[સૂર્યાષ્ટકમ્] ᐈ Surya Ashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Surya Ashtakam lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Surya Ashtakam Lyrics In Gujarati આદિદેવ નમસ્તુભ્યં પ્રસીદ મભાસ્કરદિવાકર નમસ્તુભ્યં પ્રભાકર નમોસ્તુતે સપ્તાશ્વ રધ મારૂઢં પ્રચંડં કશ્યપાત્મજંશ્વેત પદ્મધરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહં લોહિતં રધમારૂઢં સર્વ લોક પિતામહંમહાપાપ હરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહં ત્રૈગુણ્યં ચ મહાશૂરં બ્રહ્મ વિષ્ણુ મહેશ્વરંમહા પાપ હરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહં બૃંહિતં તેજસાં પુંજં વાયુ માકાશ મેવચપ્રભુંચ સર્વ લોકાનાં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહં … Read more