[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 5) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 5 Lyrics In Tamil

அத² பஞ்சமோத்⁴யாய: ।

அர்ஜுன உவாச ।
ஸம்ன்யாஸஂ கர்மணாஂ க்ருஷ்ண புனர்யோகஂ³ ச ஶம்ஸஸி ।
யச்ச்²ரேய ஏதயோரேகஂ தன்மே ப்³ரூஹி ஸுனிஶ்சிதம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
ஸம்ன்யாஸ: கர்மயோக³ஶ்ச நி:ஶ்ரேயஸகராவுபௌ⁴ ।
தயோஸ்து கர்மஸம்ன்யாஸாத்கர்மயோகோ³ விஶிஷ்யதே ॥ 2 ॥

ஜ்ஞேய: ஸ நித்யஸம்ன்யாஸீ யோ ந த்³வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி ।
நிர்த்³வன்த்³வோ ஹி மஹாபா³ஹோ ஸுக²ம் ப³ன்தா⁴த்ப்ரமுச்யதே ॥ 3 ॥

ஸாங்க்³யயோகௌ³ ப்ருத²க்³பா³லா: ப்ரவத³ன்தி ந பண்டி³தா: ।
ஏகமப்யாஸ்தி²த: ஸம்யகு³ப⁴யோர்வின்த³தே ப²லம் ॥ 4 ॥

யத்ஸாங்க்³யை: ப்ராப்யதே ஸ்தா²னஂ தத்³யோகை³ரபி க³ம்யதே ।
ஏகஂ ஸாங்க்³யஂ ச யோகஂ³ ச ய: பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி ॥ 5 ॥

ஸம்ன்யாஸஸ்து மஹாபா³ஹோ து³:க²மாப்துமயோக³த: ।
யோக³யுக்தோ முனிர்ப்³ரஹ்ம நசிரேணாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 6 ॥

யோக³யுக்தோ விஶுத்³தா⁴த்மா விஜிதாத்மா ஜிதேன்த்³ரிய: ।
ஸர்வபூ⁴தாத்மபூ⁴தாத்மா குர்வன்னபி ந லிப்யதே ॥ 7 ॥

நைவ கிஞ்சித்கரோமீதி யுக்தோ மன்யேத தத்த்வவித் ।
பஶ்யஞ்ஶ்ருண்வன்ஸ்ப்ருஶஞ்ஜிக்⁴ரன்னஶ்னந்க³ச்ச²ன்ஸ்வபஞ்ஶ்வஸன் ॥ 8 ॥

ப்ரலபன்விஸ்ருஜன்க்³ருஹ்ணன்னுன்மிஷன்னிமிஷன்னபி ।
இன்த்³ரியாணீன்த்³ரியார்தே²ஷு வர்தன்த இதி தா⁴ரயன் ॥ 9 ॥

ப்³ரஹ்மண்யாதா⁴ய கர்மாணி ஸங்கஂ³ த்யக்த்வா கரோதி ய: ।
லிப்யதே ந ஸ பாபேன பத்³மபத்ரமிவாம்ப⁴ஸா ॥ 1௦ ॥

காயேன மனஸா பு³த்³த்⁴யா கேவலைரின்த்³ரியைரபி ।
யோகி³ன: கர்ம குர்வன்தி ஸங்கஂ³ த்யக்த்வாத்மஶுத்³த⁴யே ॥ 11 ॥

யுக்த: கர்மப²லஂ த்யக்த்வா ஶான்திமாப்னோதி நைஷ்டி²கீம் ।
அயுக்த: காமகாரேண ப²லே ஸக்தோ நிப³த்⁴யதே ॥ 12 ॥

ஸர்வகர்மாணி மனஸா ஸம்ன்யஸ்யாஸ்தே ஸுகஂ² வஶீ ।
நவத்³வாரே புரே தே³ஹீ நைவ குர்வன்ன காரயன் ॥ 13 ॥

ந கர்த்ருத்வஂ ந கர்மாணி லோகஸ்ய ஸ்ருஜதி ப்ரபு⁴: ।
ந கர்மப²லஸம்யோகஂ³ ஸ்வபா⁴வஸ்து ப்ரவர்ததே ॥ 14 ॥

நாத³த்தே கஸ்யசித்பாபஂ ந சைவ ஸுக்ருதஂ விபு⁴: ।
அஜ்ஞானேனாவ்ருதஂ ஜ்ஞானஂ தேன முஹ்யன்தி ஜன்தவ: ॥ 15 ॥

ஜ்ஞானேன து ததஜ³்ஞானஂ யேஷாஂ நாஶிதமாத்மன: ।
தேஷாமாதி³த்யவஜ்ஜ்ஞானஂ ப்ரகாஶயதி தத்பரம் ॥ 16 ॥

தத்³பு³த்³த⁴யஸ்ததா³த்மானஸ்தன்னிஷ்டா²ஸ்தத்பராயணா: ।
க³ச்ச²ன்த்யபுனராவ்ருத்திஂ ஜ்ஞானநிர்தூ⁴தகல்மஷா: ॥ 17 ॥

வித்³யாவினயஸம்பன்னே ப்³ராஹ்மணே க³வி ஹஸ்தினி ।
ஶுனி சைவ ஶ்வபாகே ச பண்டி³தா: ஸமத³ர்ஶின: ॥ 18 ॥

இஹைவ தைர்ஜித: ஸர்கோ³ யேஷாஂ ஸாம்யே ஸ்தி²தஂ மன: ।
நிர்தோ³ஷஂ ஹி ஸமம் ப்³ரஹ்ம தஸ்மாத்³ப்³ரஹ்மணி தே ஸ்தி²தா: ॥ 19 ॥

ந ப்ரஹ்ருஷ்யேத்ப்ரியஂ ப்ராப்ய நோத்³விஜேத்ப்ராப்ய சாப்ரியம் ।
ஸ்தி²ரபு³த்³தி⁴ரஸம்மூடோ⁴ ப்³ரஹ்மவித்³ப்³ரஹ்மணி ஸ்தி²த: ॥ 2௦ ॥

பா³ஹ்யஸ்பர்ஶேஷ்வஸக்தாத்மா வின்த³த்யாத்மனி யத்ஸுக²ம் ।
ஸ ப்³ரஹ்மயோக³யுக்தாத்மா ஸுக²மக்ஷயமஶ்னுதே ॥ 21 ॥

யே ஹி ஸம்ஸ்பர்ஶஜா போ⁴கா³ து³:க²யோனய ஏவ தே ।
ஆத்³யன்தவன்த: கௌன்தேய ந தேஷு ரமதே பு³த:⁴ ॥ 22 ॥

ஶக்னோதீஹைவ ய: ஸோடு⁴ஂ ப்ராக்ஶரீரவிமோக்ஷணாத் ।
காமக்ரோதோ⁴த்³ப⁴வஂ வேகஂ³ ஸ யுக்த: ஸ ஸுகீ² நர: ॥ 23 ॥

யோன்த:ஸுகோ²ன்தராராமஸ்ததா²ன்தர்ஜ்யோதிரேவ ய: ।
ஸ யோகீ³ ப்³ரஹ்மனிர்வாணம் ப்³ரஹ்மபூ⁴தோதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 24 ॥

லப⁴ன்தே ப்³ரஹ்மனிர்வாணம்ருஷய: க்ஷீணகல்மஷா: ।
சி²ன்னத்³வைதா⁴ யதாத்மான: ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதா: ॥ 25 ॥

காமக்ரோத⁴வியுக்தானாஂ யதீனாஂ யதசேதஸாம் ।
அபி⁴தோ ப்³ரஹ்மனிர்வாணஂ வர்ததே விதி³தாத்மனாம் ॥ 26 ॥

ஸ்பர்ஶான்க்ருத்வா ப³ஹிர்பா³ஹ்யாம்ஶ்சக்ஷுஶ்சைவான்தரே ப்⁴ருவோ: ।
ப்ராணாபானௌ ஸமௌ க்ருத்வா நாஸாப்⁴யன்தரசாரிணௌ ॥ 27 ॥

யதேன்த்³ரியமனோபு³த்³தி⁴ர்முனிர்மோக்ஷபராயண: ।
விக³தேச்சா²ப⁴யக்ரோதோ⁴ ய: ஸதா³ முக்த ஏவ ஸ: ॥ 28 ॥

போ⁴க்தாரஂ யஜ்ஞதபஸாஂ ஸர்வலோகமஹேஶ்வரம் ।
ஸுஹ்ருதஂ³ ஸர்வபூ⁴தானாஂ ஜ்ஞாத்வா மாஂ ஶான்திம்ருச்ச²தி ॥ 29 ॥

ஓஂ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபனிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே³

கர்மஸம்ன்யாஸயோகோ³ நாம பஞ்சமோத்⁴யாய: ॥5 ॥

********

Leave a Comment