[Sri Gayatri Sahasranama] ᐈ Stotram Lyrics In Tamil Pdf | ஶ்ரீ கா3யத்ரி ஸஹஸ்ர நாம

Sri Gayatri Sahasranama Stotram Lyrics In Tamil

நாரத3 உவாச –
43வன்ஸர்வத4ர்மஜ்ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத3 ।
ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிபுராணானாம் ரஹஸ்யம் த்வன்முகா2ச்ச்2ருதம் ॥ 1 ॥

ஸர்வபாபஹரம் தே3வ யேன வித்3யா ப்ரவர்ததே ।
கேன வா ப்3ரஹ்மவிஜ்ஞானம் கிம் நு வா மோக்ஷஸாத4னம் ॥ 2 ॥

ப்3ராஹ்மணானாம் க3தி: கேன கேன வா ம்ருத்யு நாஶனம் ।
ஐஹிகாமுஷ்மிகப2லம் கேன வா பத்3மலோசன ॥ 3 ॥

வக்துமர்ஹஸ்யஶேஷேண ஸர்வே நிகி2லமாதி3த: ।
ஶ்ரீனாராயண உவாச –
ஸாது4 ஸாது4 மஹாப்ராஜ்ஞ ஸம்யக் ப்ருஷ்டம் த்வயானக4 ॥ 4 ॥

ஶ்ருணு வக்ஷ்யாமி யத்னேன கா3யத்ர்யஷ்டஸஹஸ்ரகம் ।
நாம்னாம் ஶுபா4னாம் தி3வ்யானாம் ஸர்வபாபவினாஶனம் ॥ 5 ॥

ஸ்ருஷ்ட்யாதௌ3 யத்343வதா பூர்வே ப்ரோக்தம் ப்3ரவீமி தே ।
அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரஸ்ய ருஷிர்ப்3ரஹ்மா ப்ரகீர்தித: ॥ 6 ॥

2ன்தோ3னுஷ்டுப்ததா2 தே3வீ கா3யத்ரீம் தே3வதா ஸ்ம்ருதா ।
ஹலோபீ3ஜானி தஸ்யைவ ஸ்வரா: ஶக்தய ஈரிதா: ॥ 7 ॥

அங்க3ன்யாஸகரன்யாஸாவுச்யேதே மாத்ருகாக்ஷரை: ।
அத2 த்4யானம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸாத4கானாம் ஹிதாய வை ॥ 8 ॥

த்4யானம்
ரக்தஶ்வேதஹிரண்யனீலத4வலைர்யுக்தாம் த்ரினீத்ரோஜ்ஜ்வலாம்
ரக்தாம் ரக்தனவஸ்ரஜம் மணிக3ணைர்யுக்தாம் குமாரீமிமாம் ।
கா3யத்ரீம் கமலாஸனாம் கரதலவ்யானத்34குண்டா3ம்பு3ஜாம்
பத்3மாக்ஷீம் ச வரஸ்ரஜம் ச த34தீம் ஹம்ஸாதி4ரூடா4ம் பஜ4ே ॥ 9 ॥

அசின்த்யலக்ஷணாவ்யக்தாப்யர்த2மாத்ருமஹேஶ்வரீ ।
அம்ருதார்ணவமத்4யஸ்தா2ப்யஜிதா சாபராஜிதா ॥ 1௦ ॥

அணிமாதி3கு3ணாதா4ராப்யர்கமண்ட3லஸம்ஸ்தி2தா ।
அஜராஜாபராத4ர்மா அக்ஷஸூத்ரத4ராத4ரா ॥ 11 ॥

அகாராதி3க்ஷகாரான்தாப்யரிஷட்3வர்க3பே4தி3னீ ।
அஞ்ஜனாத்3ரிப்ரதீகாஶாப்யஞ்ஜனாத்3ரினிவாஸினீ ॥ 12 ॥

அதி3திஶ்சாஜபாவித்3யாப்யரவின்த3னிபே4க்ஷணா ।
அன்தர்ப3ஹி:ஸ்தி2தாவித்3யாத்4வம்ஸினீ சான்தராத்மிகா ॥ 13 ॥

அஜா சாஜமுகா2வாஸாப்யரவின்த3னிபா4னநா ।
அர்த4மாத்ரார்த2தா3னஜ்ஞாப்யரிமண்ட3லமர்தி3னீ ॥ 14 ॥

அஸுரக்4னீ ஹ்யமாவாஸ்யாப்யலக்ஷ்மீக்4ன்யன்த்யஜார்சிதா ।
ஆதி3லக்ஷ்மீஶ்சாதி3ஶக்திராக்ருதிஶ்சாயதானநா ॥ 15 ॥

ஆதி3த்யபத3வீசாராப்யாதி3த்யபரிஸேவிதா ।
ஆசார்யாவர்தனாசாராப்யாதி3மூர்தினிவாஸினீ ॥ 16 ॥

ஆக்3னேயீ சாமரீ சாத்3யா சாராத்4யா சாஸனஸ்தி2தா ।
ஆதா4ரனிலயாதா4ரா சாகாஶான்தனிவாஸினீ ॥ 17 ॥

ஆத்3யாக்ஷரஸமாயுக்தா சான்தராகாஶரூபிணீ ।
ஆதி3த்யமண்ட3லக3தா சான்தரத்4வான்தனாஶினீ ॥ 18 ॥

இன்தி3ரா சேஷ்டதா3 சேஷ்டா சேன்தீ3வரனிபே4க்ஷணா ।
இராவதீ சேன்த்3ரபதா3 சேன்த்3ராணீ சேன்து3ரூபிணீ ॥ 19 ॥

இக்ஷுகோத3ண்ட3ஸம்யுக்தா சேஷுஸன்தா4னகாரிணீ ।
இன்த்3ரனீலஸமாகாரா சேடா3பிங்க3லரூபிணீ ॥ 2௦ ॥

இன்த்3ராக்ஷீசேஶ்வரீ தே3வீ சேஹாத்ரயவிவர்ஜிதா ।
உமா சோஷா ஹ்யுடு3னிபா4 உர்வாருகப2லானநா ॥ 21 ॥

உடு3ப்ரபா4 சோடு3மதீ ஹ்யுடு3பா ஹ்யுடு3மத்4யகா3 ।
ஊர்த்4வா சாப்யூர்த்4வகேஶீ சாப்யூர்த்4வாதோ43திபே4தி3னீ ॥ 22 ॥

ஊர்த்4வபா3ஹுப்ரியா சோர்மிமாலாவாக்3க்3ரன்த2தா3யினீ ।
ருதம் சர்ஷிர்ருதுமதீ ருஷிதே3வனமஸ்க்ருதா ॥ 23 ॥

ருக்3வேதா3 ருணஹர்த்ரீ ச ருஷிமண்ட3லசாரிணீ ।
ருத்3தி4தா3 ருஜுமார்க3ஸ்தா2 ருஜுத4ர்மா ருஜுப்ரதா3 ॥ 24 ॥

ருக்3வேத3னிலயா ருஜ்வீ லுப்தத4ர்மப்ரவர்தினீ ।
லூதாரிவரஸம்பூ4தா லூதாதி3விஷஹாரிணீ ॥ 25 ॥

ஏகாக்ஷரா சைகமாத்ரா சைகா சைகைகனிஷ்டி2தா ।
ஐன்த்3ரீ ஹ்யைராவதாரூடா4 சைஹிகாமுஷ்மிகப்ரதா3 ॥ 26 ॥

ஓங்காரா ஹ்யோஷதீ4 சோதா சோதப்ரோதனிவாஸினீ ।
ஔர்வா ஹ்யௌஷத4ஸம்பன்னா ஔபாஸனப2லப்ரதா3 ॥ 27 ॥

அண்ட3மத்4யஸ்தி2தா தே3வீ சா:காரமனுரூபிணீ ।
காத்யாயனீ காலராத்ரி: காமாக்ஷீ காமஸுன்த3ரீ ॥ 28 ॥

கமலா காமினீ கான்தா காமதா3 காலகண்டி2னீ ।
கரிகும்ப4ஸ்தனப4ரா கரவீரஸுவாஸினீ ॥ 29 ॥

கல்யாணீ குண்ட3லவதீ குருக்ஷேத்ரனிவாஸினீ ।
குருவின்த33லாகாரா குண்ட3லீ குமுதா3லயா ॥ 3௦ ॥

காலஜிஹ்வா கராலாஸ்யா காலிகா காலரூபிணீ ।
கமனீயகு3ணா கான்தி: கலாதா4ரா குமுத்3வதீ ॥ 31 ॥

கௌஶிகீ கமலாகாரா காமசாரப்ரப4ஞ்ஜினீ ।
கௌமாரீ கருணாபாங்கீ3 ககுவன்தா கரிப்ரியா ॥ 32 ॥

கேஸரீ கேஶவனுதா கத3ம்ப3குஸுமப்ரியா ।
காலின்தீ3 காலிகா காஞ்சீ கலஶோத்34வஸம்ஸ்துதா ॥ 33 ॥

காமமாதா க்ரதுமதீ காமரூபா க்ருபாவதீ ।
குமாரீ குண்ட3னிலயா கிராதீ கீரவாஹனா ॥ 34 ॥

கைகேயீ கோகிலாலாபா கேதகீ குஸுமப்ரியா ।
கமண்ட3லுத4ரா காலீ கர்மனிர்மூலகாரிணீ ॥ 35 ॥

கலஹம்ஸக3தி: கக்ஷா க்ருதகௌதுகமங்க3லா ।
கஸ்தூரீதிலகா கம்ப்ரா கரீன்த்3ரக3மனா குஹூ: ॥ 36 ॥

கர்பூரலேபனா க்ருஷ்ணா கபிலா குஹராஶ்ரயா ।
கூடஸ்தா2 குத4ரா கம்ரா குக்ஷிஸ்தா2கி2லவிஷ்டபா ॥ 37 ॥

2ட்33கே2டத4ரா க2ர்வா கே2சரீ க23வாஹனா ।
2ட்வாங்க3தா4ரிணீ க்2யாதா க23ராஜோபரிஸ்தி2தா ॥ 38 ॥

2லக்4னீ க2ண்டி3தஜரா க2ண்டா3க்2யானப்ரதா3யினீ ।
2ண்டே3ன்து3திலகா க3ங்கா3 க3ணேஶகு3ஹபூஜிதா ॥ 39 ॥

கா3யத்ரீ கோ3மதீ கீ3தா கா3ன்தா4ரீ கா3னலோலுபா ।
கௌ3தமீ கா3மினீ கா3தா4 க3ன்த4ர்வாப்ஸரஸேவிதா ॥ 4௦ ॥

கோ3வின்த3சரணாக்ரான்தா கு3ணத்ரயவிபா4விதா ।
3ன்த4ர்வீ க3ஹ்வரீ கோ3த்ரா கி3ரீஶா க3ஹனா க3மீ ॥ 41 ॥

கு3ஹாவாஸா கு3ணவதீ கு3ருபாபப்ரணாஶினீ ।
கு3ர்வீ கு3ணவதீ கு3ஹ்யா கோ3ப்தவ்யா கு3ணதா3யினீ ॥ 42 ॥

கி3ரிஜா கு3ஹ்யமாதங்கீ3 க3ருட3த்4வஜவல்லபா4 ।
3ர்வாபஹாரிணீ கோ3தா3 கோ3குலஸ்தா2 க3தா34ரா ॥ 43 ॥

கோ3கர்ணனிலயாஸக்தா கு3ஹ்யமண்ட3லவர்தினீ ।
4ர்மதா3 க4னதா3 க4ண்டா கோ4ரதா3னவமர்தி3னீ ॥ 44 ॥

க்4ருணிமன்த்ரமயீ கோ4ஷா க4னஸம்பாததா3யினீ ।
4ண்டாரவப்ரியா க்4ராணா க்4ருணிஸன்துஷ்டகாரிணீ ॥ 45 ॥

4னாரிமண்ட3லா கூ4ர்ணா க்4ருதாசீ க4னவேகி3னீ ।
ஜ்ஞானதா4துமயீ சர்சா சர்சிதா சாருஹாஸினீ ॥ 46 ॥

சடுலா சண்டி3கா சித்ரா சித்ரமால்யவிபூ4ஷிதா ।
சதுர்பு4ஜா சாருத3ன்தா சாதுரீ சரிதப்ரதா3 ॥ 47 ॥

சூலிகா சித்ரவஸ்த்ரான்தா சன்த்3ரம:கர்ணகுண்ட3லா ।
சன்த்3ரஹாஸா சாருதா3த்ரீ சகோரீ சன்த்3ரஹாஸினீ ॥ 48 ॥

சன்த்3ரிகா சன்த்3ரதா4த்ரீ ச சௌரீ சௌரா ச சண்டி3கா ।
சஞ்சத்3வாக்3வாதி3னீ சன்த்3ரசூடா3 சோரவினாஶினீ ॥ 49 ॥

சாருசன்த3னலிப்தாங்கீ3 சஞ்சச்சாமரவீஜிதா ।
சாருமத்4யா சாருக3திஶ்சன்தி3லா சன்த்3ரரூபிணீ ॥ 5௦ ॥

சாருஹோமப்ரியா சார்வாசரிதா சக்ரபா3ஹுகா ।
சன்த்3ரமண்ட3லமத்4யஸ்தா2 சன்த்3ரமண்ட3லத3ர்பணா ॥ 51 ॥

சக்ரவாகஸ்தனீ சேஷ்டா சித்ரா சாருவிலாஸினீ ।
சித்ஸ்வரூபா சன்த்3ரவதீ சன்த்3ரமாஶ்சன்த3னப்ரியா ॥ 52 ॥

சோத3யித்ரீ சிரப்ரஜ்ஞா சாதகா சாருஹேதுகீ ।
2த்ரயாதா ச2த்ரத4ரா சா2யா ச2ன்த:3பரிச்ச2தா3 ॥ 53 ॥

சா2யாதே3வீ சி2த்3ரனகா2 ச2ன்னேன்த்3ரியவிஸர்பிணீ ।
2ன்தோ3னுஷ்டுப்ப்ரதிஷ்டா2ன்தா சி2த்3ரோபத்3ரவபே4தி3னீ ॥ 54 ॥

சே2தா3 ச2த்ரேஶ்வரீ சி2ன்னா சு2ரிகா சே23னப்ரியா ।
ஜனநீ ஜன்மரஹிதா ஜாதவேதா3 ஜக3ன்மயீ ॥ 55 ॥

ஜாஹ்னவீ ஜடிலா ஜேத்ரீ ஜராமரணவர்ஜிதா ।
ஜம்பூ3த்3வீபவதீ ஜ்வாலா ஜயன்தீ ஜலஶாலினீ ॥ 56 ॥

ஜிதேன்த்3ரியா ஜிதக்ரோதா4 ஜிதாமித்ரா ஜக3த்ப்ரியா ।
ஜாதரூபமயீ ஜிஹ்வா ஜானகீ ஜக3தீ ஜரா ॥ 57 ॥

ஜனித்ரீ ஜஹ்னுதனயா ஜக3த்த்ரயஹிதைஷிணீ ।
ஜ்வாலாமுகீ2 ஜபவதீ ஜ்வரக்4னீ ஜிதவிஷ்டபா ॥ 58 ॥

ஜிதாக்ரான்தமயீ ஜ்வாலா ஜாக்3ரதீ ஜ்வரதே3வதா ।
ஜ்வலன்தீ ஜலதா3 ஜ்யேஷ்டா2 ஜ்யாகோ4ஷாஸ்போ2டதி3ங்முகீ2 ॥ 59 ॥

ஜம்பி4னீ ஜ்ரும்ப4ணா ஜ்ரும்பா4 ஜ்வலன்மாணிக்யகுண்ட3லா ।
ஜி2ஞ்ஜி2கா ஜ2ணனிர்கோ4ஷா ஜ2ஞ்ஜா2மாருதவேகி3னீ ॥ 6௦ ॥

2ல்லரீவாத்3யகுஶலா ஞரூபா ஞபு4ஜா ஸ்ம்ருதா ।
டங்கபா3ணஸமாயுக்தா டங்கினீ டங்கபே4தி3னீ ॥ 61 ॥

டங்கீக3ணக்ருதாகோ4ஷா டங்கனீயமஹோரஸா ।
டங்காரகாரிணீ தே3வீ ட22ஶப்33னினாதி3னீ ॥ 62 ॥

டா3மரீ டா3கினீ டி3ம்பா4 டு3ண்டு3மாரைகனிர்ஜிதா ।
டா3மரீதன்த்ரமார்க3ஸ்தா2 ட3மட்33மருனாதி3னீ ॥ 63 ॥

டி3ண்டீ3ரவஸஹா டி3ம்ப4லஸத்க்ரீடா3பராயணா ।
டு4ண்டி4விக்4னேஶஜனநீ ட4க்காஹஸ்தா டி4லிவ்ரஜா ॥ 64 ॥

நித்யஜ்ஞானா நிருபமா நிர்கு3ணா நர்மதா3 நதீ3 ।
த்ரிகு3ணா த்ரிபதா3 தன்த்ரீ துலஸீ தருணா தரு: ॥ 65 ॥

த்ரிவிக்ரமபதா3க்ரான்தா துரீயபத3கா3மினீ ।
தருணாதி3த்யஸங்காஶா தாமஸீ துஹினா துரா ॥ 66 ॥

த்ரிகாலஜ்ஞானஸம்பன்னா த்ரிவேணீ ச த்ரிலோசனா ।
த்ரிஶக்திஸ்த்ரிபுரா துங்கா3 துரங்க3வத3னா ததா2 ॥ 67 ॥

திமிங்கி3லகி3லா தீவ்ரா த்ரிஸ்ரோதா தாமஸாதி3னீ ।
தன்த்ரமன்த்ரவிஶேஷஜ்ஞா தனுமத்4யா த்ரிவிஷ்டபா ॥ 68 ॥

த்ரிஸன்த்4யா த்ரிஸ்தனீ தோஷாஸம்ஸ்தா2 தாலப்ரதாபினீ ।
தாடங்கினீ துஷாராபா4 துஹினாசலவாஸினீ ॥ 69 ॥

தன்துஜாலஸமாயுக்தா தாரஹாராவலிப்ரியா ।
திலஹோமப்ரியா தீர்தா2 தமாலகுஸுமாக்ருதி: ॥ 7௦ ॥

தாரகா த்ரியுதா தன்வீ த்ரிஶங்குபரிவாரிதா ।
தலோத3ரீ திலாபூ4ஷா தாடங்கப்ரியவாதி3னீ ॥ 71 ॥

த்ரிஜடா தித்திரீ த்ருஷ்ணா த்ரிவிதா4 தருணாக்ருதி: ।
தப்தகாஞ்சனஸங்காஶா தப்தகாஞ்சனபூ4ஷணா ॥ 72 ॥

த்ரையம்ப3கா த்ரிவர்கா3 ச த்ரிகாலஜ்ஞானதா3யினீ ।
தர்பணா த்ருப்திதா3 த்ருப்தா தாமஸீ தும்பு3ருஸ்துதா ॥ 73 ॥

தார்க்ஷ்யஸ்தா2 த்ரிகு3ணாகாரா த்ரிப4ங்கீ3 தனுவல்லரி: ।
தா2த்காரீ தா2ரவா தா2ன்தா தோ3ஹினீ தீ3னவத்ஸலா ॥ 74 ॥

தா3னவான்தகரீ து3ர்கா3 து3ர்கா3ஸுரனிப3ர்ஹிணீ ।
தே3வரீதிர்தி3வாராத்ரிர்த்3ரௌபதீ3 து3ன்து3பி4ஸ்வனா ॥ 75 ॥

தே3வயானீ து3ராவாஸா தா3ரித்3ர்யோத்3பே4தி3னீ தி3வா ।
தா3மோத3ரப்ரியா தீ3ப்தா தி3க்3வாஸா தி3க்3விமோஹினீ ॥ 76 ॥

3ண்ட3காரண்யனிலயா த3ண்டி3னீ தே3வபூஜிதா ।
தே3வவன்த்3யா தி3விஷதா3 த்3வேஷிணீ தா3னவாக்ருதி: ॥ 77 ॥

தீ3னானாத2ஸ்துதா தீ3க்ஷா தை3வதாதி3ஸ்வரூபிணீ ।
தா4த்ரீ த4னுர்த4ரா தே4னுர்தா4ரிணீ த4ர்மசாரிணீ ॥ 78 ॥

து4ரன்த4ரா த4ராதா4ரா த4னதா3 தா4ன்யதோ3ஹினீ ।
4ர்மஶீலா த4னாத்4யக்ஷா த4னுர்வேத3விஶாரதா3 ॥ 79 ॥

த்4ருதிர்த4ன்யா த்4ருதபதா3 த4ர்மராஜப்ரியா த்4ருவா ।
தூ4மாவதீ தூ4மகேஶீ த4ர்மஶாஸ்த்ரப்ரகாஶினீ ॥ 8௦ ॥

நன்தா3 நன்த3ப்ரியா நித்3ரா ந்ருனுதா நன்த3னாத்மிகா ।
நர்மதா3 நலினீ நீலா நீலகண்ட2ஸமாஶ்ரயா ॥ 81 ॥

நாராயணப்ரியா நித்யா நிர்மலா நிர்கு3ணா நிதி4: ।
நிராதா4ரா நிருபமா நித்யஶுத்3தா4 நிரஞ்ஜனா ॥ 82 ॥

நாத3பி3ன்து3கலாதீதா நாத3பி3ன்து3கலாத்மிகா ।
ந்ருஸிம்ஹினீ நக34ரா ந்ருபனாக3விபூ4ஷிதா ॥ 83 ॥

நரகக்லேஶஶமனீ நாராயணபதோ3த்34வா ।
நிரவத்3யா நிராகாரா நாரத3ப்ரியகாரிணீ ॥ 84 ॥

நானாஜ்யோதி: ஸமாக்2யாதா நிதி4தா3 நிர்மலாத்மிகா ।
நவஸூத்ரத4ரா நீதிர்னிருபத்3ரவகாரிணீ ॥ 85 ॥

நன்தஜ3ா நவரத்னாட்4யா நைமிஷாரண்யவாஸினீ ।
நவனீதப்ரியா நாரீ நீலஜீமூதனிஸ்வனா ॥ 86 ॥

நிமேஷிணீ நதீ3ரூபா நீலக்3ரீவா நிஶீஶ்வரீ ।
நாமாவலிர்னிஶும்ப4க்4னீ நாக3லோகனிவாஸினீ ॥ 87 ॥

நவஜாம்பூ3னத3ப்ரக்2யா நாக3லோகாதி4தே3வதா ।
நூபுராக்ரான்தசரணா நரசித்தப்ரமோதி3னீ ॥ 88 ॥

நிமக்3னாரக்தனயனா நிர்கா4தஸமனிஸ்வனா ।
நன்த3னோத்3யானநிலயா நிர்வ்யூஹோபரிசாரிணீ ॥ 89 ॥

பார்வதீ பரமோதா3ரா பரப்3ரஹ்மாத்மிகா பரா ।
பஞ்சகோஶவினிர்முக்தா பஞ்சபாதகனாஶினீ ॥ 9௦ ॥

பரசித்தவிதா4னஜ்ஞா பஞ்சிகா பஞ்சரூபிணீ ।
பூர்ணிமா பரமா ப்ரீதி: பரதேஜ: ப்ரகாஶினீ ॥ 91 ॥

புராணீ பௌருஷீ புண்யா புண்ட3ரீகனிபே4க்ஷணா ।
பாதாலதலனிர்மக்3னா ப்ரீதா ப்ரீதிவிவர்தி4னீ ॥ 92 ॥

பாவனீ பாத3ஸஹிதா பேஶலா பவனாஶினீ ।
ப்ரஜாபதி: பரிஶ்ரான்தா பர்வதஸ்தனமண்ட3லா ॥ 93 ॥

பத்3மப்ரியா பத்3மஸம்ஸ்தா2 பத்3மாக்ஷீ பத்3மஸம்ப4வா ।
பத்3மபத்ரா பத்3மபதா3 பத்3மினீ ப்ரியபா4ஷிணீ ॥ 94 ॥

பஶுபாஶவினிர்முக்தா புரன்த்4ரீ புரவாஸினீ ।
புஷ்கலா புருஷா பர்வா பாரிஜாதஸுமப்ரியா ॥ 95 ॥

பதிவ்ரதா பவித்ராங்கீ3 புஷ்பஹாஸபராயணா ।
ப்ரஜ்ஞாவதீஸுதா பௌத்ரீ புத்ரபூஜ்யா பயஸ்வினீ ॥ 96 ॥

பட்டிபாஶத4ரா பங்க்தி: பித்ருலோகப்ரதா3யினீ ।
புராணீ புண்யஶீலா ச ப்ரணதார்திவினாஶினீ ॥ 97 ॥

ப்ரத்3யும்னஜனநீ புஷ்டா பிதாமஹபரிக்3ரஹா ।
புண்ட3ரீகபுராவாஸா புண்ட3ரீகஸமானநா ॥ 98 ॥

ப்ருது2ஜங்கா4 ப்ருது2பு4ஜா ப்ருது2பாதா3 ப்ருதூ23ரீ ।
ப்ரவாலஶோபா4 பிங்கா3க்ஷீ பீதவாஸா: ப்ரசாபலா ॥ 99 ॥

ப்ரஸவா புஷ்டிதா3 புண்யா ப்ரதிஷ்டா2 ப்ரணவாக3தி: ।
பஞ்சவர்ணா பஞ்சவாணீ பஞ்சிகா பஞ்ஜரஸ்தி2தா ॥ 1௦௦ ॥

பரமாயா பரஜ்யோதி: பரப்ரீதி: பராக3தி: ।
பராகாஷ்டா2 பரேஶானீ பாவனீ பாவகத்3யுதி: ॥ 1௦1 ॥

புண்யப4த்3ரா பரிச்சே2த்3யா புஷ்பஹாஸா ப்ருதூ23ரீ ।
பீதாங்கீ3 பீதவஸனா பீதஶய்யா பிஶாசினீ ॥ 1௦2 ॥

பீதக்ரியா பிஶாசக்4னீ பாடலாக்ஷீ படுக்ரியா ।
பஞ்சப4க்ஷப்ரியாசாரா பூதனாப்ராணகா4தினீ ॥ 1௦3 ॥

புன்னாக3வனமத்4யஸ்தா2 புண்யதீர்த2னிஷேவிதா ।
பஞ்சாங்கீ3 ச பராஶக்தி: பரமாஹ்லாத3காரிணீ ॥ 1௦4 ॥

புஷ்பகாண்ட3ஸ்தி2தா பூஷா போஷிதாகி2லவிஷ்டபா ।
ப்ராணப்ரியா பஞ்சஶிகா2 பன்னகோ3பரிஶாயினீ ॥ 1௦5 ॥

பஞ்சமாத்ராத்மிகா ப்ருத்2வீ பதி2கா ப்ருது2தோ3ஹினீ ।
புராணன்யாயமீமாம்ஸா பாடலீ புஷ்பக3ன்தி4னீ ॥ 1௦6 ॥

புண்யப்ரஜா பாரதா3த்ரீ பரமார்கை3ககோ3சரா ।
ப்ரவாலஶோபா4 பூர்ணாஶா ப்ரணவா பல்லவோத3ரீ ॥ 1௦7 ॥

2லினீ ப2லதா3 ப2ல்கு3: பூ2த்காரீ ப2லகாக்ருதி: ।
2ணீன்த்3ரபோ43ஶயனா ப2ணிமண்ட3லமண்டி3தா ॥ 1௦8 ॥

பா3லபா3லா ப3ஹுமதா பா3லாதபனிபா4ம்ஶுகா ।
3லப4த்3ரப்ரியா வன்த்3யா ப33வா பு3த்3தி4ஸம்ஸ்துதா ॥ 1௦9 ॥

3ன்தீ3தே3வீ பி3லவதீ ப3டி3ஶக்4னீ ப3லிப்ரியா ।
பா3ன்த4வீ போ3தி4தா பு3த்3தி4ர்ப3ன்தூ4ககுஸுமப்ரியா ॥ 11௦ ॥

பா3லபா4னுப்ரபா4காரா ப்3ராஹ்மீ ப்3ராஹ்மணதே3வதா ।
ப்3ருஹஸ்பதிஸ்துதா ப்3ருன்தா3 ப்3ருன்தா3வனவிஹாரிணீ ॥ 111 ॥

பா3லாகினீ பி3லாஹாரா பி3லவாஸா ப3ஹூத3கா ।
3ஹுனேத்ரா ப3ஹுபதா3 ப3ஹுகர்ணாவதம்ஸிகா ॥ 112 ॥

3ஹுபா3ஹுயுதா பீ3ஜரூபிணீ ப3ஹுரூபிணீ ।
பி3ன்து3னாத3கலாதீதா பி3ன்து3னாத3ஸ்வரூபிணீ ॥ 113 ॥

3த்34கோ3தா4ங்கு3லித்ராணா ப33ர்யாஶ்ரமவாஸினீ ।
ப்3ருன்தா3ரகா ப்3ருஹத்ஸ்கன்தா4 ப்3ருஹதீ பா3ணபாதினீ ॥ 114 ॥

ப்3ருன்தா3த்4யக்ஷா ப3ஹுனுதா வனிதா ப3ஹுவிக்ரமா ।
3த்34பத்3மாஸனாஸீனா பி3ல்வபத்ரதலஸ்தி2தா ॥ 115 ॥

போ3தி4த்3ருமனிஜாவாஸா ப3டி3ஸ்தா2 பி3ன்து33ர்பணா ।
பா3லா பா3ணாஸனவதீ ப33பா3னலவேகி3னீ ॥ 116 ॥

ப்3ரஹ்மாண்ட33ஹிரன்த:ஸ்தா2 ப்3ரஹ்மகங்கணஸூத்ரிணீ ।
4வானீ பீ4ஷணவதீ பா4வினீ ப4யஹாரிணீ ॥ 117 ॥

4த்3ரகாலீ பு4ஜங்கா3க்ஷீ பா4ரதீ பா4ரதாஶயா ।
பை4ரவீ பீ4ஷணாகாரா பூ4திதா3 பூ4திமாலினீ ॥ 118 ॥

பா4மினீ போ43னிரதா ப4த்3ரதா3 பூ4ரிவிக்ரமா ।
பூ4தவாஸா ப்4ருகு3லதா பா4ர்க3வீ பூ4ஸுரார்சிதா ॥ 119 ॥

பா4கீ3ரதீ2 போ43வதீ ப4வனஸ்தா2 பி4ஷக்3வரா ।
பா4மினீ போ4கி3னீ பா4ஷா ப4வானீ பூ4ரித3க்ஷிணா ॥ 12௦ ॥

4ர்கா3த்மிகா பீ4மவதீ ப4வப3ன்த4விமோசினீ ।
பஜ4னீயா பூ4ததா4த்ரீரஞ்ஜிதா பு4வனேஶ்வரீ ॥ 121 ॥

பு4ஜங்க3வலயா பீ4மா பே4ருண்டா3 பா43தே4யினீ ।
மாதா மாயா மது4மதீ மது4ஜிஹ்வா மது4ப்ரியா ॥ 122 ॥

மஹாதே3வீ மஹாபா4கா3 மாலினீ மீனலோசனா ।
மாயாதீதா மது4மதீ மது4மாம்ஸா மது4த்3ரவா ॥ 123 ॥

மானவீ மது4ஸம்பூ4தா மிதி2லாபுரவாஸினீ ।
மது4கைடப4ஸம்ஹர்த்ரீ மேதி3னீ மேக4மாலினீ ॥ 124 ॥

மன்தோ33ரீ மஹாமாயா மைதி2லீ மஸ்ருணப்ரியா ।
மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகாலீ மஹாகன்யா மஹேஶ்வரீ ॥ 125 ॥

மாஹேன்த்3ரீ மேருதனயா மன்தா3ரகுஸுமார்சிதா ।
மஞ்ஜுமஞ்ஜீரசரணா மோக்ஷதா3 மஞ்ஜுபா4ஷிணீ ॥ 126 ॥

மது4ரத்3ராவிணீ முத்3ரா மலயா மலயான்விதா ।
மேதா4 மரகதஶ்யாமா மாக3தீ4 மேனகாத்மஜா ॥ 127 ॥

மஹாமாரீ மஹாவீரா மஹாஶ்யாமா மனுஸ்துதா ।
மாத்ருகா மிஹிராபா4ஸா முகுன்த3பத3விக்ரமா ॥ 128 ॥

மூலாதா4ரஸ்தி2தா முக்3தா4 மணிபூரகவாஸினீ ।
ம்ருகா3க்ஷீ மஹிஷாரூடா4 மஹிஷாஸுரமர்தி3னீ ॥ 129 ॥

யோகா3ஸனா யோக33ம்யா யோகா3 யௌவனகாஶ்ரயா ।
யௌவனீ யுத்34மத்4யஸ்தா2 யமுனா யுக3தா4ரிணீ ॥ 13௦ ॥

யக்ஷிணீ யோக3யுக்தா ச யக்ஷராஜப்ரஸூதினீ ।
யாத்ரா யானவிதா4னஜ்ஞா யது3வம்ஶஸமுத்34வா ॥ 131 ॥

யகாராதி3ஹகாரான்தா யாஜுஷீ யஜ்ஞரூபிணீ ।
யாமினீ யோக3னிரதா யாதுதா4னப4யங்கரீ ॥ 132 ॥

ருக்மிணீ ரமணீ ராமா ரேவதீ ரேணுகா ரதி: ।
ரௌத்3ரீ ரௌத்3ரப்ரியாகாரா ராமமாதா ரதிப்ரியா ॥ 133 ॥

ரோஹிணீ ராஜ்யதா3 ரேவா ரமா ராஜீவலோசனா ।
ராகேஶீ ரூபஸம்பன்னா ரத்னஸிம்ஹாஸனஸ்தி2தா ॥ 134 ॥

ரக்தமால்யாம்ப3ரத4ரா ரக்தக3ன்தா4னுலேபனா ।
ராஜஹம்ஸஸமாரூடா4 ரம்பா4 ரக்தப3லிப்ரியா ॥ 135 ॥

ரமணீயயுகா3தா4ரா ராஜிதாகி2லபூ4தலா ।
ருருசர்மபரீதா4னா ரதி2னீ ரத்னமாலிகா ॥ 136 ॥

ரோகே3ஶீ ரோக3ஶமனீ ராவிணீ ரோமஹர்ஷிணீ ।
ராமசன்த்3ரபதா3க்ரான்தா ராவணச்சே23காரிணீ ॥ 137 ॥

ரத்னவஸ்த்ரபரிச்ச2ன்னா ரத2ஸ்தா2 ருக்மபூ4ஷணா ।
லஜ்ஜாதி4தே3வதா லோலா லலிதா லிங்க3தா4ரிணீ ॥ 138 ॥

லக்ஷ்மீர்லோலா லுப்தவிஷா லோகினீ லோகவிஶ்ருதா ।
லஜ்ஜா லம்போ33ரீ தே3வீ லலனா லோகதா4ரிணீ ॥ 139 ॥

வரதா3 வன்தி3தா வித்3யா வைஷ்ணவீ விமலாக்ருதி: ।
வாராஹீ விரஜா வர்ஷா வரலக்ஷ்மீர்விலாஸினீ ॥ 14௦ ॥

வினதா வ்யோமமத்4யஸ்தா2 வாரிஜாஸனஸம்ஸ்தி2தா ।
வாருணீ வேணுஸம்பூ4தா வீதிஹோத்ரா விரூபிணீ ॥ 141 ॥

வாயுமண்ட3லமத்4யஸ்தா2 விஷ்ணுரூபா விதி4ப்ரியா ।
விஷ்ணுபத்னீ விஷ்ணுமதீ விஶாலாக்ஷீ வஸுன்த4ரா ॥ 142 ॥

வாமதே3வப்ரியா வேலா வஜ்ரிணீ வஸுதோ3ஹினீ ।
வேதா3க்ஷரபரீதாங்கீ3 வாஜபேயப2லப்ரதா3 ॥ 143 ॥

வாஸவீ வாமஜனநீ வைகுண்ட2னிலயா வரா ।
வ்யாஸப்ரியா வர்மத4ரா வால்மீகிபரிஸேவிதா ॥ 144 ॥

ஶாகம்ப4ரீ ஶிவா ஶான்தா ஶாரதா3 ஶரணாக3தி: ।
ஶாதோத3ரீ ஶுபா4சாரா ஶும்பா4ஸுரவிமர்தி3னீ ॥ 145 ॥

ஶோபா4வதீ ஶிவாகாரா ஶங்கரார்த4ஶரீரிணீ ।
ஶோணா ஶுபா4ஶயா ஶுப்4ரா ஶிர:ஸன்தா4னகாரிணீ ॥ 146 ॥

ஶராவதீ ஶரானந்தா3 ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்னா ஶுபா4னநா ।
ஶரபா4 ஶூலினீ ஶுத்3தா4 ஶப3ரீ ஶுகவாஹனா ॥ 147 ॥

ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீத4ரானந்தா3 ஶ்ரவணானந்த3தா3யினீ ।
ஶர்வாணீ ஶர்வரீவன்த்3யா ஷட்3பா4ஷா ஷட்3ருதுப்ரியா ॥ 148 ॥

ஷடா3தா4ரஸ்தி2தா தே3வீ ஷண்முக2ப்ரியகாரிணீ ।
ஷட3ங்க3ரூபஸுமதீ ஸுராஸுரனமஸ்க்ருதா ॥ 149 ॥

ஸரஸ்வதீ ஸதா3தா4ரா ஸர்வமங்க3லகாரிணீ ।
ஸாமகா3னப்ரியா ஸூக்ஷ்மா ஸாவித்ரீ ஸாமஸம்ப4வா ॥ 15௦ ॥

ஸர்வாவாஸா ஸதா3னந்தா3 ஸுஸ்தனீ ஸாக3ராம்ப3ரா ।
ஸர்வைஶ்வர்யப்ரியா ஸித்3தி4: ஸாது43ன்து4பராக்ரமா ॥ 151 ॥

ஸப்தர்ஷிமண்ட3லக3தா ஸோமமண்ட3லவாஸினீ ।
ஸர்வஜ்ஞா ஸான்த்3ரகருணா ஸமானாதி4கவர்ஜிதா ॥ 152 ॥

ஸர்வோத்துங்கா3 ஸங்க3ஹீனா ஸத்3கு3ணா ஸகலேஷ்டதா3 ।
ஸரதா4 ஸூர்யதனயா ஸுகேஶீ ஸோமஸம்ஹதி: ॥ 153 ॥

ஹிரண்யவர்ணா ஹரிணீ ஹ்ரீங்காரீ ஹம்ஸவாஹினீ ।
க்ஷௌமவஸ்த்ரபரீதாங்கீ3 க்ஷீராப்3தி4தனயா க்ஷமா ॥ 154 ॥

கா3யத்ரீ சைவ ஸாவித்ரீ பார்வதீ ச ஸரஸ்வதீ ।
வேத33ர்பா4 வராரோஹா ஶ்ரீகா3யத்ரீ பராம்பி3கா ॥ 155 ॥

இதி ஸாஹஸ்ரகம் நாம்னாம் கா3யத்ர்யாஶ்சைவ நாரத3 ।
புண்யத3ம் ஸர்வபாபக்4னம் மஹாஸம்பத்திதா3யகம் ॥ 156 ॥

ஏவம் நாமானி கா3யத்ர்யாஸ்தோஷோத்பத்திகராணி ஹி ।
அஷ்டம்யாம் ச விஶேஷேண படி2தவ்யம் த்3விஜை: ஸஹ ॥ 157 ॥

ஜபம் க்ருத்வா ஹோம பூஜா த்4யானம் க்ருத்வா விஶேஷத: ।
யஸ்மை கஸ்மை ந தா3தவ்யம் கா3யத்ர்யாஸ்து விஶேஷத: ॥ 158 ॥

ஸுப4க்தாய ஸுஶிஷ்யாய வக்தவ்யம் பூ4ஸுராய வை ।
ப்4ரஷ்டேப்4ய: ஸாத4கேப்4யஶ்ச பா3ன்த4வேப்4யோ ந த3ர்ஶயேத் ॥ 159 ॥

யத்3க்3ருஹே லிகி2தம் ஶாஸ்த்ரம் ப4யம் தஸ்ய ந கஸ்யசித் ।
சஞ்சலாபிஸ்தி2ரா பூ4த்வா கமலா தத்ர திஷ்ட2தி ॥ 16௦ ॥

இத3ம் ரஹஸ்யம் பரமம் கு3ஹ்யாத்3கு3ஹ்யதரம் மஹத் ।
புண்யப்ரத3ம் மனுஷ்யாணாம் த3ரித்3ராணாம் நிதி4ப்ரத3ம் ॥ 161 ॥

மோக்ஷப்ரத3ம் முமுக்ஷூணாம் காமினாம் ஸர்வகாமத3ம் ।
ரோகா3த்3வை முச்யதே ரோகீ3 ப3த்3தோ4 முச்யேத ப3ன்த4னாத் ॥ 162 ॥

ப்3ரஹ்மஹத்யா ஸுராபானம் ஸுவர்ணஸ்தேயினோ நரா: ।
கு3ருதல்பக3தோ வாபி பாதகான்முச்யதே ஸக்ருத் ॥ 163 ॥

அஸத்ப்ரதிக்3ரஹாச்சைவாப4க்ஷ்யப4க்ஷாத்3விஶேஷத: ।
பாக2ண்டா3ன்ருதமுக்2யேப்4ய: பட2னாதே3வ முச்யதே ॥ 164 ॥

இத3ம் ரஹஸ்யமமலம் மயோக்தம் பத்3மஜோத்34வ ।
ப்3ரஹ்மஸாயுஜ்யத3ம் ந்ரூணாம் ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸம்ஶய: ॥ 165 ॥

இதி ஶ்ரீதே3வீபா43வதே மஹாபுராணே த்3வாத3ஶஸ்கன்தே4 கா3யத்ரீஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ர கத2னம் நாம ஷஷ்டோ2த்4யாய: ॥

********

Leave a Comment