[ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ଯ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି] ᐈ Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia

ଓଂ ସ୍କଂଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗୁହାଯ ନମଃ
ଓଂ ଷଣ୍ମୁଖାଯ ନମଃ
ଓଂ ଫାଲନେତ୍ର ସୁତାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ପିଂଗଳାଯ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରୁତ୍ତିକାସୂନଵେ ନମଃ
ଓଂ ସିଖିଵାହାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵିଷନ୍ଣେ ତ୍ରାଯ ନମଃ ॥ 10 ॥
ଓଂ ଶକ୍ତିଧରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଫିଶିତାଶ ପ୍ରଭଂଜନାଯ ନମଃ
ଓଂ ତାରକାସୁର ସଂହାର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ଷୋବଲଵିମର୍ଦ ନାଯ ନମଃ
ଓଂ ମତ୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରମତ୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଉନ୍ମତ୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୁରସୈନ୍ଯ ସ୍ସୁରକ୍ଷ କାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦୀଵସେନାପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାଯ ନମଃ ॥ 20 ॥
ଓଂ କୃପାଳଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ଉମାସୁତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶକ୍ତିଧରାଯ ନମଃ
ଓଂ କୁମାରାଯ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରୌଂଚ ଦାରଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ସେନାନିଯେ ନମଃ
ଓଂ ଅଗ୍ନିଜନ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶାଖାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶଂକରାତ୍ମଜାଯ ନମଃ ॥ 30 ॥
ଓଂ ଶିଵସ୍ଵାମିନେ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଣ ସ୍ଵାମିନେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵସ୍ଵାମିନେ ନମଃ
ଓଂ ସନାତନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତ ଶକ୍ତିଯେ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ଷୋଭ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ପାର୍ଵତିପ୍ରିଯନଂଦନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଗାସୁତାଯ ନମଃ
ଓଂ ସରୋଦ୍ଭୂତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅହୂତାଯ ନମଃ ॥ 40 ॥
ଓଂ ପାଵକାତ୍ମଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ରୁଂଭାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଜ୍ରୁଂଭାଯ ନମଃ
ଓଂ ଉଜ୍ଜ୍ରୁଂଭାଯ ନମଃ
ଓଂ କମଲାସନ ସଂସ୍ତୁତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଏକଵର୍ଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵିଵର୍ଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଵର୍ଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୁମନୋହରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଵ ର୍ଣାଯ ନମଃ ॥ 50 ॥
ଓଂ ପଂଚ ଵର୍ଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଜାପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଆହାର୍ପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଅଗ୍ନିଗର୍ଭାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶମୀଗର୍ଭାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରେତସେ ନମଃ
ଓଂ ସୁରାରିଘ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ହରିଦ୍ଵର୍ଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭକାରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵଟଵେ ନମଃ ॥ 60 ॥
ଓଂ ଵଟଵେଷ ଭ୍ରୁତେ ନମଃ
ଓଂ ପୂଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗଭସ୍ତିଯେ ନମଃ
ଓଂ ଗହନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରଵର୍ଣାଯ ନମଃ
ଓଂ କଳାଧରାଯ ନମଃ
ଓଂ ମାଯାଧରାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାମାଯିନେ ନମଃ
ଓଂ କୈଵଲ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶଂକରାତ୍ମଜାଯ ନମଃ ॥ 70 ॥
ଓଂ ଵିସ୍ଵଯୋନିଯେ ନମଃ
ଓଂ ଅମେଯାତ୍ମା ନମଃ
ଓଂ ତେଜୋନିଧଯେ ନମଃ
ଓଂ ଅନାମଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଷ୍ଟିନେ ନମଃ
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଯ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦଗର୍ଭାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିରାଟ୍ସୁତାଯ ନମଃ
ଓଂ ପୁଳିଂଦକନ୍ଯାଭର୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାସାର ସ୍ଵତାଵ୍ରୁତାଯ ନମଃ ॥ 80 ॥
ଓଂ ଆଶ୍ରିତ ଖିଲଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଚୋରଘ୍ନାଯ ନମଃ
ଓଂ ରୋଗନାଶନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତ ମୂର୍ତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଆନଂଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶିଖିଂଡିକୃତ କେତନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଡଂଭାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରମ ଡଂଭାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହା ଡଂଭାଯ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରୁପାକପଯେ ନମଃ ॥ 90 ॥
ଓଂ କାରଣୋପାତ୍ତ ଦେହାଯ ନମଃ
ଓଂ କାରଣାତୀତ ଵିଗ୍ରହାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅନୀଶ୍ଵରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଣାଯାମ ପାରାଯଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିରୁଦ୍ଦହଂତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଵୀରଘ୍ନାଯ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ତାସ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ଯାମ କଂଧରାଯ ନମଃ ॥ 100 ॥
ଓଂ ସୁବ୍ର ହ୍ମଣ୍ଯାଯ ନମଃ
ଆନ୍ ଗୁହାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରୀତାଯ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦଵେଦ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ଷଯ ଫଲଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵଲ୍ଲୀ ଦେଵସେନା ସମେତ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ଯ ସ୍ଵାମିନେ ନମଃ ॥ 108 ॥

********

Leave a Comment