[மஹா லக்ஷ்ம்யஷ்டகம்] ᐈ Mahalakshmi Ashtakam Lyrics In Tamil With PDF

Jai Maha Lakshmi everyone, and welcome to today’s stotra. And finally, you have found Mahalakshmi Ashtakam Lyrics in Tamil, and your search end here.

This is not by mistake you meant to land up here to read the full clean text of Mahalakshmi Ashtakam. Devi Lakshmi is the goddess of wealth, happiness, abundance, and prosperity.

And you are lucky as you finally decide to read this magical stotram from here. This is the stotram to worship all the eight forms of divine goddess Lakshmi.

And reading this ashtakam of Devi Laxmi is the best way to worship the divine goddess. The person who recites this mantra daily with full of devotion will surely be blessed by Devi Lakshmi herself.

Mahalakshmi Ashtakami Stotram Lyrics In Tamil

இந்த்3ர உவாச –

நமஸ்தேஸ்து மஹாமாயே ஶ்ரீபீடே2 ஸுரபூஜிதே ।
ஶங்க2சக்ர க3தா3ஹஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்து தே ॥ 1 ॥

நமஸ்தே க3ருடா3ரூடே4 கோலாஸுர ப4யஂகரி ।
ஸர்வபாபஹரே தே3வி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்து தே ॥ 2 ॥

ஸர்வஜ்ஞே ஸர்வவரதே3 ஸர்வ து3ஷ்ட ப4யஂகரி ।
ஸர்வது3:க2 ஹரே தே3வி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்து தே ॥ 3 ॥

ஸித்3தி4 பு3த்3தி4 ப்ரதே3 தே3வி பு4க்தி முக்தி ப்ரதா3யிநி ।
மந்த்ர மூர்தே ஸதா3 தே3வி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்து தே ॥ 4 ॥

ஆத்3யந்த ரஹிதே தே3வி ஆதி3ஶக்தி மஹேஶ்வரி ।
யோகஜ3்ஞே யோக3 ஸம்பூ4தே மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்து தே ॥ 5 ॥

ஸ்தூ2ல ஸூக்ஷ்ம மஹாரௌத்3ரே மஹாஶக்தி மஹோத3ரே ।
மஹா பாப ஹரே தே3வி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்து தே ॥ 6 ॥

பத்3மாஸந ஸ்தி2தே தே3வி பரப்3ரஹ்ம ஸ்வரூபிணி ।
பரமேஶி ஜக3ந்மாத: மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்து தே ॥ 7 ॥

ஶ்வேதாம்ப3ரத4ரே தே3வி நாநாலஂகார பூ4ஷிதே ।
ஜக3ஸ்தி2தே ஜக3ந்மாத: மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்து தே ॥ 8 ॥

மஹாலக்ஷ்மஷ்டகம் ஸ்தோத்ரம் ய: படே2த்3 ப4க்திமாந் நர: ।
ஸர்வ ஸித்3தி4 மவாப்நோதி ராஜ்யம் ப்ராப்நோதி ஸர்வதா3 ॥

ஏககாலே படே2ந்நித்யம் மஹாபாப விநாஶநம் ।
த்3விகால்ம் ய: படே2ந்நித்யம் த4ந தா4ந்ய ஸமந்வித: ॥

த்ரிகாலம் ய: படே2ந்நித்யம் மஹாஶத்ரு விநாஶநம் ।
மஹாலக்ஷ்மீ ர்ப4வேந்-நித்யம் ப்ரஸந்நா வரதா3 ஶுபா4 ॥

[இந்த்யக்ருத ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்ம்யஷ்டக ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்]

********

Also Read:

Language

Congrats you have read the store and now you will be feeling all positive with everything that seems good in life.

And if you want to read this stotra in any other language then we will be providing this Mahalakshmi stotram in nine different languages.

And you are here to download Mahalakshmi Ashtakam stotram in Tamil PDF with mp3 songs, so you have to wait for few days to till we add the link to download the PDF. For any queries comment down below.

Leave a Comment