[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 11) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 11 Lyrics In Tamil

அத² ஏகாத³ஶோத்⁴யாய: ।

அர்ஜுன உவாச ।
மத³னுக்³ரஹாய பரமம் கு³ஹ்யமத்⁴யாத்மஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
யத்த்வயோக்தம் வசஸ்தேன மோஹோயம் விக³தோ மம ॥ 1 ॥

ப⁴வாப்யயௌ ஹி பூ⁴தானாம் ஶ்ருதௌ விஸ்தரஶோ மயா ।
த்வத்த: கமலபத்ராக்ஷ மாஹாத்ம்யமபி சாவ்யயம் ॥ 2 ॥

ஏவமேதத்³யதா²த்த² த்வமாத்மானம் பரமேஶ்வர ।
த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி தே ரூபமைஶ்வரம் புருஷோத்தம ॥ 3 ॥

மன்யஸே யதி³ தச்ச²க்யம் மயா த்³ரஷ்டுமிதி ப்ரபோ⁴ ।
யோகே³ஶ்வர ததோ மே த்வம் த³ர்ஶயாத்மானமவ்யயம் ॥ 4 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
பஶ்ய மே பார்த² ரூபாணி ஶதஶோத² ஸஹஸ்ரஶ: ।
நானாவிதா⁴னி தி³வ்யானி நானாவர்ணாக்ருதீனி ச ॥ 5 ॥

பஶ்யாதி³த்யான்வஸூன்ருத்³ரானஶ்வினௌ மருதஸ்ததா² ।
ப³ஹூன்யத்³ருஷ்டபூர்வாணி பஶ்யாஶ்சர்யாணி பா⁴ரத ॥ 6 ॥

இஹைகஸ்த²ம் ஜக³த்க்ருத்ஸ்னம் பஶ்யாத்³ய ஸசராசரம் ।
மம தே³ஹே கு³டா³கேஶ யச்சான்யத்³த்³ரஷ்டுமிச்ச²ஸி ॥ 7 ॥

ந து மாம் ஶக்யஸே த்³ரஷ்டுமனேனைவ ஸ்வசக்ஷுஷா ।
தி³வ்யம் த³தா³மி தே சக்ஷு: பஶ்ய மே யோக³மைஶ்வரம் ॥ 8 ॥

ஸஞ்ஜய உவாச ।
ஏவமுக்த்வா ததோ ராஜன்மஹாயோகே³ஶ்வரோ ஹரி: ।
த³ர்ஶயாமாஸ பார்தா²ய பரமம் ரூபமைஶ்வரம் ॥ 9 ॥

அனேகவக்த்ரனயனமனேகாத்³பு⁴தத³ர்ஶனம் ।
அனேகதி³வ்யாப⁴ரணம் தி³வ்யானேகோத்³யதாயுத⁴ம் ॥ 1௦ ॥

தி³வ்யமால்யாம்ப³ரத⁴ரம் தி³வ்யக³ன்தா⁴னுலேபனம் ।
ஸர்வாஶ்சர்யமயம் தே³வமனந்தம் விஶ்வதோமுக²ம் ॥ 11 ॥

தி³வி ஸூர்யஸஹஸ்ரஸ்ய ப⁴வேத்³யுக³பது³த்தி²தா ।
யதி³ பா⁴: ஸத்³ருஶீ ஸா ஸ்யாத்³பா⁴ஸஸ்தஸ்ய மஹாத்மன: ॥ 12 ॥

தத்ரைகஸ்த²ம் ஜக³த்க்ருத்ஸ்னம் ப்ரவிப⁴க்தமனேகதா⁴ ।
அபஶ்யத்³தே³வதே³வஸ்ய ஶரீரே பாண்ட³வஸ்ததா³ ॥ 13 ॥

தத: ஸ விஸ்மயாவிஷ்டோ ஹ்ருஷ்டரோமா த⁴னஞ்ஜய: ।
ப்ரணம்ய ஶிரஸா தே³வம் க்ருதாஞ்ஜலிரபா⁴ஷத ॥ 14 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
பஶ்யாமி தே³வாம்ஸ்தவ தே³வ தே³ஹே ஸர்வாம்ஸ்ததா² பூ⁴தவிஶேஷஸங்கா⁴ன்।
ப்³ரஹ்மாணமீஶம் கமலாஸனஸ்த²ம்ருஷீம்ஶ்ச ஸர்வானுரகா³ம்ஶ்ச தி³வ்யான் ॥ 15 ॥

அனேகபா³ஹூத³ரவக்த்ரனேத்ரம் பஶ்யாமி த்வாம் ஸர்வதோனந்தரூபம்।
நான்தம் ந மத்⁴யம் ந புனஸ்தவாதி³ம் பஶ்யாமி விஶ்வேஶ்வர விஶ்வரூப ॥ 16 ॥

கிரீடினம் க³தி³னம் சக்ரிணம் ச தேஜோராஶிம் ஸர்வதோ தீ³ப்திமன்தம்।
பஶ்யாமி த்வாம் து³ர்னிரீக்ஷ்யம் ஸமன்தாத்³தீ³ப்தானலார்கத்³யுதிமப்ரமேயம் ॥ 17 ॥

த்வமக்ஷரம் பரமம் வேதி³தவ்யம் த்வமஸ்ய விஶ்வஸ்ய பரம் நிதா⁴னம்।
த்வமவ்யய: ஶாஶ்வதத⁴ர்மகோ³ப்தா ஸனாதனஸ்த்வம் புருஷோ மதோ மே ॥ 18 ॥

அனாதி³மத்⁴யான்தமனந்தவீர்யமனந்தபா³ஹும் ஶஶிஸூர்யனேத்ரம்।
பஶ்யாமி த்வாம் தீ³ப்தஹுதாஶவக்த்ரம் ஸ்வதேஜஸா விஶ்வமித³ம் தபன்தம் ॥ 19 ॥

த்³யாவாப்ருதி²வ்யோரித³மன்தரம் ஹி வ்யாப்தம் த்வயைகேன தி³ஶஶ்ச ஸர்வா:।
த்³ருஷ்ட்வாத்³பு⁴தம் ரூபமுக்³ரம் தவேத³ம் லோகத்ரயம் ப்ரவ்யதி²தம் மஹாத்மன் ॥ 2௦ ॥

அமீ ஹி த்வாம் ஸுரஸங்கா⁴ விஶன்தி கேசித்³பீ⁴தா: ப்ராஞ்ஜலயோ க்³ருணன்தி।
ஸ்வஸ்தீத்யுக்த்வா மஹர்ஷிஸித்³த⁴ஸங்கா⁴: ஸ்துவன்தி த்வாம் ஸ்துதிபி⁴: புஷ்கலாபி⁴: ॥ 21 ॥

ருத்³ராதி³த்யா வஸவோ யே ச ஸாத்⁴யா விஶ்வேஶ்வினௌ மருதஶ்சோஷ்மபாஶ்ச।
க³ன்த⁴ர்வயக்ஷாஸுரஸித்³த⁴ஸங்கா⁴ வீக்ஷன்தே த்வாம் விஸ்மிதாஶ்சைவ ஸர்வே ॥ 22 ॥

ரூபம் மஹத்தே ப³ஹுவக்த்ரனேத்ரம் மஹாபா³ஹோ ப³ஹுபா³ஹூருபாத³ம்।
ப³ஹூத³ரம் ப³ஹுத³ம்ஷ்ட்ராகராலம் த்³ருஷ்ட்வா லோகா: ப்ரவ்யதி²தாஸ்ததா²ஹம் ॥ 23 ॥

நப:⁴ஸ்ப்ருஶம் தீ³ப்தமனேகவர்ணம் வ்யாத்தானநம் தீ³ப்தவிஶாலனேத்ரம்।
த்³ருஷ்ட்வா ஹி த்வாம் ப்ரவ்யதி²தான்தராத்மா த்⁴ருதிம் ந வின்தா³மி ஶமம் ச விஷ்ணோ ॥ 24 ॥

த³ம்ஷ்ட்ராகராலானி ச தே முகா²னி த்³ருஷ்ட்வைவ காலானலஸம்னிபா⁴னி।
தி³ஶோ ந ஜானே ந லபே⁴ ச ஶர்ம ப்ரஸீத³ தே³வேஶ ஜக³ன்னிவாஸ ॥ 25 ॥

அமீ ச த்வாம் த்⁴ருதராஷ்ட்ரஸ்ய புத்ரா: ஸர்வே ஸஹைவாவனிபாலஸங்கை⁴:।
பீ⁴ஷ்மோ த்³ரோண: ஸூதபுத்ரஸ்ததா²ஸௌ ஸஹாஸ்மதீ³யைரபி யோத⁴முக்²யை: ॥ 26 ॥

வக்த்ராணி தே த்வரமாணா விஶன்தி த³ம்ஷ்ட்ராகராலானி ப⁴யானகானி।
கேசித்³விலக்³னா த³ஶனான்தரேஷு ஸன்த்³ருஶ்யன்தே சூர்ணிதைருத்தமாங்கை³: ॥ 27 ॥

யதா² நதீ³னாம் ப³ஹவோம்பு³வேகா³: ஸமுத்³ரமேவாபி⁴முகா² த்³ரவன்தி।
ததா² தவாமீ நரலோகவீரா விஶன்தி வக்த்ராண்யபி⁴விஜ்வலன்தி ॥ 28 ॥

யதா² ப்ரதீ³ப்தம் ஜ்வலனம் பதங்கா³ விஶன்தி நாஶாய ஸம்ருத்³த⁴வேகா³:।
ததை²வ நாஶாய விஶன்தி லோகாஸ்தவாபி வக்த்ராணி ஸம்ருத்³த⁴வேகா³: ॥ 29 ॥

லேலிஹ்யஸே க்³ரஸமான: ஸமன்தால்லோகான்ஸமக்³ரான்வத³னைர்ஜ்வலத்³பி⁴:।
தேஜோபி⁴ராபூர்ய ஜக³த்ஸமக்³ரம் பா⁴ஸஸ்தவோக்³ரா: ப்ரதபன்தி விஷ்ணோ ॥ 3௦ ॥

ஆக்²யாஹி மே கோ ப⁴வானுக்³ரரூபோ நமோஸ்து தே தே³வவர ப்ரஸீத।³
விஜ்ஞாதுமிச்சா²மி ப⁴வன்தமாத்³யம் ந ஹி ப்ரஜானாமி தவ ப்ரவ்ருத்திம் ॥ 31 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
காலோஸ்மி லோகக்ஷயக்ருத்ப்ரவ்ருத்³தோ⁴ லோகான்ஸமாஹர்துமிஹ ப்ரவ்ருத்த:।
ருதேபி த்வாம் ந ப⁴விஷ்யன்தி ஸர்வே யேவஸ்தி²தா: ப்ரத்யனீகேஷு யோதா⁴: ॥ 32 ॥

தஸ்மாத்த்வமுத்திஷ்ட² யஶோ லப⁴ஸ்வ ஜித்வா ஶத்ரூன்பு⁴ங்க்ஷ்வ ராஜ்யம் ஸம்ருத்³த⁴ம்।
மயைவைதே நிஹதா: பூர்வமேவ நிமித்தமாத்ரம் ப⁴வ ஸவ்யஸாசின் ॥ 33 ॥

த்³ரோணம் ச பீ⁴ஷ்மம் ச ஜயத்³ரத²ம் ச கர்ணம் ததா²ன்யானபி யோத⁴வீரான்।
மயா ஹதாம்ஸ்த்வம் ஜஹி மா வ்யதி²ஷ்டா² யுத்⁴யஸ்வ ஜேதாஸி ரணே ஸபத்னான் ॥ 34 ॥

ஸஞ்ஜய உவாச ।
ஏதச்ச்²ருத்வா வசனம் கேஶவஸ்ய க்ருதாஞ்ஜலிர்வேபமான: கிரீடீ।
நமஸ்க்ருத்வா பூ⁴ய ஏவாஹ க்ருஷ்ணம் ஸக³த்³க³த³ம் பீ⁴தபீ⁴த: ப்ரணம்ய ॥ 35 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
ஸ்தா²னே ஹ்ருஷீகேஶ தவ ப்ரகீர்த்யா ஜக³த்ப்ரஹ்ருஷ்யத்யனுரஜ்யதே ச।
ரக்ஷாம்ஸி பீ⁴தானி தி³ஶோ த்³ரவன்தி ஸர்வே நமஸ்யன்தி ச ஸித்³த⁴ஸங்கா⁴: ॥ 36 ॥

கஸ்மாச்ச தே ந நமேரன்மஹாத்மன்க³ரீயஸே ப்³ரஹ்மணோப்யாதி³கர்த்ரே।
அனந்த தே³வேஶ ஜக³ன்னிவாஸ த்வமக்ஷரம் ஸத³ஸத்தத்பரம் யத் ॥ 37 ॥

த்வமாதி³தே³வ: புருஷ: புராணஸ்த்வமஸ்ய விஶ்வஸ்ய பரம் நிதா⁴னம்।
வேத்தாஸி வேத்³யம் ச பரம் ச தா⁴ம த்வயா ததம் விஶ்வமனந்தரூப ॥ 38 ॥

வாயுர்யமோக்³னிர்வருண: ஶஶாங்க: ப்ரஜாபதிஸ்த்வம் ப்ரபிதாமஹஶ்ச।
நமோ நமஸ்தேஸ்து ஸஹஸ்ரக்ருத்வ: புனஶ்ச பூ⁴யோபி நமோ நமஸ்தே ॥ 39 ॥

நம: புரஸ்தாத³த² ப்ருஷ்ட²தஸ்தே நமோஸ்து தே ஸர்வத ஏவ ஸர்வ।
அனந்தவீர்யாமிதவிக்ரமஸ்த்வம் ஸர்வம் ஸமாப்னோஷி ததோஸி ஸர்வ: ॥ 4௦ ॥

ஸகே²தி மத்வா ப்ரஸப⁴ம் யது³க்தம் ஹே க்ருஷ்ண ஹே யாத³வ ஹே ஸகே²தி।
அஜானதா மஹிமானம் தவேத³ம் மயா ப்ரமாதா³த்ப்ரணயேன வாபி ॥ 41 ॥

யச்சாவஹாஸார்த²மஸத்க்ருதோஸி விஹாரஶய்யாஸனபோ⁴ஜனேஷு।
ஏகோத²வாப்யச்யுத தத்ஸமக்ஷம் தத்க்ஷாமயே த்வாமஹமப்ரமேயம் ॥ 42 ॥

பிதாஸி லோகஸ்ய சராசரஸ்ய த்வமஸ்ய பூஜ்யஶ்ச கு³ருர்க³ரீயான்।
ந த்வத்ஸமோஸ்த்யப்⁴யதி⁴க: குதோன்யோ லோகத்ரயேப்யப்ரதிமப்ரபா⁴வ ॥ 43 ॥

தஸ்மாத்ப்ரணம்ய ப்ரணிதா⁴ய காயம் ப்ரஸாத³யே த்வாமஹமீஶமீட்³யம்।
பிதேவ புத்ரஸ்ய ஸகே²வ ஸக்²யு: ப்ரிய: ப்ரியாயார்ஹஸி தே³வ ஸோடு⁴ம் ॥ 44 ॥

அத்³ருஷ்டபூர்வம் ஹ்ருஷிதோஸ்மி த்³ருஷ்ட்வா ப⁴யேன ச ப்ரவ்யதி²தம் மனோ மே।
ததே³வ மே த³ர்ஶய தே³வரூபம் ப்ரஸீத³ தே³வேஶ ஜக³ன்னிவாஸ ॥ 45 ॥

கிரீடினம் க³தி³னம் சக்ரஹஸ்தமிச்சா²மி த்வாம் த்³ரஷ்டுமஹம் ததை²வ।
தேனைவ ரூபேண சதுர்பு⁴ஜேன ஸஹஸ்ரபா³ஹோ ப⁴வ விஶ்வமூர்தே ॥ 46 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
மயா ப்ரஸன்னேன தவார்ஜுனேத³ம் ரூபம் பரம் த³ர்ஶிதமாத்மயோகா³த்।
தேஜோமயம் விஶ்வமனந்தமாத்³யம் யன்மே த்வத³ன்யேன ந த்³ருஷ்டபூர்வம் ॥ 47 ॥

ந வேத³யஜ்ஞாத்⁴யயனைர்ன தா³னைர்ன ச க்ரியாபி⁴ர்ன தபோபி⁴ருக்³ரை:।
ஏவம்ரூப: ஶக்ய அஹம் ந்ருலோகே த்³ரஷ்டும் த்வத³ன்யேன குருப்ரவீர ॥ 48 ॥

மா தே வ்யதா² மா ச விமூட⁴பா⁴வோ த்³ருஷ்ட்வா ரூபம் கோ⁴ரமீத்³ருங்மமேத³ம்।
வ்யபேதபீ⁴: ப்ரீதமனா: புனஸ்த்வம் ததே³வ மே ரூபமித³ம் ப்ரபஶ்ய ॥ 49 ॥

ஸஞ்ஜய உவாச ।
இத்யர்ஜுனம் வாஸுதே³வஸ்ததோ²க்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் த³ர்ஶயாமாஸ பூ⁴ய:।
ஆஶ்வாஸயாமாஸ ச பீ⁴தமேனம் பூ⁴த்வா புன: ஸௌம்யவபுர்மஹாத்மா ॥ 5௦ ॥

அர்ஜுன உவாச ।
த்³ருஷ்ட்வேத³ம் மானுஷம் ரூபம் தவ ஸௌம்யம் ஜனார்த³ன ।
இதா³னீமஸ்மி ஸம்வ்ருத்த: ஸசேதா: ப்ரக்ருதிம் க³த: ॥ 51 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
ஸுது³ர்த³ர்ஶமித³ம் ரூபம் த்³ருஷ்டவானஸி யன்மம ।
தே³வா அப்யஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் த³ர்ஶனகாங்க்ஷிண: ॥ 52 ॥

நாஹம் வேதை³ர்ன தபஸா ந தா³னேன ந சேஜ்யயா ।
ஶக்ய ஏவம்விதோ⁴ த்³ரஷ்டும் த்³ருஷ்டவானஸி மாம் யதா² ॥ 53 ॥

ப⁴க்த்யா த்வனந்யயா ஶக்ய அஹமேவம்விதோ⁴ர்ஜுன ।
ஜ்ஞாதும் த்³ரஷ்டும் ச தத்த்வேன ப்ரவேஷ்டும் ச பரன்தப ॥ 54 ॥

மத்கர்மக்ருன்மத்பரமோ மத்³ப⁴க்த: ஸங்க³வர்ஜித: ।
நிர்வைர: ஸர்வபூ⁴தேஷு ய: ஸ மாமேதி பாண்ட³வ ॥ 55 ॥

ஓம் தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம் யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³

விஶ்வரூபத³ர்ஶனயோகோ³ நாமைகாத³ஶோத்⁴யாய: ॥11 ॥

********

Leave a Comment