Venkateswara Ashtothram Stotram lyrics in oriya,odia with meaning, benefits, pdf and mp3 song

[ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର] ᐈ Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Lyrics In Odia/Oriya With PDF

Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Stotram Lyrics In Odia/Oriya

ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀନିଵାସାଯ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମିପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଅନାନୁଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାଂଶନେ ନମଃ
ଓଂ ମାଧଵାଯ ନମଃ
ଓଂ କୃଷ୍ଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀହରଯେ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଞାନପଂଜରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଵତ୍ସ ଵକ୍ଷସେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵଂଦ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗୋଵିଂଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଶେଶାଦ୍ରିନିଲାଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵାଯ ନମଃ
ଓଂ କେଶଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁସୂଦନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଅଚ୍ଯୁତାଯ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମିନୀପ୍ରିଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵେଶାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପାଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପୀଶ୍ଵରାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରଂଜ୍ଯୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ତେକୁଂଠ ପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ଯଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୁଧାତନଵେ ନମଃ
ଓଂ ଯାଦ ଵେଂଦ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ଯ ଯୌଵନରୂପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ନିରଂଜନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିରାଭାସାଯ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ଯ ତୃପ୍ତ୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଧରାପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ସୁରପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ମଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵପୂଜିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ଚକ୍ରଧରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଵେଦାତ୍ମକାଯ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଧାମ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାଶ୍ରଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଵିକଲ୍ପାଯ ନମଃ
ଓଂ ନିଷ୍କଳଂକାଯ ନମଃ
ଓଂ ନିରାଂତକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଆର୍ତଲୋକାଭଯପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ନିରୁପ୍ରଦଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗଦାଧରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶାର୍ଞ୍ଙପାଣଯେ ନମଃ
ଓଂ ନଂଦକିନୀ ନମଃ
ଓଂ ଶଂଖଦାରକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅନେକମୂର୍ତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ଯକ୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ କଟିହସ୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅନେକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଦୀନବଂଧଵେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵ୍ଯାପିନେ ନମଃ
ଓଂ ଆକାଶରାଜଵରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଯୋଗିହୃତ୍ପଦ୍ଶମଂଦିରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦାମୋଦରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ପାଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ପାପଘ୍ନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶିଂଶୁମାରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜଟାମକୁଟ ଶୋଭିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶଂଖ ମଦ୍ଯୋଲ୍ଲ ସନ୍ମଂଜୁ କିଂକିଣ୍ଯାଢ୍ଯ ନମଃ
ଓଂ କାରୁଂଡକାଯ ନମଃ
ଓଂ ନୀଲମୋଘଶ୍ଯାମ ତନଵେ ନମଃ
ଓଂ ବିଲ୍ଵପତ୍ତ୍ରାର୍ଚନ ପ୍ରିଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍କର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଚିଂତିତାର୍ଧ ପ୍ରଦାଯକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଦାଶାର୍ହାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦଶରୂପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵକୀ ନଂଦନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶୌରଯେ ନମଃ
ଓଂ ହଯରୀଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜନାର୍ଧନାଯ ନମଃ
ଓଂ କନ୍ଯାଶ୍ରଣତାରେଜ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ପୀତାଂବରଧରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାଯ ନମଃ
ଓଂ ମୃଗଯାସକ୍ତ ମାନସାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଶ୍ଵରୂଢାଯ ନମଃ
ଓଂ ଖଡ୍ଗଧାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଧନାର୍ଜନ ସମୁତ୍ସୁକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଘନତାରଲ ସନ୍ମଧ୍ଯକସ୍ତୂରୀ ତିଲକୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ସଚ୍ଚିତାନଂଦରୂପାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜଗନ୍ମଂଗଳ ଦାଯକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଯଜ୍ଞଭୋକ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଚିନ୍ମଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରମାର୍ଧପ୍ରଦାଯକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶାଂତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ
ଓଂ ଦୋର୍ଦଂଡ ଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଵିଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦୀଶ୍ଵରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଆଲିଵେଲୁ ମଂଗା ସହିତ ଵେଂକଟେଶ୍ଵରାଯ ନମଃ

********

Also Read:

**ଜୟ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ .ାରା |**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *