[பா3ல முகுந்தா3ஷ்டகம்] ᐈ Bala Mukundashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In Tamil கராரவிந்தே3ந பதா3ரவிந்த3ம் முகா2ரவிந்தே3 விநிவேஶயந்தம் ।வடஸ்ய பத்ரஸ்ய புடே ஶயாநம் பா3லம் முகுந்த3ம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 1 ॥ ஸம்ஹ்ருத்ய லோகாந்வடபத்ரமத்4யே ஶயாநமாத்3யந்தவிஹீநரூபம் ।ஸர்வேஶ்வரம் ஸர்வஹிதாவதாரம் பா3லம் முகுந்த3ம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 2 ॥ இந்தீ3வரஶ்யாமலகோமலாங்க3ம் இந்த்3ராதி3தே3வார்சிதபாத3பத்3மம் ।ஸந்தாநகல்பத்3ருமமாஶ்ரிதாநாம் பா3லம் முகுந்த3ம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 3 ॥ லம்பா3லகம் லம்பி3தஹாரயஷ்டிம் ஶ்ருங்கா3ரலீலாங்கிதத3ந்தபங்க்திம் ।பி3ம்பா3த4ரம் சாருவிஶாலநேத்ரம் பா3லம் முகுந்த3ம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 4 ॥ ஶிக்யே நிதா4யாத்3யபயோத3தீ4நி … Read more