[സുമതീ ശതകമ്] ᐈ Sumati Satakam Lyrics In Malayalam Pdf

Sumati Satakam Lyrics In Malayalam

ശ്രീ രാമുനി ദയചേതനു
നാരൂഢിഗ സകല ജനുലു നൌരാ യനഗാ
ധാരാലമൈന നീതുലു
നോരൂരഗ ജവുലു പുട്ട നുഡിവെദ സുമതീ ॥ 1 ॥

അക്കരകു രാനി ചുട്ടമു,
മ്രൊക്കിന വരമീനി വേല്പു, മൊഹരമുന ദാ
നെക്കിന ബാരനി ഗുര്രമു
ഗ്രക്കുന വിഡവംഗവലയു ഗദരാ സുമതീ ॥ 2 ॥

അഡിഗിന ജീതംബിയ്യനി
മിഡിമേലപു ദൊരനു ഗൊല്ചി മിഡുകുട കംടെന്
വഡിഗല യെദ്ദുല ഗട്ടുക
മഡി ദുന്നുകു ബ്രതുക വച്ചു മഹിലോ സുമതീ ॥ 3 ॥

അഡിയാസ കൊലുവു ഗൊലുവകു,
ഗുഡി മണിയമു സേയബോകു, കുജനുല തോഡന്
വിഡുവക കൂരിമി സേയകു,
മഡവിനി ദോഡരകൊംടി നരുഗകു സുമതീ ॥ 4 ॥

അധരമു ഗദലിയു, ഗദലക
മധുരമുലഗു ഭാഷ ലുഡുഗി മൌന വ്രതുഡൌ
അധികാര രോഗ പൂരിത
ബധിരാംധക ശവമു ജൂഡ ബാപമു സുമതീ ॥ 5 ॥

അപ്പു കൊനി ചേയു വിഭവമു,
മുപ്പുന ബൃആയംപുടാലു, മൂര്ഖുനി തപമുന്,
ദപ്പരയനി നൃപു രാജ്യമു
ദെപ്പരമൈ മീദ ഗീഡു ദെച്ചുര സുമതീ ॥ 6 ॥

അപ്പിച്ചുവാഡു, വൈദ്യുഡു
നെപ്പുഡു നെഡതെഗക പാരു നേരുനു, ദ്വിജുഡുന്
ജൊപ്പഡിന യൂര നുംഡുമു
ചൊപ്പഡകുന്നട്ടി യൂരു ചൊരകുമു സുമതീ ॥ 7 ॥

അല്ലുനി മംചിതനംബു,
ഗൊല്ലനി സാഹിത്യ വിദ്യ, കോമലി നിജമുന്,
ബൊല്ലുന ദംചിന ബിയ്യമു,
ദെല്ലനി കാകുലുനു ലേവു തെലിയുമു സുമതീ ॥ 8 ॥

ആകൊന്ന കൂഡെ യമൃതമു,
താകൊംചക നിച്ചുവാ~ംഡെ ദാത ധരിത്രിന്,
സോകോര്ചുവാഡെ മനുജുഡു,
തേകുവ ഗലവാഡെ വംശ തിലകുഡു സുമതീ ॥ 9 ॥

ആകലി യുഡുഗനി കഡുപുനു,
വേകടിയഗു ലംജ പഡുപു വിഡുവനി ബ്രതുകുന്,
ബ്രാകൊന്ന നൂതി യുദകമു,
മേകല പാഡിയുനു രോത മേദിനി സുമതീ ॥ 10 ॥

ഇച്ചുനദേ വിദ്യ, രണമുന
ജൊച്ചുനദേ മഗതനംബു, സുകവീശ്വരുലുന്
മെച്ചുനദേ നേര്ചു, വദുകു
വച്ചുനദേ കീഡു സുമ്മു വസുധനു സുമതീ ॥ 11 ॥

ഇമ്മുഗ ജദുവനി നോരുനു,
നമ്മാ യനി ബിലിചി യന്ന മഡുഗനി നോരുന്,
ദമ്മുല ബിലുവനി നോരുനു
ഗുമ്മരി മനു ദ്രവ്വിനട്ടി ഗുംടര സുമതീ ॥ 12 ॥

ഉഡുമുംഡദെ നൂരേംഡ്ലുനു,
ബഡിയുംഡദെ പേര്മി ബാമു പദിനൂരേംഡ്ലുന്,
മഡുവുന ഗൊക്കെര യുംഡദെ,
കഡു നില ബുരുഷാര്ഥ പരുഡു ഗാവലെ സുമതീ ॥ 13 ॥

ഉത്തമഗുണമുലു നീചുന
കെത്തെറഗുന ഗലുഗ നേര്ചു; നെയ്യെഡലം ദാ
നെത്തിച്ചി കരഗി പോസിന
നിത്തഡി ബംഗാരമഗുനെ യിലലോ സുമതീ? ॥ 14 ॥

ഉദകമു ദ്രാവെഡു ഹയമുനു,
മദമുന നുപ്പൊംഗുചുംഡു മത്തേഭംബുന്,
മൊദവു കഡ നുന്ന വൃഷഭമു,
ജദുവനി യാനീചു ഗഡകു ജനകുര സുമതീ ॥ 15 ॥

ഉപകാരികി നുപകാരമു
വിപരീതമു ഗാദു സേയ വിവരിംപംഗാ;
നപകാരികി നുപകാരമു
നെപമെന്നക സേയുവാഡു നേര്പരി സുമതീ ॥ 16 ॥

ഉപമിംപ മൊദലു തിയ്യന
കപടം ബെഡനെഡനു ജെറകു കൈ വഡിനേ പോ
നെപമുലു വെദകുനു ഗഡപട
ഗപടപു ദുര്ജാതി പൊംദു ഗദരാ സുമതീ ॥ 17 ॥

എപ്പടി കെയ്യദി പ്രസ്തുത
മപ്പടികാ മാടലാഡി, യന്യുല മനമുല്
നൊപ്പിംചക, താ നൊവ്വക,
തപ്പിംചുക തിരുഗുവാഡു ധന്യുഡു സുമതീ ॥ 18 ॥

എപ്പുഡു ദപ്പുലു വെദകെഡു
നപ്പുരുഷുനി ഗൊല്വഗൂഡ ദദി യെട്ലന്നന്
സര്പംബു പഡഗ നീഡനു
ഗപ്പ വസിംചിന വിധംബു ഗദരാ സുമതീ ॥ 19 ॥

എപ്പുഡു സംപദ കലിഗിന
നപ്പുഡു ബംധുവുലു വത്തു രദി യെട്ലന്നന്
തെപ്പലുഗ ജെറുവു നിംഡിന
ഗപ്പലു പദിവേലു ചേരു ഗദരാ സുമതീ ॥ 20 ॥

ഏറകുമീ കസുഗായലു,
ദൂറകുമീ ബംധുജനുല ദോഷമു സുമ്മീ,
പാറകുമീ രണമംദുന,
മീറകുമീ ഗുരുവു നാജ്ഞ മേദിനി സുമതീ ॥ 21 ॥

ഒക യൂരികി നൊക കരണമു,
നൊക തീര്പരിയൈന ഗാക, നൊഗി ദറുചൈനന്,
ഗകവികലു ഗാക യുംഡുനെ
സകലംബുനു ഗൊട്ടുവഡക സഹജമു സുമതീ ॥ 22 ॥

ഒരു നാത്മ ദലചു സതി വിഡു,
മറുമാടലു പലുകു സതുല മന്നിംപകുമീ,
വെറ പെറുഗനി ഭടുനേലകു,
തറചുഗ സതി ഗവയ ബോകു, തഗദുര സുമതീ ॥ 23 ॥

ഒല്ലനി സതി നൊല്ലനി പതി,
നൊല്ലനി ചെലികാനി വിഡുവ നൊല്ലനി വാഡേ
ഗൊല്ലംഡു, കാക ധരലോ
ഗൊല്ലംഡുനു ഗൊല്ലഡൌനെ ഗുണമുന സുമതീ ॥ 24 ॥

ഓഡല ബംഡ്ലുനു വച്ചുനു,
ഓഡലു നാബംഡ്ലമീദ നൊപ്പുഗ വച്ചുന്,
ഓഡലു ബംഡ്ലുനു വലനേ
വാഡംബഡു ഗലിമി ലേമി വസുധനു സുമതീ ॥ 25 ॥

കഡു ബലവംതുഡൈനനു
ബുഡമിനി ബ്രായംപുടാലി ബുട്ടിന യിംടന്
ദഡവുംഡ നിച്ചെനേനിയു
ബഡുപുഗ നംഗഡികി ദാനെ ബംപുട സുമതീ ॥ 26 ॥

കനകപു സിംഹാസനമുന
ശുനകമു ഗൂര്ചുംഡബെട്ടി ശുഭ ലഗ്നമുനം
ദൊനരഗ ബട്ടമു ഗട്ടിന
വെനുകടി ഗുണമേല മാനു വിനരാ സുമതീ ॥ 27 ॥

കപ്പകു നൊരഗാലൈനനു,
സര്പമുനകു രോഗമൈന, സതി തുലുവൈനന്,
മുപ്പുന ദരിദ്രുഡൈനനു,
തപ്പദു മറി ദുഃഖ മഗുട തഥ്യമു സുമതീ ॥ 28 ॥

കമലമുലു നീട ബാസിന
കമലാപ്തുനി രശ്മി സോകി കമലിന ഭംഗിന്
തമ തമ നെലവുലു ദപ്പിന
തമ മിത്രുലു ശത്രുലൌട തഥ്യമു സുമതീ ॥ 29 ॥

കരണമു ഗരണമു നമ്മിന
മരണാംതക മൌനു ഗാനി മനലേഡു സുമീ,
കരണമു ദന സരി കരണമു
മറി നമ്മക മര്മ മീക മനവലെ സുമതീ ॥ 30 ॥

കരണമുല നനുസരിംപക
വിരസംബുന ദിന്ന തിംഡി വികടിംചു ജുമീ
യിരുസുന കംദെന ബെട്ടക
പരമേശ്വരു ബംഡി യൈന ബാരദു സുമതീ ॥ 31 ॥

കരണമു സാദൈയുന്നനു,
ഗരി മദ മുഡിഗിനനു, ബാമു ഗറവക യുന്നന്,
ധര ദേലു മീടകുന്നനു,
ഗര മരുദുഗ ലെക്ക ഗൊനരു ഗദരാ സുമതീ ॥ 32 ॥

കസുഗായ ഗറചി ചൂചിന
മസലക പസ യൊഗരു രാക മധുരംബഗുനാ,
പസ ഗലുഗു യുവതുലുംഡഗ
പസി ബാലല ബൊംദുവാഡു പശുവുര സുമതീ ॥ 33 ॥

കവി കാനി വാനി വ്രാതയു,
നവരസ ഭാവമുലു ലേനി നാതുല വലപുന്,
ദവിലി ചനു പംദി നേയനി
വിവിധായുധ കൌശലംബു വൃധരാ സുമതീ ॥ 34 ॥

കാദു സുമീ ദുസ്സംഗതി,
പോദുസുമീ “കീര്തി” കാംത പൊംദിന പിദപന്,
വാദു സുമീ യപ്പിച്ചുട,
ലേദു സുമീ സതുല വലപു ലേശമു സുമതീ ॥ 35 ॥

കാമുകുഡു ദനിസി വിഡിചിന
കോമലി ബരവിടുഡു ഗവയ ഗോരുട യെല്ലന്
ബ്രേമമുന ജെറകു പിപ്പികി
ചീമലു വെസ മൂഗിനട്ലു സിദ്ധമു സുമതീ ॥ 36 ॥

കാരണമു ലേനി നഗവുനു,
ബേരണമു ലേനി ലേമ, പൃഥിവീ സ്ഥലിലോ
ബൂരണമു ലേനി ബൂരെയു,
വീരണമു ലേനി പെംഡ്ലി വൃധരാ സുമതീ ॥ 37 ॥

കുലകാംത തോഡ നെപ്പുഡു
ഗലഹിംപകു, വട്ടി തപ്പു ഘടിയിംപകുമീ,
കലകംഠി കംട കന്നീ
രൊലികിന സിരി യിംട നുംഡ നൊല്ലദു സുമതീ ॥ 38 ॥

കൂരിമി ഗല ദിനമുലലോ
നേരമു ലെന്നഡുനു ഗലുഗ നേരവു മറി യാ
കൂരിമി വിരസംബൈനനു
നേരമുലേ തോചു ചുംഡു നിക്കമു സുമതീ ॥ 39 ॥

കൊംചെപു നരു സംഗതിചേ
നംചിതമുഗ ഗീഡു വച്ചു നദി യെട്ലന്നന്
ഗിംചിത്തു നല്ലി കുട്ടിന
മംചമുനകു ജേടു വച്ചു മഹിലോ സുമതീ ॥ 40 ॥

കൊക്കോകമെല്ല ജദിവിന,
ചക്കനിവാഡൈന, രാജ ചംദ്രുംഡൈനന്,
മിക്കിലി രൊക്കമു ലിയ്യക,
ചിക്കദുരാ വാരകാംത സിദ്ധമു സുമതീ ॥ 41 ॥

കൊറ ഗാനി കൊഡുകു ബുട്ടിന
കൊറ ഗാമിയെ കാദു, തംഡ്രി ഗുണമുല ജെറചുന്
ചെറകു തുദ വെന്നു ബുട്ടിന
ജെറകുന തീപെല്ല ജെറചു സിദ്ധമു സുമതീ ॥ 42 ॥

കോമലി വിശ്വാസംബുനു,
ബാമുലതോ ജെലിമി, യന്യ ഭാമല വലപുന്,
വേമുല തിയ്യദനംബുനു,
ഭൂമീശുല നമ്മികലുനു ബൊംകുര സുമതീ ॥ 43 ॥

ഗഡന ഗല മഗനി ജൂചിന
നഡുഗഡുഗുന മഡുഗു ലിഡുദു രതിവലു ദമലോ,
ഗഡ നുഡുഗു മഗനി ജൂചിന
നഡ പീനുഗു വച്ചെ നംചു നഗുദുരു സുമതീ ॥ 44 ॥

ചിംതിംപകു കഡചിന പനി,
കിംതുലു വലതുരനി നമ്മ കെംതയു മദിലോ,
നംതഃപുര കാംതലതോ
മംതനമുല മാനു മിദിയെ മതമുര സുമതീ ॥ 45 ॥

ചീമലു പെട്ടിന പുട്ടലു
പാമുല കിരവൈനയട്ലു പാമരുഡു ദഗന്
ഹേമംബു ഗൂഡ ബെട്ടിന
ഭൂമീശുല പാല ജേരു ഭുവിലോ സുമതീ ॥ 46 ॥

ചുട്ടമുലു ഗാനി വാരലു
ചുട്ടമുലമു നീകടംചു സൊംപു ദലിര്പന്
നെട്ടുകൊനി യാശ്രയിംതുരു
ഗട്ടിഗ ദ്രവ്യംബു ഗലുഗ ഗദരാ സുമതീ ॥ 47 ॥

ചേതുലകു ദൊഡവു ദാനമു,
ഭൂതലനാഥുലകു ദൊഡവു ബൊംകമി ധരലോ,
നീതിയെ തൊഡവെവ്വാരികി,
നാതികി മാനംബു തൊഡവു നയമുഗ സുമതീ ॥ 48 ॥

തഡ വോര്വക, യൊഡ ലോര്വക,
കഡു വേഗം ബഡിചി പഡിന ഗാര്യം ബഗുനേ,
തഡ വോര്ചിന, നൊഡ ലോര്ചിന,
ജെഡിപോയിന കാര്യമെല്ല ജേകുറു സുമതീ ॥ 49 ॥

തന കോപമെ തന ശത്രുവു,
തന ശാംതമെ തനകു രക്ഷ, ദയ ചുട്ടംബൌ
തന സംതോഷമെ സ്വര്ഗമു,
തന ദുഃഖമെ നരക മംഡ്രു തഥ്യമു സുമതീ ॥ 50 ॥

തന യൂരി തപസി തപമുനു,
തന പുത്രുനി വിദ്യ പെംപു, ദന സതി രൂപുന്,
ദന പെരടി ചെട്ടു മംദുനു,
മനസുന വര്ണിംപരെട്ടി മനുജുലു സുമതീ ॥ 51 ॥

തന കലിമി യിംദ്ര ഭോഗമു,
തന ലേമിയെ സ്വര്ഗലോക ദാരിദ്ര്യംബുന്,
ദന ചാവു ജല പ്രലയമു,
തനു വലചിന യദിയെ രംഭ തഥ്യമു സുമതീ ॥ 52 ॥

തന വാരു ലേനി ചോടനു,
ജനമിംചുക ലേനി ചോട, ജഗഡമു ചോടന്,
അനുമാനമൈന ചോടനു,
മനുജുനകുനു നിലുവ ദഗദു മഹിലോ സുമതീ ॥ 53 ॥

തമലമു വേയനി നോരുനു,
വിമതുലതോ ചെലിമി ചേസി വെതബഡു തെലിവിന്,
ഗമലമുലു ലേനി കൊലകുനു,
ഹിമധാമുഡു ലേനി രാത്രി ഹീനമു സുമതീ ॥ 54 ॥

തലനുംഡു വിഷമു ഫണികിനി,
വെലയംഗാ ദോക നുംഡു വൃശ്ചികമുനകുന്,
തല തോക യനക യുംഡുനു
ഖലുനകു നിലുവെല്ല വിഷമു ഗദരാ സുമതീ ॥ 55 ॥

തലപൊഡുഗു ധനമു പോസിന
വെലയാലികി നിജമു ലേദു വിവരിംപംഗാ
ദല ദഡിവി ബാസ ജേസിന
വെലയാലിനി നമ്മരാദു വിനരാ സുമതീ ॥ 56 ॥

തല മാസിന, നൊലു മാസിന,
വലുവലു മാസിനനു ബ്രാണ വല്ലഭുനൈനന്
ഗുലകാംതലൈന രോതുരു
തിലകിംപഗ ഭൂമിലോന ദിരമുഗ സുമതീ ॥ 57 ॥

താനു ഭുജിംപനി യര്ഥമു
മാനവ പതി ജേരു ഗൊംത മറി ഭൂഗതമൌ
ഗാനല നീഗലു ഗൂര്ചിന
തേനിയ യൊരു ജേരുനട്ലു തിരമുഗ സുമതീ ॥ 58 ॥

ദഗ്ഗറ കൊംഡെമു സെപ്പെഡു
പ്രെഗ്ഗഡ പലുകുലകു രാജു പ്രിയുഡൈ മറി ദാ
നെഗ്ഗു ബ്രജ കാചരിംചുട
ബൊഗ്ഗുലകൈ കല്പതരുവു ബൊഡുചുട സുമതീ ॥ 59 ॥

ധനപതി സഖുഡൈ യുംഡിന
നെനയംഗാ ശിവുഡു ഭിക്ഷമെത്തഗ വലസെന്,
ദന വാരി കെംത ഗലിഗിന
ദന ഭാഗ്യമെ തനകു ഗാക തഥ്യമു സുമതീ ॥ 60 ॥

ധീരുലകു ജേയു മേലദി
സാരംബഗു നാരികേല സലിലമു ഭംഗിന്
ഗൌരവമുനു മറി മീദട
ഭൂരി സുഖാവഹമു നഗുനു ഭുവിലോ സുമതീ ॥ 61 ॥

നഡുവകുമീ തെരുവൊക്കട,
ഗുഡുവകുമീ ശത്രു നിംട ഗൂരിമി തോഡന്,
മുഡുവകുമീ പരധനമുല,
നുഡുവകുമീ യൊരുല മനസു നൊവ്വഗ സുമതീ ॥ 62 ॥

നമ്മകു സുംകരി, ജൂദരി,
നമ്മകു മൊഗസാല വാനി, നടു വെലയാലിന്,
നമ്മകു മംഗഡി വാനിനി,
നമ്മകു മീ വാമ ഹസ്തു നവനിനി സുമതീ ॥ 63 ॥

നയമുന ബാലും ദ്രാവരു,
ഭയമുനനു വിഷമ്മുനൈന ഭക്ഷിംതുരുഗാ,
നയമെംത ദോഷകാരിയൊ,
ഭയമേ ജൂപംഗ വലയു ബാഗുഗ സുമതീ ॥ 64 ॥

നരപതുലു മേറ ദപ്പിന,
ദിരമൊപ്പഗ വിധവ യിംട ദീര്പരി യൈനന്,
ഗരണമു വൈദികുഡൈനനു,
മരണാംതക മൌനുഗാനി മാനദു സുമതീ ॥ 65 ॥

നവരസ ഭാവാലംകൃത
കവിതാ ഗോഷ്ടിയുനു, മധുര ഗാനംബുനു ദാ
നവിവേകി കെംത ജെപ്പിന
ജെവിടികി ശംഖൂദിനട്ലു സിദ്ധമു സുമതീ ॥ 66 ॥

നവ്വകുമീ സഭ ലോപല,
നവ്വകുമീ തല്ലി, ദംഡ്രി, നാഥുല തോഡന്,
നവ്വകുമീ പരസതിതോ,
നവ്വകുമീ വിപ്രവരുല നയമിദി സുമതീ ॥ 67 ॥

നീരേ പ്രാണാധാരമു
നോരേ രസഭരിതമൈന നുഡുവുല കെല്ലന്
നാരിയെ നരുലകു രത്നമു
ചീരയെ ശൃംഗാരമംഡ്രു സിദ്ധമു സുമതീ ॥ 68 ॥

പഗവല ദെവ്വരി തോഡനു,
വഗവംഗാ വലദു ലേമി വച്ചിന പിദപന്,
ദെഗ നാഡ വലദു സഭലനു
മഗുവകു മനസിയ്യ വലദു മഹിലോ സുമതീ ॥ 69 ॥

പതികഡകു, ദന്നു ഗൂരിന
സതികഡകുനു, വേല്പു കഡകു, സദ്ഗുരു കഡകുന്,
സുതുകഡകു രിത്തചേതുല
മതിമംതുലു ചനരു നീതി മാര്ഗമു സുമതീ ॥ 70 ॥

പനിചേയുനെഡല ദാസിയു,
നനുഭവമുന രംഭ, മംത്രി യാലോചനലന്,
ദനഭുക്തി യെഡല ദല്ലിയു,
നന് ദന കുലകാംത യുംഡു നഗുരാ സുമതീ ॥ 71 ॥

പരനാരീ സോദരുഡൈ,
പരധനമുല കാസപഡക, പരുലകു ഹിതുഡൈ,
പരുലു ദനു ബൊഗഡ നെഗഡക,
പരു ലലിഗിന നലുഗ നതഡു പരമുഡു സുമതീ ॥ 72 ॥

പരസതി കൂടമി ഗോരകു,
പരധനമുല കാസപഡകു, ബരുനെംചകുമീ,
സരിഗാനി ഗോഷ്ടി സേയകു,
സിരിചെഡി ചുട്ടംബു കഡകു ജേരകു സുമതീ ॥ 73 ॥

പരസതുല ഗോഷ്ഠി നുംഡിന
പുരുഷുഡു ഗാംഗേയുഡൈന ഭുവി നിംദ പഡുന്,
ബരസതി സുശീലയൈനനു
ബരുസംഗതി നുന്ന നിംദ പാലഗു സുമതീ ॥ 74 ॥

പരുലകു നിഷ്ടമു സെപ്പകു,
പൊരുഗിംഡ്ലകു ബനുലു ലേക പോവകു മെപുഡുന്,
ബരു ഗദിസിന സതി ഗവയകു,
മെറിഗിയു ബിരുസൈന ഹയമു ലെക്കകു സുമതീ ॥ 75 ॥

പര്വമുല സതുല ഗവയകു,
മുര്വീശ്വരു കരുണ നമ്മി യുബ്ബകു മദിലോ,
ഗര്വിംപ നാലി ബെംപകു,
നിര്വഹണമു ലേനി ചോട നിലുവകു സുമതീ ॥ 76 ॥

പലു ദോമി സേയു വിഡിയമു,
തലഗഡിഗിന നാടി നിദ്ര, തരുണുലയെഡലന്
ബൊല യലുക നാടി കൂടമി
വെല യിംതനി ചെപ്പരാദു വിനരാ സുമതീ ॥ 77 ॥

പാടെറുഗനി പതി കൊലുവുനു,
ഗൂടംബുന കെറുകപഡനി കോമലി രതിയുന്,
ബേടെത്ത ജേയു ചെലിമിയു,
നേടികി നെദുരീദിനട്ടു ലെന്നഗ സുമതീ ॥ 78 ॥

പാലനു ഗലസിന ജലമുനു
പാല വിധംബുനനെ യുംഡു ബരികിംപംഗാ
പാല ചവി ജെറചു ഗാവുന
പാലസുഡഗു വാനി പൊംദു വലദുര സുമതീ ॥ 79 ॥

പാലസുനകൈന യാപദ
ജാലിംബഡി തീര്പ ദഗദു സര്വജ്ഞുനകുന്
തേലഗ്നി ബഡഗ ബട്ടിന
മേലെറുഗുനെ മീടു ഗാക മേദിനി സുമതീ ॥ 80 ॥

പിലുവനി പനുലകു ബോവുട,
ഗലയനി സതി ഗതിയു, രാജു ഗാനനി കൊലുവും,
ബിലുവനി പേരംടംബുനു,
വലുവനി ചെലിമിയുനു ജേയ വലദുര സുമതീ ॥ 81 ॥

പുത്രോത്സാഹമു തംഡ്രികി
പുത്രുഡു ജന്മിംചിനപുഡെ പുട്ടദു, ജനുലാ
പുത്രുനി കനുഗൊനി ബൊഗഡഗ
പുത്രോത്സാഹംബു നാഡു പൊംദുര സുമതീ ॥ 82 ॥

പുരികിനി പ്രാണമു ഗോമടി,
വരികിനി പ്രാണംബു നീരു വസുമതി ലോനന്,
ഗരികിനി പ്രാണമു തൊംഡമു,
സിരികിനി പ്രാണംബു മഗുവ സിദ്ധമു സുമതീ ॥ 83 ॥

പുലി പാലു ദെച്ചി യിച്ചിന,
നലവഡഗാ ഗുംഡെ ഗോസി യറചേ നിഡിനന്,
ദലപൊഡുഗു ധനമു ബോസിന,
വെലയാലികി ഗൂര്മി ലേദു വിനരാ സുമതീ ॥ 84 ॥

പെട്ടിന ദിനമുല ലോപല
നട്ടഡവുലനൈന വച്ചു നാനാര്ഥമുലുന്,
ബെട്ടനി ദിനമുല ഗനകപു
ഗട്ടെക്കിന നേമി ലേദു ഗദരാ സുമതീ ॥ 85 ॥

പൊരുഗുന ബഗവാഡുംഡിന,
നിരവൊംദക വ്രാതകാഡെ യേലിക യൈനന്,
ധര ഗാപു കൊംഡെമാഡിന,
ഗരണാലകു ബ്രദുകു ലേദു ഗദരാ സുമതീ ॥ 86 ॥

ബംഗാരു കുദുവ ബെട്ടകു,
സംഗരമുന ബാറിപോകു സരസുഡവൈതേ,
നംഗഡി വെച്ചമു വാഡകു,
വെംഗലിതോ ജെലിമി വലദു വിനരാ സുമതീ ॥ 87 ॥

ബലവംതുഡ നാകേമനി
പലുവുരതോ നിഗ്രഹിംചി പലുകുട മേലാ,
ബലവംത മൈന സര്പമു
ചലി ചീമല ചേത ജിക്കി ചാവദെ സുമതീ ॥ 88 ॥

മദിനൊകനി വലചി യുംഡഗ
മദിചെഡി യൊക ക്രൂര വിടുഡു മാനക തിരുഗുന്
ബദി ചിലുക പില്ലി പട്ടിന
ജദുവുനെ യാപംജരമുന ജഗതിനി സുമതീ ॥ 89 ॥

മംഡല പതി സമുഖംബുന
മെംഡൈന പ്രധാനി ലേക മെലഗുട യെല്ലന്
ഗൊംഡംത മദപു ടേനുഗു
തൊംഡമു ലേകുംഡിനട്ലു ദോചുര സുമതീ ॥ 90 ॥

മംത്രിഗലവാനി രാജ്യമു
തംത്രമു സെഡകുംഡ നിലുചു ദറചുഗ ധരലോ
മംത്രി വിഹീനുനി രാജ്യമു
ജംത്രപു ഗീലൂഡിനട്ലു ജരുഗദു സുമതീ ॥ 91 ॥

മാടകു ബ്രാണമു സത്യമു,
കോടകു ബ്രാണംബു സുഭട കോടി, ധരിത്രിന്
ബോടികി ബ്രാണമു മാനമു,
ചീടികി ബ്രാണംബു വ്രാലു സിദ്ധമു സുമതീ ॥ 92 ॥

മാനധനു ഡാത്മധൃതി ചെഡി
ഹീനുംഡഗു വാനി നാശ്രയിംചുട യെല്ലന്
മാനെഡു ജലമുല ലോപല
നേനുഗു മെയി ദാചിനട്ടു ലെറുഗുമു സുമതീ ॥ 93 ॥

മേലെംചനി മാലിന്യുനി,
മാലനു, മൊഗസാലെവാനി, മംഗലി ഹിതുഗാ
നേലിന നരപതി രാജ്യമു
നേല ഗലസി പോവുഗാനി നെഗഡദു സുമതീ ॥ 94 ॥

രാപൊമ്മനി പിലുവനി യാ
ഭൂപാലുനി ഗൊല്വ ഭുക്തി മുക്തുലു ഗലവേ
ദീപംബു ലേനി യിംടനു
ജേപുന കീല്ലാഡിനട്ലു സിദ്ധമു സുമതീ ॥ 95 ॥

രൂപിംചി പലികി ബൊംകകു,
പ്രാപഗു ചുട്ടംബു നെഗ്ഗു പലുകകു മദിലോ,
ഗോപിംചു രാജു ഗൊല്വകു,
പാപപു ദേശംബു സൊറകു പദിലമു സുമതീ ॥ 96 ॥

ലാവിഗലവാനി കംടെനു
ഭാവിംപഗ നീതിപരുഡു ബലവംതുംഡൌ
ഗ്രാനംബംത ഗജംബുനു
മാവടിവാഡെക്കിനട്ലു മഹിലോ സുമതീ ॥ 97 ॥

വറദൈന ചേനു ദുന്നകു,
കറവൈനനു ബംധുജനുല കഡ കേഗകുമീ,
പരുലകു മര്മമു ചെപ്പകു,
പിരികികി ദലവായി തനമു പെട്ടകു സുമതീ ॥ 98 ॥

വരിപംട ലേനി യൂരുനു,
ദൊര യുംഡനി യൂരു, തോഡു ദൊരകനി തെരുവുന്,
ധരനു പതി ലേനി ഗൃഹമുനു
നരയംഗാ രുദ്രഭൂമി യനദഗു സുമതീ ॥ 99 ॥

വിനദഗു നെവ്വരു ജെപ്പിന
വിനിനംതനെ വേഗ പഡക വിവരിംപ ദഗുന്
കനി കല്ല നിജമു ദെലിസിന
മനുജുഡെ പോ നീതി പരുഡു മഹിലോ സുമതീ ॥ 100 ॥

വീഡെമു സേയനി നോരുനു,
ജേഡെല യധരാമൃതംബു സേയനി നോരുന്,
പാഡംഗരാനി നോരുനു
ബൂഡിദ കിരവൈന പാഡു ബൊംദര സുമതീ ॥ 101 ॥

വെലയാലി വലന ഗൂരിമി
ഗലഗദു, മറി ഗലിഗെനേനി കഡതേറദുഗാ,
ബലുവുരു നഡചെഡു തെരുവുന
മൊലവദു പുവു, മൊലിചെനേനി പൊദലദു സുമതീ ॥ 102 ॥

വെലയാലു ചേയു ബാസലു,
വെലയഗ മൊഗസാല ബൊംദു വെലമല ചെലിമിന്,
ഗലലോന ഗന്ന കലിമിയു
വിലസിതമുഗ നമ്മരാദു വിനരാ സുമതീ ॥ 103 ॥

വേസരപു ജാതി ഗാനീ,
വീസമു ദാ ജേയനട്ടി വീരിഡി ഗാനീ,
ദാസി കൊഡുകൈന ഗാനീ,
കാസുലു ഗല വാഡെ രാജു ഗദരാ സുമതീ ॥ 104 ॥

ശുഭമുല പൊംദനി ചദുവുനു,
നഭിനയമുഗ രാഗരസമു നംദനി പാടല്,
ഗുഭ ഗുഭലു ലേനി കൂടമി,
സഭ മെച്ചനി മാടലെല്ല ജപ്പന സുമതീ ॥ 105 ॥

സരസമു വിരസമു കൊറകേ,
പരിപൂര്ണ സുഖംബു ലധിക ബാധല കൊറകേ,
പെരുഗുട വിരുഗുട കൊറകേ,
ധര തഗ്ഗുട ഹെച്ചു കൊറകെ തഥ്യമു സുമതീ ॥ 106 ॥

സിരി താ വച്ചിന വച്ചുനു
സലലിതമുഗ നാരികേല സലിലമു ഭംഗിന്,
സിരി താ ബോയിന ബോവുനു
കരി മ്രിംഗിന വെലഗ പംഡു കരണിനി സുമതീ ॥ 107 ॥

സ്ത്രീല യെഡ വാദുലാഡകു,
ബാലുരതോ ജെലിമിചേസി ഭാഷിംപകുമീ,
മേലൈന ഗുണമു വിഡുവകു,
മേലിന പതി നിംദ സേയ കെന്നഡു സുമതീ ॥ 108 ॥

********

Leave a Comment