[ଶ୍ରୀ ରାମାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି] ᐈ Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia

ଓଂ ଶ୍ରୀରାମାଯ ନମଃ
ଓଂ ରାମଭଦ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ରାମଚଂଦ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାଯ ନମଃ
ଓଂ ରାଜୀଵଲୋଚନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ
ଓଂ ରାଘଵେଂଦ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ରଘୁପୁଂଗଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜାନକୀଵଲ୍ଲଭାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜୈତ୍ରାଯ ନମଃ ॥ 10 ॥

ଓଂ ଜିତାମିତ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜନାର୍ଧନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରପ୍ରିଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦାଂତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶରଣତ୍ରାଣତତ୍ପରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵାଲିପ୍ରମଥନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵାଙ୍ମିନେ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ଯଵାଚେ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ଯଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ଯଵ୍ରତାଯ ନମଃ ॥ 20 ॥

ଓଂ ଵ୍ରତଧରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସଦା ହନୁମଦାଶ୍ରିତାଯ ନମଃ
ଓଂ କୋସଲେଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଖରଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଵିରାଧଵଧପଂଡିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭୀଷଣପରିତ୍ରାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ହରକୋଦଂଡ ଖଂଡନାଯ ନମଃ
ଓଂ ସପ୍ତତାଳ ପ୍ରଭେତ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଦଶଗ୍ରୀଵଶିରୋହରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜାମଦଗ୍ନ୍ଯମହାଦର୍ପଦଳନାଯ ନମଃ ॥ 30 ॥

ଓଂ ତାଟକାଂତକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦାଂତ ସାରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଭଵରୋଗସ୍ଯ ଭେଷଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦୂଷଣତ୍ରିଶିରୋହଂତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିମୂର୍ତଯେ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକାଯ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ଯଚାରିତ୍ରକୀର୍ତନାଯ ନମଃ ॥ 40 ॥

ଓଂ ତ୍ରିଲୋକରକ୍ଷକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଧନ୍ଵିନେ ନମଃ
ଓଂ ଦଂଡକାରଣ୍ଯଵର୍ତନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅହଲ୍ଯାଶାପଶମନାଯ ନମଃ
ଓଂ ପିତୃଭକ୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜିତେଂଦ୍ରିଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜିତକ୍ରୋଧାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜିତମିତ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ ॥ 50॥

ଓଂ ଵୃକ୍ଷଵାନରସଂଘାତିନେ ନମଃ
ଓଂ ଚିତ୍ରକୂଟସମାଶ୍ରଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜଯଂତତ୍ରାଣ ଵରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୁମିତ୍ରାପୁତ୍ର ସେଵିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଦେଵାଦିଦେଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ମୃତଵାନରଜୀଵିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ମାଯାମାରୀଚହଂତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦେଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାଭୁଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଦେଵସ୍ତୁତାଯ ନମଃ ॥ 60 ॥

ଓଂ ସୌମ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ମୁନିସଂସ୍ତୁତାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାଯୋଗିନେ ନମଃ
ଓଂ ମହୋଦାରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୁଗ୍ରୀଵେପ୍ସିତ ରାଜ୍ଯଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵପୁଣ୍ଯାଧିକ ଫଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ମୃତସର୍ଵାଘନାଶନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଆଦିପୁରୁଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରମପୁରୁଷାଯ ନମଃ ॥ 70 ॥

ଓଂ ମହାପୁରୁଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ଯୋଦଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦଯାସାରାଯ ନମଃ
ଓଂ ପୁରାଣପୁରୁଷୋତ୍ତମାଯ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ମିତଵକ୍ତ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ମିତଭାଷିଣେ ନମଃ
ଓଂ ପୂର୍ଵଭାଷିଣେ ନମଃ
ଓଂ ରାଘଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତଗୁଣଗଂଭୀରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଧୀରୋଦାତ୍ତ ଗୁଣୋତ୍ତମାଯ ନମଃ ॥ 80 ॥

ଓଂ ମାଯାମାନୁଷଚାରିତ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦେଵାଦି ପୂଜିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ସେତୁକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ଜିତଵାରାଶଯେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵତୀର୍ଥମଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ହରଯେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ଯାମାଂଗାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୁଂଦରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶୂରାଯ ନମଃ
ଓଂ ପୀତଵାସସେ ନମଃ ॥ 90 ॥

ଓଂ ଧନୁର୍ଧରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଯଜ୍ଞାଧିପାଯ ନମଃ
ଓଂ ଯଜ୍ଵନେ ନମଃ
ଓଂ ଜରାମରଣଵର୍ଜିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶିଵଲିଂଗପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଵଗୁଣଵର୍ଜିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ପରସ୍ମୈ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ଵିଗ୍ରହାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରସ୍ମୈଜ୍ଯୋତିଷେ ନମଃ ॥ 100 ॥

ଓଂ ପରସ୍ମୈ ଧାମ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ପରାକାଶାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରାତ୍ପରାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରେଶାଯ ନମଃ
ଓଂ ପାରଗାଯ ନମଃ
ଓଂ ପାରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଦେଵାତ୍ମକାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରାଯ ନମଃ ॥ 108 ॥

ଇତି ଶ୍ରୀ ରାମାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳୀସ୍ସମାପ୍ତା ॥

********

Leave a Comment