[ബാല മുകുംദാഷ്ടകമ്] ᐈ Bala Mukundashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In Malayalam കരാരവിംദേന പദാരവിംദം മുഖാരവിംദേ വിനിവേശയംതമ് ।വടസ്യ പത്രസ്യ പുടേ ശയാനം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി ॥ 1 ॥ സംഹൃത്യ ലോകാന്വടപത്രമധ്യേ ശയാനമാദ്യംതവിഹീനരൂപമ് ।സര്വേശ്വരം സര്വഹിതാവതാരം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി ॥ 2 ॥ ഇംദീവരശ്യാമലകോമലാംഗം ഇംദ്രാദിദേവാര്ചിതപാദപദ്മമ് ।സംതാനകല്പദ്രുമമാശ്രിതാനാം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി ॥ 3 ॥ ലംബാലകം ലംബിതഹാരയഷ്ടിം ശൃംഗാരലീലാംകിതദംതപംക്തിമ് ।ബിംബാധരം ചാരുവിശാലനേത്രം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി ॥ 4 ॥ ശിക്യേ … Read more