[സുബ്രഹ്മണ്യ പംച രത്ന] ᐈ Subrahmanya Pancharatnam Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Subrahmanya Pancharatnam Lyrics In Malayalam

ഷഡാനനം ചംദനലേപിതാംഗം മഹോരസം ദിവ്യമയൂരവാഹനമ് ।
രുദ്രസ്യസൂനും സുരലോകനാഥം ബ്രഹ്മണ്യദേവം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 1 ॥

ജാജ്വല്യമാനം സുരവൃംദവംദ്യം കുമാര ധാരാതട മംദിരസ്ഥമ് ।
കംദര്പരൂപം കമനീയഗാത്രം ബ്രഹ്മണ്യദേവം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 2 ॥

ദ്വിഷഡ്ഭുജം ദ്വാദശദിവ്യനേത്രം ത്രയീതനും ശൂലമസീ ദധാനമ് ।
ശേഷാവതാരം കമനീയരൂപം ബ്രഹ്മണ്യദേവം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 3 ॥

സുരാരിഘോരാഹവശോഭമാനം സുരോത്തമം ശക്തിധരം കുമാരമ് ।
സുധാര ശക്ത്യായുധ ശോഭിഹസ്തം ബ്രഹ്മണ്യദേവം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 4 ॥

ഇഷ്ടാര്ഥസിദ്ധിപ്രദമീശപുത്രം ഇഷ്ടാന്നദം ഭൂസുരകാമധേനുമ് ।
ഗംഗോദ്ഭവം സര്വജനാനുകൂലം ബ്രഹ്മണ്യദേവം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 5 ॥

യഃ ശ്ലോകപംചമിദം പഠതീഹ ഭക്ത്യാ
ബ്രഹ്മണ്യദേവ വിനിവേശിത മാനസഃ സന് ।
പ്രാപ്നോതി ഭോഗമഖിലം ഭുവി യദ്യദിഷ്ടമ്
അംതേ സ ഗച്ഛതി മുദാ ഗുഹസാമ്യമേവ ॥

********

Leave a Comment