[ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସୁକତମ୍ |] ᐈ Purusha Suktam Stotram Lyrics In Odia/Oriya With PDF

Purusha Suktam Stotram Lyrics In Odia/Oriya

ଓଂ ତଚ୍ଚଂ॒ ଯୋରାଵୃ॑ଣୀମହେ । ଗା॒ତୁଂ ଯ॒ଜ୍ଞାଯ॑ । ଗା॒ତୁଂ ଯ॒ଜ୍ଞପ॑ତଯେ । ଦୈଵୀ᳚ ସ୍ଵ॒ସ୍ତିର॑ସ୍ତୁ ନଃ । ସ୍ଵ॒ସ୍ତିର୍ମାନୁ॑ଷେଭ୍ଯଃ । ଊ॒ର୍ଧ୍ଵଂ ଜି॑ଗାତୁ ଭେଷ॒ଜଂ । ଶଂ ନୋ॑ ଅସ୍ତୁ ଦ୍ଵି॒ପଦେ᳚ । ଶଂ ଚତୁ॑ଷ୍ପଦେ ।

ଓଂ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॑ ॥

ସ॒ହସ୍ର॑ଶୀର୍-ଷା॒ ପୁରୁ॑ଷଃ । ସ॒ହ॒ସ୍ରା॒କ୍ଷଃ ସ॒ହସ୍ର॑ପାତ୍ ।
ସ ଭୂମିଂ॑ ଵି॒ଶ୍ଵତୋ॑ ଵୃ॒ତ୍ଵା । ଅତ୍ଯ॑ତିଷ୍ଠଦ୍ଦଶାଂଗୁ॒ଲମ୍ ॥

ପୁରୁ॑ଷ ଏ॒ଵେଦଗ୍-ମ୍ ସର୍ଵମ୍᳚ । ଯଦ୍ଭୂ॒ତଂ ଯଚ୍ଚ॒ ଭଵ୍ଯମ୍᳚ ।
ଉ॒ତାମୃ॑ତ॒ତ୍ଵ ସ୍ଯେଶା॑ନଃ । ଯ॒ଦନ୍ନେ॑ନାତି॒ରୋହ॑ତି ॥

ଏ॒ତାଵା॑ନସ୍ଯ ମହି॒ମା । ଅତୋ॒ ଜ୍ଯାଯାଗ୍॑ଶ୍ଚ॒ ପୂରୁ॑ଷଃ ।
ପାଦୋ᳚ଽସ୍ଯ॒ ଵିଶ୍ଵା॑ ଭୂ॒ତାନି॑ । ତ୍ରି॒ପାଦ॑ସ୍ଯା॒ମୃତଂ॑ ଦି॒ଵି ॥

ତ୍ରି॒ପାଦୂ॒ର୍ଧ୍ଵ ଉଦୈ॒ତ୍ପୁରୁ॑ଷଃ । ପାଦୋ᳚ଽସ୍ଯେ॒ହାଽଽଭ॑ଵା॒ତ୍ପୁନଃ॑ ।
ତତୋ॒ ଵିଷ୍ଵ॒ଙ୍ଵ୍ଯ॑କ୍ରାମତ୍ । ସା॒ଶ॒ନା॒ନ॒ଶ॒ନେ ଅ॒ଭି ॥

ତସ୍ମା᳚ଦ୍ଵି॒ରାଡ॑ଜାଯତ । ଵି॒ରାଜୋ॒ ଅଧି॒ ପୂରୁ॑ଷଃ ।
ସ ଜା॒ତୋ ଅତ୍ଯ॑ରିଚ୍ଯତ । ପ॒ଶ୍ଚାଦ୍-ଭୂମି॒ମଥୋ॑ ପୁ॒ରଃ ॥

ଯତ୍ପୁରୁ॑ଷେଣ ହ॒ଵିଷା᳚ । ଦେ॒ଵା ଯ॒ଜ୍ଞମତ॑ନ୍ଵତ ।
ଵ॒ସଂ॒ତୋ ଅ॑ସ୍ଯାସୀ॒ଦାଜ୍ଯମ୍᳚ । ଗ୍ରୀ॒ଷ୍ମ ଇ॒ଧ୍ମଶ୍ଶ॒ରଧ୍ଧ॒ଵିଃ ॥

ସ॒ପ୍ତାସ୍ଯା॑ସନ୍-ପରି॒ଧଯଃ॑ । ତ୍ରିଃ ସ॒ପ୍ତ ସ॒ମିଧଃ॑ କୃ॒ତାଃ ।
ଦେ॒ଵା ଯଦ୍ଯ॒ଜ୍ଞଂ ତ॑ନ୍ଵା॒ନାଃ । ଅବ॑ଧ୍ନ॒ନ୍-ପୁରୁ॑ଷଂ ପ॒ଶୁଂ ॥

ତଂ ଯ॒ଜ୍ଞଂ ବ॒ର୍॒ହିଷି॒ ପ୍ରୌକ୍ଷନ୍॑ । ପୁରୁ॑ଷଂ ଜା॒ତମ॑ଗ୍ର॒ତଃ ।
ତେନ॑ ଦେ॒ଵା ଅଯ॑ଜଂତ । ସା॒ଧ୍ଯା ଋଷ॑ଯଶ୍ଚ॒ ଯେ ॥

ତସ୍ମା᳚ଦ୍ଯ॒ଜ୍ଞାଥ୍ସ॑ର୍ଵ॒ହୁତଃ॑ । ସଂଭୃ॑ତଂ ପୃଷଦା॒ଜ୍ଯଂ ।
ପ॒ଶୂଗ୍-ସ୍ତାଗ୍-ଶ୍ଚ॑କ୍ରେ ଵାଯ॒ଵ୍ଯାନ୍॑ । ଆ॒ର॒ଣ୍ଯାନ୍-ଗ୍ରା॒ମ୍ଯାଶ୍ଚ॒ ଯେ ॥

ତସ୍ମା᳚ଦ୍ଯ॒ଜ୍ଞାଥ୍ସ॑ର୍ଵ॒ହୁତଃ॑ । ଋଚଃ॒ ସାମା॑ନି ଜଜ୍ଞିରେ ।
ଛଂଦାଗ୍-ମ୍॑ସି ଜଜ୍ଞିରେ॒ ତସ୍ମା᳚ତ୍ । ଯଜୁ॒ସ୍ତସ୍ମା॑ଦଜାଯତ ॥

ତସ୍ମା॒ଦଶ୍ଵା॑ ଅଜାଯଂତ । ଯେ କେ ଚୋ॑ଭ॒ଯାଦ॑ତଃ ।
ଗାଵୋ॑ ହ ଜଜ୍ଞିରେ॒ ତସ୍ମା᳚ତ୍ । ତସ୍ମା᳚ଜ୍ଜା॒ତା ଅ॑ଜା॒ଵଯଃ॑ ॥

ଯତ୍ପୁରୁ॑ଷଂ॒ ଵ୍ଯ॑ଦଧୁଃ । କ॒ତି॒ଥା ଵ୍ଯ॑କଲ୍ପଯନ୍ ।
ମୁଖଂ॒ କିମ॑ସ୍ଯ॒ କୌ ବା॒ହୂ । କାଵୂ॒ରୂ ପାଦା॑ଵୁଚ୍ଯେତେ ॥

ବ୍ରା॒ହ୍ମ॒ଣୋ᳚ଽସ୍ଯ॒ ମୁଖ॑ମାସୀତ୍ । ବା॒ହୂ ରା॑ଜ॒ନ୍ଯଃ॑ କୃ॒ତଃ ।
ଊ॒ରୂ ତଦ॑ସ୍ଯ॒ ଯଦ୍ଵୈଶ୍ଯଃ॑ । ପ॒ଦ୍ଭ୍ଯାଗ୍-ମ୍ ଶୂ॒ଦ୍ରୋ ଅ॑ଜାଯତଃ ॥

ଚଂ॒ଦ୍ରମା॒ ମନ॑ସୋ ଜା॒ତଃ । ଚକ୍ଷୋଃ॒ ସୂର୍ଯୋ॑ ଅଜାଯତ ।
ମୁଖା॒ଦିଂଦ୍ର॑ଶ୍ଚା॒ଗ୍ନିଶ୍ଚ॑ । ପ୍ରା॒ଣାଦ୍ଵା॒ଯୁର॑ଜାଯତ ॥

ନାଭ୍ଯା॑ ଆସୀଦଂ॒ତରି॑କ୍ଷମ୍ । ଶୀ॒ର୍ଷ୍ଣୋ ଦ୍ଯୌଃ ସମ॑ଵର୍ତତ ।
ପ॒ଦ୍ଭ୍ଯାଂ ଭୂମି॒ର୍ଦିଶଃ॒ ଶ୍ରୋତ୍ରା᳚ତ୍ । ତଥା॑ ଲୋ॒କାଗ୍-ମ୍ ଅ॑କଲ୍ପଯନ୍ ॥

ଵେଦା॒ହମେ॒ତଂ ପୁରୁ॑ଷଂ ମ॒ହାଂତମ୍᳚ । ଆ॒ଦି॒ତ୍ଯଵ॑ର୍ଣଂ॒ ତମ॑ସ॒ସ୍ତୁ ପା॒ରେ ।
ସର୍ଵା॑ଣି ରୂ॒ପାଣି॑ ଵି॒ଚିତ୍ଯ॒ ଧୀରଃ॑ । ନାମା॑ନି କୃ॒ତ୍ଵାଽଭି॒ଵଦ॒ନ୍॒, ଯଦାଽଽସ୍ତେ᳚ ॥

ଧା॒ତା ପୁ॒ରସ୍ତା॒ଦ୍ଯମୁ॑ଦାଜ॒ହାର॑ । ଶ॒କ୍ରଃ ପ୍ରଵି॒ଦ୍ଵାନ୍-ପ୍ର॒ଦିଶ॒ଶ୍ଚତ॑ସ୍ରଃ ।
ତମେ॒ଵଂ ଵି॒ଦ୍ଵାନ॒ମୃତ॑ ଇ॒ହ ଭ॑ଵତି । ନାନ୍ଯଃ ପଂଥା॒ ଅଯ॑ନାଯ ଵିଦ୍ଯତେ ॥

ଯ॒ଜ୍ଞେନ॑ ଯ॒ଜ୍ଞମ॑ଯଜଂତ ଦେ॒ଵାଃ । ତାନି॒ ଧର୍ମା॑ଣି ପ୍ରଥ॒ମାନ୍ଯା॑ସନ୍ ।
ତେ ହ॒ ନାକଂ॑ ମହି॒ମାନଃ॑ ସଚଂତେ । ଯତ୍ର॒ ପୂର୍ଵେ॑ ସା॒ଧ୍ଯାସ୍ସଂତି॑ ଦେ॒ଵାଃ ॥

ଅ॒ଦ୍ଭ୍ଯଃ ସଂଭୂ॑ତଃ ପୃଥି॒ଵ୍ଯୈ ରସା᳚ଚ୍ଚ । ଵି॒ଶ୍ଵକ॑ର୍ମଣଃ॒ ସମ॑ଵର୍ତ॒ତାଧି॑ ।
ତସ୍ଯ॒ ତ୍ଵଷ୍ଟା॑ ଵି॒ଦଧ॑ଦ୍ରୂ॒ପମେ॑ତି । ତତ୍ପୁରୁ॑ଷସ୍ଯ॒ ଵିଶ୍ଵ॒ମାଜା॑ନ॒ମଗ୍ରେ᳚ ॥

ଵେଦା॒ହମେ॒ତଂ ପୁରୁ॑ଷଂ ମ॒ହାଂତମ୍᳚ । ଆ॒ଦି॒ତ୍ଯଵ॑ର୍ଣଂ॒ ତମ॑ସଃ॒ ପର॑ସ୍ତାତ୍ ।
ତମେ॒ଵଂ ଵି॒ଦ୍ଵାନ॒ମୃତ॑ ଇ॒ହ ଭ॑ଵତି । ନାନ୍ଯଃ ପଂଥା॑ ଵିଦ୍ଯ॒ତେଽଯ॑ନାଯ ॥

ପ୍ର॒ଜାପ॑ତିଶ୍ଚରତି॒ ଗର୍ଭେ॑ ଅଂ॒ତଃ । ଅ॒ଜାଯ॑ମାନୋ ବହୁ॒ଧା ଵିଜା॑ଯତେ ।
ତସ୍ଯ॒ ଧୀରାଃ॒ ପରି॑ଜାନଂତି॒ ଯୋନିମ୍᳚ । ମରୀ॑ଚୀନାଂ ପ॒ଦମି॑ଚ୍ଛଂତି ଵେ॒ଧସଃ॑ ॥

ଯୋ ଦେ॒ଵେଭ୍ଯ॒ ଆତ॑ପତି । ଯୋ ଦେ॒ଵାନାଂ᳚ ପୁ॒ରୋହି॑ତଃ ।
ପୂର୍ଵୋ॒ ଯୋ ଦେ॒ଵେଭ୍ଯୋ॑ ଜା॒ତଃ । ନମୋ॑ ରୁ॒ଚାଯ॒ ବ୍ରାହ୍ମ॑ଯେ ॥

ରୁଚଂ॑ ବ୍ରା॒ହ୍ମଂ ଜ॒ନଯଂ॑ତଃ । ଦେ॒ଵା ଅଗ୍ରେ॒ ତଦ॑ବ୍ରୁଵନ୍ ।
ଯସ୍ତ୍ଵୈ॒ଵଂ ବ୍ରା᳚ହ୍ମ॒ଣୋ ଵି॒ଦ୍ଯାତ୍ । ତସ୍ଯ॑ ଦେ॒ଵା ଅସ॒ନ୍ ଵଶେ᳚ ॥

ହ୍ରୀଶ୍ଚ॑ ତେ ଲ॒କ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ॒ ପତ୍ନ୍ଯୌ᳚ । ଅ॒ହୋ॒ରା॒ତ୍ରେ ପା॒ର୍ଶ୍ଵେ ।
ନକ୍ଷ॑ତ୍ରାଣି ରୂ॒ପମ୍ । ଅ॒ଶ୍ଵିନୌ॒ ଵ୍ଯାତ୍ତମ୍᳚ ।
ଇ॒ଷ୍ଟଂ ମ॑ନିଷାଣ । ଅ॒ମୁଂ ମ॑ନିଷାଣ । ସର୍ଵଂ॑ ମନିଷାଣ ॥

ତଚ୍ଚଂ॒ ଯୋରାଵୃ॑ଣୀମହେ । ଗା॒ତୁଂ ଯ॒ଜ୍ଞାଯ॑ । ଗା॒ତୁଂ ଯ॒ଜ୍ଞପ॑ତଯେ । ଦୈଵୀ᳚ ସ୍ଵ॒ସ୍ତିର॑ସ୍ତୁ ନଃ । ସ୍ଵ॒ସ୍ତିର୍ମାନୁ॑ଷେଭ୍ଯଃ । ଊ॒ର୍ଧ୍ଵଂ ଜି॑ଗାତୁ ଭେଷ॒ଜଂ । ଶଂ ନୋ॑ ଅସ୍ତୁ ଦ୍ଵି॒ପଦେ᳚ । ଶଂ ଚତୁ॑ଷ୍ପଦେ ।

ଓଂ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॑ ॥

********

Also Read:

**ଜୟ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ**

Leave a Comment