[ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಚ ರತ್ನ] ᐈ Subrahmanya Pancharatnam Lyrics In Kannada Pdf

Sri Subrahmanya Pancharatnam Lyrics In Kannada

ಷಡಾನನಂ ಚಂದನಲೇಪಿತಾಂಗಂ ಮಹೋರಸಂ ದಿವ್ಯಮಯೂರವಾಹನಂ ।
ರುದ್ರಸ್ಯಸೂನುಂ ಸುರಲೋಕನಾಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 1 ॥

ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಂ ಸುರವೃಂದವಂದ್ಯಂ ಕುಮಾರ ಧಾರಾತಟ ಮಂದಿರಸ್ಥಂ ।
ಕಂದರ್ಪರೂಪಂ ಕಮನೀಯಗಾತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 2 ॥

ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಂ ದ್ವಾದಶದಿವ್ಯನೇತ್ರಂ ತ್ರಯೀತನುಂ ಶೂಲಮಸೀ ದಧಾನಂ ।
ಶೇಷಾವತಾರಂ ಕಮನೀಯರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 3 ॥

ಸುರಾರಿಘೋರಾಹವಶೋಭಮಾನಂ ಸುರೋತ್ತಮಂ ಶಕ್ತಿಧರಂ ಕುಮಾರಂ ।
ಸುಧಾರ ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧ ಶೋಭಿಹಸ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 4 ॥

ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಮೀಶಪುತ್ರಂ ಇಷ್ಟಾನ್ನದಂ ಭೂಸುರಕಾಮಧೇನುಂ ।
ಗಂಗೋದ್ಭವಂ ಸರ್ವಜನಾನುಕೂಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 5 ॥

ಯಃ ಶ್ಲೋಕಪಂಚಮಿದಂ ಪಠತೀಹ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವ ವಿನಿವೇಶಿತ ಮಾನಸಃ ಸನ್ ।
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಭೋಗಮಖಿಲಂ ಭುವಿ ಯದ್ಯದಿಷ್ಟಂ
ಅಂತೇ ಸ ಗಚ್ಛತಿ ಮುದಾ ಗುಹಸಾಮ್ಯಮೇವ ॥

********

Leave a Comment