[સૂર્યાષ્ટકમ્] ᐈ Surya Ashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Surya Ashtakam Lyrics In Gujarati

આદિદેવ નમસ્તુભ્યં પ્રસીદ મભાસ્કર
દિવાકર નમસ્તુભ્યં પ્રભાકર નમોસ્તુતે

સપ્તાશ્વ રધ મારૂઢં પ્રચંડં કશ્યપાત્મજં
શ્વેત પદ્મધરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહં

લોહિતં રધમારૂઢં સર્વ લોક પિતામહં
મહાપાપ હરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહં

ત્રૈગુણ્યં ચ મહાશૂરં બ્રહ્મ વિષ્ણુ મહેશ્વરં
મહા પાપ હરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહં

બૃંહિતં તેજસાં પુંજં વાયુ માકાશ મેવચ
પ્રભુંચ સર્વ લોકાનાં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહં

બંધૂક પુષ્પ સંકાશં હાર કુંડલ ભૂષિતં
એક ચક્રધરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહં

વિશ્વેશં વિશ્વ કર્તારં મહા તેજઃ પ્રદીપનં
મહા પાપ હરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહં

તં સૂર્યં જગતાં નાધં જ્નાન વિજ્નાન મોક્ષદં
મહા પાપ હરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહં

સૂર્યાષ્ટકં પઠેન્નિત્યં ગ્રહપીડા પ્રણાશનં
અપુત્રો લભતે પુત્રં દરિદ્રો ધનવાન્ ભવેત્

આમિષં મધુપાનં ચ યઃ કરોતિ રવેર્ધિને
સપ્ત જન્મ ભવેદ્રોગી જન્મ કર્મ દરિદ્રતા

સ્ત્રી તૈલ મધુ માંસાનિ હસ્ત્યજેત્તુ રવેર્ધિને
ન વ્યાધિ શોક દારિદ્ર્યં સૂર્ય લોકં સ ગચ્છતિ

ઇતિ શ્રી શિવપ્રોક્તં શ્રી સૂર્યાષ્ટકં સંપૂર્ણં

********

Also Read:

Leave a Comment