[ஶ்ரீ ராமாஷ்டோத்தர ஶதநாமாவல்தி3] ᐈ Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil Pdf

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil

ஓம் ஶ்ரீராமாய நம:
ஓம் ராமப4த்3ராய நம:
ஓம் ராமசந்த்3ராய நம:
ஓம் ஶாஶ்வதாய நம:
ஓம் ராஜீவலோசநாய நம:
ஓம் ஶ்ரீமதே நம:
ஓம் ராக4வேந்த்3ராய நம:
ஓம் ரகு4புங்க3வாய நம:
ஓம் ஜாநகீவல்லபா4ய நம:
ஓம் ஜைத்ராய நம: ॥ 1௦ ॥

ஓம் ஜிதாமித்ராய நம:
ஓம் ஜநார்த4நாய நம:
ஓம் விஶ்வாமித்ரப்ரியாய நம:
ஓம் தா3ந்தாய நம:
ஓம் ஶரணத்ராணதத்பராய நம:
ஓம் வாலிப்ரமத2நாய நம:
ஓம் வாங்மிநே நம:
ஓம் ஸத்யவாசே நம:
ஓம் ஸத்யவிக்ரமாய நம:
ஓம் ஸத்யவ்ரதாய நம: ॥ 2௦ ॥

ஓம் வ்ரதத4ராய நம:
ஓம் ஸதா3 ஹநுமதா3ஶ்ரிதாய நம:
ஓம் கோஸலேயாய நம:
ஓம் க2ரத்4வம்ஸிநே நம:
ஓம் விராத4வத4பண்டி3தாய நம:
ஓம் விபீ4ஷணபரித்ராத்ரே நம:
ஓம் ஹரகோத3ண்ட3 க2ண்ட3நாய நம:
ஓம் ஸப்ததால்த3 ப்ரபே4த்த்ரே நம:
ஓம் த3ஶக்3ரீவஶிரோஹராய நம:
ஓம் ஜாமத3க்3ந்யமஹாத3ர்பத3ல்த3நாய நம: ॥ 3௦ ॥

ஓம் தாடகாந்தகாய நம:
ஓம் வேதா3ந்த ஸாராய நம:
ஓம் வேதா3த்மநே நம:
ஓம் ப4வரோக3ஸ்ய பே4ஷஜாய நம:
ஓம் தூ3ஷணத்ரிஶிரோஹந்த்ரே நம:
ஓம் த்ரிமூர்தயே நம:
ஓம் த்ரிகு3ணாத்மகாய நம:
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம:
ஓம் த்ரிலோகாத்மநே நம:
ஓம் புண்யசாரித்ரகீர்தநாய நம: ॥ 4௦ ॥

ஓம் த்ரிலோகரக்ஷகாய நம:
ஓம் த4ந்விநே நம:
ஓம் த3ண்ட3காரண்யவர்தநாய நம:
ஓம் அஹல்யாஶாபஶமநாய நம:
ஓம் பித்ருப4க்தாய நம:
ஓம் வரப்ரதா3ய நம:
ஓம் ஜிதேந்த்3ரியாய நம:
ஓம் ஜிதக்ரோதா4ய நம:
ஓம் ஜிதமித்ராய நம:
ஓம் ஜக3த்3கு3ரவே நம: ॥ 5௦॥

ஓம் வ்ருக்ஷவாநரஸங்கா4திநே நம:
ஓம் சித்ரகூடஸமாஶ்ரயாய நம:
ஓம் ஜயந்தத்ராண வரதா3ய நம:
ஓம் ஸுமித்ராபுத்ர ஸேவிதாய நம:
ஓம் ஸர்வதே3வாதி3தே3வாய நம:
ஓம் ம்ருதவாநரஜீவிதாய நம:
ஓம் மாயாமாரீசஹந்த்ரே நம:
ஓம் மஹாதே3வாய நம:
ஓம் மஹாபு4ஜாய நம:
ஓம் ஸர்வதே3வஸ்துதாய நம: ॥ 6௦ ॥

ஓம் ஸௌம்யாய நம:
ஓம் ப்3ரஹ்மண்யாய நம:
ஓம் முநிஸம்ஸ்துதாய நம:
ஓம் மஹாயோகி3நே நம:
ஓம் மஹோதா3ராய நம:
ஓம் ஸுக்3ரீவேப்ஸித ராஜ்யதா3ய நம:
ஓம் ஸர்வபுண்யாதி4க ப2லாய நம:
ஓம் ஸ்ம்ருதஸர்வாக4நாஶநாய நம:
ஓம் ஆதி3புருஷாய நம:
ஓம் பரமபுருஷாய நம: ॥ 7௦ ॥

ஓம் மஹாபுருஷாய நம:
ஓம் புண்யோத3யாய நம:
ஓம் த3யாஸாராய நம:
ஓம் புராணபுருஷோத்தமாய நம:
ஓம் ஸ்மிதவக்த்ராய நம:
ஓம் மிதபா4ஷிணே நம:
ஓம் பூர்வபா4ஷிணே நம:
ஓம் ராக4வாய நம:
ஓம் அநந்தகு3ணக3ம்பீ4ராய நம:
ஓம் தீ4ரோதா3த்த கு3ணோத்தமாய நம: ॥ 8௦ ॥

ஓம் மாயாமாநுஷசாரித்ராய நம:
ஓம் மஹாதே3வாதி3 பூஜிதாய நம:
ஓம் ஸேதுக்ருதே நம:
ஓம் ஜிதவாராஶயே நம:
ஓம் ஸர்வதீர்த2மயாய நம:
ஓம் ஹரயே நம:
ஓம் ஶ்யாமாங்கா3ய நம:
ஓம் ஸுந்த3ராய நம:
ஓம் ஶூராய நம:
ஓம் பீதவாஸஸே நம: ॥ 9௦ ॥

ஓம் த4நுர்த4ராய நம:
ஓம் ஸர்வயஜ்ஞாதி4பாய நம:
ஓம் யஜ்வநே நம:
ஓம் ஜராமரணவர்ஜிதாய நம:
ஓம் ஶிவலிங்க3ப்ரதிஷ்டா2த்ரே நம:
ஓம் ஸர்வாவகு3ணவர்ஜிதாய நம:
ஓம் பரமாத்மநே நம:
ஓம் பரஸ்மை ப்3ரஹ்மணே நம:
ஓம் ஸச்சிதா3நந்த3 விக்3ரஹாய நம:
ஓம் பரஸ்மைஜ்யோதிஷே நம: ॥ 1௦௦ ॥

ஓம் பரஸ்மை தா4ம்நே நம:
ஓம் பராகாஶாய நம:
ஓம் பராத்பராய நம:
ஓம் பரேஶாய நம:
ஓம் பாரகா3ய நம:
ஓம் பாராய நம:
ஓம் ஸர்வதே3வாத்மகாய நம:
ஓம் பராய நம: ॥ 1௦8 ॥

இதி ஶ்ரீ ராமாஷ்டோத்தர ஶதநாமாவல்தீ3ஸ்ஸமாப்தா ॥

********

Leave a Comment