[ബാല മുകുംദാഷ്ടകമ്] ᐈ Bala Mukundashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In Malayalam

കരാരവിംദേന പദാരവിംദം മുഖാരവിംദേ വിനിവേശയംതമ് ।
വടസ്യ പത്രസ്യ പുടേ ശയാനം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി ॥ 1 ॥

സംഹൃത്യ ലോകാന്വടപത്രമധ്യേ ശയാനമാദ്യംതവിഹീനരൂപമ് ।
സര്വേശ്വരം സര്വഹിതാവതാരം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി ॥ 2 ॥

ഇംദീവരശ്യാമലകോമലാംഗം ഇംദ്രാദിദേവാര്ചിതപാദപദ്മമ് ।
സംതാനകല്പദ്രുമമാശ്രിതാനാം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി ॥ 3 ॥

ലംബാലകം ലംബിതഹാരയഷ്ടിം ശൃംഗാരലീലാംകിതദംതപംക്തിമ് ।
ബിംബാധരം ചാരുവിശാലനേത്രം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി ॥ 4 ॥

ശിക്യേ നിധായാദ്യപയോദധീനി ബഹിര്ഗതായാം വ്രജനായികായാമ് ।
ഭുക്ത്വാ യഥേഷ്ടം കപടേന സുപ്തം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി ॥ 5 ॥

കലിംദജാംതസ്ഥിതകാലിയസ്യ ഫണാഗ്രരംഗേനടനപ്രിയംതമ് ।
തത്പുച്ഛഹസ്തം ശരദിംദുവക്ത്രം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി ॥ 6 ॥

ഉലൂഖലേ ബദ്ധമുദാരശൌര്യം ഉത്തുംഗയുഗ്മാര്ജുന ഭംഗലീലമ് ।
ഉത്ഫുല്ലപദ്മായത ചാരുനേത്രം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി ॥ 7 ॥

ആലോക്യ മാതുര്മുഖമാദരേണ സ്തന്യം പിബംതം സരസീരുഹാക്ഷമ് ।
സച്ചിന്മയം ദേവമനംതരൂപം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി ॥ 8 ॥

********

Leave a Comment