[ଶ୍ରୀ ମଂଗଳଗୌରୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର] ᐈ Sri Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Sri Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia

ଓଂ ଗୌର୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣେଶଜନନ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରିରାଜତନୂଦ୍ଭଵାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁହାଂବିକାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗନ୍ମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଂଗାଧରକୁଟୁଂବିନ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରଭଦ୍ରପ୍ରସୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଵ୍ଯାପିନ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପିଣ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ଯାତ୍ମିକାଯୈ ନମଃ (10)

ଓଂ କଷ୍ଟଦାରିଦ୍ଯ୍ରଶମନ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂଭଵ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂକର୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵାନ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଦ୍ରଦାଯିନ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଂଗଳ୍ଯଦାଯିନ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମଂଗଳାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂଜୁଭାଷିଣ୍ଯୈ ନମଃ (20)

ଓଂ ମହେଶ୍ଵର୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମାଯାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂତ୍ରାରାଧ୍ଯାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବଲାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମାଦ୍ରିଜାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମଵତ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାର୍ଵତ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାପନାଶିନ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାଯଣାଂଶଜାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ଯାଯୈ ନମଃ (30)

ଓଂ ନିରୀଶାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ମଲାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଂବିକାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଡାନ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନିସଂସେଵ୍ଯାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନିନ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମେନକାତ୍ମଜାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁମାର୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ କନ୍ଯକାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଗାଯୈ ନମଃ (40)

ଓଂ କଲିଦୋଷନିଷୂଦିନ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାତ୍ଯାଯିନ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୃପାପୂର୍ଣାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଳ୍ଯାଣ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାର୍ଚିତାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମଯ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌଭାଗ୍ଯଦାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସରସ୍ଵତ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମଲାଯୈ ନମଃ (50)

ଓଂ ଅମରସଂସେଵ୍ଯାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତେଶ୍ଵର୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଖିଲାଗମସଂସ୍ତୁତ୍ଯାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଖସଚ୍ଚିତ୍ସୁଧାରସାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲ୍ଯାରାଧିତଭୂତେଶାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାନୁକୋଟିସମଦ୍ଯୁତଯେ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ମଯ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାଯୈ ନମଃ (60)

ଓଂ ଶୀତାଂଶୁକୃତଶେଖରାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିଦ୍ରାକୁଂକୁମାରାଧ୍ଯାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵକାଲସୁମଂଗଳ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଭୋଗପ୍ରଦାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାମଶିଖାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦାଂତଲକ୍ଷଣାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍ମବ୍ରହ୍ମମଯ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମକଲନାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଂକ୍ଷିତାର୍ଥଦାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଦ୍ରାର୍କାଯିତତାଟଂକାଯୈ ନମଃ (70)

ଓଂ ଚିଦଂବରଶରୀରିଣ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଚକ୍ରଵାସିନ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମେଶ୍ଵରପତ୍ନ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାରାରାତିପ୍ରିଯାର୍ଧାଂଗ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାର୍କଂଡେଯଵରପ୍ରଦାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁତ୍ରପୌତ୍ରଵରପ୍ରଦାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ଯାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରୁଷାର୍ଥପ୍ରଦାଯିନ୍ଯୈ ନମଃ (80)

ଓଂ ସତ୍ଯଧର୍ମରତାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସାକ୍ଷିଣ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଶାଂକରୂପିଣ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ଯାମଲାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବଗଳାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଡାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାତୃକାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗମାଲିନ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂଲିନ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରଜାଯୈ ନମଃ (90)

ଓଂ ସ୍ଵାହାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଧାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତ୍ଯଂଗିରାଂବିକାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆର୍ଯାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାକ୍ଷାଯିଣ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀକ୍ଷାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵସ୍ତୂତ୍ତମୋତ୍ତମାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାଭିଧାନାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଵିଦ୍ଯାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଣଵାର୍ଥସ୍ଵରୂପିଣ୍ଯୈ ନମଃ (100)

ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଦରୂପିଣ୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁରାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଶ୍ଵର୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଂଦର୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵର୍ଣଗୌର୍ଯୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଷୋଡଶାକ୍ଷରଦେଵତାଯୈ ନମଃ । 108

********

Leave a Comment