[ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஸஹஸ்ர நாம] ᐈ Sri Krishna Sahasranama Lyrics In Tamil Pdf

Sri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics In Tamil

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீக்ருஷ்ணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய பராஶர ருஷி:, அநுஷ்டுப் ச2ந்த:3, ஶ்ரீக்ருஷ்ண: பரமாத்மா தே3வதா, ஶ்ரீக்ருஷ்ணேதி பீ3ஜம், ஶ்ரீவல்லபே4தி ஶக்தி:, ஶார்ங்கீ3தி கீலகம், ஶ்ரீக்ருஷ்ணப்ரீத்யர்தே2 ஜபே விநியோக:3 ॥

ந்யாஸ:%
பராஶராய ருஷயே நம: இதி ஶிரஸி,
அநுஷ்டுப் ச2ந்த3ஸே நம: இதி முகே2,
கோ3பாலக்ருஷ்ணதே3வதாயை நம: இதி ஹ்ருத3யே,
ஶ்ரீக்ருஷ்ணாய பீ3ஜாய நம: இதி கு3ஹ்யே,
ஶ்ரீவல்லபா4ய ஶக்த்யை நம: இதி பாத3யோ:,
ஶார்ங்க34ராய கீலகாய நம: இதி ஸர்வாங்கே3 ॥

கரந்யாஸ:%
ஶ்ரீக்ருஷ்ண இத்யாரப்4ய ஶூரவம்ஶைகதீ4ரித்யந்தாநி அங்கு3ஷ்டா2ப்4யாம் நம: ।
ஶௌரிரித்யாரப்4ய ஸ்வபா4ஸோத்3பா4ஸிதவ்ரஜ இத்யந்தாநி தர்ஜநீப்4யாம் நம: ।
க்ருதாத்மவித்3யாவிந்யாஸ இத்யாரப்4ய ப்ரஸ்தா2நஶகடாரூட4 இதி மத்4யமாப்4யாம் நம:,
ப்3ருந்தா3வநக்ருதாலய இத்யாரப்4ய மது4ராஜநவீக்ஷித இத்யநாமிகாப்4யாம் நம:,
ரஜகப்ரதிகா4தக இத்யாரப்4ய த்3வாரகாபுரகல்பந இதி கநிஷ்டி2காப்4யாம் நம:
த்3வாரகாநிலய இத்யாரப்4ய பராஶர இதி கரதலகரப்ருஷ்டா2ப்4யாம் நம:,
ஏவம் ஹ்ருத3யாதி3ந்யாஸ: ॥

த்4யாநம்%
கேஷாஞ்சித்ப்ரேமபும்ஸாம் விக3லிதமநஸாம் பா3லலீலாவிலாஸம்
கேஷாம் கோ3பாலலீலாங்கிதரஸிகதநுர்வேணுவாத்3யேந தே3வம் ।
கேஷாம் வாமாஸமாஜே ஜநிதமநஸிஜோ தை3த்யத3ர்பாபஹைவம்
ஜ்ஞாத்வா பி4ந்நாபி4லாஷம் ஸ ஜயதி ஜக3தாமீஶ்வரஸ்தாத்3ருஶோபூ4த் ॥ 1 ॥

க்ஷீராப்3தௌ4 க்ருதஸம்ஸ்தவஸ்ஸுரக3ணைர்ப்3ரஹ்மாதி3பி4: பண்டி3தை:
ப்ரோத்3பூ4தோ வஸுதே3வஸத்3மநி முதா3 சிக்ரீட3 யோ கோ3குலே ।
கம்ஸத்4வம்ஸக்ருதே ஜகா3ம மது4ராம் ஸாராமஸத்3வாரகாம்
கோ3பாலோகி2லகோ3பிகாஜநஸக:2 பாயாத3பாயாத் ஸ ந: ॥ 2 ॥

பு2ல்லேந்தீ3வரகாந்திமிந்து3வத3நம் ப3ர்ஹாவதம்ஸப்ரியம்
ஶ்ரீவத்ஸாங்கமுதா3ரகௌஸ்துப44ரம் பீதாம்ப3ரம் ஸுந்த3ரம் ।
கோ3பீநாம் நயநோத்பலார்சிததநும் கோ3கோ3பஸங்கா4வ்ருதம்
கோ3விந்த3ம் கலவேணுவாத3நரதம் தி3வ்யாங்க3பூ4ஷம் பஜ4ே ॥ 3 ॥

ஓம் ।
க்ருஷ்ண: ஶ்ரீவல்லப:4 ஶார்ங்கீ3 விஷ்வக்ஸேந: ஸ்வஸித்3தி4த:3 ।
க்ஷீரோத3தா4மா வ்யூஹேஶ: ஶேஷஶாயீ ஜக3ந்மய: ॥ 1 ॥

4க்திக3ம்யஸ்த்ரயீமூர்திர்பா4ரார்தவஸுதா4ஸ்துத: ।
தே3வதே3வோ த3யாஸிந்து4ர்தே3வதே3வஶிகா2மணி: ॥ 2 ॥

ஸுக2பா4வஸ்ஸுகா2தா4ரோ முகுந்தோ3 முதி3தாஶய: ।
அவிக்ரிய: க்ரியாமூர்திரத்4யாத்மஸ்வஸ்வரூபவாந் ॥ 3 ॥

ஶிஷ்டாபி4லக்ஷ்யோ பூ4தாத்மா த4ர்மத்ராணார்த2சேஷ்டித: ।
அந்தர்யாமீ கலாரூப: காலாவயவஸாக்ஷிக: ॥ 4 ॥

வஸுதா4யாஸஹரணோ நாரத3ப்ரேரணோந்முக:2 ।
ப்ரபூ4ஷ்ணுர்நாரதோ3த்3கீ3தோ லோகரக்ஷாபராயண: ॥ 5 ॥

ரௌஹிணேயக்ருதாநந்தோ3 யோகஜ3்ஞாநநியோஜக: ।
மஹாகு3ஹாந்தர்நிக்ஷிப்த: புராணவபுராத்மவாந் ॥ 6 ॥

ஶூரவம்ஶைகதீ4ஶ்ஶௌரி: கம்ஸஶங்காவிஷாத3க்ருத் ।
வஸுதே3வோல்லஸச்ச2க்திர்தே3வக்யஷ்டமக3ர்ப4க:3 ॥ 7 ॥

வஸுதே3வஸுத: ஶ்ரீமாந்தே3வகீநந்த3நோ ஹரி: ।
ஆஶ்சர்யபா3ல: ஶ்ரீவத்ஸலக்ஷ்மவக்ஷாஶ்சதுர்பு4ஜ: ॥ 8 ॥

ஸ்வபா4வோத்க்ருஷ்டஸத்3பா4வ: க்ருஷ்ணாஷ்டம்யந்தஸம்ப4வ: ।
ப்ராஜாபத்யர்க்ஷஸம்பூ4தோ நிஶீத2ஸமயோதி3த: ॥ 9 ॥

ஶங்க2சக்ரக3தா3பத்3மபாணி: பத்3மநிபே4க்ஷண: ।
கிரீடீ கௌஸ்துபோ4ரஸ்க: ஸ்பு2ரந்மகரகுண்ட3ல: ॥ 1௦ ॥

பீதவாஸா க4நஶ்யாம: குஞ்சிதாஞ்சிதகுந்தல: ।
ஸுவ்யக்தவ்யக்தாப4ரண: ஸூதிகாக்3ருஹபூ4ஷண: ॥ 11 ॥

காராகா3ராந்த4காரக்4ந: பித்ருப்ராக்3ஜந்மஸூசக: ।
வஸுதே3வஸ்துத: ஸ்தோத்ரம் தாபத்ரயநிவாரண: ॥ 12 ॥

நிரவத்3ய: க்ரியாமூர்திர்ந்யாயவாக்யநியோஜக: ।
அத்3ருஷ்டசேஷ்ட: கூடஸ்தோ2 த்4ருதலௌகிகவிக்3ரஹ: ॥ 13 ॥

மஹர்ஷிமாநஸோல்லாஸோ மஹீமங்க3லதா3யக: ।
ஸந்தோஷிதஸுரவ்ராத: ஸாது4சித்தப்ரஸாத3க: ॥ 14 ॥

ஜநகோபாயநிர்தே3ஷ்டா தே3வகீநயநோத்ஸவ: ।
பித்ருபாணிபரிஷ்காரோ மோஹிதாகா3ரரக்ஷக: ॥ 15 ॥

ஸ்வஶக்த்யுத்3தா4டிதாஶேஷகபாட: பித்ருவாஹக: ।
ஶேஷோரக32ணாச்ச2த்ரஶ்ஶேஷோக்தாக்2யாஸஹஸ்ரக: ॥ 16 ॥

யமுநாபூரவித்4வம்ஸீ ஸ்வபா4ஸோத்3பா4ஸிதவ்ரஜ: ।
க்ருதாத்மவித்3யாவிந்யாஸோ யோக3மாயாக்3ரஸம்ப4வ: ॥ 17 ॥

து3ர்கா3நிவேதி3தோத்3பா4வோ யஶோதா3தல்பஶாயக: ।
நந்த3கோ3போத்ஸவஸ்பூ2ர்திர்வ்ரஜாநந்த3கரோத3ய: ॥ 18 ॥

ஸுஜாதஜாதகர்ம ஶ்ரீர்கோ3பீப4த்3ரோக்திநிர்வ்ருத: ।
அலீகநித்3ரோபக3ம: பூதநாஸ்தநபீட3ந: ॥ 19 ॥

ஸ்தந்யாத்தபூதநாப்ராண: பூதநாக்ரோஶகாரக: ।
விந்யஸ்தரக்ஷாகோ3தூ4லிர்யஶோதா3கரலாலித: ॥ 2௦ ॥

நந்தா3க்4ராதஶிரோமத்4ய: பூதநாஸுக3திப்ரத:3 ।
பா3ல: பர்யங்கநித்3ராலுர்முகா2ர்பிதபதா3ங்கு3லி: ॥ 21 ॥

அஞ்ஜநஸ்நிக்34நயந: பர்யாயாங்குரிதஸ்மித: ।
லீலாக்ஷஸ்தரலாலோகஶ்ஶகடாஸுரப4ஞ்ஜந: ॥ 22 ॥

த்3விஜோதி3தஸ்வஸ்த்யயநோ மந்த்ரபூதஜலாப்லுத: ।
யஶோதோ3த்ஸங்க3பர்யங்கோ யஶோதா3முக2வீக்ஷக: ॥ 23 ॥

யஶோதா3ஸ்தந்யமுதி3தஸ்த்ருணாவர்தாதி3து3ஸ்ஸஹ: ।
த்ருணாவர்தாஸுரத்4வம்ஸீ மாத்ருவிஸ்மயகாரக: ॥ 24 ॥

ப்ரஶஸ்தநாமகரணோ ஜாநுசங்க்ரமணோத்ஸுக: ।
வ்யாலம்பி3சூலிகாரத்நோ கோ4ஷகோ3பப்ரஹர்ஷண: ॥ 25 ॥

ஸ்வமுக2ப்ரதிபி3ம்பா3ர்தீ2 க்3ரீவாவ்யாக்4ரநகோ2ஜ்ஜ்வல: ।
பங்காநுலேபருசிரோ மாம்ஸலோருகடீதட: ॥ 26 ॥

க்4ருஷ்டஜாநுகரத்3வந்த்3வ: ப்ரதிபி3ம்பா3நுகாரக்ருத் ।
அவ்யக்தவர்ணவாக்3வ்ருத்தி: ஸ்மிதலக்ஷ்யரதோ3த்33ம: ॥ 27 ॥

தா4த்ரீகரஸமாலம்பீ3 ப்ரஸ்க2லச்சித்ரசங்க்ரம: ।
அநுரூபவயஸ்யாட்4யஶ்சாருகௌமாரசாபல: ॥ 28 ॥

வத்ஸபுச்ச2ஸமாக்ருஷ்டோ வத்ஸபுச்ச2விகர்ஷண: ।
விஸ்மாரிதாந்யவ்யாபாரோ கோ3பகோ3பீமுதா3வஹ: ॥ 29 ॥

அகாலவத்ஸநிர்மோக்தா வ்ரஜவ்யாக்ரோஶஸுஸ்மித: ।
நவநீதமஹாசோரோ தா3ரகாஹாரதா3யக: ॥ 3௦ ॥

பீடோ2லூக2லஸோபாந: க்ஷீரபா4ண்ட3விபே43ந: ।
ஶிக்யபா4ண்ட3ஸமாகர்ஷீ த்4வாந்தாகா3ரப்ரவேஶக்ருத் ॥ 31 ॥

பூ4ஷாரத்நப்ரகாஶாட்4யோ கோ3ப்யுபாலம்ப44ர்த்ஸித: ।
பராக3தூ4ஸராகாரோ ம்ருத்34க்ஷணக்ருதேக்ஷண: ॥ 32 ॥

பா3லோக்தம்ருத்கதா2ரம்போ4 மித்ராந்தர்கூ34விக்3ரஹ: ।
க்ருதஸந்த்ராஸலோலாக்ஷோ ஜநநீப்ரத்யயாவஹ: ॥ 33॥

மாத்ருத்3ருஶ்யாத்தவத3நோ வக்த்ரலக்ஷ்யசராசர: ।
யஶோதா3லாலிதஸ்வாத்மா ஸ்வயம் ஸ்வாச்ச2ந்த்3யமோஹந: ॥ 34 ॥

ஸவித்ரீஸ்நேஹஸம்ஶ்லிஷ்ட: ஸவித்ரீஸ்தநலோலுப: ।
நவநீதார்த2நாப்ரஹ்வோ நவநீதமஹாஶந: ॥ 35 ॥

ம்ருஷாகோபப்ரகம்போஷ்டோ2 கோ3ஷ்டா2ங்க3ணவிலோகந: ।
3தி4மந்த24டீபே4த்தா கிங்கிணீக்வாணஸூசித: ॥ 36 ॥

ஹையங்க3வீநரஸிகோ ம்ருஷாஶ்ருஶ்சௌர்யஶங்கித: ।
ஜநநீஶ்ரமவிஜ்ஞாதா தா3மப3ந்த4நியந்த்ரித: ॥ 37 ॥

தா3மாகல்பஶ்சலாபாங்கோ3 கா3டோ4லூக2லப3ந்த4ந: ।
ஆக்ருஷ்டோலூக2லோநந்த: குபே3ரஸுதஶாபவித் ॥ । 38 ॥

நாரதோ3க்திபராமர்ஶீ யமலார்ஜுநப4ஞ்ஜந: ।
4நதா3த்மஜஸங்கு4ஷ்டோ நந்த3மோசிதப3ந்த4ந: ॥ 39 ॥

பா3லகோத்3கீ3தநிரதோ பா3ஹுக்ஷேபோதி3தப்ரிய: ।
ஆத்மஜ்ஞோ மித்ரவஶகோ3 கோ3பீகீ3தகு3ணோத3ய: ॥ 4௦ ॥

ப்ரஸ்தா2நஶகடாரூடோ4 ப்3ருந்தா3வநக்ருதாலய: ।
கோ3வத்ஸபாலநைகாக்3ரோ நாநாக்ரீடா3பரிச்ச2த:3 ॥ 41 ॥

க்ஷேபணீக்ஷேபணப்ரீதோ வேணுவாத்3யவிஶாரத:3 ।
வ்ருஷவத்ஸாநுகரணோ வ்ருஷத்4வாநவிட3ம்ப3ந: ॥ 42 ॥

நியுத்34லீலாஸம்ஹ்ருஷ்ட: கூஜாநுக்ருதகோகில: ।
உபாத்தஹம்ஸக3மநஸ்ஸர்வஜந்துருதாநுக்ருத் ॥ 43 ॥

ப்4ருங்கா3நுகாரீ த3த்4யந்நசோரோ வத்ஸபுரஸ்ஸர: ।
3லீ ப3காஸுரக்3ராஹீ ப3கதாலுப்ரதா3ஹக: ॥ 44 ॥

பீ4தகோ3பார்ப4காஹூதோ ப3கசஞ்சுவிதா3ரண: ।
3காஸுராரிர்கோ3பாலோ பா3லோ பா3லாத்3பு4தாவஹ: ॥ 45 ॥

3லப4த்3ரஸமாஶ்லிஷ்ட: க்ருதக்ரீடா3நிலாயந: ।
க்ரீடா3ஸேதுநிதா4நஜ்ஞ: ப்லவங்கோ3த்ப்லவநோத்3பு4த: ॥ 46 ॥

கந்து3கக்ரீட3நோ லுப்தநந்தா3தி34வவேத3ந: ।
ஸுமநோலங்க்ருதஶிரா: ஸ்வாது3ஸ்நிக்3தா4ந்நஶிக்யப்4ருத் ॥ 47 ॥

கு3ஞ்ஜாப்ராலம்ப3நச்ச2ந்ந: பிஞ்சை2ரலகவேஷக்ருத் ।
வந்யாஶநப்ரிய: ஶ்ருங்க3ரவாகாரிதவத்ஸக: ॥ 48 ॥

மநோஜ்ஞபல்லவோத்தம்ஸபுஷ்பஸ்வேச்சா2த்தஷட்பத:3 ।
மஞ்ஜுஶிஞ்ஜிதமஞ்ஜீரசரண: கரகங்கண: ॥ 49 ॥

அந்யோந்யஶாஸந: க்ரீடா3படு: பரமகைதவ: ।
ப்ரதித்4வாநப்ரமுதி3த: ஶாகா2சதுரசங்க்ரம: ॥ 5௦ ॥

அக4தா3நவஸம்ஹர்தா வ்ரஜவிக்4நவிநாஶந: ।
வ்ரஜஸஞ்ஜீவந: ஶ்ரேயோநிதி4ர்தா3நவமுக்தித:3 ॥ 51 ॥

காலிந்தீ3புலிநாஸீநஸ்ஸஹபு4க்தவ்ரஜார்ப4க: ।
கக்ஷாஜட2ரவிந்யஸ்தவேணுர்வல்லவசேஷ்டித: ॥ 52 ॥

பு4ஜஸந்த்4யந்தரந்யஸ்தஶ்ருங்க3வேத்ர: ஶுசிஸ்மித: ।
வாமபாணிஸ்த23த்4யந்நகப3ல: கலபா4ஷண: ॥ 53 ॥

அங்கு3ல்யந்தரவிந்யஸ்தப2ல: பரமபாவந: ।
அத்3ருஶ்யதர்ணகாந்வேஷீ வல்லவார்ப4கபீ4திஹா ॥ 54 ॥

அத்3ருஷ்டவத்ஸபவ்ராதோ ப்3ரஹ்மவிஜ்ஞாதவைப4வ: ।
கோ3வத்ஸவத்ஸபாந்வேஷீ விராட்-புருஷவிக்3ரஹ: ॥ 55 ॥

ஸ்வஸங்கல்பாநுரூபார்தோ2 வத்ஸவத்ஸபரூபத்4ருக் ।
யதா2வத்ஸக்ரியாரூபோ யதா2ஸ்தா2நநிவேஶந: ॥ 56 ॥

யதா2வ்ரஜார்ப4காகாரோ கோ3கோ3பீஸ்தந்யபஸ்ஸுகீ2 ।
சிராத்3வலோஹிதோ தா3ந்தோ ப்3ரஹ்மவிஜ்ஞாதவைப4வ: ॥ 57 ॥

விசித்ரஶக்திர்வ்யாலீநஸ்ருஷ்டகோ3வத்ஸவத்ஸப: ।
ப்3ரஹ்மத்ரபாகரோ தா4த்ருஸ்துதஸ்ஸர்வார்த2ஸாத4க: ॥ 58 ॥

ப்3ரஹ்ம ப்3ரஹ்மமயோவ்யக்தஸ்தேஜோரூபஸ்ஸுகா2த்மக: ।
நிருக்தம் வ்யாக்ருதிர்வ்யக்தோ நிராலம்ப3நபா4வந: ॥ 59 ॥

ப்ரப4விஷ்ணுரதந்த்ரீகோ தே3வபக்ஷார்த2ரூபத்4ருக் ।
அகாமஸ்ஸர்வவேதா3தி3ரணீயஸ்தூ2லரூபவாந் ॥ 6௦ ॥

வ்யாபீ வ்யாப்ய: க்ருபாகர்தா விசித்ராசாரஸம்மத: ।
2ந்தோ3மய: ப்ரதா4நாத்மா மூர்தாமூர்தித்3வயாக்ருதி: ॥ 61 ॥

அநேகமூர்திரக்ரோத:4 பர: ப்ரக்ருதிரக்ரம: ।
ஸகலாவரணோபேதஸ்ஸர்வதே3வோ மஹேஶ்வர: ॥ 62 ॥

மஹாப்ரபா4வந: பூர்வவத்ஸவத்ஸபத3ர்ஶக: ।
க்ருஷ்ணயாத3வகோ3பாலோ கோ3பாலோகநஹர்ஷித: ॥ 63 ॥

ஸ்மிதேக்ஷாஹர்ஷிதப்3ரஹ்மா ப4க்தவத்ஸலவாக்ப்ரிய: ।
ப்3ரஹ்மாநந்தா3ஶ்ருதௌ4தாங்க்4ரிர்லீலாவைசித்ர்யகோவித:3 ॥ 64 ॥

3லப4த்3ரைகஹ்ருத3யோ நாமாகாரிதகோ3குல: ।
கோ3பாலபா3லகோ ப4வ்யோ ரஜ்ஜுயஜ்ஞோபவீதவாந் ॥ 65 ॥

வ்ருக்ஷச்சா2யாஹதாஶாந்திர்கோ3போத்ஸங்கோ3பப3ர்ஹண: ।
கோ3பஸம்வாஹிதபதோ3 கோ3பவ்யஜநவீஜித: ॥ 66।
கோ3பகா3நஸுகோ2ந்நித்3ர: ஶ்ரீதா3மார்ஜிதஸௌஹ்ருத:3 ।
ஸுநந்த3ஸுஹ்ருதே3காத்மா ஸுப3லப்ராணரஞ்ஜந: ॥ 67 ॥

தாலீவநக்ருதக்ரீடோ3 ப3லபாதிததே4நுக: ।
கோ3பீஸௌபா4க்3யஸம்பா4வ்யோ கோ3தூ4லிச்சு2ரிதாலக: ॥ 68 ॥

கோ3பீவிரஹஸந்தப்தோ கோ3பிகாக்ருதமஜ்ஜந: ।
ப்ரலம்ப3பா3ஹுருத்பு2ல்லபுண்ட3ரீகாவதம்ஸக: ॥ 69 ॥

விலாஸலலிதஸ்மேரக3ர்ப4லீலாவலோகந: ।
ஸ்ரக்3பூ4ஷணாநுலேபாட்4யோ ஜநந்யுபஹ்ருதாந்நபு4க் ॥ 7௦ ॥

வரஶய்யாஶயோ ராதா4ப்ரேமஸல்லாபநிர்வ்ருத: ।
யமுநாதடஸஞ்சாரீ விஷார்தவ்ரஜஹர்ஷத:3 ॥ 71 ॥

காலியக்ரோதஜ4நக: வ்ருத்3தா4ஹிகுலவேஷ்டித: ।
காலியாஹிப2ணாரங்க3நட: காலியமர்த3ந: ॥ 72 ॥

நாக3பத்நீஸ்துதிப்ரீதோ நாநாவேஷஸம்ருத்3தி4க்ருத் ।
அவிஷ்வக்தத்3ருகா3த்மேஶ: ஸ்வத்3ருகா3த்மஸ்துதிப்ரிய: ॥ 73 ॥

ஸர்வேஶ்வரஸ்ஸர்வகு3ண: ப்ரஸித்34ஸ்ஸர்வஸாத்வத: ।
அகுண்ட2தா4மா சந்த்3ரார்கத்3ருஷ்டிராகாஶநிர்மல: ॥ 74 ॥

அநிர்தே3ஶ்யக3திர்நாக3வநிதாபதிபை4க்ஷத:3 ।
ஸ்வாங்க்4ரிமுத்3ராங்கநாகே3ந்த்3ரமூர்தா4 காலியஸம்ஸ்துத: ॥ 75 ॥

அப4யோ விஶ்வதஶ்சக்ஷு: ஸ்துதோத்தமகு3ண: ப்ரபு4: ।
அஹமாத்மா மருத்ப்ராண: பரமாத்மா த்3யுஶீர்ஷவாந் ॥ 76 ॥

நாகோ3பாயநஹ்ருஷ்டாத்மா ஹ்ரதோ3த்ஸாரிதகாலிய: ।
3லப4த்3ரஸுகா2லாபோ கோ3பாலிங்க3நநிர்வ்ருத: ॥ 77 ॥

தா3வாக்3நிபீ4தகோ3பாலகோ3ப்தா தா3வாக்3நிநாஶந: ।
நயநாச்சா23நக்ரீடா3லம்படோ ந்ருபசேஷ்டித: ॥ 78 ॥

காகபக்ஷத4ரஸ்ஸௌம்யோ ப3லவாஹககேலிமாந் ।
3லகா4திதது3ர்த4ர்ஷப்ரலம்போ3 ப3லவத்ஸல: ॥ 79 ॥

முஞ்ஜாடவ்யக்3நிஶமந: ப்ராவ்ருட்காலவிநோத3வாந் ।
ஶிலாந்யஸ்தாந்நப்4ருத்3தை3த்யஸம்ஹர்தா ஶாத்3வலாஸந: ॥ 8௦ ॥

ஸதா3ப்தகோ3பிகோத்3கீ3த: கர்ணிகாராவதம்ஸக: ।
நடவேஷத4ர: பத்3மமாலாங்கோ கோ3பிகாவ்ருத: ॥ 81 ॥

கோ3பீமநோஹராபாங்கோ3 வேணுவாத3நதத்பர: ।
விந்யஸ்தவத3நாம்போ4ஜஶ்சாருஶப்33க்ருதாநந: ॥ 82 ॥

பி3ம்பா34ரார்பிதோதா3ரவேணுர்விஶ்வவிமோஹந: ।
வ்ரஜஸம்வர்ணிதஶ்ராவ்யவேணுநாத:3 ஶ்ருதிப்ரிய: ॥ 83 ॥

கோ3கோ3பகோ3பீஜந்மேப்ஸுர்ப்3ரஹ்மேந்த்3ராத்3யபி4வந்தி3த: ।
கீ3தஸ்நுதிஸரித்பூரோ நாத3நர்திதப3ர்ஹிண: ॥ 84 ॥

ராக3பல்லவிதஸ்தா2ணுர்கீ3தாநமிதபாத3ப: ।
விஸ்மாரிதத்ருணக்3ராஸம்ருகோ3 ம்ருக3விலோபி4த: ॥ 85 ॥

வ்யாக்4ராதி3ஹிம்ஸ்ரஸஹஜவைரஹர்தா ஸுகா3யந: ।
கா3டோ4தீ3ரிதகோ3ப்3ருந்த3ப்ரேமோத்கர்ணிததர்ணக: ॥ 86 ॥

நிஷ்பந்த3யாநப்3ரஹ்மாதி3வீக்ஷிதோ விஶ்வவந்தி3த: ।
ஶாகோ2த்கர்ணஶகுந்தௌக4ஶ்ச2த்ராயிதப3லாஹக: ॥ 87 ॥

ப்ரஸந்ந: பரமாநந்த3ஶ்சித்ராயிதசராசர: ।
கோ3பிகாமத3நோ கோ3பீகுசகுங்குமமுத்3ரித: ॥ 88 ॥

கோ3பிகந்யாஜலக்ரீடா3ஹ்ருஷ்டோ கோ3ப்யம்ஶுகாபஹ்ருத் ।
ஸ்கந்தா4ரோபிதகோ3பஸ்த்ரீவாஸா: குந்த3நிப4ஸ்மித: ॥ 89 ॥

கோ3பீநேத்ரோத்பலஶஶீ கோ3பிகாயாசிதாம்ஶுக: ।
கோ3பீநமஸ்க்ரியாதே3ஷ்டா கோ3ப்யேககரவந்தி3த: ॥ 9௦ ॥

கோ3ப்யஞ்ஜலிவிஶேஷார்தீ2 கோ3பக்ரீடா3விலோபி4த: ।
ஶாந்தவாஸஸ்பு2ரத்3கோ3பீக்ருதாஞ்ஜலிரகா4பஹ: ॥ 91 ॥

கோ3பீகேலிவிலாஸார்தீ2 கோ3பீஸம்பூர்ணகாமத:3 ।
கோ3பஸ்த்ரீவஸ்த்ரதோ3 கோ3பீசித்தசோர: குதூஹலீ ॥ 92 ॥

ப்3ருந்தா3வநப்ரியோ கோ3பப3ந்து4ர்யஜ்வாந்நயாசிதா ।
யஜ்ஞேஶோ யஜ்ஞபா4வஜ்ஞோ யஜ்ஞபத்ந்யபி4வாஞ்சி2த: ॥ 93 ॥

முநிபத்நீவிதீர்ணாந்நத்ருப்தோ முநிவதூ4ப்ரிய: ।
த்3விஜபத்ந்யபி4பா4வஜ்ஞோ த்3விஜபத்நீவரப்ரத:3 ॥ 94 ॥

ப்ரதிருத்34ஸதீமோக்ஷப்ரதோ3 த்3விஜவிமோஹிதா ।
முநிஜ்ஞாநப்ரதோ3 யஜ்வஸ்துதோ வாஸவயாக3வித் ॥ 95 ॥

பித்ருப்ரோக்தக்ரியாரூபஶக்ரயாக3நிவாரண: ।
ஶக்ராமர்ஷகரஶ்ஶக்ரவ்ருஷ்டிப்ரஶமநோந்முக:2 ॥ 96 ॥

கோ3வர்த4நத4ரோ கோ3பகோ3ப்3ருந்த3த்ராணதத்பர: ।
கோ3வர்த4நகி3ரிச்ச2த்ரசண்ட33ண்ட3பு4ஜார்க3ல: ॥ 97 ॥

ஸப்தாஹவித்4ருதாத்3ரீந்த்3ரோ மேக4வாஹநக3ர்வஹா ।
பு4ஜாக்3ரோபரிவிந்யஸ்தக்ஷ்மாத4ரக்ஷ்மாப்4ருத3ச்யுத: ॥ 98 ॥

ஸ்வஸ்தா2நஸ்தா2பிதகி3ரிர்கோ3பீத3த்4யக்ஷதார்சித: ।
ஸுமநஸ்ஸுமநோவ்ருஷ்டிஹ்ருஷ்டோ வாஸவவந்தி3த: ॥ 99 ॥

காமதே4நுபய:பூராபி4ஷிக்தஸ்ஸுரபி4ஸ்துத: ।
4ராங்க்4ரிரோஷதீ4ரோமா த4ர்மகோ3ப்தா மநோமய: ॥ 1௦௦ ॥

ஜ்ஞாநயஜ்ஞப்ரியஶ்ஶாஸ்த்ரநேத்ரஸ்ஸர்வார்த2ஸாரதி2: ।
ஐராவதகராநீதவியத்33ங்கா3ப்லுதோ விபு4: ॥ 1௦1 ॥

ப்3ரஹ்மாபி4ஷிக்தோ கோ3கோ3ப்தா ஸர்வலோகஶுப4ங்கர: ।
ஸர்வவேத3மயோ மக்3நநந்தா3ந்வேஷிபித்ருப்ரிய: ॥ 1௦2 ॥

வருணோதீ3ரிதாத்மேக்ஷாகௌதுகோ வருணார்சித: ।
வருணாநீதஜநகோ கோ3பஜ்ஞாதாத்மவைப4வ: ॥ 1௦3 ॥

ஸ்வர்லோகாலோகஸம்ஹ்ருஷ்டகோ3பவர்க3த்ரிவர்க3த:3 ।
ப்3ரஹ்மஹ்ருத்3கோ3பிதோ கோ3பத்3ரஷ்டா ப்3ரஹ்மபத3ப்ரத:3 ॥ 1௦4 ॥

ஶரச்சந்த்3ரவிஹாரோத்க: ஶ்ரீபதிர்வஶகோ க்ஷம: ।
4யாபஹோ ப4ர்த்ருருத்34கோ3பிகாத்4யாநகோ3சர: ॥ 1௦5 ॥

கோ3பிகாநயநாஸ்வாத்3யோ கோ3பீநர்மோக்திநிர்வ்ருத: ।
கோ3பிகாமாநஹரணோ கோ3பிகாஶதயூத2ப: ॥ 1௦6 ॥

வைஜயந்தீஸ்ரகா3கல்போ கோ3பிகாமாநவர்த4ந: ।
கோ3பகாந்தாஸுநிர்தே3ஷ்டா காந்தோ மந்மத2மந்மத:2 ॥ 1௦7 ॥

ஸ்வாத்மாஸ்யத3த்ததாம்பூ3ல: ப2லிதோத்க்ருஷ்டயௌவந: ।
வல்லவீஸ்தநஸக்தாக்ஷோ வல்லவீப்ரேமசாலித: ॥ 1௦8 ॥

கோ3பீசேலாஞ்சலாஸீநோ கோ3பீநேத்ராப்3ஜஷட்பத:3 ।
ராஸக்ரீடா3ஸமாஸக்தோ கோ3பீமண்ட3லமண்ட3ந: ॥ 1௦9 ॥

கோ3பீஹேமமணிஶ்ரேணிமத்4யேந்த்3ரமணிருஜ்ஜ்வல: ।
வித்3யாத4ரேந்து3ஶாபக்4நஶ்ஶங்க2சூட3ஶிரோஹர: ॥ 11௦ ॥

ஶங்க2சூட3ஶிரோரத்நஸம்ப்ரீணிதப3லோநக:4 ।
அரிஷ்டாரிஷ்டக்ருத்3து3ஷ்டகேஶிதை3த்யநிஷூத3ந: ॥ 111 ॥

ஸரஸஸ்ஸஸ்மிதமுக2ஸ்ஸுஸ்தி2ரோ விரஹாகுல: ।
ஸங்கர்ஷணார்பிதப்ரீதிரக்ரூரத்4யாநகோ3சர: ॥ 112 ॥

அக்ரூரஸம்ஸ்துதோ கூ3டோ4 கு3ணவ்ருத்யுபலக்ஷித: ।
ப்ரமாணக3ம்யஸ்தந்மாத்ராவயவீ பு3த்3தி4தத்பர: ॥ 113 ॥

ஸர்வப்ரமாணப்ரமதீ4ஸ்ஸர்வப்ரத்யயஸாத4க: ।
புருஷஶ்ச ப்ரதா4நாத்மா விபர்யாஸவிலோசந: ॥ 114 ॥

மது4ராஜநஸம்வீக்ஷ்யோ ரஜகப்ரதிகா4தக: ।
விசித்ராம்ப3ரஸம்வீதோ மாலாகாரவரப்ரத:3 ॥ 115 ॥

குப்3ஜாவக்ரத்வநிர்மோக்தா குப்3ஜாயௌவநதா3யக: ।
குப்3ஜாங்க3ராக3ஸுரபி4: கம்ஸகோத3ண்ட32ண்ட3ந: ॥ 116 ॥

தீ4ர: குவலயாபீட3மர்த3ந: கம்ஸபீ4திக்ருத் ।
3ந்தித3ந்தாயுதோ4 ரங்க3த்ராஸகோ மல்லயுத்34வித் ॥ 117 ॥

சாணூரஹந்தா கம்ஸாரிர்தே3வகீஹர்ஷதா3யக: ।
வஸுதே3வபதா3நம்ர: பித்ருப3ந்த4விமோசந: ॥ 118 ॥

உர்வீப4யாபஹோ பூ4ப உக்3ரஸேநாதி4பத்யத:3 ।
ஆஜ்ஞாஸ்தி2தஶசீநாத2ஸ்ஸுத4ர்மாநயநக்ஷம: ॥ 119 ॥

ஆத்3யோ த்3விஜாதிஸத்கர்தா ஶிஷ்டாசாரப்ரத3ர்ஶக: ।
ஸாந்தீ3பநிக்ருதாப்4யஸ்தவித்3யாப்4யாஸைகதீ4ஸ்ஸுதீ4: ॥ 12௦ ॥

கு3ர்வபீ4ஷ்டக்ரியாத3க்ஷ: பஶ்சிமோத3தி4பூஜித: ।
ஹதபஞ்சஜநப்ராப்தபாஞ்சஜந்யோ யமார்சித: ॥ 121 ॥

4ர்மராஜஜயாநீதகு3ருபுத்ர உருக்ரம: ।
கு3ருபுத்ரப்ரத3ஶ்ஶாஸ்தா மது4ராஜஸபா4ஸத:3 ॥ 122 ॥

ஜாமத3க்3ந்யஸமப்4யர்ச்யோ கோ3மந்தகி3ரிஸஞ்சர: ।
கோ3மந்ததா3வஶமநோ க3ருடா3நீதபூ4ஷண: ॥ 123 ॥

சக்ராத்3யாயுத4ஸம்ஶோபீ4 ஜராஸந்த4மதா3பஹ: ।
ஸ்ருகா3லாவநிபாலக்4நஸ்ஸ்ருகா3லாத்மஜராஜ்யத:3 ॥ 124 ॥

வித்4வஸ்தகாலயவநோ முசுகுந்த3வரப்ரத:3 ।
ஆஜ்ஞாபிதமஹாம்போ4தி4ர்த்3வாரகாபுரகல்பந: ॥ 125 ॥

த்3வாரகாநிலயோ ருக்மிமாநஹந்தா யதூ3த்3வஹ: ।
ருசிரோ ருக்மிணீஜாநி: ப்ரத்3யும்நஜநக: ப்ரபு4: ॥ 126 ॥

அபாக்ருதத்ரிலோகார்திரநிருத்34பிதாமஹ: ।
அநிருத்34பதா3ந்வேஷீ சக்ரீ க3ருட3வாஹந: ॥ 127 ॥

பா3ணாஸுரபுரீரோத்3தா4 ரக்ஷாஜ்வலநயந்த்ரஜித் ।
தூ4தப்ரமத2ஸம்ரம்போ4 ஜிதமாஹேஶ்வரஜ்வர: ॥ 128 ॥

ஷட்சக்ரஶக்திநிர்ஜேதா பூ4தவேதாலமோஹக்ருத் ।
ஶம்பு4த்ரிஶூலஜிச்ச2ம்பு4ஜ்ரும்ப4ணஶ்ஶம்பு4ஸம்ஸ்துத: ॥ 129 ॥

இந்த்3ரியாத்மேந்து3ஹ்ருத3யஸ்ஸர்வயோகே3ஶ்வரேஶ்வர: ।
ஹிரண்யக3ர்ப4ஹ்ருத3யோ மோஹாவர்தநிவர்தந: ॥ 13௦ ॥

ஆத்மஜ்ஞாநநிதி4ர்மேதா4 கோஶஸ்தந்மாத்ரரூபவாந் ।
இந்த்3ரோக்3நிவத3ந: காலநாப4ஸ்ஸர்வாக3மாத்4வக:3 ॥ 131 ॥

துரீயஸர்வதீ4ஸாக்ஷீ த்3வந்த்3வாராமாத்மதூ3ரக:3 ।
அஜ்ஞாதபாரோ வஶ்யஶ்ரீரவ்யாக்ருதவிஹாரவாந் ॥ 132 ॥

ஆத்மப்ரதீ3போ விஜ்ஞாநமாத்ராத்மா ஶ்ரீநிகேதந: ।
பா3ணபா3ஹுவநச்சே2த்தா மஹேந்த்3ரப்ரீதிவர்த4ந: ॥ 133 ॥

அநிருத்34நிரோதஜ4்ஞோ ஜலேஶாஹ்ருதகோ3குல: ।
ஜலேஶவிஜயீ வீரஸ்ஸத்ராஜித்3ரத்நயாசக: ॥ 134 ॥

ப்ரஸேநாந்வேஷணோத்3யுக்தோ ஜாம்ப3வத்3த்4ருதரத்நத:3 ।
ஜிதர்க்ஷராஜதநயாஹர்தா ஜாம்ப3வதீப்ரிய: ॥ 135 ॥

ஸத்யபா4மாப்ரிய: காமஶ்ஶதத4ந்வஶிரோஹர: ।
காலிந்தீ3பதிரக்ரூரப3ந்து4ரக்ரூரரத்நத:3 ॥ 136 ॥

கைகேயீரமணோ ப4த்3ராப4ர்தா நாக்3நஜிதீத4வ: ।
மாத்3ரீமநோஹரஶ்ஶைப்3யாப்ராணப3ந்து4ருருக்ரம: ॥ 137 ॥

ஸுஶீலாத3யிதோ மித்ரவிந்தா3நேத்ரமஹோத்ஸவ: ।
லக்ஷ்மணாவல்லபோ4 ருத்34ப்ராக்3ஜ்யோதிஷமஹாபுர: ॥ 138 ॥

ஸுரபாஶாவ்ருதிச்சே2தீ3 முராரி: க்ரூரயுத்34வித் ।
ஹயக்3ரீவஶிரோஹர்தா ஸர்வாத்மா ஸர்வத3ர்ஶந: ॥ 139 ॥

நரகாஸுரவிச்சே2த்தா நரகாத்மஜராஜ்யத:3
ப்ருத்2வீஸ்துத: ப்ரகாஶாத்மா ஹ்ருத்3யோ யஜ்ஞப2லப்ரத:3 ॥ 14௦ ॥

கு3ணக்3ராஹீ கு3ணத்3ரஷ்டா கூ34ஸ்வாத்மா விபூ4திமாந் ।
கவிர்ஜக3து3பத்3ரஷ்டா பரமாக்ஷரவிக்3ரஹ: ॥ 141 ॥

ப்ரபந்நபாலநோ மாலீ மஹத்3ப்3ரஹ்மவிவர்த4ந: ।
வாச்யவாசகஶக்த்யர்த2ஸ்ஸர்வவ்யாக்ருதஸித்3தி4த:3 ॥ 142 ॥

ஸ்வயம்ப்ரபு4ரநிர்வேத்3யஸ்ஸ்வப்ரகாஶஶ்சிரந்தந: ।
நாதா3த்மா மந்த்ரகோடீஶோ நாநாவாத3நிரோத4க: ॥ 143 ॥

கந்த3ர்பகோடிலாவண்ய: பரார்தை2கப்ரயோஜக: ।
அமரீக்ருததே3வௌக:4 கந்யகாப3ந்த4மோசந: ॥ 144 ॥

ஷோட3ஶஸ்த்ரீஸஹஸ்ரேஶ: காந்த: காந்தாமநோப4வ: ।
க்ரீடா3ரத்நாசலாஹர்தா வருணச்ச2த்ரஶோபி4த: ॥ 145 ॥

ஶக்ராபி4வந்தி3தஶ்ஶக்ரஜநநீகுண்ட3லப்ரத:3 ।
அதி3திப்ரஸ்துதஸ்தோத்ரோ ப்3ராஹ்மணோத்3கு4ஷ்டசேஷ்டந: ॥ 146 ॥

புராணஸ்ஸம்யமீ ஜந்மாலிப்த: ஷட்3விம்ஶகோர்த2த:3 ।
யஶஸ்யநீதிராத்3யந்தரஹிதஸ்ஸத்கதா2ப்ரிய: ॥ 147 ॥

ப்3ரஹ்மபோ3த:4 பராநந்த:3 பாரிஜாதாபஹாரக: ।
பௌண்ட்3ரகப்ராணஹரண: காஶிராஜநிஷூத3ந: ॥ 148 ॥

க்ருத்யாக3ர்வப்ரஶமநோ விசக்ரவத4தீ3க்ஷித: ।
கம்ஸவித்4வம்ஸநஸ்ஸாம்பஜ3நகோ டி3ம்ப4கார்த3ந: ॥ 149 ॥

முநிர்கோ3ப்தா பித்ருவரப்ரத3ஸ்ஸவநதீ3க்ஷித: ।
ரதீ2 ஸாரத்2யநிர்தே3ஷ்டா பா2ல்கு3ந: பா2ல்கு3நிப்ரிய: ॥ 15௦ ॥

ஸப்தாப்3தி4ஸ்தம்ப4நோத்3பா4தோ ஹரிஸ்ஸப்தாப்3தி4பே43ந: ।
ஆத்மப்ரகாஶ: பூர்ணஶ்ரீராதி3நாராயணேக்ஷித: ॥ 151 ॥

விப்ரபுத்ரப்ரத3ஶ்சைவ ஸர்வமாத்ருஸுதப்ரத:3 ।
பார்த2விஸ்மயக்ருத்பார்த2ப்ரணவார்த2ப்ரபோ34ந: ॥ 152 ॥

கைலாஸயாத்ராஸுமுகோ2 ப33ர்யாஶ்ரமபூ4ஷண: ।
4ண்டாகர்ணக்ரியாமௌட்4யாத்தோஷிதோ ப4க்தவத்ஸல: ॥ 153 ॥

முநிப்3ருந்தா3தி3பி4ர்த்4யேயோ க4ண்டாகர்ணவரப்ரத:3 ।
தபஶ்சர்யாபரஶ்சீரவாஸா: பிங்கஜ3டாத4ர: ॥ 154 ॥

ப்ரத்யக்ஷீக்ருதபூ4தேஶஶ்ஶிவஸ்தோதா ஶிவஸ்துத: ।
க்ருஷ்ணாஸ்வயம்வராலோககௌதுகீ ஸர்வஸம்மத: ॥ 155 ॥

3லஸம்ரம்ப4ஶமநோ ப3லத3ர்ஶிதபாண்ட3வ: ।
யதிவேஷார்ஜுநாபீ4ஷ்டதா3யீ ஸர்வாத்மகோ3சர: ॥ 156 ॥

ஸுப4த்3ராபா2ல்கு3நோத்3வாஹகர்தா ப்ரீணிதபா2ல்கு3ந: ।
கா2ண்ட3வப்ரீணிதார்சிஷ்மாந்மயதா3நவமோசந: ॥ 157 ॥

ஸுலபோ4 ராஜஸூயார்ஹயுதி4ஷ்டி2ரநியோஜக: ।
பீ4மார்தி3தஜராஸந்தோ4 மாக3தா4த்மஜராஜ்யத:3 ॥ 158 ॥

ராஜப3ந்த4நநிர்மோக்தா ராஜஸூயாக்3ரபூஜந: ।
சைத்3யாத்3யஸஹநோ பீ4ஷ்மஸ்துதஸ்ஸாத்வதபூர்வஜ: ॥ 159 ॥

ஸர்வாத்மார்த2ஸமாஹர்தா மந்த3ராசலதா4ரக: ।
யஜ்ஞாவதார: ப்ரஹ்லாத3ப்ரதிஜ்ஞாப்ரதிபாலக: ॥ 16௦ ॥

3லியஜ்ஞஸபா4த்4வம்ஸீ த்3ருப்தக்ஷத்ரகுலாந்தக: ।
3ஶக்3ரீவாந்தகோ ஜேதா ரேவதீப்ரேமவல்லப:4 ॥ 161 ॥

ஸர்வாவதாராதி4ஷ்டா2தா வேத3பா3ஹ்யவிமோஹந: ।
கலிதோ3ஷநிராகர்தா த3ஶநாமா த்3ருட4வ்ரத: ॥ 162 ॥

அமேயாத்மா ஜக3த்ஸ்வாமீ வாக்3மீ சைத்3யஶிரோஹர: ।
த்3ரௌபதீ3ரசிதஸ்தோத்ர: கேஶவ: புருஷோத்தம: ॥ 163 ॥

நாராயணோ மது4பதிர்மாத4வோ தோ3ஷவர்ஜித: ।
கோ3விந்த:3 புண்ட3ரீகாக்ஷோ விஷ்ணுஶ்ச மது4ஸூத3ந: ॥ 164 ॥

த்ரிவிக்ரமஸ்த்ரிலோகேஶோ வாமந: ஶ்ரீத4ர: புமாந் ।
ஹ்ருஷீகேஶோ வாஸுதே3வ: பத்3மநாபோ4 மஹாஹ்ரத:3 ॥ 165 ॥

தா3மோத3ரஶ்சதுர்வ்யூஹ: பாஞ்சாலீமாநரக்ஷண: ।
ஸால்வக்4நஸ்ஸமரஶ்லாகீ4 த3ந்தவக்த்ரநிப3ர்ஹண: ॥ 166 ॥

தா3மோத3ரப்ரியஸகா2 ப்ருது2காஸ்வாத3நப்ரிய: ॥

க்4ருணீ தா3மோத3ர: ஶ்ரீதோ3 கோ3பீபுநரவேக்ஷக: ॥ 167 ॥

கோ3பிகாமுக்திதோ3 யோகீ3 து3ர்வாஸஸ்த்ருப்திகாரக: ।
அவிஜ்ஞாதவ்ரஜாகீர்ணபாண்ட3வாலோகநோ ஜயீ ॥ 168 ॥

பார்த2ஸாரத்2யநிரத: ப்ராஜ்ஞ: பாண்ட3வதூ3த்யக்ருத் ।
விது3ராதித்2யஸந்துஷ்ட: குந்தீஸந்தோஷதா3யக: ॥ 169 ॥

ஸுயோத4நதிரஸ்கர்தா து3ர்யோத4நவிகாரவித் ।
விது3ராபி4ஷ்டு2தோ நித்யோ வார்ஷ்ணேயோ மங்க3லாத்மக: ॥ 17௦ ॥

பஞ்சவிம்ஶதிதத்த்வேஶஶ்சதுர்விம்ஶதிதே3ஹபா4க் ।
ஸர்வாநுக்3ராஹகஸ்ஸர்வதா3ஶார்ஹஸததார்சித: ॥ 171 ॥

அசிந்த்யோ மது4ராலாபஸ்ஸாது43ர்ஶீ து3ராஸத:3 ।
மநுஷ்யத4ர்மாநுக3த: கௌரவேந்த்3ரக்ஷயேக்ஷிதா ॥ 172 ॥

உபேந்த்3ரோ தா3நவாராதிருருகீ3தோ மஹாத்3யுதி: ।
ப்3ரஹ்மண்யதே3வ: ஶ்ருதிமாந் கோ3ப்3ராஹ்மணஹிதாஶய: ॥ 173 ॥

வரஶீலஶ்ஶிவாரம்ப4ஸ்ஸுவிஜ்ஞாநவிமூர்திமாந் ।
ஸ்வபா4வஶுத்34ஸ்ஸந்மித்ரஸ்ஸுஶரண்யஸ்ஸுலக்ஷண: ॥ 174 ॥

த்4ருதராஷ்ட்ரக3தௌத்3ருஷ்டிப்ரத:3 கர்ணவிபே43ந: ।
ப்ரதோத3த்4ருக்3விஶ்வரூபவிஸ்மாரிதத4நஞ்ஜய: ॥ 175 ॥

ஸாமகா3நப்ரியோ த4ர்மதே4நுர்வர்ணோத்தமோவ்யய: ।
சதுர்யுக3க்ரியாகர்தா விஶ்வரூபப்ரத3ர்ஶக: ॥ 176 ॥

ப்3ரஹ்மபோ34பரித்ராதபார்தோ2 பீ4ஷ்மார்த2சக்ரப்4ருத் ।
அர்ஜுநாயாஸவித்4வம்ஸீ காலத3ம்ஷ்ட்ராவிபூ4ஷண: ॥ 177 ॥

ஸுஜாதாநந்தமஹிமா ஸ்வப்நவ்யாபாரிதார்ஜுந: ।
அகாலஸந்த்4யாக4டநஶ்சக்ராந்தரிதபா4ஸ்கர: ॥ 178 ॥

து3ஷ்டப்ரமத2ந: பார்த2ப்ரதிஜ்ஞாபரிபாலக: ।
ஸிந்து4ராஜஶிர:பாதஸ்தா2நவக்தா விவேகத்3ருக் ॥ 179 ॥

ஸுப4த்3ராஶோகஹரணோ த்3ரோணோத்ஸேகாதி3விஸ்மித: ।
பார்த2மந்யுநிராகர்தா பாண்ட3வோத்ஸவதா3யக: ॥ 18௦ ॥

அங்கு3ஷ்டா2க்ராந்தகௌந்தேயரத2ஶ்ஶக்தோஹிஶீர்ஷஜித் ।
காலகோபப்ரஶமநோ பீ4மஸேநஜயப்ரத:3 ॥ 181 ॥

அஶ்வத்தா2மவதா4யாஸத்ராதபாண்டு3ஸுத: க்ருதீ ।
இஷீகாஸ்த்ரப்ரஶமநோ த்3ரௌணிரக்ஷாவிசக்ஷண: ॥ 182 ॥

பார்தா2பஹாரிதத்3ரௌணிசூடா3மணிரப4ங்கு3ர: ।
த்4ருதராஷ்ட்ரபராம்ருஷ்டபீ4மப்ரதிக்ருதிஸ்மய: ॥ 183 ॥

பீ4ஷ்மபு3த்3தி4ப்ரத3ஶ்ஶாந்தஶ்ஶரச்சந்த்3ரநிபா4நந: ।
3தா3க்3ரஜந்மா பாஞ்சாலீப்ரதிஜ்ஞாபரிபாலக: ॥ 184 ॥

கா3ந்தா4ரீகோபத்3ருக்3கு3ப்தத4ர்மஸூநுரநாமய: ।
ப்ரபந்நார்திப4யச்சே2த்தா பீ4ஷ்மஶல்யவ்யதா4வஹ: ॥ 185 ॥

ஶாந்தஶ்ஶாந்தநவோதீ3ர்ணஸர்வத4ர்மஸமாஹித: ।
ஸ்மாரிதப்3ரஹ்மவித்3யார்த2ப்ரீதபார்தோ2 மஹாஸ்த்ரவித் ॥ 186 ॥

ப்ரஸாத3பரமோதா3ரோ கா3ங்கே3யஸுக3திப்ரத:3 ।
விபக்ஷபக்ஷக்ஷயக்ருத்பரீக்ஷித்ப்ராணரக்ஷண: ॥ 187 ॥

ஜக3த்3கு3ருர்த4ர்மஸூநோர்வாஜிமேத4ப்ரவர்தக: ।
விஹிதார்தா2ப்தஸத்காரோ மாஸகாத்பரிவர்தத:3 ॥ 188 ॥

உத்தங்கஹர்ஷதா3த்மீயதி3வ்யரூபப்ரத3ர்ஶக: ।
ஜநகாவக3தஸ்வோக்தபா4ரதஸ்ஸர்வபா4வந: ॥ 189 ॥

அஸோட4யாத3வோத்3ரேகோ விஹிதாப்தாதி3பூஜந: ॥

ஸமுத்3ரஸ்தா2பிதாஶ்சர்யமுஸலோ வ்ருஷ்ணிவாஹக: ॥ 19௦ ॥

முநிஶாபாயுத:4 பத்3மாஸநாதி3த்ரித3ஶார்தி2த: ।
வ்ருஷ்டிப்ரத்யவஹாரோத்கஸ்ஸ்வதா4மக3மநோத்ஸுக: ॥ 191 ॥

ப்ரபா4ஸாலோகநோத்3யுக்தோ நாநாவித4நிமித்தக்ருத் ।
ஸர்வயாத3வஸம்ஸேவ்யஸ்ஸர்வோத்க்ருஷ்டபரிச்ச2த:3 ॥ 192 ॥

வேலாகாநநஸஞ்சாரீ வேலாநிலஹ்ருதஶ்ரம: ।
காலாத்மா யாத3வோநந்தஸ்ஸ்துதிஸந்துஷ்டமாநஸ: ॥ 193 ॥

த்3விஜாலோகநஸந்துஷ்ட: புண்யதீர்த2மஹோத்ஸவ: ।
ஸத்காராஹ்லாதி3தாஶேஷபூ4ஸுரஸ்ஸுரவல்லப:4 ॥ 194 ॥

புண்யதீர்தா2ப்லுத: புண்ய: புண்யத3ஸ்தீர்த2பாவந: ।
விப்ரஸாத்க்ருதகோ3கோடிஶ்ஶதகோடிஸுவர்ணத:3 ॥ 195 ॥

ஸ்வமாயாமோஹிதாஶேஷவ்ருஷ்ணிவீரோ விஶேஷவித் ।
ஜலஜாயுத4நிர்தே3ஷ்டா ஸ்வாத்மாவேஶிதயாத3வ: ॥ 196 ॥

தே3வதாபீ4ஷ்டவரத:3 க்ருதக்ருத்ய: ப்ரஸந்நதீ4: ।
ஸ்தி2ரஶேஷாயுதப3லஸ்ஸஹஸ்ரப2ணிவீக்ஷண: ॥ 197 ॥

ப்3ரஹ்மவ்ருக்ஷவரச்சா2யாஸீந: பத்3மாஸநஸ்தி2த: ।
ப்ரத்யகா3த்மா ஸ்வபா4வார்த:2 ப்ரணிதா4நபராயண: ॥ 198 ॥

வ்யாதே4ஷுவித்34பூஜ்யாங்க்4ரிர்நிஷாத34யமோசந: ।
புலிந்த3ஸ்துதிஸந்துஷ்ட: புலிந்த3ஸுக3திப்ரத:3 ॥ 199 ॥

தா3ருகார்பிதபார்தா2தி3கரணீயோக்திரீஶிதா ।
தி3வ்யது3ந்து3பி4ஸம்யுக்த: புஷ்பவ்ருஷ்டிப்ரபூஜித: ॥ 2௦௦ ॥

புராண: பரமேஶாந: பூர்ணபூ4மா பரிஷ்டுத: ।
பதிராத்3ய: பரம் ப்3ரஹ்ம பரமாத்மா பராத்பர: ॥ 2௦1 ॥

ஶ்ரீபரமாத்மா பராத்பர: ஓம் நம: இதி ।
2லஶ்ருதி: –
இத3ம் ஸஹஸ்ரம் க்ருஷ்ணஸ்ய நாம்நாம் ஸர்வார்த2தா3யகம் ।
அநந்தரூபீ ப43வாந் வ்யாக்2யாதாதௌ3 ஸ்வயம்பு4வே ॥ 2௦2 ॥

தேந ப்ரோக்தம் வஸிஷ்டா2ய ததோ லப்3த்4வா பராஶர: ।
வ்யாஸாய தேந ஸம்ப்ரோக்தம் ஶுகோ வ்யாஸாத3வாப்தவாந் ॥ 2௦3 ॥

தச்சி2ஷ்யைர்ப3ஹுபி4ர்பூ4மௌ க்2யாபிதம் த்3வாபரே யுகே3 ।
க்ருஷ்ணாஜ்ஞயா ஹரிஹர: கலௌ ப்ரக்2யாபயத்3விபு4: ॥ 2௦4 ॥

இத3ம் பட2தி ப4க்த்யா ய: ஶ்ருணோதி ச ஸமாஹித: ।
ஸ்வஸித்3த்4யை ப்ரார்த2யந்த்யேநம் தீர்த2க்ஷேத்ராதி3தே3வதா: ॥ 2௦5 ॥

ப்ராயஶ்சித்தாந்யஶேஷாணி நாலம் யாநி வ்யபோஹிதும் ।
தாநி பாபாநி நஶ்யந்தி ஸக்ருத3ஸ்ய ப்ரஶம்ஸநாத் ॥ 2௦6 ॥

ருணத்ரயவிமுக்தஸ்ய ஶ்ரௌதஸ்மார்தாநுவர்திந: ।
ருஷேஸ்த்ரிமூர்திரூபஸ்ய ப2லம் விந்தே3தி33ம் பட2ந் ॥ 2௦7 ॥

இத3ம் நாமஸஹஸ்ரம் ய: பட2த்யேதச்ச்2ருணோதி ச ।
ஶிவலிங்க3ஸஹஸ்ரஸ்ய ஸ ப்ரதிஷ்டா22லம் லபே4த் ॥ 2௦8 ॥

இத3ம் கிரீடீ ஸஞ்ஜப்ய ஜயீ பாஶுபதாஸ்த்ரபா4க் ।
க்ருஷ்ணஸ்ய ப்ராணபூ4தஸ்ஸந் க்ருஷ்ணம் ஸாரதி2மாப்தவாந் ॥ 2௦9 ॥

த்3ரௌபத்3யா த3மயந்த்யா ச ஸாவித்ர்யா ச ஸுஶீலயா ।
து3ரிதாநி ஜிதாந்யேதஜ்ஜபாதா3ப்தம் ச வாஞ்சி2தம் ॥ 21௦ ॥

கிமித3ம் ப3ஹுநா ஶம்ஸந்மாநவோ மோத3நிர்ப4ர: ।
ப்3ரஹ்மாநந்த3மவாப்யாந்தே க்ருஷ்ணஸாயூஜ்யமாப்நுயாத் ॥ 211 ॥

********

Leave a Comment