[ఉపదేశ సారం] ᐈ Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Telugu Pdf

Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Telugu

కర్తురాజ్ఞయా ప్రాప్యతే ఫలమ్ ।
కర్మ కిం పరం కర్మ తజ్జడమ్ ॥ 1 ॥

కృతిమహోదధౌ పతనకారణమ్ ।
ఫలమశాశ్వతం గతినిరోధకమ్ ॥ 2 ॥

ఈశ్వరార్పితం నేచ్ఛయా కృతమ్ ।
చిత్తశోధకం ముక్తిసాధకమ్ ॥ 3 ॥

కాయవాఙ్మనః కార్యముత్తమమ్ ।
పూజనం జపశ్చింతనం క్రమాత్ ॥ 4 ॥

జగత ఈశధీ యుక్తసేవనమ్ ।
అష్టమూర్తిభృద్దేవపూజనమ్ ॥ 5 ॥

ఉత్తమస్తవాదుచ్చమందతః ।
చిత్తజం జపధ్యానముత్తమమ్ ॥ 6 ॥

ఆజ్యధారయా స్రోతసా సమమ్ ।
సరలచింతనం విరలతః పరమ్ ॥ 7 ॥

భేదభావనాత్ సోఽహమిత్యసౌ ।
భావనాఽభిదా పావనీ మతా ॥ 8 ॥

భావశూన్యసద్భావసుస్థితిః ।
భావనాబలాద్భక్తిరుత్తమా ॥ 9 ॥

హృత్స్థలే మనః స్వస్థతా క్రియా ।
భక్తియోగబోధాశ్చ నిశ్చితమ్ ॥ 10 ॥

వాయురోధనాల్లీయతే మనః ।
జాలపక్షివద్రోధసాధనమ్ ॥ 11 ॥

చిత్తవాయవశ్చిత్క్రియాయుతాః ।
శాఖయోర్ద్వయీ శక్తిమూలకా ॥ 12 ॥

లయవినాశనే ఉభయరోధనే ।
లయగతం పునర్భవతి నో మృతమ్ ॥ 13 ॥

ప్రాణబంధనాల్లీనమానసమ్ ।
ఏకచింతనాన్నాశమేత్యదః ॥ 14 ॥

నష్టమానసోత్కృష్టయోగినః ।
కృత్యమస్తి కిం స్వస్థితిం యతః ॥ 15 ॥

దృశ్యవారితం చిత్తమాత్మనః ।
చిత్త్వదర్శనం తత్త్వదర్శనమ్ ॥ 16 ॥

మానసం తు కిం మార్గణే కృతే ।
నైవ మానసం మార్గ ఆర్జవాత్ ॥ 17 ॥

వృత్తయస్త్వహం వృత్తిమాశ్రితాః ।
వృత్తయో మనో విద్ధ్యహం మనః ॥ 18 ॥

అహమయం కుతో భవతి చిన్వతః ।
అయి పతత్యహం నిజవిచారణమ్ ॥ 19 ॥

అహమి నాశభాజ్యహమహంతయా ।
స్ఫురతి హృత్స్వయం పరమపూర్ణసత్ ॥ 20 ॥

ఇదమహం పదాఽభిఖ్యమన్వహమ్ ।
అహమిలీనకేఽప్యలయసత్తయా ॥ 21 ॥

విగ్రహేంద్రియప్రాణధీతమః ।
నాహమేకసత్తజ్జడం హ్యసత్ ॥ 22 ॥

సత్త్వభాసికా చిత్క్వవేతరా ।
సత్తయా హి చిచ్చిత్తయా హ్యహమ్ ॥ 23 ॥

ఈశజీవయోర్వేషధీభిదా ।
సత్స్వభావతో వస్తు కేవలమ్ ॥ 24 ॥

వేషహానతః స్వాత్మదర్శనమ్ ।
ఈశదర్శనం స్వాత్మరూపతః ॥ 25 ॥

ఆత్మసంస్థితిః స్వాత్మదర్శనమ్ ।
ఆత్మనిర్ద్వయాదాత్మనిష్ఠతా ॥ 26 ॥

జ్ఞానవర్జితాఽజ్ఞానహీనచిత్ ।
జ్ఞానమస్తి కిం జ్ఞాతుమంతరమ్ ॥ 27 ॥

కిం స్వరూపమిత్యాత్మదర్శనే ।
అవ్యయాఽభవాఽఽపూర్ణచిత్సుఖమ్ ॥ 28 ॥

బంధముక్త్యతీతం పరం సుఖమ్ ।
విందతీహ జీవస్తు దైవికః ॥ 29 ॥

అహమపేతకం నిజవిభానకమ్ ।
మహదిదంతపో రమనవాగియమ్ ॥ 30 ॥

********

Leave a Comment