[ఆలోకయే శ్రీ బాలకృష్ణం] ᐈ Alokaye Sri Balakrishnam Lyrics In Telugu Pdf

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics In Telugu రాగం: హుసేనితాళం: ఆది ఆలోకయే శ్రీ బాల కృష్ణంసఖి ఆనంద సుందర తాండవ కృష్ణం ॥ఆలోకయే॥ చరణ నిక్వణిత నూపుర కృష్ణంకర సంగత కనక కంకణ కృష్ణం ॥ఆలోకయే॥ కింకిణీ జాల ఘణ ఘణిత కృష్ణంలోక శంకిత తారావళి మౌక్తిక కృష్ణం ॥ఆలోకయే॥ సుందర నాసా మౌక్తిక శోభిత కృష్ణంనంద నందనం అఖండ విభూతి కృష్ణం ॥ఆలోకయే॥ కంఠోప కంఠ శోభి కౌస్తుభ కృష్ణంకలి కల్మష తిమిర … Read more