[વાતાપિ ગણપતિં ભજેહં] ᐈ Vatapi Ganapatim Bhajeham Lyrics In Gujarati Pdf

Vatapi Ganapatim Bhajeham Lyrics In Gujarati

રાગમ્: હંસધ્વનિ (સ, રિ2, ગ3, પ, નિ3, સ)

વાતાપિ ગણપતિં ભજેઽહં
વારણાશ્યં વરપ્રદં શ્રી ।

ભૂતાદિ સંસેવિત ચરણં
ભૂત ભૌતિક પ્રપંચ ભરણં ।
વીતરાગિણં વિનુત યોગિનં
વિશ્વકારણં વિઘ્નવારણં ।

પુરા કુંભ સંભવ મુનિવર
પ્રપૂજિતં ત્રિકોણ મધ્યગતં
મુરારિ પ્રમુખાદ્યુપાસિતં
મૂલાધાર ક્ષેત્રસ્થિતં ।

પરાદિ ચત્વારિ વાગાત્મકં
પ્રણવ સ્વરૂપ વક્રતુંડં
નિરંતરં નિખિલ ચંદ્રખંડં
નિજવામકર વિદ્રુતેક્ષુખંડં ।

કરાંબુજ પાશ બીજાપૂરં
કલુષવિદૂરં ભૂતાકારં
હરાદિ ગુરુગુહ તોષિત બિંબં
હંસધ્વનિ ભૂષિત હેરંબં ।

********

Leave a Comment