[Srimad Bhagavad Gita] ᐈ (Chapter 10) Lyrics In English Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 10 Lyrics In English

atha dashamo.adhyaayah ।

shreebhagavaanuvaacha ।
bhooya eva mahaabaaho shrrinu me paramam vachah ।
yatte.aham preeyamaanaaya vakshhyaami hitakaamyayaa ॥ 1 ॥

na me viduh suraganaah prabhavam na maharshhayah ।
ahamaadirhi devaanaam maharshheenaam cha sarvashah ॥ 2 ॥

yo maamajamanaadim cha vetti lokamaheshvaram ।
asammoodhah sa martyeshhu sarvapaapaih pramuchyate ॥ 3 ॥

buddhirjjhnaanamasammohah kshhamaa satyam damah shamah ।
sukham duhkham bhavo.abhaavo bhayam chaabhayameva cha ॥ 4 ॥

ahimsaa samataa tushhtistapo daanam yasho.ayashah ।
bhavanti bhaavaa bhootaanaam matta eva prrithagvidhaah ॥ 5 ॥

maharshhayah sapta poorve chatvaaro manavastathaa ।
madbhaavaa maanasaa jaataa yeshhaam loka imaah prajaah ॥ 6 ॥

etaam vibhootim yogam cha mama yo vetti tattvatah ।
so.avikampena yogena yujyate naatra samshayah ॥ 7 ॥

aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate ।
iti matvaa bhajante maam budhaa bhaavasamanvitaah ॥ 8 ॥

machchittaa madgatapraanaa bodhayantah parasparam ।
kathayantashcha maam nityam tushhyanti cha ramanti cha ॥ 9 ॥

teshhaam satatayuktaanaam bhajataam preetipoorvakam ।
dadaami buddhiyogam tam yena maamupayaanti te ॥ 10 ॥

teshhaamevaanukampaarthamahamajjhnaanajam tamah ।
naashayaamyaatmabhaavastho jjhnaanadeepena bhaasvataa ॥ 11 ॥

arjuna uvaacha ।
param brahma param dhaama pavitram paramam bhavaan ।
purushham shaashvatam divyamaadidevamajam vibhum ॥ 12 ॥

aahustvaamrrishhayah sarve devarshhirnaaradastathaa ।
asito devalo vyaasah svayam chaiva braveeshhi me ॥ 13 ॥

sarvametadrritam manye yanmaam vadasi keshava ।
na hi te bhagavanvyaktim vidurdevaa na daanavaah ॥ 14 ॥

svayamevaatmanaatmaanam vettha tvam purushhottama ।
bhootabhaavana bhootesha devadeva jagatpate ॥ 15 ॥

vaktumarhasyasheshhena divyaa hyaatmavibhootayah ।
yaabhirvibhootibhirlokaanimaamstvam vyaapya tishhthasi ॥ 16 ॥

katham vidyaamaham yogimstvaam sadaa parichintayan ।
keshhu keshhu cha bhaaveshhu chintyo.asi bhagavanmayaa ॥ 17 ॥

vistarenaatmano yogam vibhootim cha janaardana ।
bhooyah kathaya trriptirhi shrrinvato naasti me.amrritam ॥ 18 ॥

shreebhagavaanuvaacha ।
hanta te kathayishhyaami divyaa hyaatmavibhootayah ।
praadhaanyatah kurushreshhtha naastyanto vistarasya me ॥ 19 ॥

ahamaatmaa gudaakesha sarvabhootaashayasthitah ।
ahamaadishcha madhyam cha bhootaanaamanta eva cha ॥ 20 ॥

aadityaanaamaham vishhnurjyotishhaam raviramshumaan ।
mareechirmarutaamasmi nakshhatraanaamaham shashee ॥ 21 ॥

vedaanaam saamavedo.asmi devaanaamasmi vaasavah ।
indriyaanaam manashchaasmi bhootaanaamasmi chetanaa ॥ 22 ॥

rudraanaam shamkarashchaasmi vittesho yakshharakshhasaam ।
vasoonaam paavakashchaasmi meruh shikharinaamaham ॥ 23 ॥

purodhasaam cha mukhyam maam viddhi paartha brrihaspatim ।
senaaneenaamaham skandah sarasaamasmi saagarah ॥ 24 ॥

maharshheenaam bhrriguraham giraamasmyekamakshharam ।
yajjhnaanaam japayajjhno.asmi sthaavaraanaam himaalayah ॥ 25 ॥

ashvatthah sarvavrrikshhaanaam devarshheenaam cha naaradah ।
gandharvaanaam chitrarathah siddhaanaam kapilo munih ॥ 26 ॥

uchchaihshravasamashvaanaam viddhi maamamrritodbhavam ।
airaavatam gajendraanaam naraanaam cha naraadhipam ॥ 27 ॥

aayudhaanaamaham vajram dhenoonaamasmi kaamadhuk ।
prajanashchaasmi kandarpah sarpaanaamasmi vaasukih ॥ 28 ॥

anantashchaasmi naagaanaam varuno yaadasaamaham ।
pitrreenaamaryamaa chaasmi yamah samyamataamaham ॥ 29 ॥

prahlaadashchaasmi daityaanaam kaalah kalayataamaham ।
mrrigaanaam cha mrrigendro.aham vainateyashcha pakshhinaam ॥ 30 ॥

pavanah pavataamasmi raamah shastrabhrritaamaham ।
jhashhaanaam makarashchaasmi srotasaamasmi jaahnavee ॥ 31 ॥

sargaanaamaadirantashcha madhyam chaivaahamarjuna ।
adhyaatmavidyaa vidyaanaam vaadah pravadataamaham ॥ 32 ॥

akshharaanaamakaaro.asmi dvandvah saamaasikasya cha ।
ahamevaakshhayah kaalo dhaataaham vishvatomukhah ॥ 33 ॥

mrrityuh sarvaharashchaahamudbhavashcha bhavishhyataam ।
keertih shreervaakcha naareenaam smrritirmedhaa dhrritih kshhamaa ॥ 34 ॥

brrihatsaama tathaa saamnaam gaayatree Chandasaamaham ।
maasaanaam maargasheershho.ahamrritoonaam kusumaakarah ॥ 35 ॥

dyootam Chalayataamasmi tejastejasvinaamaham ।
jayo.asmi vyavasaayo.asmi sattvam sattvavataamaham ॥ 36 ॥

vrrishhneenaam vaasudevo.asmi paamdavaanaam dhanamjayah ।
muneenaamapyaham vyaasah kaveenaamushanaa kavih ॥ 37 ॥

dando damayataamasmi neetirasmi jigeeshhataam ।
maunam chaivaasmi guhyaanaam jjhnaanam jjhnaanavataamaham ॥ 38 ॥

yachchaapi sarvabhootaanaam beejam tadahamarjuna ।
na tadasti vinaa yatsyaanmayaa bhootam charaacharam ॥ 39 ॥

naanto.asti mama divyaanaam vibhooteenaam paramtapa ।
eshha tooddeshatah prokto vibhootervistaro mayaa ॥ 40 ॥

yadyadvibhootimatsattvam shreemadoorjitameva vaa ।
tattadevaavagachCha tvam mama tejom.ashasambhavam ॥ 41 ॥

athavaa bahunaitena kim jjhnaatena tavaarjuna ।
vishhtabhyaahamidam krritsnamekaamshena sthito jagat ॥ 42 ॥

om tatsaditi shreemadbhagavadgeetaasoopanishhatsu brahmavidyaayaam yogashaastre shreekrrishhnaarjunasamvaade

vibhootiyogo naama dashamo.adhyaayah ॥10 ॥

********

Leave a Comment