[ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാ] ᐈ (Chapter 9) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Malayalam Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 9 Lyrics In Malayalam

അഥ നവമോഽധ്യായഃ ।

ശ്രീഭഗവാനുവാച ।
ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ।
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേഽശുഭാത് ॥ 1 ॥

രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിദമുത്തമമ് ।
പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധര്മ്യം സുസുഖം കര്തുമവ്യയമ് ॥ 2 ॥

അശ്രദ്ദധാനാഃ പുരുഷാ ധര്മസ്യാസ്യ പരംതപ ।
അപ്രാപ്യ മാം നിവര്തംതേ മൃത്യുസംസാരവര്ത്മനി ॥ 3 ॥

മയാ തതമിദം സര്വം ജഗദവ്യക്തമൂര്തിനാ ।
മത്സ്ഥാനി സര്വഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷ്വവസ്ഥിതഃ ॥ 4 ॥

ന ച മത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വരമ് ।
ഭൂതഭൃന്ന ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ ॥ 5 ॥

യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായുഃ സര്വത്രഗോ മഹാന് ।
തഥാ സര്വാണി ഭൂതാനി മത്സ്ഥാനീത്യുപധാരയ ॥ 6 ॥

സര്വഭൂതാനി കൌംതേയ പ്രകൃതിം യാംതി മാമികാമ് ।
കല്പക്ഷയേ പുനസ്താനി കല്പാദൌ വിസൃജാമ്യഹമ് ॥ 7 ॥

പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ।
ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃത്സ്നമവശം പ്രകൃതേര്വശാത് ॥ 8 ॥

ന ച മാം താനി കര്മാണി നിബധ്നംതി ധനംജയ ।
ഉദാസീനവദാസീനമസക്തം തേഷു കര്മസു ॥ 9 ॥

മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതിഃ സൂയതേ സചരാചരമ് ।
ഹേതുനാനേന കൌംതേയ ജഗദ്വിപരിവര്തതേ ॥ 10 ॥

അവജാനംതി മാം മൂഢാ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതമ് ।
പരം ഭാവമജാനംതോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരമ് ॥ 11 ॥

മോഘാശാ മോഘകര്മാണോ മോഘജ്ഞാനാ വിചേതസഃ ।
രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിതാഃ ॥ 12 ॥

മഹാത്മാനസ്തു മാം പാര്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ।
ഭജംത്യനന്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയമ് ॥ 13 ॥

സതതം കീര്തയംതോ മാം യതംതശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ ।
നമസ്യംതശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ ॥ 14 ॥

ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജംതോ മാമുപാസതേ ।
ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖമ് ॥ 15 ॥

അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞഃ സ്വധാഹമഹമൌഷധമ് ।
മംത്രോഽഹമഹമേവാജ്യമഹമഗ്നിരഹം ഹുതമ് ॥ 16 ॥

പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ ।
വേദ്യം പവിത്രമോംകാര ഋക്സാമ യജുരേവ ച ॥ 17 ॥

ഗതിര്ഭര്താ പ്രഭുഃ സാക്ഷീ നിവാസഃ ശരണം സുഹൃത് ।
പ്രഭവഃ പ്രലയഃ സ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയമ് ॥ 18 ॥

തപാമ്യഹമഹം വര്ഷം നിഗൃഹ്ണാമ്യുത്സൃജാമി ച ।
അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹമര്ജുന ॥ 19 ॥

ത്രൈവിദ്യാ മാം സോമപാഃ പൂതപാപാ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വാ സ്വര്ഗതിം പ്രാര്ഥയംതേ।
തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേംദ്രലോകമശ്നംതി ദിവ്യാംദിവി ദേവഭോഗാന് ॥ 20 ॥

തേ തം ഭുക്ത്വാ സ്വര്ഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മര്ത്യലോകം വിശംതി।
ഏവം ത്രയീധര്മമനുപ്രപന്നാ ഗതാഗതം കാമകാമാ ലഭംതേ ॥ 21 ॥

അനന്യാശ്ചിംതയംതോ മാം യേ ജനാഃ പര്യുപാസതേ ।
ഏഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹമ് ॥ 22॥
യേഽപ്യന്യദേവതാ ഭക്താ യജംതേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ ।
തേഽപി മാമേവ കൌംതേയ യജംത്യവിധിപൂര്വകമ് ॥ 23 ॥

അഹം ഹി സര്വയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച ।
ന തു മാമഭിജാനംതി തത്ത്വേനാതശ്ച്യവംതി തേ ॥ 24 ॥

യാംതി ദേവവ്രതാ ദേവാന്പിതൄന്യാംതി പിതൃവ്രതാഃ ।
ഭൂതാനി യാംതി ഭൂതേജ്യാ യാംതി മദ്യാജിനോഽപി മാമ് ॥ 25 ॥

പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി ।
തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ ॥ 26 ॥

യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് ।
യത്തപസ്യസി കൌംതേയ തത്കുരുഷ്വ മദര്പണമ് ॥ 27 ॥

ശുഭാശുഭഫലൈരേവം മോക്ഷ്യസേ കര്മബംധനൈഃ ।
സംന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി ॥ 28 ॥

സമോഽഹം സര്വഭൂതേഷു ന മേ ദ്വേഷ്യോഽസ്തി ന പ്രിയഃ ।
യേ ഭജംതി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹമ് ॥ 29 ॥

അപി ചേത്സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാക് ।
സാധുരേവ സ മംതവ്യഃ സമ്യഗ്വ്യവസിതോ ഹി സഃ ॥ 30 ॥

ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധര്മാത്മാ ശശ്വച്ഛാംതിം നിഗച്ഛതി ।
കൌംതേയ പ്രതിജാനീഹി ന മേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി ॥ 31 ॥

മാം ഹി പാര്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ യേഽപി സ്യുഃ പാപയോനയഃ ।
സ്ത്രിയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേഽപി യാംതി പരാം ഗതിമ് ॥ 32 ॥

കിം പുനര്ബ്രാഹ്മണാഃ പുണ്യാ ഭക്താ രാജര്ഷയസ്തഥാ ।
അനിത്യമസുഖം ലോകമിമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വ മാമ് ॥ 33 ॥

മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു ।
മാമേവൈഷ്യസി യുക്ത്വൈവമാത്മാനം മത്പരായണഃ ॥ 34 ॥

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യയോഗോ നാമ നവമോഽധ്യായഃ ॥9 ॥

********

Leave a Comment