[സൂര്യ നമസ്കാര മംത്രം] ᐈ Sri Surya Namaskara Mantra Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Surya Namaskara Mantra Lyrics In Malayalam

ഓം ധ്യായേസ്സദാ സവിതൃമംഡലമധ്യവര്തീ
നാരായണസ്സരസിജാസന സന്നിവിഷ്ടഃ ।
കേയൂരവാന് മകരകുംഡലവാന് കിരീടീ
ഹാരീ ഹിരണ്മയവപുഃ ധൃതശംഖചക്രഃ ॥

ഓം മിത്രായ നമഃ ।
ഓം രവയേ നമഃ ।
ഓം സൂര്യായ നമഃ ।
ഓം ഭാനവേ നമഃ ।
ഓം ഖഗായ നമഃ ।
ഓം പൂഷ്ണേ നമഃ ।
ഓം ഹിരണ്യഗര്ഭായ നമഃ ।
ഓം മരീചയേ നമഃ ।
ഓം ആദിത്യായ നമഃ ।
ഓം സവിത്രേ നമഃ ।
ഓം അര്കായ നമഃ ।
ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീസവിതൃസൂര്യനാരായണായ നമഃ ॥

ആദിത്യസ്യ നമസ്കാരാന് യേ കുര്വംതി ദിനേ ദിനേ ।
ആയുഃ പ്രജ്ഞാം ബലം വീര്യം തേജസ്തേഷാം ച ജായതേ ॥

********

Leave a Comment