[ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ] ᐈ Lakshmi Narasimha Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Lakshmi Narasimha Stotram Lyrics In Oriya/Odia

ଶ୍ରୀମତ୍ପଯୋନିଧିନିକେତନ ଚକ୍ରପାଣେ ଭୋଗୀଂଦ୍ରଭୋଗମଣିରାଜିତ ପୁଣ୍ଯମୂର୍ତେ ।
ଯୋଗୀଶ ଶାଶ୍ଵତ ଶରଣ୍ଯ ଭଵାବ୍ଧିପୋତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 1 ॥

ବ୍ରହ୍ମେଂଦ୍ରରୁଦ୍ରମରୁଦର୍କକିରୀଟକୋଟି ସଂଘଟ୍ଟିତାଂଘ୍ରିକମଲାମଲକାଂତିକାଂତ ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀଲସତ୍କୁଚସରୋରୁହରାଜହଂସ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 2 ॥

ସଂସାରଦାଵଦହନାକରଭୀକରୋରୁ-ଜ୍ଵାଲାଵଳୀଭିରତିଦଗ୍ଧତନୂରୁହସ୍ଯ ।
ତ୍ଵତ୍ପାଦପଦ୍ମସରସୀରୁହମାଗତସ୍ଯ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 3 ॥

ସଂସାରଜାଲପତିତତସ୍ଯ ଜଗନ୍ନିଵାସ ସର୍ଵେଂଦ୍ରିଯାର୍ଥ ବଡିଶାଗ୍ର ଝଷୋପମସ୍ଯ ।
ପ୍ରୋତ୍କଂପିତ ପ୍ରଚୁରତାଲୁକ ମସ୍ତକସ୍ଯ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 4 ॥

ସଂସାରକୂମପତିଘୋରମଗାଧମୂଲଂ ସଂପ୍ରାପ୍ଯ ଦୁଃଖଶତସର୍ପସମାକୁଲସ୍ଯ ।
ଦୀନସ୍ଯ ଦେଵ କୃପଯା ପଦମାଗତସ୍ଯ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 5 ॥

ସଂସାରଭୀକରକରୀଂଦ୍ରକରାଭିଘାତ ନିଷ୍ପୀଡ୍ଯମାନଵପୁଷଃ ସକଲାର୍ତିନାଶ ।
ପ୍ରାଣପ୍ରଯାଣଭଵଭୀତିସମାକୁଲସ୍ଯ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 6 ॥

ସଂସାରସର୍ପଵିଷଦିଗ୍ଧମହୋଗ୍ରତୀଵ୍ର ଦଂଷ୍ଟ୍ରାଗ୍ରକୋଟିପରିଦଷ୍ଟଵିନଷ୍ଟମୂର୍ତେଃ ।
ନାଗାରିଵାହନ ସୁଧାବ୍ଧିନିଵାସ ଶୌରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 7 ॥

ସଂସାରଵୃକ୍ଷବୀଜମନଂତକର୍ମ-ଶାଖାଯୁତଂ କରଣପତ୍ରମନଂଗପୁଷ୍ପମ୍ ।
ଆରୁହ୍ଯ ଦୁଃଖଫଲିତଃ ଚକିତଃ ଦଯାଳୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 8 ॥

ସଂସାରସାଗରଵିଶାଲକରାଳକାଳ ନକ୍ରଗ୍ରହଗ୍ରସିତନିଗ୍ରହଵିଗ୍ରହସ୍ଯ ।
ଵ୍ଯଗ୍ରସ୍ଯ ରାଗନିଚଯୋର୍ମିନିପୀଡିତସ୍ଯ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 9 ॥

ସଂସାରସାଗରନିମଜ୍ଜନମୁହ୍ଯମାନଂ ଦୀନଂ ଵିଲୋକଯ ଵିଭୋ କରୁଣାନିଧେ ମାମ୍ ।
ପ୍ରହ୍ଲାଦଖେଦପରିହାରପରାଵତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 10 ॥

ସଂସାରଘୋରଗହନେ ଚରତୋ ମୁରାରେ ମାରୋଗ୍ରଭୀକରମୃଗପ୍ରଚୁରାର୍ଦିତସ୍ଯ ।
ଆର୍ତସ୍ଯ ମତ୍ସରନିଦାଘସୁଦୁଃଖିତସ୍ଯ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 11 ॥

ବଦ୍ଧ୍ଵା ଗଲେ ଯମଭଟା ବହୁ ତର୍ଜଯଂତ କର୍ଷଂତି ଯତ୍ର ଭଵପାଶଶତୈର୍ଯୁତଂ ମାମ୍ ।
ଏକାକିନଂ ପରଵଶଂ ଚକିତଂ ଦଯାଳୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 12 ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀପତେ କମଲନାଭ ସୁରେଶ ଵିଷ୍ଣୋ ଯଜ୍ଞେଶ ଯଜ୍ଞ ମଧୁସୂଦନ ଵିଶ୍ଵରୂପ ।
ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଯ କେଶଵ ଜନାର୍ଦନ ଵାସୁଦେଵ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 13 ॥

ଏକେନ ଚକ୍ରମପରେଣ କରେଣ ଶଂଖ-ମନ୍ଯେନ ସିଂଧୁତନଯାମଵଲଂବ୍ଯ ତିଷ୍ଠନ୍ ।
ଵାମେତରେଣ ଵରଦାଭଯପଦ୍ମଚିହ୍ନଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 14 ॥

ଅଂଧସ୍ଯ ମେ ହୃତଵିଵେକମହାଧନସ୍ଯ ଚୋରୈର୍ମହାବଲିଭିରିଂଦ୍ରିଯନାମଧେଯୈଃ ।
ମୋହାଂଧକାରକୁହରେ ଵିନିପାତିତସ୍ଯ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 15 ॥

ପ୍ରହ୍ଲାଦନାରଦପରାଶରପୁଂଡରୀକ-ଵ୍ଯାସାଦିଭାଗଵତପୁଂଗଵହୃନ୍ନିଵାସ ।
ଭକ୍ତାନୁରକ୍ତପରିପାଲନପାରିଜାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 16 ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହଚରଣାବ୍ଜମଧୁଵ୍ରତେନ ସ୍ତୋତ୍ରଂ କୃତଂ ଶୁଭକରଂ ଭୁଵି ଶଂକରେଣ ।
ଯେ ତତ୍ପଠଂତି ମନୁଜା ହରିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତା-ସ୍ତେ ଯାଂତି ତତ୍ପଦସରୋଜମଖଂଡରୂପମ୍ ॥ 17 ॥

********

Leave a Comment