[ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗଵଦ୍ଗୀତା] ᐈ (Chapter 9) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 9 Lyrics In Oriya/Odia

ଅଥ ନଵମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।

ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ।
ଇଦଂ ତୁ ତେ ଗୁହ୍ୟତମଂ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମ୍ୟନସୂୟଵେ ।
ଜ୍ଞାନଂ ଵିଜ୍ଞାନସହିତଂ ୟଜ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା ମୋକ୍ଷ୍ୟସେଽଶୁଭାତ୍ ॥ 1 ॥

ରାଜଵିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟଂ ପଵିତ୍ରମିଦମୁତ୍ତମମ୍ ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଵଗମଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସୁସୁଖଂ କର୍ତୁମଵ୍ୟୟମ୍ ॥ 2 ॥

ଅଶ୍ରଦ୍ଦଧାନାଃ ପୁରୁଷା ଧର୍ମସ୍ୟାସ୍ୟ ପରଂତପ ।
ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମାଂ ନିଵର୍ତଂତେ ମୃତ୍ୟୁସଂସାରଵର୍ତ୍ମନି ॥ 3 ॥

ମୟା ତତମିଦଂ ସର୍ଵଂ ଜଗଦଵ୍ୟକ୍ତମୂର୍ତିନା ।
ମତ୍ସ୍ଥାନି ସର୍ଵଭୂତାନି ନ ଚାହଂ ତେଷ୍ଵଵସ୍ଥିତଃ ॥ 4 ॥

ନ ଚ ମତ୍ସ୍ଥାନି ଭୂତାନି ପଶ୍ୟ ମେ ୟୋଗମୈଶ୍ଵରମ୍ ।
ଭୂତଭୃନ୍ନ ଚ ଭୂତସ୍ଥୋ ମମାତ୍ମା ଭୂତଭାଵନଃ ॥ 5 ॥

ୟଥାକାଶସ୍ଥିତୋ ନିତ୍ୟଂ ଵାୟୁଃ ସର୍ଵତ୍ରଗୋ ମହାନ୍ ।
ତଥା ସର୍ଵାଣି ଭୂତାନି ମତ୍ସ୍ଥାନୀତ୍ୟୁପଧାରୟ ॥ 6 ॥

ସର୍ଵଭୂତାନି କୌଂତେୟ ପ୍ରକୃତିଂ ୟାଂତି ମାମିକାମ୍ ।
କଲ୍ପକ୍ଷୟେ ପୁନସ୍ତାନି କଲ୍ପାଦୌ ଵିସୃଜାମ୍ୟହମ୍ ॥ 7 ॥

ପ୍ରକୃତିଂ ସ୍ଵାମଵଷ୍ଟଭ୍ୟ ଵିସୃଜାମି ପୁନଃ ପୁନଃ ।
ଭୂତଗ୍ରାମମିମଂ କୃତ୍ସ୍ନମଵଶଂ ପ୍ରକୃତେର୍ଵଶାତ୍ ॥ 8 ॥

ନ ଚ ମାଂ ତାନି କର୍ମାଣି ନିବଧ୍ନଂତି ଧନଂଜୟ ।
ଉଦାସୀନଵଦାସୀନମସକ୍ତଂ ତେଷୁ କର୍ମସୁ ॥ 9 ॥

ମୟାଧ୍ୟକ୍ଷେଣ ପ୍ରକୃତିଃ ସୂୟତେ ସଚରାଚରମ୍ ।
ହେତୁନାନେନ କୌଂତେୟ ଜଗଦ୍ଵିପରିଵର୍ତତେ ॥ 10 ॥

ଅଵଜାନଂତି ମାଂ ମୂଢା ମାନୁଷୀଂ ତନୁମାଶ୍ରିତମ୍ ।
ପରଂ ଭାଵମଜାନଂତୋ ମମ ଭୂତମହେଶ୍ଵରମ୍ ॥ 11 ॥

ମୋଘାଶା ମୋଘକର୍ମାଣୋ ମୋଘଜ୍ଞାନା ଵିଚେତସଃ ।
ରାକ୍ଷସୀମାସୁରୀଂ ଚୈଵ ପ୍ରକୃତିଂ ମୋହିନୀଂ ଶ୍ରିତାଃ ॥ 12 ॥

ମହାତ୍ମାନସ୍ତୁ ମାଂ ପାର୍ଥ ଦୈଵୀଂ ପ୍ରକୃତିମାଶ୍ରିତାଃ ।
ଭଜଂତ୍ୟନନ୍ୟମନସୋ ଜ୍ଞାତ୍ଵା ଭୂତାଦିମଵ୍ୟୟମ୍ ॥ 13 ॥

ସତତଂ କୀର୍ତୟଂତୋ ମାଂ ୟତଂତଶ୍ଚ ଦୃଢଵ୍ରତାଃ ।
ନମସ୍ୟଂତଶ୍ଚ ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ନିତ୍ୟୟୁକ୍ତା ଉପାସତେ ॥ 14 ॥

ଜ୍ଞାନୟଜ୍ଞେନ ଚାପ୍ୟନ୍ୟେ ୟଜଂତୋ ମାମୁପାସତେ ।
ଏକତ୍ଵେନ ପୃଥକ୍ତ୍ଵେନ ବହୁଧା ଵିଶ୍ଵତୋମୁଖମ୍ ॥ 15 ॥

ଅହଂ କ୍ରତୁରହଂ ୟଜ୍ଞଃ ସ୍ଵଧାହମହମୌଷଧମ୍ ।
ମଂତ୍ରୋଽହମହମେଵାଜ୍ୟମହମଗ୍ନିରହଂ ହୁତମ୍ ॥ 16 ॥

ପିତାହମସ୍ୟ ଜଗତୋ ମାତା ଧାତା ପିତାମହଃ ।
ଵେଦ୍ୟଂ ପଵିତ୍ରମୋଂକାର ଋକ୍ସାମ ୟଜୁରେଵ ଚ ॥ 17 ॥

ଗତିର୍ଭର୍ତା ପ୍ରଭୁଃ ସାକ୍ଷୀ ନିଵାସଃ ଶରଣଂ ସୁହୃତ୍ ।
ପ୍ରଭଵଃ ପ୍ରଲୟଃ ସ୍ଥାନଂ ନିଧାନଂ ବୀଜମଵ୍ୟୟମ୍ ॥ 18 ॥

ତପାମ୍ୟହମହଂ ଵର୍ଷଂ ନିଗୃହ୍ଣାମ୍ୟୁତ୍ସୃଜାମି ଚ ।
ଅମୃତଂ ଚୈଵ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ ସଦସଚ୍ଚାହମର୍ଜୁନ ॥ 19 ॥

ତ୍ରୈଵିଦ୍ୟା ମାଂ ସୋମପାଃ ପୂତପାପା ୟଜ୍ଞୈରିଷ୍ଟ୍ଵା ସ୍ଵର୍ଗତିଂ ପ୍ରାର୍ଥୟଂତେ।
ତେ ପୁଣ୍ୟମାସାଦ୍ୟ ସୁରେଂଦ୍ରଲୋକମଶ୍ନଂତି ଦିଵ୍ୟାଂଦିଵି ଦେଵଭୋଗାନ୍ ॥ 20 ॥

ତେ ତଂ ଭୁକ୍ତ୍ଵା ସ୍ଵର୍ଗଲୋକଂ ଵିଶାଲଂ କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟେ ମର୍ତ୍ୟଲୋକଂ ଵିଶଂତି।
ଏଵଂ ତ୍ରୟୀଧର୍ମମନୁପ୍ରପନ୍ନା ଗତାଗତଂ କାମକାମା ଲଭଂତେ ॥ 21 ॥

ଅନନ୍ୟାଶ୍ଚିଂତୟଂତୋ ମାଂ ୟେ ଜନାଃ ପର୍ୟୁପାସତେ ।
ଏଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିୟୁକ୍ତାନାଂ ୟୋଗକ୍ଷେମଂ ଵହାମ୍ୟହମ୍ ॥ 22॥
ୟେଽପ୍ୟନ୍ୟଦେଵତା ଭକ୍ତା ୟଜଂତେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟାନ୍ଵିତାଃ ।
ତେଽପି ମାମେଵ କୌଂତେୟ ୟଜଂତ୍ୟଵିଧିପୂର୍ଵକମ୍ ॥ 23 ॥

ଅହଂ ହି ସର୍ଵୟଜ୍ଞାନାଂ ଭୋକ୍ତା ଚ ପ୍ରଭୁରେଵ ଚ ।
ନ ତୁ ମାମଭିଜାନଂତି ତତ୍ତ୍ଵେନାତଶ୍ଚ୍ୟଵଂତି ତେ ॥ 24 ॥

ୟାଂତି ଦେଵଵ୍ରତା ଦେଵାନ୍ପିତୄନ୍ୟାଂତି ପିତୃଵ୍ରତାଃ ।
ଭୂତାନି ୟାଂତି ଭୂତେଜ୍ୟା ୟାଂତି ମଦ୍ୟାଜିନୋଽପି ମାମ୍ ॥ 25 ॥

ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଲଂ ତୋୟଂ ୟୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ।
ତଦହଂ ଭକ୍ତ୍ୟୁପହୃତମଶ୍ନାମି ପ୍ରୟତାତ୍ମନଃ ॥ 26 ॥

ୟତ୍କରୋଷି ୟଦଶ୍ନାସି ୟଜ୍ଜୁହୋଷି ଦଦାସି ୟତ୍ ।
ୟତ୍ତପସ୍ୟସି କୌଂତେୟ ତତ୍କୁରୁଷ୍ଵ ମଦର୍ପଣମ୍ ॥ 27 ॥

ଶୁଭାଶୁଭଫଲୈରେଵଂ ମୋକ୍ଷ୍ୟସେ କର୍ମବଂଧନୈଃ ।
ସଂନ୍ୟାସୟୋଗୟୁକ୍ତାତ୍ମା ଵିମୁକ୍ତୋ ମାମୁପୈଷ୍ୟସି ॥ 28 ॥

ସମୋଽହଂ ସର୍ଵଭୂତେଷୁ ନ ମେ ଦ୍ଵେଷ୍ୟୋଽସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟଃ ।
ୟେ ଭଜଂତି ତୁ ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ମୟି ତେ ତେଷୁ ଚାପ୍ୟହମ୍ ॥ 29 ॥

ଅପି ଚେତ୍ସୁଦୁରାଚାରୋ ଭଜତେ ମାମନନ୍ୟଭାକ୍ ।
ସାଧୁରେଵ ସ ମଂତଵ୍ୟଃ ସମ୍ୟଗ୍ଵ୍ୟଵସିତୋ ହି ସଃ ॥ 30 ॥

କ୍ଷିପ୍ରଂ ଭଵତି ଧର୍ମାତ୍ମା ଶଶ୍ଵଚ୍ଛାଂତିଂ ନିଗଚ୍ଛତି ।
କୌଂତେୟ ପ୍ରତିଜାନୀହି ନ ମେ ଭକ୍ତଃ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି ॥ 31 ॥

ମାଂ ହି ପାର୍ଥ ଵ୍ୟପାଶ୍ରିତ୍ୟ ୟେଽପି ସ୍ୟୁଃ ପାପୟୋନୟଃ ।
ସ୍ତ୍ରିୟୋ ଵୈଶ୍ୟାସ୍ତଥା ଶୂଦ୍ରାସ୍ତେଽପି ୟାଂତି ପରାଂ ଗତିମ୍ ॥ 32 ॥

କିଂ ପୁନର୍ବ୍ରାହ୍ମଣାଃ ପୁଣ୍ୟା ଭକ୍ତା ରାଜର୍ଷୟସ୍ତଥା ।
ଅନିତ୍ୟମସୁଖଂ ଲୋକମିମଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭଜସ୍ଵ ମାମ୍ ॥ 33 ॥

ମନ୍ମନା ଭଵ ମଦ୍ଭକ୍ତୋ ମଦ୍ୟାଜୀ ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ ।
ମାମେଵୈଷ୍ୟସି ୟୁକ୍ତ୍ଵୈଵମାତ୍ମାନଂ ମତ୍ପରାୟଣଃ ॥ 34 ॥

ଓଂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗଵଦ୍ଗୀତାସୂପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟାୟାଂ ୟୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନସଂଵାଦେ

ରାଜଵିଦ୍ୟାରାଜଗୁହ୍ୟୟୋଗୋ ନାମ ନଵମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥9 ॥

********

Leave a Comment