[വാതാപി ഗണപതിം ഭജേഹം] ᐈ Vatapi Ganapatim Bhajeham Lyrics In Malayalam Pdf

Vatapi Ganapatim Bhajeham Lyrics In Malayalam

രാഗമ്: ഹംസധ്വനി (സ, രി2, ഗ3, പ, നി3, സ)

വാതാപി ഗണപതിം ഭജേഽഹം
വാരണാശ്യം വരപ്രദം ശ്രീ ।

ഭൂതാദി സംസേവിത ചരണം
ഭൂത ഭൌതിക പ്രപംച ഭരണം ।
വീതരാഗിണം വിനുത യോഗിനം
വിശ്വകാരണം വിഘ്നവാരണം ।

പുരാ കുംഭ സംഭവ മുനിവര
പ്രപൂജിതം ത്രികോണ മധ്യഗതം
മുരാരി പ്രമുഖാദ്യുപാസിതം
മൂലാധാര ക്ഷേത്രസ്ഥിതം ।

പരാദി ചത്വാരി വാഗാത്മകം
പ്രണവ സ്വരൂപ വക്രതുംഡം
നിരംതരം നിഖില ചംദ്രഖംഡം
നിജവാമകര വിദ്രുതേക്ഷുഖംഡം ।

കരാംബുജ പാശ ബീജാപൂരം
കലുഷവിദൂരം ഭൂതാകാരം
ഹരാദി ഗുരുഗുഹ തോഷിത ബിംബം
ഹംസധ്വനി ഭൂഷിത ഹേരംബം ।

********

Leave a Comment