[ബജരംഗ ബാണ] ᐈ Bajrang Baan Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Bajrang Baan Stotram Lyrics In Malayalam

നിശ്ചയ പ്രേമ പ്രതീതി തെ, ബിനയ കരൈ സനമാന ।
തേഹി കേ കാരജ സകല സുഭ, സിദ്ധ കരൈ ഹനുമാന ॥

ചൌപാഈ
ജയ ഹനുമംത സംത ഹിതകാരീ । സുന ലീജൈ പ്രഭു അരജ ഹമാരീ ॥
ജന കേ കാജ ബിലംബ ന കീജൈ । ആതുര ദൌരി മഹാ സുഖ ദീജൈ ॥

ജൈസേ കൂദി സിംധു മഹിപാരാ । സുരസാ ബദന പൈഠി ബിസ്താരാ ॥
ആഗേ ജായ ലംകിനീ രോകാ । മാരേഹു ലാത ഗീ സുരലോകാ ॥

ജായ ബിഭീഷന കോ സുഖ ദീന്ഹാ । സീതാ നിരഖി പരമപദ ലീന്ഹാ ॥
ബാഗ ഉജാരി സിംധു മഹം ബോരാ । അതി ആതുര ജമകാതര തോരാ ॥

അക്ഷയ കുമാര മാരി സംഹാരാ । ലൂമ ലപേടി ലംക കോ ജാരാ ॥
ലാഹ സമാന ലംക ജരി ഗീ । ജയ ജയ ധുനി സുരപുര നഭ ഭീ ॥

അബ ബിലംബ കേഹി കാരന സ്വാമീ । കൃപാ കരഹു ഉര അംതരയാമീ ॥
ജയ ജയ ലഖന പ്രാന കേ ദാതാ । ആതുര ഹ്വൈ ദുഖ കരഹു നിപാതാ ॥

ജൈ ഹനുമാന ജയതി ബല-സാഗര । സുര-സമൂഹ-സമരഥ ഭട-നാഗര ॥
ഓം ഹനു ഹനു ഹനു ഹനുമംത ഹഠീലേ । ബൈരിഹി മാരു ബജ്ര കീ കീലേ ॥

ഓം ഹ്നീം ഹ്നീം ഹ്നീം ഹനുമംത കപീസാ । ഓം ഹും ഹും ഹും ഹനു അരി ഉര സീസാ ॥
ജയ അംജനി കുമാര ബലവംതാ । ശംകരസുവന ബീര ഹനുമംതാ ॥

ബദന കരാല കാല-കുല-ഘാലക । രാമ സഹായ സദാ പ്രതിപാലക ॥
ഭൂത, പ്രേത, പിസാച നിസാചര । അഗിന ബേതാല കാല മാരീ മര ॥

ഇന്ഹേം മാരു, തോഹി സപഥ രാമ കീ । രാഖു നാഥ മരജാദ നാമ കീ ॥
സത്യ ഹോഹു ഹരി സപഥ പാഇ കൈ । രാമ ദൂത ധരു മാരു ധാഇ കൈ ॥

ജയ ജയ ജയ ഹനുമംത അഗാധാ । ദുഖ പാവത ജന കേഹി അപരാധാ ॥
പൂജാ ജപ തപ നേമ അചാരാ । നഹിം ജാനത കഛു ദാസ തുമ്ഹാരാ ॥

ബന ഉപബന മഗ ഗിരി ഗൃഹ മാഹീം । തുമ്ഹരേ ബല ഹൌം ഡരപത നാഹീം ॥
ജനകസുതാ ഹരി ദാസ കഹാവൌ । താകീ സപഥ ബിലംബ ന ലാവൌ ॥

ജൈ ജൈ ജൈ ധുനി ഹോത അകാസാ । സുമിരത ഹോയ ദുസഹ ദുഖ നാസാ ॥
ചരന പകരി, കര ജോരി മനാവൌം । യഹി ഔസര അബ കേഹി ഗോഹരാവൌം ॥

ഉഠു, ഉഠു, ചലു, തോഹി രാമ ദുഹാഈ । പായം പരൌം, കര ജോരി മനാഈ ॥
ഓം ചം ചം ചം ചം ചപല ചലംതാ । ഓം ഹനു ഹനു ഹനു ഹനു ഹനുമംതാ ॥

ഓം ഹം ഹം ഹാംക ദേത കപി ചംചല । ഓം സം സം സഹമി പരാനേ ഖല-ദല ॥
അപനേ ജന കോ തുരത ഉബാരൌ । സുമിരത ഹോയ ആനംദ ഹമാരൌ ॥

യഹ ബജരംഗ-ബാണ ജേഹി മാരൈ । താഹി കഹൌ ഫിരി കവന ഉബാരൈ ॥
പാഠ കരൈ ബജരംഗ-ബാണ കീ । ഹനുമത രക്ഷാ കരൈ പ്രാന കീ ॥

യഹ ബജരംഗ ബാണ ജോ ജാപൈം । താസോം ഭൂത-പ്രേത സബ കാപൈം ॥
ധൂപ ദേയ ജോ ജപൈ ഹമേസാ । താകേ തന നഹിം രഹൈ കലേസാ ॥

ദോഹാ
ഉര പ്രതീതി ദൃഢ഼, സരന ഹ്വൈ, പാഠ കരൈ ധരി ധ്യാന ।
ബാധാ സബ ഹര, കരൈം സബ കാമ സഫല ഹനുമാന ॥

********

Leave a Comment