[ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಂ] ᐈ Sri Surya Namaskara Mantra Lyrics In Kannada Pdf

Sri Surya Namaskara Mantra Lyrics In Kannada

ಓಂ ಧ್ಯಾಯೇಸ್ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀ
ನಾರಾಯಣಸ್ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ ।
ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟೀ
ಹಾರೀ ಹಿರಣ್ಮಯವಪುಃ ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ ॥

ಓಂ ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ॥

ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಯೇ ಕುರ್ವಂತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ।
ಆಯುಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಬಲಂ ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಸ್ತೇಷಾಂ ಚ ಜಾಯತೇ ॥

********

Leave a Comment