[સુમતી શતકમ્] ᐈ Sumati Satakam Lyrics In Gujarati Pdf

Sumati Satakam Lyrics In Gujarati

શ્રી રામુનિ દયચેતનુ
નારૂઢિગ સકલ જનુલુ નૌરા યનગા
ધારાળમૈન નીતુલુ
નોરૂરગ જવુલુ પુટ્ટ નુડિવેદ સુમતી ॥ 1 ॥

અક્કરકુ રાનિ ચુટ્ટમુ,
મ્રોક્કિન વરમીનિ વેલ્પુ, મોહરમુન દા
નેક્કિન બારનિ ગુર્રમુ
ગ્રક્કુન વિડવંગવલયુ ગદરા સુમતી ॥ 2 ॥

અડિગિન જીતંબિય્યનિ
મિડિમેલપુ દોરનુ ગોલ્ચિ મિડુકુટ કંટેન્
વડિગલ યેદ્દુલ ગટ્ટુક
મડિ દુન્નુકુ બ્રતુક વચ્ચુ મહિલો સુમતી ॥ 3 ॥

અડિયાસ કોલુવુ ગોલુવકુ,
ગુડિ મણિયમુ સેયબોકુ, કુજનુલ તોડન્
વિડુવક કૂરિમિ સેયકુ,
મડવિનિ દોડરકોંટિ નરુગકુ સુમતી ॥ 4 ॥

અધરમુ ગદલિયુ, ગદલક
મધુરમુલગુ ભાષ લુડુગિ મૌન વ્રતુડૌ
અધિકાર રોગ પૂરિત
બધિરાંધક શવમુ જૂડ બાપમુ સુમતી ॥ 5 ॥

અપ્પુ કોનિ ચેયુ વિભવમુ,
મુપ્પુન બૃઆયંપુટાલુ, મૂર્ખુનિ તપમુન્,
દપ્પરયનિ નૃપુ રાજ્યમુ
દેપ્પરમૈ મીદ ગીડુ દેચ્ચુર સુમતી ॥ 6 ॥

અપ્પિચ્ચુવાડુ, વૈદ્યુડુ
નેપ્પુડુ નેડતેગક પારુ નેરુનુ, દ્વિજુડુન્
જોપ્પડિન યૂર નુંડુમુ
ચોપ્પડકુન્નટ્ટિ યૂરુ ચોરકુમુ સુમતી ॥ 7 ॥

અલ્લુનિ મંચિતનંબુ,
ગોલ્લનિ સાહિત્ય વિદ્ય, કોમલિ નિજમુન્,
બોલ્લુન દંચિન બિય્યમુ,
દેલ્લનિ કાકુલુનુ લેવુ તેલિયુમુ સુમતી ॥ 8 ॥

આકોન્ન કૂડે યમૃતમુ,
તાકોંચક નિચ્ચુવા~ંડે દાત ધરિત્રિન્,
સોકોર્ચુવાડે મનુજુડુ,
તેકુવ ગલવાડે વંશ તિલકુડુ સુમતી ॥ 9 ॥

આકલિ યુડુગનિ કડુપુનુ,
વેકટિયગુ લંજ પડુપુ વિડુવનિ બ્રતુકુન્,
બ્રાકોન્ન નૂતિ યુદકમુ,
મેકલ પાડિયુનુ રોત મેદિનિ સુમતી ॥ 10 ॥

ઇચ્ચુનદે વિદ્ય, રણમુન
જોચ્ચુનદે મગતનંબુ, સુકવીશ્વરુલુન્
મેચ્ચુનદે નેર્ચુ, વદુકુ
વચ્ચુનદે કીડુ સુમ્મુ વસુધનુ સુમતી ॥ 11 ॥

ઇમ્મુગ જદુવનિ નોરુનુ,
નમ્મા યનિ બિલિચિ યન્ન મડુગનિ નોરુન્,
દમ્મુલ બિલુવનિ નોરુનુ
ગુમ્મરિ મનુ દ્રવ્વિનટ્ટિ ગુંટર સુમતી ॥ 12 ॥

ઉડુમુંડદે નૂરેંડ્લુનુ,
બડિયુંડદે પેર્મિ બામુ પદિનૂરેંડ્લુન્,
મડુવુન ગોક્કેર યુંડદે,
કડુ નિલ બુરુષાર્થ પરુડુ ગાવલે સુમતી ॥ 13 ॥

ઉત્તમગુણમુલુ નીચુન
કેત્તે઱ગુન ગલુગ નેર્ચુ; નેય્યેડલં દા
નેત્તિચ્ચિ કરગિ પોસિન
નિત્તડિ બંગારમગુને યિલલો સુમતી? ॥ 14 ॥

ઉદકમુ દ્રાવેડુ હયમુનુ,
મદમુન નુપ્પોંગુચુંડુ મત્તેભંબુન્,
મોદવુ કડ નુન્ન વૃષભમુ,
જદુવનિ યાનીચુ ગડકુ જનકુર સુમતી ॥ 15 ॥

ઉપકારિકિ નુપકારમુ
વિપરીતમુ ગાદુ સેય વિવરિંપંગા;
નપકારિકિ નુપકારમુ
નેપમેન્નક સેયુવાડુ નેર્પરિ સુમતી ॥ 16 ॥

ઉપમિંપ મોદલુ તિય્યન
કપટં બેડનેડનુ જે઱કુ કૈ વડિને પો
નેપમુલુ વેદકુનુ ગડપટ
ગપટપુ દુર્જાતિ પોંદુ ગદરા સુમતી ॥ 17 ॥

એપ્પટિ કેય્યદિ પ્રસ્તુત
મપ્પટિકા માટલાડિ, યન્યુલ મનમુલ્
નોપ્પિંચક, તા નોવ્વક,
તપ્પિંચુક તિરુગુવાડુ ધન્યુડુ સુમતી ॥ 18 ॥

એપ્પુડુ દપ્પુલુ વેદકેડુ
નપ્પુરુષુનિ ગોલ્વગૂડ દદિ યેટ્લન્નન્
સર્પંબુ પડગ નીડનુ
ગપ્પ વસિંચિન વિધંબુ ગદરા સુમતી ॥ 19 ॥

એપ્પુડુ સંપદ કલિગિન
નપ્પુડુ બંધુવુલુ વત્તુ રદિ યેટ્લન્નન્
તેપ્પલુગ જે઱ુવુ નિંડિન
ગપ્પલુ પદિવેલુ ચેરુ ગદરા સુમતી ॥ 20 ॥

એ઱કુમી કસુગાયલુ,
દૂ઱કુમી બંધુજનુલ દોષમુ સુમ્મી,
પા઱કુમી રણમંદુન,
મી઱કુમી ગુરુવુ નાજ્ઞ મેદિનિ સુમતી ॥ 21 ॥

ઓક યૂરિકિ નોક કરણમુ,
નોક તીર્પરિયૈન ગાક, નોગિ દ઱ુચૈનન્,
ગકવિકલુ ગાક યુંડુને
સકલંબુનુ ગોટ્ટુવડક સહજમુ સુમતી ॥ 22 ॥

ઓરુ નાત્મ દલચુ સતિ વિડુ,
મ઱ુમાટલુ પલુકુ સતુલ મન્નિંપકુમી,
વે઱ પે઱ુગનિ ભટુનેલકુ,
ત઱ચુગ સતિ ગવય બોકુ, તગદુર સુમતી ॥ 23 ॥

ઓલ્લનિ સતિ નોલ્લનિ પતિ,
નોલ્લનિ ચેલિકાનિ વિડુવ નોલ્લનિ વાડે
ગોલ્લંડુ, કાક ધરલો
ગોલ્લંડુનુ ગોલ્લડૌને ગુણમુન સુમતી ॥ 24 ॥

ઓડલ બંડ્લુનુ વચ્ચુનુ,
ઓડલુ નાબંડ્લમીદ નોપ્પુગ વચ્ચુન્,
ઓડલુ બંડ્લુનુ વલને
વાડંબડુ ગલિમિ લેમિ વસુધનુ સુમતી ॥ 25 ॥

કડુ બલવંતુડૈનનુ
બુડમિનિ બ્રાયંપુટાલિ બુટ્ટિન યિંટન્
દડવુંડ નિચ્ચેનેનિયુ
બડુપુગ નંગડિકિ દાને બંપુટ સુમતી ॥ 26 ॥

કનકપુ સિંહાસનમુન
શુનકમુ ગૂર્ચુંડબેટ્ટિ શુભ લગ્નમુનં
દોનરગ બટ્ટમુ ગટ્ટિન
વેનુકટિ ગુણમેલ માનુ વિનરા સુમતી ॥ 27 ॥

કપ્પકુ નોરગાલૈનનુ,
સર્પમુનકુ રોગમૈન, સતિ તુલુવૈનન્,
મુપ્પુન દરિદ્રુડૈનનુ,
તપ્પદુ મ઱િ દુઃખ મગુટ તથ્યમુ સુમતી ॥ 28 ॥

કમલમુલુ નીટ બાસિન
કમલાપ્તુનિ રશ્મિ સોકિ કમલિન ભંગિન્
તમ તમ નેલવુલુ દપ્પિન
તમ મિત્રુલુ શત્રુલૌટ તથ્યમુ સુમતી ॥ 29 ॥

કરણમુ ગરણમુ નમ્મિન
મરણાંતક મૌનુ ગાનિ મનલેડુ સુમી,
કરણમુ દન સરિ કરણમુ
મ઱િ નમ્મક મર્મ મીક મનવલે સુમતી ॥ 30 ॥

કરણમુલ નનુસરિંપક
વિરસંબુન દિન્ન તિંડિ વિકટિંચુ જુમી
યિરુસુન કંદેન બેટ્ટક
પરમેશ્વરુ બંડિ યૈન બારદુ સુમતી ॥ 31 ॥

કરણમુ સાદૈયુન્નનુ,
ગરિ મદ મુડિગિનનુ, બામુ ગ઱વક યુન્નન્,
ધર દેલુ મીટકુન્નનુ,
ગર મરુદુગ લેક્ક ગોનરુ ગદરા સુમતી ॥ 32 ॥

કસુગાય ગ઱ચિ ચૂચિન
મસલક પસ યોગરુ રાક મધુરંબગુના,
પસ ગલુગુ યુવતુલુંડગ
પસિ બાલલ બોંદુવાડુ પશુવુર સુમતી ॥ 33 ॥

કવિ કાનિ વાનિ વ્રાતયુ,
નવરસ ભાવમુલુ લેનિ નાતુલ વલપુન્,
દવિલિ ચનુ પંદિ નેયનિ
વિવિધાયુધ કૌશલંબુ વૃધરા સુમતી ॥ 34 ॥

કાદુ સુમી દુસ્સંગતિ,
પોદુસુમી “કીર્તિ” કાંત પોંદિન પિદપન્,
વાદુ સુમી યપ્પિચ્ચુટ,
લેદુ સુમી સતુલ વલપુ લેશમુ સુમતી ॥ 35 ॥

કામુકુડુ દનિસિ વિડિચિન
કોમલિ બરવિટુડુ ગવય ગોરુટ યેલ્લન્
બ્રેમમુન જે઱કુ પિપ્પિકિ
ચીમલુ વેસ મૂગિનટ્લુ સિદ્ધમુ સુમતી ॥ 36 ॥

કારણમુ લેનિ નગવુનુ,
બેરણમુ લેનિ લેમ, પૃથિવી સ્થલિલો
બૂરણમુ લેનિ બૂરેયુ,
વીરણમુ લેનિ પેંડ્લિ વૃધરા સુમતી ॥ 37 ॥

કુલકાંત તોડ નેપ્પુડુ
ગલહિંપકુ, વટ્ટિ તપ્પુ ઘટિયિંપકુમી,
કલકંઠિ કંટ કન્ની
રોલિકિન સિરિ યિંટ નુંડ નોલ્લદુ સુમતી ॥ 38 ॥

કૂરિમિ ગલ દિનમુલલો
નેરમુ લેન્નડુનુ ગલુગ નેરવુ મ઱િ યા
કૂરિમિ વિરસંબૈનનુ
નેરમુલે તોચુ ચુંડુ નિક્કમુ સુમતી ॥ 39 ॥

કોંચેપુ નરુ સંગતિચે
નંચિતમુગ ગીડુ વચ્ચુ નદિ યેટ્લન્નન્
ગિંચિત્તુ નલ્લિ કુટ્ટિન
મંચમુનકુ જેટુ વચ્ચુ મહિલો સુમતી ॥ 40 ॥

કોક્કોકમેલ્લ જદિવિન,
ચક્કનિવાડૈન, રાજ ચંદ્રુંડૈનન્,
મિક્કિલિ રોક્કમુ લિય્યક,
ચિક્કદુરા વારકાંત સિદ્ધમુ સુમતી ॥ 41 ॥

કો઱ ગાનિ કોડુકુ બુટ્ટિન
કો઱ ગામિયે કાદુ, તંડ્રિ ગુણમુલ જે઱ચુન્
ચે઱કુ તુદ વેન્નુ બુટ્ટિન
જે઱કુન તીપેલ્લ જે઱ચુ સિદ્ધમુ સુમતી ॥ 42 ॥

કોમલિ વિશ્વાસંબુનુ,
બામુલતો જેલિમિ, યન્ય ભામલ વલપુન્,
વેમુલ તિય્યદનંબુનુ,
ભૂમીશુલ નમ્મિકલુનુ બોંકુર સુમતી ॥ 43 ॥

ગડન ગલ મગનિ જૂચિન
નડુગડુગુન મડુગુ લિડુદુ રતિવલુ દમલો,
ગડ નુડુગુ મગનિ જૂચિન
નડ પીનુગુ વચ્ચે નંચુ નગુદુરુ સુમતી ॥ 44 ॥

ચિંતિંપકુ કડચિન પનિ,
કિંતુલુ વલતુરનિ નમ્મ કેંતયુ મદિલો,
નંતઃપુર કાંતલતો
મંતનમુલ માનુ મિદિયે મતમુર સુમતી ॥ 45 ॥

ચીમલુ પેટ્ટિન પુટ્ટલુ
પામુલ કિરવૈનયટ્લુ પામરુડુ દગન્
હેમંબુ ગૂડ બેટ્ટિન
ભૂમીશુલ પાલ જેરુ ભુવિલો સુમતી ॥ 46 ॥

ચુટ્ટમુલુ ગાનિ વારલુ
ચુટ્ટમુલમુ નીકટંચુ સોંપુ દલિર્પન્
નેટ્ટુકોનિ યાશ્રયિંતુરુ
ગટ્ટિગ દ્રવ્યંબુ ગલુગ ગદરા સુમતી ॥ 47 ॥

ચેતુલકુ દોડવુ દાનમુ,
ભૂતલનાથુલકુ દોડવુ બોંકમિ ધરલો,
નીતિયે તોડવેવ્વારિકિ,
નાતિકિ માનંબુ તોડવુ નયમુગ સુમતી ॥ 48 ॥

તડ વોર્વક, યોડ લોર્વક,
કડુ વેગં બડિચિ પડિન ગાર્યં બગુને,
તડ વોર્ચિન, નોડ લોર્ચિન,
જેડિપોયિન કાર્યમેલ્લ જેકુ઱ુ સુમતી ॥ 49 ॥

તન કોપમે તન શત્રુવુ,
તન શાંતમે તનકુ રક્ષ, દય ચુટ્ટંબૌ
તન સંતોષમે સ્વર્ગમુ,
તન દુઃખમે નરક મંડ્રુ તથ્યમુ સુમતી ॥ 50 ॥

તન યૂરિ તપસિ તપમુનુ,
તન પુત્રુનિ વિદ્ય પેંપુ, દન સતિ રૂપુન્,
દન પેરટિ ચેટ્ટુ મંદુનુ,
મનસુન વર્ણિંપરેટ્ટિ મનુજુલુ સુમતી ॥ 51 ॥

તન કલિમિ યિંદ્ર ભોગમુ,
તન લેમિયે સ્વર્ગલોક દારિદ્ર્યંબુન્,
દન ચાવુ જલ પ્રળયમુ,
તનુ વલચિન યદિયે રંભ તથ્યમુ સુમતી ॥ 52 ॥

તન વારુ લેનિ ચોટનુ,
જનમિંચુક લેનિ ચોટ, જગડમુ ચોટન્,
અનુમાનમૈન ચોટનુ,
મનુજુનકુનુ નિલુવ દગદુ મહિલો સુમતી ॥ 53 ॥

તમલમુ વેયનિ નોરુનુ,
વિમતુલતો ચેલિમિ ચેસિ વેતબડુ તેલિવિન્,
ગમલમુલુ લેનિ કોલકુનુ,
હિમધામુડુ લેનિ રાત્રિ હીનમુ સુમતી ॥ 54 ॥

તલનુંડુ વિષમુ ફણિકિનિ,
વેલયંગા દોક નુંડુ વૃશ્ચિકમુનકુન્,
તલ તોક યનક યુંડુનુ
ખલુનકુ નિલુવેલ્લ વિષમુ ગદરા સુમતી ॥ 55 ॥

તલપોડુગુ ધનમુ પોસિન
વેલયાલિકિ નિજમુ લેદુ વિવરિંપંગા
દલ દડિવિ બાસ જેસિન
વેલયાલિનિ નમ્મરાદુ વિનરા સુમતી ॥ 56 ॥

તલ માસિન, નોલુ માસિન,
વલુવલુ માસિનનુ બ્રાણ વલ્લભુનૈનન્
ગુલકાંતલૈન રોતુરુ
તિલકિંપગ ભૂમિલોન દિરમુગ સુમતી ॥ 57 ॥

તાનુ ભુજિંપનિ યર્થમુ
માનવ પતિ જેરુ ગોંત મ઱િ ભૂગતમૌ
ગાનલ નીગલુ ગૂર્ચિન
તેનિય યોરુ જેરુનટ્લુ તિરમુગ સુમતી ॥ 58 ॥

દગ્ગ઱ કોંડેમુ સેપ્પેડુ
પ્રેગ્ગડ પલુકુલકુ રાજુ પ્રિયુડૈ મ઱િ દા
નેગ્ગુ બ્રજ કાચરિંચુટ
બોગ્ગુલકૈ કલ્પતરુવુ બોડુચુટ સુમતી ॥ 59 ॥

ધનપતિ સખુડૈ યુંડિન
નેનયંગા શિવુડુ ભિક્ષમેત્તગ વલસેન્,
દન વારિ કેંત ગલિગિન
દન ભાગ્યમે તનકુ ગાક તથ્યમુ સુમતી ॥ 60 ॥

ધીરુલકુ જેયુ મેલદિ
સારંબગુ નારિકેળ સલિલમુ ભંગિન્
ગૌરવમુનુ મ઱િ મીદટ
ભૂરિ સુખાવહમુ નગુનુ ભુવિલો સુમતી ॥ 61 ॥

નડુવકુમી તેરુવોક્કટ,
ગુડુવકુમી શત્રુ નિંટ ગૂરિમિ તોડન્,
મુડુવકુમી પરધનમુલ,
નુડુવકુમી યોરુલ મનસુ નોવ્વગ સુમતી ॥ 62 ॥

નમ્મકુ સુંકરિ, જૂદરિ,
નમ્મકુ મોગસાલ વાનિ, નટુ વેલયાલિન્,
નમ્મકુ મંગડિ વાનિનિ,
નમ્મકુ મી વામ હસ્તુ નવનિનિ સુમતી ॥ 63 ॥

નયમુન બાલું દ્રાવરુ,
ભયમુનનુ વિષમ્મુનૈન ભક્ષિંતુરુગા,
નયમેંત દોષકારિયો,
ભયમે જૂપંગ વલયુ બાગુગ સુમતી ॥ 64 ॥

નરપતુલુ મે઱ દપ્પિન,
દિરમોપ્પગ વિધવ યિંટ દીર્પરિ યૈનન્,
ગરણમુ વૈદિકુડૈનનુ,
મરણાંતક મૌનુગાનિ માનદુ સુમતી ॥ 65 ॥

નવરસ ભાવાલંકૃત
કવિતા ગોષ્ટિયુનુ, મધુર ગાનંબુનુ દા
નવિવેકિ કેંત જેપ્પિન
જેવિટિકિ શંખૂદિનટ્લુ સિદ્ધમુ સુમતી ॥ 66 ॥

નવ્વકુમી સભ લોપલ,
નવ્વકુમી તલ્લિ, દંડ્રિ, નાથુલ તોડન્,
નવ્વકુમી પરસતિતો,
નવ્વકુમી વિપ્રવરુલ નયમિદિ સુમતી ॥ 67 ॥

નીરે પ્રાણાધારમુ
નોરે રસભરિતમૈન નુડુવુલ કેલ્લન્
નારિયે નરુલકુ રત્નમુ
ચીરયે શૃંગારમંડ્રુ સિદ્ધમુ સુમતી ॥ 68 ॥

પગવલ દેવ્વરિ તોડનુ,
વગવંગા વલદુ લેમિ વચ્ચિન પિદપન્,
દેગ નાડ વલદુ સભલનુ
મગુવકુ મનસિય્ય વલદુ મહિલો સુમતી ॥ 69 ॥

પતિકડકુ, દન્નુ ગૂરિન
સતિકડકુનુ, વેલ્પુ કડકુ, સદ્ગુરુ કડકુન્,
સુતુકડકુ રિત્તચેતુલ
મતિમંતુલુ ચનરુ નીતિ માર્ગમુ સુમતી ॥ 70 ॥

પનિચેયુનેડલ દાસિયુ,
નનુભવમુન રંભ, મંત્રિ યાલોચનલન્,
દનભુક્તિ યેડલ દલ્લિયુ,
નન્ દન કુલકાંત યુંડુ નગુરા સુમતી ॥ 71 ॥

પરનારી સોદરુડૈ,
પરધનમુલ કાસપડક, પરુલકુ હિતુડૈ,
પરુલુ દનુ બોગડ નેગડક,
પરુ લલિગિન નલુગ નતડુ પરમુડુ સુમતી ॥ 72 ॥

પરસતિ કૂટમિ ગોરકુ,
પરધનમુલ કાસપડકુ, બરુનેંચકુમી,
સરિગાનિ ગોષ્ટિ સેયકુ,
સિરિચેડિ ચુટ્ટંબુ કડકુ જેરકુ સુમતી ॥ 73 ॥

પરસતુલ ગોષ્ઠિ નુંડિન
પુરુષુડુ ગાંગેયુડૈન ભુવિ નિંદ પડુન્,
બરસતિ સુશીલયૈનનુ
બરુસંગતિ નુન્ન નિંદ પાલગુ સુમતી ॥ 74 ॥

પરુલકુ નિષ્ટમુ સેપ્પકુ,
પોરુગિંડ્લકુ બનુલુ લેક પોવકુ મેપુડુન્,
બરુ ગદિસિન સતિ ગવયકુ,
મે઱િગિયુ બિરુસૈન હયમુ લેક્કકુ સુમતી ॥ 75 ॥

પર્વમુલ સતુલ ગવયકુ,
મુર્વીશ્વરુ કરુણ નમ્મિ યુબ્બકુ મદિલો,
ગર્વિંપ નાલિ બેંપકુ,
નિર્વહણમુ લેનિ ચોટ નિલુવકુ સુમતી ॥ 76 ॥

પલુ દોમિ સેયુ વિડિયમુ,
તલગડિગિન નાટિ નિદ્ર, તરુણુલયેડલન્
બોલ યલુક નાટિ કૂટમિ
વેલ યિંતનિ ચેપ્પરાદુ વિનરા સુમતી ॥ 77 ॥

પાટે઱ુગનિ પતિ કોલુવુનુ,
ગૂટંબુન કે઱ુકપડનિ કોમલિ રતિયુન્,
બેટેત્ત જેયુ ચેલિમિયુ,
નેટિકિ નેદુરીદિનટ્ટુ લેન્નગ સુમતી ॥ 78 ॥

પાલનુ ગલસિન જલમુનુ
પાલ વિધંબુનને યુંડુ બરિકિંપંગા
પાલ ચવિ જે઱ચુ ગાવુન
પાલસુડગુ વાનિ પોંદુ વલદુર સુમતી ॥ 79 ॥

પાલસુનકૈન યાપદ
જાલિંબડિ તીર્પ દગદુ સર્વજ્ઞુનકુન્
તેલગ્નિ બડગ બટ્ટિન
મેલે઱ુગુને મીટુ ગાક મેદિનિ સુમતી ॥ 80 ॥

પિલુવનિ પનુલકુ બોવુટ,
ગલયનિ સતિ ગતિયુ, રાજુ ગાનનિ કોલુવું,
બિલુવનિ પેરંટંબુનુ,
વલુવનિ ચેલિમિયુનુ જેય વલદુર સુમતી ॥ 81 ॥

પુત્રોત્સાહમુ તંડ્રિકિ
પુત્રુડુ જન્મિંચિનપુડે પુટ્ટદુ, જનુલા
પુત્રુનિ કનુગોનિ બોગડગ
પુત્રોત્સાહંબુ નાડુ પોંદુર સુમતી ॥ 82 ॥

પુરિકિનિ પ્રાણમુ ગોમટિ,
વરિકિનિ પ્રાણંબુ નીરુ વસુમતિ લોનન્,
ગરિકિનિ પ્રાણમુ તોંડમુ,
સિરિકિનિ પ્રાણંબુ મગુવ સિદ્ધમુ સુમતી ॥ 83 ॥

પુલિ પાલુ દેચ્ચિ યિચ્ચિન,
નલવડગા ગુંડે ગોસિ ય઱ચે નિડિનન્,
દલપોડુગુ ધનમુ બોસિન,
વેલયાલિકિ ગૂર્મિ લેદુ વિનરા સુમતી ॥ 84 ॥

પેટ્ટિન દિનમુલ લોપલ
નટ્ટડવુલનૈન વચ્ચુ નાનાર્થમુલુન્,
બેટ્ટનિ દિનમુલ ગનકપુ
ગટ્ટેક્કિન નેમિ લેદુ ગદરા સુમતી ॥ 85 ॥

પોરુગુન બગવાડુંડિન,
નિરવોંદક વ્રાતકાડે યેલિક યૈનન્,
ધર ગાપુ કોંડેમાડિન,
ગરણાલકુ બ્રદુકુ લેદુ ગદરા સુમતી ॥ 86 ॥

બંગારુ કુદુવ બેટ્ટકુ,
સંગરમુન બા઱િપોકુ સરસુડવૈતે,
નંગડિ વેચ્ચમુ વાડકુ,
વેંગલિતો જેલિમિ વલદુ વિનરા સુમતી ॥ 87 ॥

બલવંતુડ નાકેમનિ
પલુવુરતો નિગ્રહિંચિ પલુકુટ મેલા,
બલવંત મૈન સર્પમુ
ચલિ ચીમલ ચેત જિક્કિ ચાવદે સુમતી ॥ 88 ॥

મદિનોકનિ વલચિ યુંડગ
મદિચેડિ યોક ક્રૂર વિટુડુ માનક તિરુગુન્
બદિ ચિલુક પિલ્લિ પટ્ટિન
જદુવુને યાપંજરમુન જગતિનિ સુમતી ॥ 89 ॥

મંડલ પતિ સમુખંબુન
મેંડૈન પ્રધાનિ લેક મેલગુટ યેલ્લન્
ગોંડંત મદપુ ટેનુગુ
તોંડમુ લેકુંડિનટ્લુ દોચુર સુમતી ॥ 90 ॥

મંત્રિગલવાનિ રાજ્યમુ
તંત્રમુ સેડકુંડ નિલુચુ દ઱ચુગ ધરલો
મંત્રિ વિહીનુનિ રાજ્યમુ
જંત્રપુ ગીલૂડિનટ્લુ જરુગદુ સુમતી ॥ 91 ॥

માટકુ બ્રાણમુ સત્યમુ,
કોટકુ બ્રાણંબુ સુભટ કોટિ, ધરિત્રિન્
બોટિકિ બ્રાણમુ માનમુ,
ચીટિકિ બ્રાણંબુ વ્રાલુ સિદ્ધમુ સુમતી ॥ 92 ॥

માનધનુ ડાત્મધૃતિ ચેડિ
હીનુંડગુ વાનિ નાશ્રયિંચુટ યેલ્લન્
માનેડુ જલમુલ લોપલ
નેનુગુ મેયિ દાચિનટ્ટુ લે઱ુગુમુ સુમતી ॥ 93 ॥

મેલેંચનિ માલિન્યુનિ,
માલનુ, મોગસાલેવાનિ, મંગલિ હિતુગા
નેલિન નરપતિ રાજ્યમુ
નેલ ગલસિ પોવુગાનિ નેગડદુ સુમતી ॥ 94 ॥

રાપોમ્મનિ પિલુવનિ યા
ભૂપાલુનિ ગોલ્વ ભુક્તિ મુક્તુલુ ગલવે
દીપંબુ લેનિ યિંટનુ
જેપુન કીળ્ળાડિનટ્લુ સિદ્ધમુ સુમતી ॥ 95 ॥

રૂપિંચિ પલિકિ બોંકકુ,
પ્રાપગુ ચુટ્ટંબુ નેગ્ગુ પલુકકુ મદિલો,
ગોપિંચુ રાજુ ગોલ્વકુ,
પાપપુ દેશંબુ સો઱કુ પદિલમુ સુમતી ॥ 96 ॥

લાવિગલવાનિ કંટેનુ
ભાવિંપગ નીતિપરુડુ બલવંતુંડૌ
ગ્રાનંબંત ગજંબુનુ
માવટિવાડેક્કિનટ્લુ મહિલો સુમતી ॥ 97 ॥

વ઱દૈન ચેનુ દુન્નકુ,
ક઱વૈનનુ બંધુજનુલ કડ કેગકુમી,
પરુલકુ મર્મમુ ચેપ્પકુ,
પિરિકિકિ દળવાયિ તનમુ પેટ્ટકુ સુમતી ॥ 98 ॥

વરિપંટ લેનિ યૂરુનુ,
દોર યુંડનિ યૂરુ, તોડુ દોરકનિ તેરુવુન્,
ધરનુ પતિ લેનિ ગૃહમુનુ
નરયંગા રુદ્રભૂમિ યનદગુ સુમતી ॥ 99 ॥

વિનદગુ નેવ્વરુ જેપ્પિન
વિનિનંતને વેગ પડક વિવરિંપ દગુન્
કનિ કલ્લ નિજમુ દેલિસિન
મનુજુડે પો નીતિ પરુડુ મહિલો સુમતી ॥ 100 ॥

વીડેમુ સેયનિ નોરુનુ,
જેડેલ યધરામૃતંબુ સેયનિ નોરુન્,
પાડંગરાનિ નોરુનુ
બૂડિદ કિરવૈન પાડુ બોંદર સુમતી ॥ 101 ॥

વેલયાલિ વલન ગૂરિમિ
ગલગદુ, મ઱િ ગલિગેનેનિ કડતે઱દુગા,
બલુવુરુ નડચેડુ તેરુવુન
મોલવદુ પુવુ, મોલિચેનેનિ પોદલદુ સુમતી ॥ 102 ॥

વેલયાલુ ચેયુ બાસલુ,
વેલયગ મોગસાલ બોંદુ વેલમલ ચેલિમિન્,
ગલલોન ગન્ન કલિમિયુ
વિલસિતમુગ નમ્મરાદુ વિનરા સુમતી ॥ 103 ॥

વેસરપુ જાતિ ગાની,
વીસમુ દા જેયનટ્ટિ વીરિડિ ગાની,
દાસિ કોડુકૈન ગાની,
કાસુલુ ગલ વાડે રાજુ ગદરા સુમતી ॥ 104 ॥

શુભમુલ પોંદનિ ચદુવુનુ,
નભિનયમુગ રાગરસમુ નંદનિ પાટલ્,
ગુભ ગુભલુ લેનિ કૂટમિ,
સભ મેચ્ચનિ માટલેલ્લ જપ્પન સુમતી ॥ 105 ॥

સરસમુ વિરસમુ કો઱કે,
પરિપૂર્ણ સુખંબુ લધિક બાધલ કો઱કે,
પેરુગુટ વિરુગુટ કો઱કે,
ધર તગ્ગુટ હેચ્ચુ કો઱કે તથ્યમુ સુમતી ॥ 106 ॥

સિરિ તા વચ્ચિન વચ્ચુનુ
સલલિતમુગ નારિકેળ સલિલમુ ભંગિન્,
સિરિ તા બોયિન બોવુનુ
કરિ મ્રિંગિન વેલગ પંડુ કરણિનિ સુમતી ॥ 107 ॥

સ્ત્રીલ યેડ વાદુલાડકુ,
બાલુરતો જેલિમિચેસિ ભાષિંપકુમી,
મેલૈન ગુણમુ વિડુવકુ,
મેલિન પતિ નિંદ સેય કેન્નડુ સુમતી ॥ 108 ॥

********

Leave a Comment