[સુબ્રહ્મણ્ય પંચ રત્ન] ᐈ Subrahmanya Pancharatnam Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Subrahmanya Pancharatnam Lyrics In Gujarati

ષડાનનં ચંદનલેપિતાંગં મહોરસં દિવ્યમયૂરવાહનમ્ ।
રુદ્રસ્યસૂનું સુરલોકનાથં બ્રહ્મણ્યદેવં શરણં પ્રપદ્યે ॥ 1 ॥

જાજ્વલ્યમાનં સુરવૃંદવંદ્યં કુમાર ધારાતટ મંદિરસ્થમ્ ।
કંદર્પરૂપં કમનીયગાત્રં બ્રહ્મણ્યદેવં શરણં પ્રપદ્યે ॥ 2 ॥

દ્વિષડ્ભુજં દ્વાદશદિવ્યનેત્રં ત્રયીતનું શૂલમસી દધાનમ્ ।
શેષાવતારં કમનીયરૂપં બ્રહ્મણ્યદેવં શરણં પ્રપદ્યે ॥ 3 ॥

સુરારિઘોરાહવશોભમાનં સુરોત્તમં શક્તિધરં કુમારમ્ ।
સુધાર શક્ત્યાયુધ શોભિહસ્તં બ્રહ્મણ્યદેવં શરણં પ્રપદ્યે ॥ 4 ॥

ઇષ્ટાર્થસિદ્ધિપ્રદમીશપુત્રં ઇષ્ટાન્નદં ભૂસુરકામધેનુમ્ ।
ગંગોદ્ભવં સર્વજનાનુકૂલં બ્રહ્મણ્યદેવં શરણં પ્રપદ્યે ॥ 5 ॥

યઃ શ્લોકપંચમિદં પઠતીહ ભક્ત્યા
બ્રહ્મણ્યદેવ વિનિવેશિત માનસઃ સન્ ।
પ્રાપ્નોતિ ભોગમખિલં ભુવિ યદ્યદિષ્ટમ્
અંતે સ ગચ્છતિ મુદા ગુહસામ્યમેવ ॥

********

Leave a Comment