[శ్రీ రామ మంగళాశసనం] ᐈ Sri Rama Mangalasasanam Lyrics In Telugu Pdf

Sri Rama Mangalasasanam Stotram Lyrics in Telugu

మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే ।
చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం ॥ 1 ॥

వేదవేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామల మూర్తయే ।
పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం ॥ 2 ॥

విశ్వామిత్రాంతరంగాయ మిథిలా నగరీ పతే ।
భాగ్యానాం పరిపాకాయ భవ్యరూపాయ మంగళం ॥ 3 ॥

పితృభక్తాయ సతతం భాతృభిః సహ సీతయా ।
నందితాఖిల లోకాయ రామభద్రాయ మంగళం ॥ 4 ॥

త్యక్త సాకేత వాసాయ చిత్రకూట విహారిణే ।
సేవ్యాయ సర్వయమినాం ధీరోదాత్తాయ మంగళం ॥ 5 ॥

సౌమిత్రిణాచ జానక్యాచాప బాణాసి ధారిణే ।
సంసేవ్యాయ సదా భక్త్యా స్వామినే మమ మంగళం ॥ 6 ॥

దండకారణ్య వాసాయ ఖరదూషణ శత్రవే ।
గృధ్రరాజాయ భక్తాయ ముక్తి దాయాస్తు మంగళం ॥ 7 ॥

సాదరం శబరీ దత్త ఫలమూల భిలాషిణే ।
సౌలభ్య పరిపూర్ణాయ సత్యోద్రిక్తాయ మంగళం ॥ 8 ॥

హనుంత్సమవేతాయ హరీశాభీష్ట దాయినే ।
వాలి ప్రమధనాయాస్తు మహాధీరాయ మంగళం ॥ 9 ॥

శ్రీమతే రఘువీరాయ సేతూల్లంఘిత సింధవే ।
జితరాక్షస రాజాయ రణధీరాయ మంగళం ॥ 10 ॥

విభీషణకృతే ప్రీత్యా లంకాభీష్ట ప్రదాయినే ।
సర్వలోక శరణ్యాయ శ్రీరాఘవాయ మంగళం ॥ 11 ॥

ఆగత్యనగరీం దివ్యామభిషిక్తాయ సీతయా ।
రాజాధిరాజరాజాయ రామభద్రాయ మంగళం ॥ 12 ॥

భ్రహ్మాది దేవసేవ్యాయ భ్రహ్మణ్యాయ మహాత్మనే ।
జానకీ ప్రాణనాథాయ రఘునాథాయ మంగళం ॥ 13 ॥

శ్రీసౌమ్య జామాతృమునేః కృపయాస్మాను పేయుషే ।
మహతే మమ నాథాయ రఘునాథాయ మంగళం ॥ 14 ॥

మంగళాశాసన పరైర్మదాచార్య పురోగమైః ।
సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్ర్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం ॥ 15 ॥

రమ్యజా మాతృ మునినా మంగళాశాసనం కృతం ।
త్రైలోక్యాధిపతిః శ్రీమాన్ కరోతు మంగళం సదా ॥

********

Leave a Comment