[ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Sri Sita Rama Stotram Lyrics In Kannada Pdf

Sri Sita Rama Stotram Lyrics In Kannada

ಅಯೋಧ್ಯಾಪುರನೇತಾರಂ ಮಿಥಿಲಾಪುರನಾಯಿಕಾಂ ।
ರಾಘವಾಣಾಮಲಂಕಾರಂ ವೈದೇಹಾನಾಮಲಂಕ್ರಿಯಾಂ ॥ 1 ॥

ರಘೂಣಾಂ ಕುಲದೀಪಂ ಚ ನಿಮೀನಾಂ ಕುಲದೀಪಿಕಾಂ ।
ಸೂರ್ಯವಂಶಸಮುದ್ಭೂತಂ ಸೋಮವಂಶಸಮುದ್ಭವಾಂ ॥ 2 ॥

ಪುತ್ರಂ ದಶರಥಸ್ಯಾದ್ಯಂ ಪುತ್ರೀಂ ಜನಕಭೂಪತೇಃ ।
ವಶಿಷ್ಠಾನುಮತಾಚಾರಂ ಶತಾನಂದಮತಾನುಗಾಂ ॥ 3 ॥

ಕೌಸಲ್ಯಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಂ ವೇದಿಗರ್ಭೋದಿತಾಂ ಸ್ವಯಂ ।
ಪುಂಡರೀಕವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಸ್ಫುರದಿಂದೀವರೇಕ್ಷಣಾಂ ॥ 4 ॥

ಚಂದ್ರಕಾಂತಾನನಾಂಭೋಜಂ ಚಂದ್ರಬಿಂಬೋಪಮಾನನಾಂ ।
ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಮನಂ ಮತ್ತಹಂಸವಧೂಗತಾಂ ॥ 5 ॥

ಚಂದನಾರ್ದ್ರಭುಜಾಮಧ್ಯಂ ಕುಂಕುಮಾರ್ದ್ರಕುಚಸ್ಥಲೀಂ ।
ಚಾಪಾಲಂಕೃತಹಸ್ತಾಬ್ಜಂ ಪದ್ಮಾಲಂಕೃತಪಾಣಿಕಾಂ ॥ 6 ॥

ಶರಣಾಗತಗೋಪ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಿಪಾದಪ್ರಸಾದಿಕಾಂ ।
ಕಾಲಮೇಘನಿಭಂ ರಾಮಂ ಕಾರ್ತಸ್ವರಸಮಪ್ರಭಾಂ ॥ 7 ॥

ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಂ ದಿವ್ಯಸ್ರಗ್ವಸ್ತ್ರಭೂಷಣಾಂ ।
ಅನುಕ್ಷಣಂ ಕಟಾಕ್ಷಾಭ್ಯಾಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯೇಕ್ಷಣಕಾಂಕ್ಷಿಣೌ ॥ 8 ॥

ಅನ್ಯೋನ್ಯಸದೃಶಾಕಾರೌ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಗೃಹದಂಪತೀ।
ಇಮೌ ಯುವಾಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಾಹಂ ಭಜಾಮ್ಯದ್ಯ ಕೃತಾರ್ಥತಾಂ ॥ 9 ॥

ಅನೇನ ಸ್ತೌತಿ ಯಃ ಸ್ತುತ್ಯಂ ರಾಮಂ ಸೀತಾಂ ಚ ಭಕ್ತಿತಃ ।
ತಸ್ಯ ತೌ ತನುತಾಂ ಪುಣ್ಯಾಃ ಸಂಪದಃ ಸಕಲಾರ್ಥದಾಃ ॥ 10 ॥

ಏವಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಸ್ಯ ಜಾನಕ್ಯಾಶ್ಚ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಕೃತಂ ಹನೂಮತಾ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸದ್ಯೋ ವಿಮುಕ್ತಿದಂ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 11 ॥

ಇತಿ ಹನೂಮತ್ಕೃತ-ಸೀತಾರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

********

Leave a Comment