[ശ്രീ അന്നപൂര്ണാ അഷ്ടോത്തര] ᐈ Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam

ഓം അന്നപൂര്ണായൈ നമഃ
ഓം ശിവായൈ നമഃ
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ
ഓം ഭീമായൈ നമഃ
ഓം പുഷ്ട്യൈ നമഃ
ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ
ഓം സര്വജ്ഞായൈ നമഃ
ഓം പാര്വത്യൈ നമഃ
ഓം ദുര്ഗായൈ നമഃ
ഓം ശര്വാണ്യൈ നമഃ (10)

ഓം ശിവവല്ലഭായൈ നമഃ
ഓം വേദവേദ്യായൈ നമഃ
ഓം മഹാവിദ്യായൈ നമഃ
ഓം വിദ്യാദാത്രൈ നമഃ
ഓം വിശാരദായൈ നമഃ
ഓം കുമാര്യൈ നമഃ
ഓം ത്രിപുരായൈ നമഃ
ഓം ബാലായൈ നമഃ
ഓം ലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ
ഓം ശ്രിയൈ നമഃ (20)

ഓം ഭയഹാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം ഭവാന്യൈ നമഃ
ഓം വിഷ്ണുജനന്യൈ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മാദിജനന്യൈ നമഃ
ഓം ഗണേശജനന്യൈ നമഃ
ഓം ശക്ത്യൈ നമഃ
ഓം കുമാരജനന്യൈ നമഃ
ഓം ശുഭായൈ നമഃ
ഓം ഭോഗപ്രദായൈ നമഃ
ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ (30)

ഓം ഭക്താഭീഷ്ടപ്രദായിന്യൈ നമഃ
ഓം ഭവരോഗഹരായൈ നമഃ
ഓം ഭവ്യായൈ നമഃ
ഓം ശുഭ്രായൈ നമഃ
ഓം പരമമംഗളായൈ നമഃ
ഓം ഭവാന്യൈ നമഃ
ഓം ചംചലായൈ നമഃ
ഓം ഗൌര്യൈ നമഃ
ഓം ചാരുചംദ്രകളാധരായൈ നമഃ
ഓം വിശാലാക്ഷ്യൈ നമഃ (40)

ഓം വിശ്വമാത്രേ നമഃ
ഓം വിശ്വവംദ്യായൈ നമഃ
ഓം വിലാസിന്യൈ നമഃ
ഓം ആര്യായൈ നമഃ
ഓം കള്യാണനിലായായൈ നമഃ
ഓം രുദ്രാണ്യൈ നമഃ
ഓം കമലാസനായൈ നമഃ
ഓം ശുഭപ്രദായൈ നമഃ
ഓം ശുഭയൈ നമഃ
ഓം അനംതായൈ നമഃ (50)

ഓം വൃത്തപീനപയോധരായൈ നമഃ
ഓം അംബായൈ നമഃ
ഓം സംഹാരമഥന്യൈ നമഃ
ഓം മൃഡാന്യൈ നമഃ
ഓം സര്വമംഗളായൈ നമഃ
ഓം വിഷ്ണുസംസേവിതായൈ നമഃ
ഓം സിദ്ധായൈ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മാണ്യൈ നമഃ
ഓം സുരസേവിതായൈ നമഃ
ഓം പരമാനംദദായൈ നമഃ (60)

ഓം ശാംത്യൈ നമഃ
ഓം പരമാനംദരൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം പരമാനംദജനന്യൈ നമഃ
ഓം പരായൈ നമഃ
ഓം ആനംദപ്രദായിന്യൈ നമഃ
ഓം പരോപകാരനിരതായൈ നമഃ
ഓം പരമായൈ നമഃ
ഓം ഭക്തവത്സലായൈ നമഃ
ഓം പൂര്ണചംദ്രാഭവദനായൈ നമഃ
ഓം പൂര്ണചംദ്രനിഭാംശുകായൈ നമഃ (70)

ഓം ശുഭലക്ഷണസംപന്നായൈ നമഃ
ഓം ശുഭാനംദഗുണാര്ണവായൈ നമഃ
ഓം ശുഭസൌഭാഗ്യനിലയായൈ നമഃ
ഓം ശുഭദായൈ നമഃ
ഓം രതിപ്രിയായൈ നമഃ
ഓം ചംഡികായൈ നമഃ
ഓം ചംഡമഥന്യൈ നമഃ
ഓം ചംഡദര്പനിവാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം മാര്താംഡനയനായൈ നമഃ
ഓം സാധ്വ്യൈ നമഃ (80)

ഓം ചംദ്രാഗ്നിനയനായൈ നമഃ
ഓം സത്യൈ നമഃ
ഓം പുംഡരീകഹരായൈ നമഃ
ഓം പൂര്ണായൈ നമഃ
ഓം പുണ്യദായൈ നമഃ
ഓം പുണ്യരൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം മായാതീതായൈ നമഃ
ഓം ശ്രേഷ്ഠമായായൈ നമഃ
ഓം ശ്രേഷ്ഠധര്മാത്മവംദിതായൈ നമഃ
ഓം അസൃഷ്ട്യൈ നമഃ (90)

ഓം സംഗരഹിതായൈ നമഃ
ഓം സൃഷ്ടിഹേതവേ നമഃ
ഓം കപര്ദിന്യൈ നമഃ
ഓം വൃഷാരൂഢായൈ നമഃ
ഓം ശൂലഹസ്തായൈ നമഃ
ഓം സ്ഥിതിസംഹാരകാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം മംദസ്മിതായൈ നമഃ
ഓം സ്കംദമാത്രേ നമഃ
ഓം ശുദ്ധചിത്തായൈ നമഃ
ഓം മുനിസ്തുതായൈ നമഃ (100)

ഓം മഹാഭഗവത്യൈ നമഃ
ഓം ദക്ഷായൈ നമഃ
ഓം ദക്ഷാധ്വരവിനാശിന്യൈ നമഃ
ഓം സര്വാര്ഥദാത്ര്യൈ നമഃ
ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ
ഓം സദാശിവകുടുംബിന്യൈ നമഃ
ഓം നിത്യസുംദരസര്വാംഗ്യൈ നമഃ
ഓം സച്ചിദാനംദലക്ഷണായൈ നമഃ (108)

********

Leave a Comment