారా రామమాతా రతిప్రియా ॥ 133 ॥

రోహిణీ రాజ్యదా రేవా రమా రాజీవలోచనా ।
రాకేశీ రూపసంపన్నా రత్నసింహాసనస్థితా ॥ 134 ॥

రక్తమాల్యాంబరధరా రక్తగంధానులేపనా ।
రాజహంససమారూఢా రంభా రక్తబలిప్రియా ॥ 135 ॥

రమణీయయుగాధారా రాజితాఖిలభూతలా ।
రురుచర్మపరీధానా రథినీ రత్నమాలికా ॥ 136 ॥

రోగేశీ రోగశమనీ రావిణీ రోమహర్షిణీ ।
రామచంద్రపదాక్రాంతా రావణచ్ఛేదకారిణీ ॥ 137 ॥

రత్నవస్త్రపరిచ్ఛన్నా రథస్థా రుక్మభూషణా ।
లజ్జాధిదేవతా లోలా లలితా లింగధారిణీ ॥ 138 ॥

లక్ష్మీర్లోలా లుప్తవిషా లోకినీ లోకవిశ్రుతా ।
లజ్జా లంబోదరీ దేవీ లలనా లోకధారిణీ ॥ 139 ॥

వరదా వందితా విద్యా వైష్ణవీ విమలాకృతిః ।
వారాహీ విరజా వర్షా వరలక్ష్మీర్విలాసినీ ॥ 140 ॥

వినతా వ్యోమమధ్యస్థా వారిజాసనసంస్థితా ।
వారుణీ వేణుసంభూతా వీతిహోత్రా విరూపిణీ ॥ 141 ॥

వాయుమండలమధ్యస్థా విష్ణురూపా విధిప్రియా ।
విష్ణుపత్నీ విష్ణుమతీ విశాలాక్షీ వసుంధరా ॥ 142 ॥

వామదేవప్రియా వేలా వజ్రిణీ వసుదోహినీ ।
వేదాక్షరపరీతాంగీ వాజపేయఫలప్రదా ॥ 143 ॥

వాసవీ వామజననీ వైకుంఠనిలయా వరా ।
వ్యాసప్రియా వర్మధరా వాల్మీకిపరిసేవితా ॥ 144 ॥

శాకంభరీ శివా శాంతా శారదా శరణాగతిః ।
శాతోదరీ శుభాచారా శుంభాసురవిమర్దినీ ॥ 145 ॥

శోభావతీ శివాకారా శంకరార్ధశరీరిణీ ।
శోణా శుభాశయా శుభ్రా శిరఃసంధానకారిణీ ॥ 146 ॥

శరావతీ శరానందా శరజ్జ్యోత్స్నా శుభాననా ।
శరభా శూలినీ శుద్ధా శబరీ శుకవాహనా ॥ 147 ॥

శ్రీమతీ శ్రీధరానందా శ్రవణానందదాయినీ ।
శర్వాణీ శర్వరీవంద్యా షడ్భాషా షడృతుప్రియా ॥ 148 ॥

షడాధారస్థితా దేవీ షణ్ముఖప్రియకారిణీ ।
షడంగరూపసుమతీ సురాసురనమస్కృతా ॥ 149 ॥

సరస్వతీ సదాధారా సర్వమంగలకారిణీ ।
సామగానప్రియా సూక్ష్మా సావిత్రీ సామసంభవా ॥ 150 ॥

సర్వావాసా సదానందా సుస్తనీ సాగరాంబరా ।
సర్వైశ్వర్యప్రియా సిద్ధిః సాధుబంధుపరాక్రమా ॥ 151 ॥

సప్తర్షిమండలగతా సోమమండలవాసినీ ।
సర్వజ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా ॥ 152 ॥

సర్వోత్తుంగా సంగహీనా సద్గుణా సకలేష్టదా ।
సరధా సూర్యతనయా సుకేశీ సోమసంహతిః ॥ 153 ॥

హిరణ్యవర్ణా హరిణీ హ్రీంకారీ హంసవాహినీ ।
క్షౌమవస్త్రపరీతాంగీ క్షీరాబ్ధితనయా క్షమా ॥ 154 ॥

గాయత్రీ చైవ సావిత్రీ పార్వతీ చ సరస్వతీ ।
వేదగర్భా వరారోహా శ్రీగాయత్రీ పరాంబికా ॥ 155 ॥

ఇతి సాహస్రకం నామ్నాం గాయత్ర్యాశ్చైవ నారద ।
పుణ్యదం సర్వపాపఘ్నం మహాసంపత్తిదాయకం ॥ 156 ॥

ఏవం నామాని గాయత్ర్యాస్తోషోత్పత్తికరాణి హి ।
అష్టమ్యాం చ విశేషేణ పఠితవ్యం ద్విజైః సహ ॥ 157 ॥

జపం కృత్వా హోమ పూజా ధ్యానం కృత్వా విశేషతః ।
యస్మై కస్మై న దాతవ్యం గాయత్ర్యాస్తు విశేషతః ॥ 158 ॥

సుభక్తాయ సుశిష్యాయ వక్తవ్యం భూసురాయ వై ।
భ్రష్టేభ్యః సాధకేభ్యశ్చ బాంధవేభ్యో న దర్శయేత్ ॥ 159 ॥

యద్గృహే లిఖితం శాస్త్రం భయం తస్య న కస్యచిత్ ।
చంచలాపిస్థిరా భూత్వా కమలా తత్ర తిష్ఠతి ॥ 160 ॥

ఇదం రహస్యం పరమం గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ ।
పుణ్యప్రదం మనుష్యాణాం దరిద్రాణాం నిధిప్రదం ॥ 161 ॥

మోక్షప్రదం ముముక్షూణాం కామినాం సర్వకామదం ।
రోగాద్వై ముచ్యతే రోగీ బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ ॥ 162 ॥

బ్రహ్మహత్యా సురాపానం సువర్ణస్తేయినో నరాః ।
గురుతల్పగతో వాపి పాతకాన్ముచ్యతే సకృత్ ॥ 163 ॥

అసత్ప్రతిగ్రహాచ్చైవాఽభక్ష్యభక్షాద్విశేషతః ।
పాఖండానృతముఖ్యేభ్యః పఠనాదేవ ముచ్యతే ॥ 164 ॥

ఇదం రహస్యమమలం మయోక్తం పద్మజోద్భవ ।
బ్రహ్మసాయుజ్యదం నౄణాం సత్యం సత్యం న సంశయః ॥ 165 ॥

ఇతి శ్రీదేవీభాగవతే మహాపురాణే ద్వాదశస్కంధే గాయత్రీసహస్రనామ స్తోత్ర కథనం నామ షష్ఠోఽధ్యాయః ॥

********

Leave a Comment