[ಉಪದೇಶ ಸಾರಂ] ᐈ Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Kannada Pdf

Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Kannada ಕರ್ತುರಾಜ್ಞಯಾ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಫಲಮ್ ।ಕರ್ಮ ಕಿಂ ಪರಂ ಕರ್ಮ ತಜ್ಜಡಮ್ ॥ 1 ॥ ಕೃತಿಮಹೋದಧೌ ಪತನಕಾರಣಮ್ ।ಫಲಮಶಾಶ್ವತಂ ಗತಿನಿರೋಧಕಮ್ ॥ 2 ॥ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಿತಂ ನೇಚ್ಛಯಾ ಕೃತಮ್ ।ಚಿತ್ತಶೋಧಕಂ ಮುಕ್ತಿಸಾಧಕಮ್ ॥ 3 ॥ ಕಾಯವಾಙ್ಮನಃ ಕಾರ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ ।ಪೂಜನಂ ಜಪಶ್ಚಿಂತನಂ ಕ್ರಮಾತ್ ॥ 4 ॥ ಜಗತ ಈಶಧೀ ಯುಕ್ತಸೇವನಮ್ ।ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಭೃದ್ದೇವಪೂಜನಮ್ ॥ 5 ॥ ಉತ್ತಮಸ್ತವಾದುಚ್ಚಮಂದತಃ ।ಚಿತ್ತಜಂ ಜಪಧ್ಯಾನಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 6 ॥ … Read more

[பிரசங்க சுருக்கம்] ᐈ Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Tamil Pdf

Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Tamil கர்துராஜ்ஞயா ப்ராப்யதே ப2லம் ।கர்ம கிஂ பரஂ கர்ம தஜ்ஜட3ம் ॥ 1 ॥ க்ருதிமஹோத3தௌ4 பதனகாரணம் ।ப2லமஶாஶ்வதம் க3தினிரோத4கம் ॥ 2 ॥ ஈஶ்வரார்பிதஂ நேச்ச2யா க்ருதம் ।சித்தஶோத4கஂ முக்திஸாத4கம் ॥ 3 ॥ காயவாங்மன: கார்யமுத்தமம் ।பூஜனஂ ஜபஶ்சின்தனஂ க்ரமாத் ॥ 4 ॥ ஜக3த ஈஶதீ4 யுக்தஸேவனம் ।அஷ்டமூர்திப்4ருத்3தே3வபூஜனம் ॥ 5 ॥ உத்தமஸ்தவாது3ச்சமன்த3த: ।சித்தஜஂ ஜபத்4யானமுத்தமம் ॥ 6 ॥ ஆஜ்யதா4ரயா ஸ்ரோதஸா … Read more

[ఉపదేశ సారం] ᐈ Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Telugu Pdf

Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Telugu కర్తురాజ్ఞయా ప్రాప్యతే ఫలమ్ ।కర్మ కిం పరం కర్మ తజ్జడమ్ ॥ 1 ॥ కృతిమహోదధౌ పతనకారణమ్ ।ఫలమశాశ్వతం గతినిరోధకమ్ ॥ 2 ॥ ఈశ్వరార్పితం నేచ్ఛయా కృతమ్ ।చిత్తశోధకం ముక్తిసాధకమ్ ॥ 3 ॥ కాయవాఙ్మనః కార్యముత్తమమ్ ।పూజనం జపశ్చింతనం క్రమాత్ ॥ 4 ॥ జగత ఈశధీ యుక్తసేవనమ్ ।అష్టమూర్తిభృద్దేవపూజనమ్ ॥ 5 ॥ ఉత్తమస్తవాదుచ్చమందతః ।చిత్తజం జపధ్యానముత్తమమ్ ॥ 6 ॥ … Read more

[उपदेश सारं] ᐈ Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Hindi/Sanskrit कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् ।कर्म किं परं कर्म तज्जडम् ॥ 1 ॥ कृतिमहोदधौ पतनकारणम् ।फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ॥ 2 ॥ ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम् ।चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् ॥ 3 ॥ कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् ।पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात् ॥ 4 ॥ जगत ईशधी युक्तसेवनम् ।अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् ॥ 5 ॥ उत्तमस्तवादुच्चमन्दतः ।चित्तजं जपध्यानमुत्तमम् ॥ 6 ॥ … Read more

[উপদেশ সারং] ᐈ Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Bengali Pdf

Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Bengali কর্তুরাজ্ঞযা প্রাপ্যতে ফলম্ ।কর্ম কিং পরং কর্ম তজ্জডম্ ॥ 1 ॥ কৃতিমহোদধৌ পতনকারণম্ ।ফলমশাশ্বতং গতিনিরোধকম্ ॥ 2 ॥ ঈশ্বরার্পিতং নেচ্ছযা কৃতম্ ।চিত্তশোধকং মুক্তিসাধকম্ ॥ 3 ॥ কাযবাঙ্মনঃ কার্যমুত্তমম্ ।পূজনং জপশ্চিংতনং ক্রমাত্ ॥ 4 ॥ জগত ঈশধী যুক্তসেবনম্ ।অষ্টমূর্তিভৃদ্দেবপূজনম্ ॥ 5 ॥ উত্তমস্তবাদুচ্চমংদতঃ ।চিত্তজং জপধ্যানমুত্তমম্ ॥ 6 ॥ … Read more

[ଉପଦେଶ ସାରଂ] ᐈ Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Oriya/Odia କର୍ତୁରାଜ୍ଞୟା ପ୍ରାପ୍ୟତେ ଫଲମ୍ ।କର୍ମ କିଂ ପରଂ କର୍ମ ତଜ୍ଜଡମ୍ ॥ 1 ॥ କୃତିମହୋଦଧୌ ପତନକାରଣମ୍ ।ଫଲମଶାଶ୍ଵତଂ ଗତିନିରୋଧକମ୍ ॥ 2 ॥ ଈଶ୍ଵରାର୍ପିତଂ ନେଚ୍ଛୟା କୃତମ୍ ।ଚିତ୍ତଶୋଧକଂ ମୁକ୍ତିସାଧକମ୍ ॥ 3 ॥ କାୟଵାଙ୍ମନଃ କାର୍ୟମୁତ୍ତମମ୍ ।ପୂଜନଂ ଜପଶ୍ଚିଂତନଂ କ୍ରମାତ୍ ॥ 4 ॥ ଜଗତ ଈଶଧୀ ୟୁକ୍ତସେଵନମ୍ ।ଅଷ୍ଟମୂର୍ତିଭୃଦ୍ଦେଵପୂଜନମ୍ ॥ 5 ॥ ଉତ୍ତମସ୍ତଵାଦୁଚ୍ଚମଂଦତଃ ।ଚିତ୍ତଜଂ ଜପଧ୍ୟାନମୁତ୍ତମମ୍ ॥ 6 ॥ … Read more

[ઉપદેશ સારં] ᐈ Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Gujarati Pdf

Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Gujarati કર્તુરાજ્ઞયા પ્રાપ્યતે ફલમ્ ।કર્મ કિં પરં કર્મ તજ્જડમ્ ॥ 1 ॥ કૃતિમહોદધૌ પતનકારણમ્ ।ફલમશાશ્વતં ગતિનિરોધકમ્ ॥ 2 ॥ ઈશ્વરાર્પિતં નેચ્છયા કૃતમ્ ।ચિત્તશોધકં મુક્તિસાધકમ્ ॥ 3 ॥ કાયવાઙ્મનઃ કાર્યમુત્તમમ્ ।પૂજનં જપશ્ચિંતનં ક્રમાત્ ॥ 4 ॥ જગત ઈશધી યુક્તસેવનમ્ ।અષ્ટમૂર્તિભૃદ્દેવપૂજનમ્ ॥ 5 ॥ ઉત્તમસ્તવાદુચ્ચમંદતઃ ।ચિત્તજં જપધ્યાનમુત્તમમ્ ॥ 6 ॥ … Read more

[ഉപദേശ സാരം] ᐈ Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Malayalam Pdf

Upadesa Saram By Ramana Maharshi Lyrics In Malayalam കര്തുരാജ്ഞയാ പ്രാപ്യതേ ഫലമ് ।കര്മ കിം പരം കര്മ തജ്ജഡമ് ॥ 1 ॥ കൃതിമഹോദധൌ പതനകാരണമ് ।ഫലമശാശ്വതം ഗതിനിരോധകമ് ॥ 2 ॥ ഈശ്വരാര്പിതം നേച്ഛയാ കൃതമ് ।ചിത്തശോധകം മുക്തിസാധകമ് ॥ 3 ॥ കായവാങ്മനഃ കാര്യമുത്തമമ് ।പൂജനം ജപശ്ചിംതനം ക്രമാത് ॥ 4 ॥ ജഗത ഈശധീ യുക്തസേവനമ് ।അഷ്ടമൂര്തിഭൃദ്ദേവപൂജനമ് ॥ 5 ॥ ഉത്തമസ്തവാദുച്ചമംദതഃ ।ചിത്തജം ജപധ്യാനമുത്തമമ് ॥ 6 ॥ … Read more